LA SEGUNDA EPISTOLA DEL APOSTOL SAN PABLO A TIMOTEO
YA'A KUU CARTA UU JA NI CHAA SAN PABLO APOSTOL NUU TIMOTEO
1
Máá‑rí kúu Pablo apóstol Jesucristo, chi̱ súan ni̱ jata'a̱n ini̱ Dios, chi̱ a ni̱ keyu'u‑yá kua̱'a‑ya̱ tú'un kuchaku̱‑yo̱ sá'a Cristo Jesús. Cháa‑ri̱ tutu̱ yá'a nuu̱ Timoteo, se̱'e‑ri̱ ja̱ maní‑rí jíín: Tu̱'un luu íó ini̱‑ya̱, jíín tú'un kúndá'ú ini̱‑ya̱ yóó, jíín tú'un kuaká'nu ini̱ ja̱ kíi nuu̱ máá Táa̱‑yo̱ Dios, jíín já kíi nuu̱ máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo, ná kóo jíín‑ró. Nákuatá'ú‑rí nuu̱ Dios, te játíñu‑ri̱ nuu̱‑yá nátu̱'un ni̱ ka̱sá'a vuelú‑ri̱, te tú náku̱xndíi añú‑ri̱ sɨkɨ̱‑rí. Te tú júkuiñi̱ kutɨ‑rí ja̱ núku̱'un ini̱‑ri̱ róó, hora jikán ta'u̱‑rí ndúú ñúú‑ni. Kúu ini̱‑ri̱ kuni̱‑ri̱ nuu̱‑ro̱, náva̱'a kusɨɨ̱ xáa̱n iní‑ri̱, chi̱ núku̱'un ini̱‑ri̱ ndasa ni̱ nda'i̱‑ro̱. Chi̱ a ni̱ nuku̱'un ini̱‑ri̱ ndasa kájí kándíja‑ró, te suni súan ni̱ kandíja naná ñúu̱‑ro̱ Loida xna'a̱n‑ga̱, jíín náa̱‑ro̱ Eunice. Te jáni ndija ini̱‑ri̱ ja̱ súni súan ncháá tu̱'un kándíja‑ún ini̱ máá‑ró vína. Ja̱ yúán xndáku‑ri̱ nuu̱‑ro̱, ja̱ ná náskandá jáá‑ró máá tá'u̱ ní ja̱'a Dios nuu̱‑ro̱, ja̱ ní ní'i̱n‑ro̱ ná ni̱ chaa‑ri̱ nda'a‑rí xini̱‑ro̱. Chi̱ tú ní já'a Dios ɨɨn modo i̱o nuu̱‑yo̱, chi̱ sua ja̱ ná kuíñi ni̱'in‑yó, jíín já ná kúndá'ú ini̱‑yo̱‑í, jíín já ná kóo kuándí'í‑yo̱.
Ma̱ kúka nuu̱‑yo̱ sɨkɨ́ tú'un máá‑yá
Núsáá te ma̱ kúka nuu̱‑ro̱ káni ndaa̱‑ro̱ tú'un máá Jíto'o̱‑yo̱, ni tu̱'un ruu̱ cha̱a kándee veka̱a ja̱ sɨkɨ́ máá‑yá. Chi̱ sua ná kóto ta'a̱n‑ro̱ túndó'o sɨkɨ̱ já jáni‑ró tú'un va̱'a, chi ja̱ sɨkɨ́ yúán ní ja̱'a Dios fuerza ini̱‑yo̱. Chi ni̱ nama‑ya̱ yóó, te ni̱ kana‑ya̱ xiní‑yo̱ ndúndoo‑yó, ko nasu̱ sɨkɨ́ tíñu kásá'a‑yó, chi̱ sua ñúkúún máá‑yá ni̱ sá'a‑ya̱ jíín tú'un luu íó ini̱‑ya̱, chi̱ onde̱ ná té chá'a̱n‑ga̱ kéjá'á táká kuia̱, te ni̱ ja̱'a‑ya̱ tú'un‑ún nuu̱‑yo̱ ní sá'a Cristo Jesús. 10 Ko vina a ni̱ kenda ndiji̱n tu̱'un‑ún ni̱ sá'a ja̱ ní kenda Jesucristo, I'a̱ náma yóó. Te máá‑yá ni̱ janchaa̱‑ya̱ kué'e̱ kuu̱‑yo̱. Te jíín máá tú'un va̱'a ni̱ stá'a̱n‑ya̱ núu̱‑yo̱ ndasa kuchaku̱‑yo̱ te ma̱ kúu̱‑ga̱‑yo̱. 11 Te ni̱ chaa‑ya̱ tíñu sɨkɨ̱‑rí kúu‑ri̱ apóstol kani‑ri̱ tu̱'un‑ún, te stá'a̱n‑ri̱ nuu̱ ñáyɨvɨ sɨ́ɨn nación. 12 Te ja̱ sɨkɨ́ yúán jíto‑ri̱ tu̱ndó'o yá'a. Ko tú kúka nuu̱‑rí, chi̱ a jiní‑ri̱ ndé nuu̱ kándíja‑ri̱. Te jáni ndija ini̱‑ri̱ ja̱ kúu kundito‑ya̱ já ní chi'i‑ri̱ nda'a‑yá, onde̱ ná jáa̱ máá kɨvɨ́. 13 Ná kúkuu ni̱'in‑ró jíín íchi tú'un va̱'a ndasa ni̱ jini so̱'o‑ró ní ka'a̱n‑ri̱. Te ná kúndii̱‑ro̱ jíín‑ún modo kándíja‑ró jíín já kúndá'ú ini̱‑ro̱‑í sá'a Cristo Jesús. 14 Ná kóto‑ró tú'un ndaa̱ ja̱ ní ja̱'a Espíritu Santo nuu̱‑ro̱, chi̱ ncháá‑ya̱ iní‑yo̱. 15 A jiní‑ro̱ já táká ña̱yɨvɨ káxiu̱kú ñúu̱ Asia, ni̱ ka̱skéndo̱o‑i ruu̱, te uu̱‑i kákuu Figelo jíín Hermógenes. 16 Ná kúndá'ú ini̱ máá Jíto'o̱‑yo̱ ñáyɨvɨ káxiu̱kú vé'e Onesíforo, chi̱ kua'a̱ vuelta ni̱ nani'i̱n iní‑ri̱ ni̱ sá'a‑de, te tú ní kúka nuu̱‑dé va̱sa nú'ni̱‑ri̱ kándee‑ri̱ veka̱a. 17 Chi̱ sasua ni̱ nandúkú víi‑dé ruu̱, te ni̱ ndenda‑ri̱ ni̱ sá'a‑de, ná ni̱ ka̱ndee‑de Roma. 18 Ná kuá'a máá Jíto'o̱‑yo̱ tú'un ja̱ máá I'a̱ kúu Tatá, ná kúndá'ú ini̱‑ya̱‑dé máá kɨvɨ́‑ún. Te a jiní va̱'a máá‑ró ndasa xaa̱n ní jatíñu‑de nuu̱‑rí ini̱ ñuu̱ Éfeso.