LA PRIMERA EPISTOLA UNIVERSAL DE SAN PEDRO APOSTOL
YA'A KUU CARTA ƗƗN JA NI CHAA SAN PEDRO APOSTOL NUU TAKA ÑAYƗVƗ KAKANDIJA
1
Máá‑rí kúu Pedro apóstol nuu̱ Jesucristo. Te cháa‑ri̱ tutu̱ yá'a nuu̱ róó ña̱yɨvɨ jíká, ja̱ ní kajicha̱ nu̱u‑ró káxiu̱kú‑ró nɨ́ɨ́ ñúu̱ Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, jíín Bitinia. Chi̱ máá Táa̱‑yo̱ Dios, ni̱ jini̱‑ya̱ róó onde̱ jíín tiempo, te ni̱ ka̱ji‑ya̱ róó jíná'an‑ró. Te a ni̱ ka̱ndundoo‑ró ní sá'a máá Espíritu, náva̱'a kuandatu̱‑ro̱ núu̱ Jesucristo, te koso̱ yúyú‑yá nɨñi̱‑yá sɨkɨ̱‑ro̱. Tu̱'un luu íó ini̱‑ya̱ jíín tú'un kuaká'nu ini̱ ná ndeá ini̱‑ro̱ jíná'an‑ró.
Tu̱'un ñúkuu ini̱
Ná nákana jaa‑yó máá Dios, Táa̱ Jito'o̱‑yo̱ Jesucristo. Chi ni̱ kundá'ú xaa̱n iní‑ya̱ yóó. Te ni̱ nakaku‑yó já kúchaku̱‑yo̱, te káñukuu ini̱‑vo̱ ní sá'a‑ya̱ jíín tú'un ja̱ ní nachaku̱ Jesucristo ma̱'ñú ndɨ́yi, náva̱'a ni'i̱n‑yo̱ ɨ́ɨn ta'u̱ já má té'yu̱ kutɨ, ni ma̱ kúchá'án kútɨ, ni ma̱ xíi̱ kutɨ, chi̱ yíva̱'a ini̱ andɨ́vɨ́ já sɨkɨ́ yóó. Chi̱ yóó kúu ña̱yɨvɨ kákandíja, te ja̱ yúán ndíto Dios yóó jíín fuerza‑ya̱ náva̱'a nama‑ya̱ yóó kɨvɨ̱ sándɨ̱'ɨ́‑na̱, nátu̱'un a ni̱ sándaa̱‑ya̱. Ja̱ yúán kákusɨɨ̱ iní‑ro̱, va̱sa tɨnɨ̱ tu̱ndó'o kájito nɨ́nɨ‑ro yakú‑ni kɨvɨ̱. Chi tu̱ndó'o‑ún, kájito nchaa̱ róó nú kákandíja va̱'a‑ró. Te tu̱'un kákandíja‑ró, luu‑ga̱ káa vásá oro, chi va̱sa kájito nchaa̱‑i oro jíín ñú'u̱n, ko ɨɨn kɨvɨ̱ te naa. Te tu̱'un kákandíja va̱'a‑ró, nakana jaa‑i Jesucristo sá'a, te jíín tú'un jíñú'ún ká'a̱n‑i nduñá'nu‑ya̱ sá'a kɨvɨ̱ kénda ndiji̱n‑ya̱. Te máá‑yá, va̱sa té kuni̱‑ga̱‑ro̱ núu̱‑yá, te mani̱‑ro̱ jíín‑yá, te kákandíja‑ró‑yá. Va̱sa tú kánde̱'é‑ró núu̱‑yá vina, te kákusɨɨ̱ xáa̱n iní‑ro̱ te kánakana jaa‑ró‑yá. Chi ja̱ ní ka̱kandíja‑ró te ní'i̱n‑ro̱ tá'u̱‑ro̱ já káku añú‑ro̱. 10 Cha̱a ni̱ ka̱jani tu̱'un Dios onde̱ sáá, ni̱ kaka'a̱n‑de ndasa chaa̱ tu̱'un luu íó ini̱‑ya̱ núu̱‑ro̱. Te suni ni̱ kande̱'é vá'a‑de, ni̱ ka̱ndúkú víi‑dé tu̱'un ndasa ka̱ku‑yó. 11 Te ni̱ ka̱nandúkú ñúkúún‑de ja̱ ná júku̱'un ini̱‑de ndé kɨvɨ̱ jíín ndé tiempo kuu tu̱'un ni̱ ka'a̱n Espíritu Cristo jíín‑de, chi̱ onde̱ jíín tiempo ni̱ jani‑ya̱ tú'un nuu̱‑dé ndasa kii tu̱ndó'o sɨkɨ̱ Cristo jíín ndasa nduñá'nu tuku‑ya̱ nú ná já'a tu̱ndó'o‑ún. 12 Te ni̱ stá'a̱n‑ya̱ núu̱ cháa‑ún ja̱ násu̱ já kúu máá‑de, chi̱ sua ja̱ kúu máá‑yó kúu tu̱'un ni̱ ka̱jani‑de. Te vina a ni̱ ka̱jini so̱'o‑ró tú'un‑ún chi cha̱a ni̱ ka̱jani tu̱'un va̱'a nuu̱‑ro̱ ní sá'a Espíritu Santo ja̱ ní kii ichi ándɨ́vɨ́, suni ni̱ ka̱jani‑de tu̱'un‑ún nuu̱‑ro̱. Te ta̱ká ndajá'a̱ Dios kájítú iní‑ya̱ ndúkú víi‑yá ta̱ká tu̱'un‑ún.
