LA EPISTOLA DEL APOSTOL SAN PABLO A LOS GALATAS
YA'A KUU CARTA JA NI CHAA SAN PABLO APOSTOL NUU ÑAYƗVƗ ÑUU GALACIA
1
Sa'a̱n kúta'u̱
Máá‑rí Pablo kúu apóstol. Ko nasu̱ ñáyɨvɨ ní kásá'a, ni nasu̱ ɨ́ɨn ña̱yɨvɨ ní káchaa tiñu sɨkɨ̱‑rí, chi̱ máá Jesucristo jíín máá Táa̱‑yo̱ Dios, I'a̱ ni̱ naschakú‑ya̱ Jesús ma̱'ñú ndɨ́yi. Te onde̱ jíín táká ñani̱ káxiu̱kú jíín‑rí yá'a, káchaa‑ri̱ tutu̱ nuu̱ táká tɨku'ni̱ kákandíja nɨ́ɨ́ ndáñúu̱ Galacia. Tu̱'un luu íó ini̱, jíín tú'un kuaká'nu ini̱, ja̱ kíi nuu̱ máá Táa̱‑yo̱ Dios, jíín já kíi nuu̱ máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo, ná kóo jíín‑ró jíná'an‑ró. Chi̱ I'a̱‑ún ni̱ soko̱‑yá máá‑yá ja̱ sɨkɨ́ kuáchi yóó, náva̱'a tava‑yá yóó ini̱ ñu̱yɨ́vɨ ñáá yá'a, nátu̱'un játa'a̱n ini̱ máá Táa̱‑yo̱ Dios. Ja̱ yúán ná nákana jaa‑yó‑yá nɨ́ɨ́ káni nɨ́ɨ́ kuiá. Amén.
Sɨkɨ̱ já tuká ɨnga̱ tu̱'un ndaa̱ íó
A ni̱ kana‑ya̱ xiní‑ro̱ sɨkɨ́ tú'un luu íó ini̱ Cristo. Te náa iní‑ri̱ ndé'é‑rí naja̱ xáa̱n yachí ni̱ ka̱skéndo̱o‑ró‑yá, te ni̱ kakɨ̱vɨ nduu̱‑ro̱ sɨkɨ́ ɨngá tu̱'un. Ko tú kutɨ ɨngá tu̱'un va̱'a íó, va̱sa íó ña̱yɨvɨ káská'a̱n róó, te kákuni̱‑i nasama‑i tu̱'un va̱'a Cristo. Ko sanaa te ruu̱ jíná'an‑ri̱, xí ɨ́ɨn ndajá'a̱ ándɨ́vɨ́, káni sɨ́ɨn ɨnga̱ tu̱'un nuu̱‑ro̱ jíná'an‑ró, te nú tú kétá'an jíín tú'un ni̱ ka̱jani‑ri̱ nuu̱‑ro̱‑ún, ná náa cháa‑ún. Nátu̱'un a ni̱ kaka'a̱n‑ri̱ jíín‑ró, suni súan ká'a̱n tuku‑ri̱ vina: Nú ndé cha̱a jáni sɨ́ɨn ɨnga̱ tu̱'un nuu̱‑ro̱, te nú tú kétá'an jíín tú'un ni̱ ka̱jatá'ú‑ró‑ún, ná náa cháa‑ún. 10 Te á ña̱yɨvɨ xí Dios kuatú'ún rúu̱ kuní‑ri̱, xí ndúkú‑rí ja̱ kúsɨɨ̱ iní ña̱yɨvɨ sá'a‑ri̱ náún. Ko ja̱ndáa̱ ká'a̱n‑ri̱ jíín‑ró ja̱ násu̱ mozo Cristo kúu‑ri̱ nú súan ná ndúkú‑rí sá'a‑ri̱ ja̱ kúsɨɨ̱ iní ña̱yɨvɨ núú.
