LA PRIMERA EPISTOLA DEL APOSTOL SAN PABLO A TIMOTEO
YA'A KUU CARTA ƗƗN JA NI CHAA SAN PABLO APOSTOL NUU TIMOTEO
1
Máá‑rí Pablo kúu apóstol Jesucristo, chi̱ súan ni̱ tá'ú tíñu Dios, I'a̱ náma yóó, jíín Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo, ja̱ káñukuu ini̱‑yo̱‑yá. Cháa‑ri̱ tutu̱ yá'a nuu̱ Timoteo, se̱'e ndija‑ri̱ ja̱ ní skándíja‑ri̱: Tu̱'un luu íó ini̱‑ya̱, jíín tú'un kúndá'ú ini̱‑ya̱, jíín tú'un kuaká'nu ini̱ ja̱ kíi nuu̱ máá Táa̱‑yo̱ Dios, jíín núu̱ máá Jíto'o̱‑yo̱ Cristo Jesús, ná kóo jíín‑ró.
Sɨkɨ̱ ñáyɨvɨ sɨ́ɨn sɨ́ɨn sa'a̱n
Nátu̱'un ni̱ ka'a̱n nda̱'ú‑ri̱ jíín‑ró já ná kéndo̱o‑ró ñúu̱ Éfeso ná ni̱ ki'in‑ri̱ ichi kuá'a̱n‑ri̱ ñuu̱ Macedonia, ja̱ ná ká'a̱n ni̱'in‑ró jíín sáva‑i, te suni ká'a̱n tuku‑ri̱ ja̱ má stá'a̱n‑i sɨ́ɨn sɨ́ɨn nuu̱ sá'a̱n, ni ma̱ kuá'a‑i tu̱'un ja̱ ná ndúkú kuáchí‑i sɨkɨ̱ cuento, jíín sɨkɨ́ jíchi tu̱'un tá'an. Chi̱ sua nákaa̱‑ga̱ kua'a̱n, te skuikín tɨxɨ̱n, lugar ja̱ yíja‑ga̱ tu̱'un kándíja‑yó núu̱ Dios sá'a. Achí‑ri̱. Ya̱'á kúu ja̱ kuní‑ri̱ tá'ú‑rí tiñu nuu̱‑ro̱, ja̱ ná kúndá'ú ini̱‑ro̱‑í jíín tú'un koo ndoo ini̱‑ro̱, jíín tú'un koo va̱'a ini̱ añú‑ro̱, jíín tú'un kándíja ja̱ tú yóso yú'u. Ja̱ sɨkɨ́ yúán kájika yátá sáva‑i, te kákusɨ́ɨn ini̱‑i kájukuiñi̱‑i sɨkɨ̱ tú'un ja̱ tú ní'i̱n tíñu. Kákuni̱‑i kuu‑i maestro ley, ko ni tú kájuku̱'un ini̱‑i na̱ún tu̱'un káka'a̱n‑i, ni na̱ún tu̱'un kájani ni̱'in‑i. A kájini̱‑yo̱ já íó va̱'a ley, ko nú koo kájí iní‑ro̱ jíín. Chi̱ a jiní‑yo̱ já ley, tú ní kúva̱'a ja̱ ndónda sɨkɨ̱ ñáyɨvɨ vá'a, chi̱ sua ndónda sɨkɨ̱ ñáyɨvɨ ñáá, sɨkɨ̱ ñáyɨvɨ tú kájandatu̱, sɨkɨ̱ ñáyɨvɨ tú káchiñú'ún‑i‑ya̱, sɨkɨ̱ ñáyɨvɨ kásá'a kua̱chi, sɨkɨ̱ ñáyɨvɨ kánda̱a ndɨva̱'a jíín ñáyɨvɨ chá'án, sɨkɨ̱ ñáyɨvɨ kája'ni táa̱ náa̱, jíín sɨkɨ́ ñáyɨvɨ kája'ni ndɨ́yi, 10 sɨkɨ̱ ñáyɨvɨ kájika téné, sɨkɨ̱ xí'ncha, sɨkɨ̱ ñáyɨvɨ sákuí'ná ñáyɨvɨ, sɨkɨ̱ ñáyɨvɨ káxndá'ú, sɨkɨ̱ ñáyɨvɨ kásátú'ún, jíín sɨkɨ̱ sáva‑ga̱ tu̱'un ja̱ tú káni tá'an jíín tú'un máá‑yá ja̱ íó ndéé ndánu. 11 Chi tu̱'un‑ún kúu máá tú'un va̱'a luu xaa̱n já vái nuu̱ máá Dios, I'a̱ ii̱. Te sɨkɨ̱ tú'un‑ún ni̱ chaa tíñu‑ya̱ rúu̱.
