LA PRIMERA EPISTOLA DEL APOSTOL SAN PABLO A LOS TESALONICENSES
YA'A KUU CARTA ƗƗN JA NI CHAA PABLO APOSTOL NUU ÑAYƗVƗ ÑUU TESALONICA
1
Máá‑rí kákuu Pablo jíín Silvano jíín Timoteo, te káchaa‑ri̱ tutu̱ yá'a nuu̱ tɨ́ku'ni̱ kákandíja ñuu̱ Tesalónica, ja̱ ká'i̱in‑i nuu̱ máá Táa̱‑yo̱ Dios, jíín núu̱ máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo: Tu̱'un luu íó ini̱‑ya̱ jíín tú'un kuaká'nu ini̱ ja̱ kíi nuu̱ máá Táa̱‑yo̱ Dios, jíín núu̱ máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo, ná kóo jíín‑ró jíná'an‑ró.
Ja̱ ní kandíja va̱'a‑i
Nene̱ kánakuatá'ú‑rí nuu̱ Dios sɨkɨ̱ táká róó. Te kánuku̱'un ini̱‑ri̱ róó, hora kájika̱n ta'u̱‑rí. Nene̱ káxndáku‑ri̱ róó nuu̱ máá Táa̱‑yo̱ Dios ndasa kásátiñu‑ró jíín tú'un kándíja, jíín ndása kákundá'ú ini̱‑ro̱‑í kásátiñu‑ró já'a̱‑í, jíín ndása káñukuu ni̱'in ini̱‑ro̱, sá'a máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo. A kájini̱‑ri̱, ñáni̱, ja̱ Dios kúndá'ú ini̱‑ya̱ róó, te ni̱ ka̱ji‑ya̱ róó jíná'an‑ró. Ko nasu̱ jíín máá tú'un ní jáa̱ tu̱'un va̱'a‑ri̱ nuu̱‑ro̱, chi̱ suni ni̱ jaa̱ jíín fuerza, jíín Espíritu Santo, te ni̱ ka̱yija ini̱‑ro̱ jíín. Te kájini̱‑ro̱ ndasa clase ña̱yɨvɨ ní ka̱kuu‑ri̱ jíín‑ró, chi ni̱ kundá'ú ini̱‑ri̱ róó. Te ruu̱ jíná'an‑ri̱, jíín máá Jíto'o̱‑yo̱ ni̱ ka̱ndaku‑ró. Te jíín túndó'o xaa̱n ní ka̱jatá'ú‑ró tú'un, te ni̱ ka̱kusɨɨ̱ iní‑ro̱ ní sá'a Espíritu Santo. Te ni̱ ka̱nduu‑ró ñáyɨvɨ stá'a̱n ichi núu̱ táká ña̱yɨvɨ kákandíja íó ini̱ ñuu̱ Macedonia jíín ñúu̱ Acaya. Chi̱ máá‑ró, ni̱ ka̱skáka‑ró tú'un máá Jíto'o̱‑yo̱. Ko nasu̱ máá ɨ́ɨn ñuu̱ Macedonia jíín ñúu̱ Acaya, chi̱ nɨ́ɨ́ ká'nu‑ni ni̱ jicha̱ tu̱'un kua'a̱n ja̱ kákandíja‑ró núu̱ Dios, te tú nɨ́nɨ já ká'a̱n kutɨ‑gá‑ni‑ri̱. Chi̱ máá‑i kájani‑i tu̱'un‑ri̱ ndasa ni̱ kɨ̱vɨ koyo‑ri̱ nuu̱‑ro̱ jíná'an‑ró, jíín já ní ka̱xndóo‑ró ndosó, te ni̱ ndɨ̱vɨ‑ró núu̱ Dios ndija, náva̱'a kuatíñu‑ró núu̱‑yá, chi̱ chakú‑ya̱, 10 te náva̱'a kundatu‑ró ncháa̱ Se̱'e‑ya̱ íchi ándɨ́vɨ́, I'a̱ ni̱ naschakú‑ya̱‑ún. Te máá Jesús kúu‑ya̱. Te a ni̱ nama‑ya̱ yóó nuu̱ tú'un kiti̱ ini̱ ja̱ cháa̱ sá'a Dios núú.