LA EPISTOLA DEL APOSTOL SAN PABLO A LOS EFESIOS
YA'A KUU CARTA JA NI CHAA SAN PABLO APOSTOL NUU ÑAYƗVƗ ÑUU EFESO
1
Sa'a̱n kúta'u̱
Máá‑rí kúu Pablo, apóstol Jesucristo, chi̱ súan ni̱ jata'a̱n ini̱ Dios. Te cháa‑ri̱ tutu̱ yá'a nuu̱ ñáyɨvɨ ndóo, ja̱ káskíkuu va̱'a‑i nuu̱ Cristo Jesús, ja̱ káxiu̱kú‑i ini̱ ñuu̱ Éfeso. Tu̱'un luu jíín tú'un kuaká'nu íó ini̱ máá Táa̱‑yo̱ Dios jíín iní máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo, ná kóo jíín‑ró jíná'an‑ró.
Na̱ sɨkɨ̱ ní teta'a̱n‑ya̱‑yó
Ná nákana jaa‑yó Dios, I'a̱ kúu Táa̱ Jito'o̱‑yo̱ Jesucristo. Luu ni̱ sá'a‑ya̱ jíín‑yó jíín táká tiñu sá'a Espíritu. Te ichi ándɨ́vɨ́ sá'a‑ya̱‑ún jíín Cristo. Nátu̱'un ni̱ ka̱ji Dios yóó nuu̱ Jesús onde̱ ná té jukuiñi̱‑ga̱ ñu̱yɨ́vɨ, náva̱'a koo ndoo‑yó, te tú koo chá'án‑yó núu̱‑yá, te kundá'ú ini̱‑ya̱ yóó. Te ni̱ teta'a̱n‑ya̱ yóó náva̱'a naki'in sé'é máá‑yá‑yó sá'a Jesucristo, ndasa ni̱ jata'a̱n ya̱'a ini̱‑ya̱ sá'a‑ya̱, náva̱'a ná nákana jaa‑yó‑yá jíín tú'un luu tu̱'un va̱'a íó ini̱ máá‑yá. Te jíín tú'un‑ún ni̱ ki'in sé'é‑yá‑yó ndúu jíín‑yó jíín Cristo, I'a̱ kúndá'ú ini̱‑ya̱. Te I'a̱‑ún, ni̱ nakuaan‑ya̱ yóó jíín nɨñí‑yá. Te ni̱ chaxio‑ya̱ kuáchi‑yó jíín tú'un luu xaa̱n íó ini̱‑ya̱. Te jíín tú'un‑ún ni̱ chítú ndɨ́ɨ añú‑yo̱ onde jíín táká tú'un ndíchí, tu̱'un júku̱'un ini̱. Te tiñu ja̱ ní chaa ini̱ máá‑yá sáá, ja̱ kúsɨɨ̱ iní máá‑yá sá'a‑ya̱ kuní‑ya̱, chi̱ tu̱'un sa̱'í‑ún ni̱ stá'a̱n‑ya̱ núu̱‑yo̱. 10 Chi̱ onde̱ ná jínu va̱'a kɨvɨ̱ te kuní Dios ja̱ ɨ́ɨn ká'nu‑na̱ nduu ndɨ'ɨ‑ni ini̱ nda'a Cristo, va̱sa ja̱ ká'i̱o ini̱ andɨ́vɨ́ xí va̱sa ja̱ ká'i̱o ini̱ ñu̱yɨ́vɨ. 11 Te jíín Cristo ni̱ kani'i̱n‑yo̱ tá'u̱‑yo̱. Te ni̱ teta'a̱n Dios yóó, nátu̱'un ni̱ chaa ini̱ máá‑yá, I'a̱ sá'a ta̱ká‑ni ndasa játa'a̱n ini̱ máá‑yá, ndasa kúsɨɨ̱ iní máá‑yá. 12 Súan ni̱ sá'a‑ya̱, náva̱'a máá‑yó, ja̱ xná'a̱n‑ga̱ ni̱ kañukuu ini̱‑yo̱ Cristo, ná nákana jaa‑yó‑yá jíín tú'un luu máá‑yá. 13 Te suni róó, ni̱ ka̱jini so̱'o‑ró tú'un ndaa̱. Te jíín tú'un va̱'a‑ún ni̱ kaka̱ku‑ró. Te nuu̱ máá Cristo ni̱ ka̱kandíja‑ró. Te suni máá Espíritu Santo ja̱ ní chísó tú'un‑ya̱, ni̱ chaa sello ini̱ añú‑ro̱. 14 Yu̱án kúu seña ja̱ ní'i̱n‑yo̱ tá'u̱‑yo̱, onde̱ ná tɨ́ɨn‑yó máá. Yúan‑na te nakana jaa‑yó tú'un luu‑ya̱ já sɨkɨ́‑ún.