Sɨkɨ̱ tú'un koo ndoo‑yó
13 Ja̱ yúán ná kóo ndito ini̱ ja̱ jiní tuní‑ro̱, te koo kuándí'í‑ro̱. Te kuñukuu téyíí iní‑ro̱ já ní'i̱n‑ro̱ tú'un luu íó ini̱‑ya̱ já kuá'a‑ya̱ núu̱‑ro̱ kɨvɨ́ kénda ndiji̱n Jesucristo. 14 Te nátu̱'un se̱'e kájandatu̱ va̱'a, súan ná kóo‑ró. Te ma̱ sá'a‑ró tíñu ni̱ kakani̱ ini̱‑ro̱ sáá, ná tú ní kájuku̱'un kutɨ iní‑ro̱. 15 Chi̱ nátu̱'un íó ndoo máá I'a̱ ni̱ kana xini̱‑ro̱, suni súan ná kóo ndoo‑ró jíín táká tiñu kásá'a‑ró. 16 Chi̱ súan yóso núu̱ tutú: Ná kóo ndoo‑ró jíná'an‑ró, chi̱ ruu̱ íó ndoo‑ri̱, áchí. 17 Te máá‑yá, tú ncháá nuu̱‑yá ña̱yɨvɨ, ko sándaa̱‑ya̱ táká tiñu‑i ndasa kásá'a ɨɨn ɨɨn‑i. Te nú ká'a̱n nda̱'ú‑ro̱ jíín‑yá nátu̱'un jíín Táa̱‑ro̱, núsáá te ná chíñú'ún‑ró‑yá ta̱ká kɨvɨ̱ já kájika tatú‑ro̱ yá'a. 18 Chi̱ a kájini̱‑ro̱ ndasa ni̱ ka̱jika sáni‑ró jíín táni̱nu ni̱ kaja̱'a táa̱‑ro̱ núu̱‑ro̱ sáá. Ko ni̱ nakuaan‑ya̱ róó nuu̱ táni̱nu‑ún. Ko nasu̱ jíín ndátíñu ja̱ té'yu̱, nátu̱'un oro jíín plata, 19 chi̱ sua jíín nɨñí Cristo ja̱ yá'u xaa̱n ncháá ni̱ nakuaan‑ya̱ róó. Chi̱ máá‑yá kúu nátu̱'un ɨɨn lélú vá'a kɨtɨ tú káchá'án, 20 chi̱ súan a ni̱ teta'a̱n Dios máá Cristo onde̱ ná té jukuiñi̱‑ga̱ ñu̱yɨ́vɨ, te ni̱ kenda ndiji̱n Cristo kɨvɨ̱ kuándɨ'ɨ‑na̱, sɨkɨ̱ já ní kundá'ú ini̱‑ya̱ róó. 21 Te kákandíja‑ró núu̱ Dios sá'a Jesús. Chi ni̱ nachaku̱‑ya̱ má'ñú ndɨ́yi, te ni̱ nduñá'nu‑ya̱ ní sá'a Dios. Ja̱ yúán kákandíja‑ró núu̱ Dios, te káñukuu ini̱‑ro̱‑yá. 22 A ni̱ ndundoo añú‑ro̱, chi ni̱ ka̱jandatu̱‑ro̱ núu̱ tú'un ndaa̱ ni̱ sá'a Espíritu jíín‑ró, náva̱'a kundá'ú ndija ini̱‑ro̱ ñaní‑ro̱. Núsáá te ná kúndá'ú xaa̱n iní‑ro̱ tá'an‑ró ondé jíín iní jíín añú‑ro̱. 23 Chi̱ a ni̱ ka̱nakaku jáá‑ró. Ko nasu̱ chíi tata̱ té'yú, chi chi̱i tata̱ já má té'yu̱ kutɨ. Te tu̱'un Dios ni̱ sá'a súan, chi̱ ndíto chakú nɨ́ɨ́ káni. 24 Chi̱ nátu̱'un yuku̱, súan kúu ta̱ká ña̱yɨvɨ. Te modo ndúñá'nu‑i kúu nátu̱'un ita̱ yuku̱. Chi̱ yuku̱‑ún, ichí‑ni, te ita̱‑ún, júngava‑ni, 25 ko tu̱'un ká'a̱n máá Tatá Dios, chi̱ kéndo̱o nɨ́ɨ́ káni nɨ́ɨ́ kuiá. Achí. Te tu̱'un yúan kúu máá tú'un va̱'a ni̱ kani'i̱n‑ro̱.