LA SEGUNDA EPISTOLA DEL APOSTOL SAN PABLO A LOS TESALONICENSES
YA'A KUU CARTA UU JA NI CHAA SAN PABLO APOSTOL NUU ÑAYƗVƗ ÑUU TESALONICA
1
Máá‑rí kákuu Pablo jíín Silas jíín Timoteo, te káchaa‑ri̱ tutu̱ yá'a nuu̱ tɨ́ku'ni̱ kákandíja ñuu̱ Tesalónica, ja̱ ká'i̱in‑i nuu̱ máá Táa̱‑yo̱ Dios, jíín núu̱ máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo. Tu̱'un luu íó ini̱‑ya̱ jíín tú'un kuaká'nu ini̱ ja̱ kíi nuu̱ máá Táa̱‑yo̱ Dios jíín núu̱ máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo, ná kóo jíín‑ró jíná'an‑ró.
Dios kúu I'a̱ sándaa̱ va̱'a tiñu‑yó
Kánakuatá'ú nɨ́nɨ‑rí nuu̱ Dios ja̱ sɨkɨ́ róó ñáni̱. Súan íó va̱'a, chi kua̱kukútu‑gá‑ro̱ jíín tú'un kákandíja‑ró, te bueno kákundá'ú ini̱‑ro̱ tá'an‑ró. Ja̱ yúán kákusɨɨ̱ iní‑ri̱ ja̱ sɨkɨ́ róó jíná'an‑ró, hora kánakani‑ri̱ tu̱'un‑ró núu̱ tɨ́ku'ni̱ máá Dios, ndasa kákandíja‑ró, jíín já ká'i̱in ni̱'in‑ró, va̱sa káchindiki̱n‑i róó, va̱sa káta'a̱n‑ro̱ túndó'o. Yu̱án kúu ɨɨn tuni̱ ja̱ sándaa̱ ndaa̱‑ya̱‑í, náva̱'a nani'i̱n tá'u̱‑ro̱ nájaa̱‑ro̱ iní ñuu̱ nuu̱ tá'ú Dios tiñu, chi ja̱ sɨkɨ́ yúán kándo'o‑ró. Chi̱ íó va̱'a ja̱ súni jíín túndó'o nachunáa Dios nuu̱ ñáyɨvɨ káxndó'o róó. Te róó, ña̱yɨvɨ kándo'o, ɨɨn ká'nu‑ni ndeta̱tú‑ro̱ jíín‑rí jíná'an‑ri̱ sá'a‑ya̱ kɨvɨ já ndíi ndiji̱n Jito'o̱‑yo̱ Jesús ichi ándɨ́vɨ́, jíín táká ndajá'a̱‑yá ja̱ ká'i̱o ni̱'in téyíí. Te jíín yáá ñú'u̱n kii‑ya̱, te xndó'o‑ya̱ ñáyɨvɨ tú kájito nuu̱ Dios, jíín ñáyɨvɨ tú kájandatu̱ nuu̱ tú'un va̱'a máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo. Te máá ñáyɨvɨ‑ún ndo'o‑i ja̱ náa‑í nɨ́ɨ́ káni sá'a‑ya̱, jíín já má kúu kɨ̱vɨ koyo‑i nuu̱ kánchaa̱ máá Jíto'o̱‑yo̱ jíín núu̱ lúu ndíi ncháa̱ fuerza‑ya̱. 10 Súan sá'a‑ya̱ kɨvɨ́ ncháa̱‑ya̱ já ndúñá'nu luu‑ya̱ sá'a ta̱ká ña̱yɨvɨ ndóo‑ya̱, te náva̱'a naa iní sava ña̱yɨvɨ ndé'é‑i nuu̱‑yá kɨvɨ̱‑ún sá'a ta̱ká ña̱yɨvɨ kákandíja nuu̱‑yá, chi ni̱ ka̱kandíja‑ró tú'un ndaa̱ ni̱ ka̱kastu̱'ún‑rí nuu̱‑ro̱. 11 Ja̱ sɨkɨ́ yá'á, te nene̱ kájika̱n ta'u̱‑rí ja'a̱ róó, náva̱'a Dios máá‑yó kuva̱'a ini̱‑ya̱ jíín‑ró já ní kana‑ya̱ róó. Te ta̱ká tiñu va̱'a kákuni̱‑ro̱ ná skíkuu‑ya̱ jíín‑ró, jíín fuerza‑ya̱, te suni jíín tíñu kásá'a‑ró, jíín tú'un kákandíja‑ró. 12 Náva̱'a ná nákana jaa‑i sɨ́'vɨ́ máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo sá'a‑ró jíná'an‑ró, te suni kuatú'ún‑i róó sá'a‑ya̱, chi̱ súan sá'a tu̱'un luu íó ini̱ Dios máá‑yó jíín já íó ini̱ Jito'o̱‑yo̱ Jesucristo.