Onde̱ nuu̱ Dios va̱i tu̱'un ká'a̱n Pablo
11 Ko kástu̱'ún‑rí nuu̱‑ro̱ jíná'an‑ró, ñáni̱, ja̱ tú'un va̱'a ja̱ ní jicha̱ nu̱u kua'a̱n ni̱ sá'a‑ri̱, nasu̱ tú'un ña̱yɨvɨ kúu. 12 Chi̱ nasu̱ ɨ́ɨn ña̱yɨvɨ ní stá'a̱n tu̱'un yá'a nuu̱‑rí, ni tú ní kútu̱'a‑ri̱ sá'a ña̱yɨvɨ, chi̱ Jesucristo ni̱ stá'a̱n ndiji̱n‑ya̱ núu̱‑rí. 13 Chi̱ a ni̱ ka̱jini tu̱'un‑ró rúu̱, ndasa ni̱ sá'a‑ri̱ sáá, ná ni̱ chiñú'ún‑rí tu̱'un judío, te ni̱ chindiki̱n téyíí‑rí tɨku'ni̱ Dios, te xndɨ́'ɨ‑ri̱‑i kuní‑ri̱ núú. 14 Te ni̱ kutu̱'a‑ga̱‑ri̱ jíín sá'a̱n judío vásá sáva ña̱yɨvɨ kája'nu jíín‑rí. Te ni̱ jítú‑ga̱ ini̱‑ri̱ jíín táni̱nu vuelú‑ri̱. 15 Te ni̱ teta'a̱n‑ya̱ rúu̱ onde̱ ná ñú'un‑ri̱ chi̱i náa̱‑ri̱. Te jíín tú'un luu íó ini̱‑ya̱ ní kana‑ya̱ xiní‑rí. 16 Te nuu̱ ní kusɨɨ̱ iní Dios ja̱ jíín rúu̱ te stá'a̱n ndiji̱n‑ya̱ Sé'e‑ya̱, náva̱'a kani‑ri̱ tu̱'un‑ya̱ núu̱ ñáyɨvɨ sɨ́ɨn nación, yúan‑na te tú ní jiká tu̱'ún kútɨ‑rí ni ɨɨn ña̱yɨvɨ. 17 Ni tú ní já'a̱n‑ri̱ ñuu̱ Jerusalén nuu̱ cháa ja̱ á kákuu apóstol vásá rúu̱. Chi ni̱ ja'a̱n‑ri̱ ñuu̱ Arabia. Yúan‑na te ni̱ no'o̱n tuku‑ri̱ ñuu̱ Damasco. 18 Yúan‑na te onde̱ nuu̱ uní kuia̱, te ni̱ ja'a̱n‑ri̱ ñuu̱ Jerusalén, ni̱ jande̱'é‑rí Pedro. Te ni̱ kanchaa̱‑ri̱ xia'u̱n kɨvɨ̱ jíín‑de. 19 Ko tú ní jiní‑ri̱ nuu̱ ɨngá apóstol, chi̱ ɨɨn‑ni nuu̱ Jacobo ñani̱ máá Jíto'o̱‑yo̱ ní jini̱‑ri̱. 20 Tu̱'un yá'a cháa‑ri̱ nuu̱‑ro̱, te a jiní Dios ja̱ tú xndá'ú‑ri̱. 21 Yúan‑na te ni̱ ja'a̱n‑ri̱ nɨ́ɨ́ ndáñúu̱ Siria jíín Cilicia. 22 Ko tɨku'ni̱ kákandíja nuu̱ Cristo ini̱ ñuu̱ Judea, tú ní kánakuni̱ kutɨ‑í ruu̱. 23 Máá ní ka̱jini tu̱'un‑ni‑i káka'a̱n: Cha̱a‑ún ni̱ chindiki̱n‑de yóó sáá. Te xndɨ́'ɨ‑de tu̱'un kákandíja‑yó kuní‑de núú, ko a jani‑de tu̱'un yá'a vina. Achí‑i. 24 Te ni̱ ka̱nakana jaa‑i Dios ja̱ súan ni̱ sá'a‑ya̱ jíín‑rí.