Tu̱'un ni̱ jika̱n ta'u̱ Pablo ja'a̱ yóó
15 Te suni ruu̱, ni̱ jini tu̱'un‑ri̱ ndasa kákandíja‑ró núu̱ máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesús, jíín ndasa kúndá'ú ini̱‑ro̱ táká ña̱yɨvɨ ndóo. 16 Te ja̱ yúán tú júkuiñi̱‑ri̱ ja̱ nákuatá'ú‑rí ja̱ róó jíná'an‑ró, te núku̱'un ini̱‑ri̱ róó nú jikán ta'u̱‑rí, 17 náva̱'a kuni̱‑ro̱ núu̱ máá Dios, I'a̱ xíin máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo, máá Táa̱‑yo̱, I'a̱ ndíso tu̱'un luu, te náva̱'a ná kuá'a‑ya̱ modo ndíchí, te stá'a̱n ndiji̱n‑ya̱ tú'un nuu̱‑ro̱. 18 Te stúu̱n‑ya̱ iní añú‑ro̱, náva̱'a kuni̱‑ro̱ ndéja̱ kúu tu̱'un ñúkuu ini̱‑ro̱ sɨkɨ́ já ní kana‑ya̱ xiní‑ro̱, te ndéja̱ kúu ta'u̱ lúu xaa̱n ní'i̱n‑yá sɨkɨ̱ ñáyɨvɨ ndóo. 19 Te kuni̱‑ro̱ ndasa ni̱'in xaa̱n sátiñu‑ya̱ já'a̱ róó, ña̱yɨvɨ kákandíja, chi̱ fuerza téyíí ndíso‑ya̱. 20 Te fuerza‑ún, ni̱ jatíñu Dios kɨvɨ̱ ní naschakú‑ya̱ Cristo ma̱'ñú ndɨ́yi, jíín já ní súngo̱o‑ya̱ Cristo ichi ndává'a‑ya̱ ondé andɨ́vɨ́. 21 Te ni̱ jani‑ya̱ Cristo sɨkɨ̱ táká ja̱ kátá'ú tíñu, jíín já kándi̱so tíñu, jíín já kátɨ̱ɨn so̱'o, jíín já kákuñá'nu, jíín sɨkɨ́ táká sɨ́'vɨ́ já káskúnání‑i, nasu̱ níni kuia̱ yá'a, chi̱ suni ta̱ká kuia̱ chaa̱. 22 Te ta̱ká‑ni ni̱ jañu̱ Cristo suku̱n ní sá'a Dios. Te ni̱ nduu Cristo xini̱ núu̱ máá tɨ́ku'ni̱ kákandíja, ni̱ sá'a‑ya̱ sɨkɨ́ táká‑ni. 23 Te tɨku'ni̱‑ún kúu nátu̱'un yikɨ kúñu Cristo, te chítú máá‑i jíín máá‑yá, chi̱ I'a̱ schítú nɨ́ɨ́ ká'nu‑ni kúu‑ya̱.