Tiñu ni̱ chaa‑ya̱ sɨkɨ́ Pablo
12 Te nákuatá'ú‑rí nuu̱ máá I'a̱ ni̱ ja̱'a fuerza ini̱‑ri̱, kúu Cristo Jesús Jito'o̱‑yo̱, te ni̱ nakani ini̱‑ya̱ já cháa skíkuu va̱'a kúu‑ri̱, te ni̱ chaa tíñu‑ya̱ rúu̱. 13 Ko onde̱ sáá núú, chi ni̱ ka'a̱n ndɨva̱'a‑ri̱, te ni̱ chindiki̱n‑ri̱‑i, te ni̱ stují‑rí‑i. Ko ni̱ kundá'ú ini̱‑ya̱ rúu̱, chi̱ tú jiní‑ri̱ te ni̱ sá'a‑ri̱, te ni tú ní kándíja‑ri̱ sáá. 14 Ko tu̱'un luu íó ini̱ máá Jíto'o̱‑yo̱, ni̱ ndea̱‑ga̱ ini̱‑ri̱ jíín tú'un kándíja, jíín tú'un kúndá'ú ini̱ Cristo Jesús ruu̱. 15 Chi̱ íó va̱'a ja̱ ná kuátá'ú táká‑i tu̱'un ndaa̱ yá'a, ja̱ Cristo Jesús ni̱ kii‑ya̱ iní ñu̱yɨ́vɨ, náva̱'a nama‑ya̱ ñáyɨvɨ kándi̱so kua̱chi, te ruu̱ kúu máá já ní kaa‑ga̱ ni̱ sá'a. 16 Ko ni̱ kundá'ú ini̱‑ya̱ rúu̱, náva̱'a jíín rúu̱ ja̱ ní kaa‑ga̱ ni̱ sá'a‑ri̱, te kuni̱‑i ndasa íó xaa̱n paciencia ini̱ Jesucristo, náva̱'a kuu‑ri̱ ɨɨn muestra nuu̱ ñáyɨvɨ kúkuéé‑ga̱ kandíja‑i nuu̱‑yá, te nani'i̱n tá'u̱‑í kuchaku̱‑i nɨ́ɨ́ káni. 17 Núsáá te nɨ́ɨ́ káni nɨ́ɨ́ kuiá ná ká'a̱n jíñú'ún‑yo te ná nákana jaa‑yó máá Rey, I'a̱ ndíto chakú nɨ́ɨ́ káni, ja̱ tú jí'i̱‑ya̱, ja̱ tú kúu nde̱'é ndijín‑yo̱ núu̱‑yá, ja̱ máá ɨ́ɨn‑ni‑ya̱ kúu Dios ndíchí. Amén. 18 Hijo, súan tá'ú‑rí tiñu nuu̱ róó Timoteo. Chi̱ jíín kɨvɨ́ ní kaka'a̱n‑i ja̱ kúndii̱ máá‑ró. Te jíín tú'un ni̱ kaka'a̱n‑i‑ún, te ná skíkuu va̱'a‑ró jíín tíñu jíku‑ró. 19 Te kandíja ni̱'in‑ró, te ná káni va̱'a ini̱ añú‑ro̱, chi tu̱'un yá'a ni̱ ka̱ské'ichi̱ sava‑i, te ni̱ ka̱síjíta‑i máá‑i nuu̱ tú'un kándíja. 20 Te cha̱a yúan, Himeneo jíín Alejandro kákuu‑de, ko ni̱ chi'i‑ri̱‑de nda'a Satanás, náva̱'a ná skuá'a‑de ɨnga̱ jínu ma̱ ká'a̱n ndɨva̱'a‑ga̱‑de.