3
Ja̱ ní nduva̱'a cha̱a rengo
Ɨɨn kɨvɨ̱ te ni̱ ka̱kaa Pedro jíín Juan, kája'a̱n‑de ini̱ ve̱'e ii̱. Chi̱ máá hora ka̱'uni̱ aíni kúu, te jikán ta'u̱‑í yúan. Te kákinchaka‑i ɨɨn cha̱a rengo onde̱ kɨvɨ̱ ní kaku‑de. Te cha̱a‑ún, ncháá‑de ndɨta'a̱n kɨvɨ̱ yúxé'é vé'e ii̱ nuu̱ nání hermosa, jikán‑de caridad nuu̱ táká ña̱yɨvɨ kɨ́vɨ koyo ini̱ ve'e ii̱ yúan. Te cha̱a‑ún, ni̱ jini̱‑de nuu̱ Pedro jíín Juan, ja̱ kuákɨ̱vɨ‑de ini̱ ve̱'e ii̱. Te ni̱ ka'a̱n nda̱'ú‑de jíín‑de ja̱ ná kuá'a‑de ɨɨn caridad. Te Pedro jíín Juan, ni̱ kande̱'é vá'a‑de nuu̱ cháa‑ún. Te ni̱ kaka'a̱n‑de jíín‑de: Yá'a nde̱'é‑ró núu̱‑rí, áchí‑de. Te máá cháa‑ún, ndátu tu̱'a‑de, jáni ini̱‑de ni'i̱n‑dé yaku̱ na̱ jíín núu̱ Pedro jíín Juan. Te ni̱ kachi̱ Pedro: Tú ñáva̱'a‑ri̱ plata ni oro. Ko ja̱ ñáva̱'a‑ri̱, yu̱án kuá'a‑ri̱ nuu̱‑ro̱. Jíín sɨ́'vɨ́ máá Jesucristo ñuu̱ Nazaret ndukuiñi̱ te kaka‑ró, áchí‑de. Te ni̱ tɨɨn‑de ndavá'a cha̱a‑ún. Te ni̱ xndúkuiñi̱‑de cha̱a. Te ja'a̱‑dé jíín sukún já'a̱‑dé, ni̱ kandu̱va̱'a‑ni. Te ɨɨn ni̱ kanda‑ni‑de. Te ni̱ ndukuiñi̱‑de. Te ni̱ jika‑de. Te ni̱ kɨ̱vɨ‑de jíín Pedro jíín Juan ini̱ ve̱'e ii̱, jíka‑de, kánda‑de, te nákana jaa‑de Dios. Te ni̱ kajini̱ ta̱ká ña̱yɨvɨ núu̱‑dé ja̱ nákaka‑de te nákana jaa‑de Dios. 10 Te ni̱ nakuni̱‑i nuu̱‑dé ja̱ máá cháa jikán caridad yuxé'é vé'e ii̱ ja̱ nání hermosa kúu‑de. Te ni̱ ka̱kee nuu̱‑í kánde̱'é‑i. Te ni̱ kayu̱'ú‑i, chi̱ kájini̱‑i ja̱ súan ni̱ ta'a̱n cha̱a‑ún. 11 Te cha̱a ni̱ nduva̱'a‑ún, nini tɨ́ɨn‑de Pedro jíín Juan, te ni̱ kataka̱‑ni ña̱yɨvɨ núu̱‑dé ini̱ corredor ja̱ nání Salomón. Te ni̱ ka̱kee nuu̱‑í kánde̱'é‑i. 12 Te ni̱ jini̱ Pedro ja̱ súan kúu. Te ni̱ ka'a̱n‑de jíín ñáyɨvɨ‑ún: Cha̱a ñuu̱ Israel, naja̱ kánaa iní‑ní kánde̱'é‑ní tiñu yá'a. Naja̱ kánde̱'é‑ní nuu̱‑ná. Kájani ini̱‑ní ja̱ cháa va̱'a kákuu‑ná xí íó fuerza ini̱‑ná náva̱'a nakaka cha̱a yá'a sá'a‑ná náún. 13 Máá Dios Abraham, jíín Isaac, jíín Jacobo, máá Dios, Táa̱‑yo̱, ni̱ nduñá'nu Se̱'e‑ya̱ Jesús ni̱ sá'a‑ya̱, te ni̱ ka̱nastúu‑ní Jesús, te ni̱ ka̱naku̱xndíi‑ní I'a̱‑ún jíto nuu̱ Pilato, va̱sa sía̱ cha̱a‑ún‑ya̱ kuní‑de núú. 14 Ko máá‑ní, ni̱ ka̱ské'ichi̱‑ní I'a̱ ii̱, I'a̱ ndoo. Te ni̱ kajika̱n‑ní ɨɨn cha̱a já'ni ndɨ́yi sía̱ Pilato. 