5
Jíín tú'un kándíja te kundéé‑yó
Nú ndé ña̱yɨvɨ kándíja‑i ja̱ Jesús kúu Cristo, Se̱'e Dios kúu‑i, núsáá te ña̱yɨvɨ kúmani̱ jíín máá I'a̱ kúu Táa̱, suni kúmani̱‑í jíín Sé'e‑ya̱. Nú mani̱‑yo̱ jíín Dios te jándatu̱‑yo̱ táká tiñu tá'ú‑yá, yu̱án kájini̱‑yo̱ já maní‑yo̱ jíín táká se̱'e Dios. Chi ja̱ maní‑yo̱ jíín Dios kúu ja̱ ná kuándatu̱‑yo̱ tíñu tá'ú‑yá, chi̱ tiñu tá'ú‑yá tú ve̱e. Chi ta̱ká ña̱yɨvɨ kákuu se̱'e Dios, kundéé‑i jíín ñúyɨ́vɨ, chi tu̱'un kándíja‑yó kúu fuerza ja̱ kúndéé‑yó jíín ñúyɨ́vɨ. Ndéja̱ kúu ja̱ kúndéé jíín ñúyɨ́vɨ, suu ña̱yɨvɨ kándíja ja̱ Jesús kúu Se̱'e Dios, ña̱yɨvɨ‑ún kúu‑i. I'a̱ yá'a kúu Jesucristo, ni̱ kii‑ya̱ jíín ndúcha jíín nɨñí. Nasu̱ máá ɨ́ɨn jíín ndúcha, chi̱ jíín ndúcha jíín nɨñí. Te máá Espíritu ká'a̱n ndaa̱ ya̱'á, chi̱ Espíritu kúu tu̱'un ndaa̱. Chi̱ íó uni̱ ja̱ ká'a̱n ndaa̱ ini̱ andɨ́vɨ́. Máá I'a̱ kúu Táa̱, máá Sé'e, jíín máá Espíritu Santo kákuu‑ya̱. Te ndenúní I'a̱ yá'a, ɨɨn‑ni‑ya̱ kúu. Te íó uni̱ ja̱ ká'a̱n ndaa̱ ini̱ ñu̱yɨ́vɨ. Espíritu, jíín ndúcha, jíín nɨñí kákuu, te ndenúní ya̱'á, ɨɨn‑ni káka'a̱n. Nú játá'ú‑yó tú'un káka'a̱n ndaa̱ cha̱a, naga̱ ni̱ kuu jíín tú'un ká'a̱n ndaa̱ Dios, ja̱ ñá'nu‑ga̱ kúu, chi tu̱'un ká'a̱n ndaa̱ Dios kúu tu̱'un Se̱'e‑ya̱. 10 Cha̱a kándíja nuu̱ Sé'e Dios, a jiní ndaa̱ máá‑de. Te cha̱a tú kándíja nuu̱ Dios, nátu̱'un násá'a‑de‑ya̱ ɨ́ɨn I'a̱ xndá'ú, chi̱ tú kándíja‑de tu̱'un ni̱ ka'a̱n ndaa̱ Dios ja̱ ní jani‑ya̱ tú'un Se̱'e‑ya̱. 11 Te ya̱'á kúu tu̱'un ndaa̱‑ún: Ni̱ ja̱'a Dios tu̱'un ja̱ kúchaku̱‑yo̱ nɨ́ɨ́ káni, te Se̱'e‑ya̱ kúu I'a̱ ndíso tu̱'un kuchaku̱‑yo̱. 12 Cha̱a kándíja nuu̱ Sé'e‑ya̱, a ni̱ ni'i̱n tá'u̱‑dé kuchaku̱‑de. Ko cha̱a tú kándíja nuu̱ Sé'e‑ya̱, tú ní ní'i̱n tá'u̱‑dé kuchaku̱‑de. 13 Tu̱'un yá'a cháa‑ri̱ nuu̱ róó, ña̱yɨvɨ kákandíja nuu̱ Sé'e Dios, náva̱'a ná kuní‑ro̱ já á ni̱ kani'i̱n tá'u̱‑ro̱ kúchaku̱‑ro̱ nɨ́ɨ́ káni, náva̱'a kandíja va̱'a‑ró núu̱ Sé'e Dios. 14 Ja̱ yá'á chúndéé iní‑yo̱ ká'a̱n‑yo̱ jíín‑yá, chi̱ nú jikán‑yo̱ ɨ́ɨn ndatíñu nuu̱‑yá nátu̱'un kuní máá‑yá, te jíni ná'ín‑yá tu̱'un ká'a̱n‑yo̱. 15 Te nú kájini̱‑yo̱ já jíni ná'ín‑yá tu̱'un ká'a̱n‑yo̱ na̱ún ndatíñu kájika̱n‑yo̱. Núsáá te a kájini̱‑yo̱ já ní'i̱n‑yo̱ já ní kajika̱n‑yo̱‑ún. 16 Nú ɨɨn ña̱yɨvɨ jiní‑i sá'a ñani̱‑i kua̱chi ja̱ násu̱ kuáchi kuu̱‑de kúu, te ná ká'a̱n nda̱'ú‑i jíín‑yá, te kua̱'a‑ya̱ tú'un kuchaku̱‑de. Ko máni nuu̱ cháa ja̱ násu̱ kuáchi kuu̱‑de kásá'a‑de, áchí‑ri̱. Ió kua̱chi ja̱ kúu̱‑de, ko nasu̱ já'a̱ yúán ká'a̱n‑ri̱ ja̱ ká'a̱n nda̱'ú‑yo̱ jíín‑yá. 17 Ta̱ká tiñu káñáá kúu kua̱chi. Ko íó kua̱chi ja̱ násu̱ kuáchi kuu̱‑i kúu. 18 Kájini̱‑yo̱ já ñáyɨvɨ kákuu se̱'e Dios, tú sá'a‑i kua̱chi. Chi̱ ɨɨn se̱'e Dios ndíto va̱'a‑i máá‑i. Te kui'na̱, ma̱ kúu ké'é‑ún‑i. 19 Te kájini̱‑yo̱ já sé'e Dios kákuu‑yó. Te kui'na̱ kúu ja̱ tɨ́ɨn so̱'o nɨ́ɨ́ ñúyɨ́vɨ. 20 Ko a kájini̱‑yo̱ já ní kii Se̱'e Dios. Te kájuku̱'un ini̱‑yo̱ ní sá'a‑ya̱, náva̱'a kuni̱‑yo̱ núu̱ máá I'a̱ ndaa̱. Te a káxiu̱kú‑yó jíín máá I'a̱ ndaa̱, máá Sé'e‑ya̱ Jesucristo kúu‑ya̱. Máá‑yá kúu ndija Dios ndaa̱, te máá‑yá kúu I'a̱ kuchaku̱‑yo̱ nɨ́ɨ́ káni sá'a‑ya̱. 21 Súchi̱, ná kúxio‑ró núu̱ ndosó. Súan ná kóo. Amén.