LA PRIMERA EPISTOLA UNIVERSAL DE SAN JUAN APOSTOL
YA'A KUU CARTA ƗƗN JA NI CHAA SAN JUAN APOSTOL NUU TAKA ÑAYƗVƗ KAKANDIJA
1
Tu̱'un máá‑yá ni̱ jini̱ Juan
Tu̱'un kájani‑ri̱ kúu tu̱'un máá I'a̱ ni̱ i̱o onde̱ xnáñúú. Te ni̱ ka̱jini so̱'o‑ri̱ ni̱ ka'a̱n‑ya̱. Te ni̱ kajini̱‑ri̱ nuu̱‑yá jíín ndúchi‑rí. Te ni̱ ka̱ké'é‑rí‑ya̱ jíín ndá'a‑rí. Te máá‑yá kúu tu̱'un kuchaku̱‑yo̱. Te I'a̱‑ún chakú‑yo̱ sá'a‑ya̱, ni̱ kenda ndiji̱n‑ya̱. Te ni̱ kajini̱‑ri̱ nuu̱‑yá. Te kájani ndaa̱‑ri̱ tu̱'un‑ya̱. Te kákastu̱'ún‑rí nuu̱‑ro̱ ndasa kuchaku̱‑ro̱ nɨ́ɨ́ káni jíná'an‑ró sá'a‑ya̱. Chi ni̱ kanchaa̱‑ya̱ jíín máá Táa̱‑yo̱ Dios. Te ni̱ kenda ndiji̱n‑ya̱ núu̱‑yo̱. Ja̱ ní kajini̱‑ri̱ jíín já ní kajini so̱'o‑ri̱‑ún, yu̱án kákastu̱'ún‑rí nuu̱‑ro̱, náva̱'a suni máá‑ró, ɨɨn núú‑ni koo ini̱‑ro̱ jíín‑rí. Te máá‑rí, ɨɨn núú‑ni ká'i̱o ini̱‑ri̱ jíín máá Táa̱‑yo̱ Dios jíín Sé'e‑ya̱ Jesucristo. Te tu̱'un yá'a káchaa‑ri̱ nuu̱‑ro̱ náva̱'a kusɨɨ̱ xáa̱n iní‑ro̱ jíná'an‑ró.
Ja̱ ndíi ncháa̱ Dios jíín já jánchaa̱‑ya̱ kuáchi‑yó
Te ya̱'á kúu tu̱'un ni̱ ka̱jini so̱'o‑ri̱ ni̱ ka'a̱n‑ya̱. Te tu̱'un‑ún kájani‑ri̱ nuu̱‑ro̱: Máá Dios kúu luz. Te nuu̱ ncháá máá‑yá, tú kutɨ na̱ ñu̱ñáa íó. Nú káka'a̱n‑yo̱ já ɨ́ɨn núú‑ni ká'i̱o ini̱‑yo̱ jíín‑yá, te kájika kuu‑yó íchi ñúñáa. Yúan‑na te káxndá'ú‑yo̱, te tú káka'a̱n ndaa̱‑yo̱. Ko nú kájika‑yó íchi ñúndiji̱n nátu̱'un máá‑yá kánchaa̱‑ya̱ ñúndiji̱n, yúan‑na te ɨɨn núú‑ni ká'i̱o ini̱‑yo̱ jíín‑yá. Te nɨñi̱ máá Sé'e‑ya̱ Jesucristo nda'va̱ ta̱ká kua̱chi‑yó. Nú káka'a̱n‑yo̱ já tú na̱ kua̱chi kándi̱so‑yó, te káxndá'ú‑yo̱ máá‑yó já súan, te tú ñú'un tu̱'un ndaa̱ ini̱‑yo̱. Te máá‑yá, I'a̱ skíkuu, I'a̱ va̱'a kúu‑ya̱. Ja̱ yúán nú nakani ndaa̱‑yo̱ kuáchi‑yó, te sá'a‑ya̱ túká'nu ini̱ nuu̱ kuáchi‑yó, te sándoo‑ya̱ yóó kuanchaa̱‑ya̱ táká ja̱ ñáá ñú'un ini̱‑yo̱. 10 Te nú ka'a̱n‑yo̱ já tú na̱ kua̱chi ní kásá'a‑yó, te nátu̱'un kánasá'a‑yó‑yá ɨɨn I'a̱ ká'a̱n tu̱'un tú'ún, te tu̱'un máá‑yá na̱ tú ñú'un ini̱‑yo̱.