15 Te ni̱ ka̱ja'ni‑ní máá Jíto'o̱, I'a̱ náschakú yóó. Ko Dios, ni̱ naschakú‑ya̱ Jesús onde̱ ma̱'ñú ndɨ́yi. Te máá‑ná kákuu‑ná testigo ja̱ súan íó. 16 Te a kájini̱‑ní cha̱a yá'a te kánakuni̱‑ní‑de. Te ni̱ kandíja‑de Jesús jíín sɨ́'vɨ́‑yá, te ja̱ yúán ní nasáva̱'a‑ya̱‑dé. Chi̱ kándíja‑de‑ya̱, te yu̱án ní nduva̱'a ii̱ cháa yá'a nátu̱'un kájini̱ máá‑ní. 17 Ko vina ñáni̱, a jiní‑ná chi̱ sɨkɨ̱ já tú ní kájuku̱'un ini̱‑ní kúu ja̱ ní ka̱sá'a‑ní súan, te suni súan ni̱ ka̱sá'a cha̱a kátá'ú tíñu nuu̱‑ní. 18 Te jíín kɨvɨ́, ni̱ ka̱jani cha̱a tu̱'un onde̱ sáá ní sá'a Dios, ndasa koo tiñu, jíín ndása ndo'o Cristo. Te vina a ni̱ skíkuu‑ya̱ súan. 19 Te ná náxíó káva ini̱‑ní, te ná nákani ini̱‑ní jíná'an‑ní núsáá, náva̱'a ná ndá'va̱ ta̱ká kua̱chi‑ní, te chaa̱ kɨvɨ̱ já ndúsɨɨ̱ iní‑ní sá'a máá Jíto'o̱‑yo̱. 20 Náva̱'a tájí Dios Jesucristo kii‑ya̱, nátu̱'un ni̱ sándaa̱‑ya̱ já kúu níí onde̱ sáá. 21 Ko jínu ñú'ún já kéndo̱o‑ya̱ ondé andɨ́vɨ́, onde̱ kɨvɨ̱ ndújáá táká ndatíñu, nátu̱'un ni̱ kaka'a̱n cha̱a ndoo ni̱ ka̱jani tu̱'un onde̱ aná'án ní sá'a Dios. 22 Chi̱ Moisés, ni̱ ka'a̱n‑de jíín táa̱‑yo̱: Máá Tatá‑ro̱ Dios, kua̱'a‑ya̱ ɨ́ɨn cha̱a nátu̱'un ruu̱, te kani‑de tu̱'un nuu̱‑ro̱. Te kenda‑de ma̱'ñú táká ñani̱‑ro̱ nátu̱'un ni̱ kenda‑ri̱. Te ná chú'un ini̱‑ro̱ tú'un ka'a̱n cha̱a‑ún nú na̱ún ndɨ'ɨ tu̱'un ka'a̱n‑de jíín‑ró. 23 Te nú ndé cha̱a tú kuní‑de chu'un ini̱‑de tu̱'un ka'a̱n cha̱a kani tu̱'un‑ún, te naa íi̱‑dé ma̱'ñú táká‑ga̱ ña̱yɨvɨ, áchí Moisés. 24 Te ta̱ká cha̱a ni̱ ka̱jani tu̱'un, onde̱ kɨvɨ̱ ní kii Samuel te nɨ́ɨ́‑gá onde̱ vina, suni ni̱ ka̱jani‑de tu̱'un ja̱ kíi kɨvɨ̱ yá'a. 25 Máá‑ní kákuu se̱'e cha̱a ni̱ ka̱jani tu̱'un‑ya̱ jíín sé'e sɨkɨ̱ contrato ni̱ sándaa̱ Dios jíín táa̱‑yo̱. Te ni̱ ka'a̱n‑ya̱ jíín Abraham: Onde̱ chi̱i tata̱‑ro̱ kénda ja̱ kéndo̱o ndatu̱ ta̱ká se̱'e ñu̱yɨ́vɨ sá'a, áchí. 26 Te Dios, ni̱ naschakú‑ya̱ Sé'e‑ya̱. Te ni̱ tájí‑yá Se̱'e‑ya̱, te ni̱ kii‑ya̱ nuu̱ máá‑ní xna'a̱n‑ga̱, náva̱'a chaxio‑ya̱‑ní nuu̱ táká kua̱chi‑ní. Yúan‑na te kendo̱o ndatu̱‑ní.