LA EPISTOLA UNIVERSAL DE SANTIAGO
YA'A KUU CARTA SANTIAGO JA NI CHAA‑DE NUU TAKA ÑAYƗVƗ KAKANDIJA
1
Máá‑rí kúu Santiago, mozo Dios jíín Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo. Te cháa‑ri̱ tutu̱ yá'a nuu̱ ñáyɨvɨ ndɨ́'uxí uu̱ tata̱ Israel ja̱ ní kajicha̱ nu̱u‑i. Ta'u̱‑ro̱ kúu.
Onde̱ nuu̱ Dios va̱i tu̱'un ndíchí
Ñáni̱ jíná'an‑ró, ná kúsɨɨ̱ xáa̱n iní‑ro̱ te nú ni̱ chaa̱ tɨnɨ̱ nuu̱ túndó'o sɨkɨ̱‑ro̱. Chi̱ a kájini̱‑ro̱ já nú koto nchaa̱‑i róó ndasa kákandíja‑ró, yúan‑na te kuiñi ni̱'in‑ró sá'a. Te ná kuíñi ni̱'in‑ró ndɨ́ta'a̱n kɨvɨ̱, náva̱'a yija va̱'a téyíí‑ró. Te ni ma̱ kúu falta ni ɨɨn nuu̱‑ro̱. Te nú ndé ɨɨn róó kúu falta ja̱ kóo ndíchí‑ró, te kaka̱n‑ro̱ núu̱ Dios, te kua̱'a‑ya̱ núu̱‑ro̱, chi̱ máá‑yá, já'a kua'a̱‑yá nuu̱ táká ña̱yɨvɨ, te tú kána jíín‑yá nuu̱‑í. Ko nú kaka̱n‑ro̱, te ná kándíja‑ró, te ma̱ káni sɨ̱kɨ́ ini̱‑ro̱. Chi cha̱a ja̱ jáni sɨ̱kɨ́ ini̱‑de, nátu̱'un su'ma̱ mar ja̱ ndónda sá'a tachi̱, te yá'a yúan ndéché‑chá kua'a̱n‑cha̱, súan kúu‑de. Cha̱a yúan, ma̱ káni ini̱‑de ja̱ ní'i̱n‑dé ɨɨn ndatíñu nuu̱ Jíto'o̱‑yo̱, chi̱ máni nátu'u̱ ini̱‑de, te ya̱'á yu̱án jáni ini̱‑de. Ɨɨn ñani̱ yínúu, ná kúsɨɨ̱ iní‑de, chi̱ kúñá'nu‑de jíín‑yá. 10 Ko ñani̱ kúká, ná kúsɨɨ̱ iní‑de ja̱ ní ndusúchí‑de nuu̱ máá‑yá. Chi̱ nátu̱'un ita̱ yuku̱, súan‑ni naa‑dé. 11 Chi̱ nú ni̱ kana‑ni ndika̱ndii te ni̱ kuní'ní‑ni, te ichi̱‑ni yuku̱. Te jungava‑ni ita̱, te naa‑ní ja̱ lúu káa. Suni súan‑ni nda'va̱ cha̱a kúká jíín táká tíñu sá'a‑de.
Sɨkɨ̱ já jíto nchaa̱‑i yóó
12 Xáán ndatu̱ koo cha̱a kéndo̱o ni̱'in va̱sa ni̱ jito nchaa̱‑i‑de. Chi̱ nú a ni̱ jatú'ún‑yá‑de, te ni'i̱n‑dé premio ja̱ kúchaku̱‑de, chi̱ a ni̱ keyu'u Dios ja̱ kuá'a‑ya̱ premio nuu̱ ñáyɨvɨ maní jíín‑yá. 13 Te nú náké'é‑i ɨɨn cha̱a, te ma̱ ká'a̱n cha̱a‑ún ja̱ Dios náké'é‑yá‑de. Chi ma̱ kúu naké'é‑i Dios ja̱ sá'a‑ya̱ tíñu ñáá, ni tú náké'é‑yá ni ɨɨn ña̱yɨvɨ. 14 Chi̱ ɨɨn cha̱a, nú kuáxán iní‑de, yu̱án kúu ja̱ skaní‑ún iní‑de te ñú'un‑ún‑de, súan náké'é‑i‑de jíín máá‑de. 15 Te tu̱'un kuáxán iní‑de, nú a ni̱ yija, skáku kua̱chi. Te kua̱chi‑ún, nú a ni̱ ja'nu, kuu̱ cha̱a‑ún sá'a. 16 Ñáni̱ máni̱, ma̱ xndá'ú‑ro̱ máá‑ró jíná'an‑ró. 17 Ta̱ká ja̱ kúta'u̱‑yo̱, ja̱ lúu ja̱ vá'a kúu, chi̱ kíi ichi ándɨ́vɨ́ te kúun va̱i onde̱ nuu̱ máá Táa̱‑yo̱, I'a̱ xíin táká ndua luz. Te máá‑yá, ɨɨn‑ni ku̱'a stúu̱n‑ya̱, ni tú natu'u̱ kutɨ iní‑ya̱.
Kájini so̱'o‑i te tú káskíkuu‑i
18 Chi ni̱ kuu ini̱ máá‑yá, te ni̱ nakaku‑yó ní sá'a‑ya̱ jíín tú'un ndaa̱, náva̱'a kuu‑yó nátu̱'un se̱'e núú núu̱ táká ña̱yɨvɨ‑yá. 19 Ñáni̱ máni̱, ja̱ yúán táká róó, yachi̱ ná kúni so̱'o‑ró, ko kuéé ka'a̱n‑ro̱, te kuéé kiti̱ ini̱‑ro̱. 20 Chi tu̱'un kití ini̱ ɨɨn cha̱a, tú jíka tiñu ndaa̱ Dios sá'a. 21 Núsáá te ná sía̱‑ro̱ táká tiñu chá'án jíín táká tu̱'un ñáá ja̱ ní kukútu‑ro jíín. Te ná kóo vi̱tá ini̱‑ro̱, te kuatá'ú‑ró tú'un ni̱ tɨ̱ɨn ini̱‑ro̱, chi tu̱'un yúan kúu ja̱ kúu nama róó jíná'an‑ró. 22 Skíkuu‑ró jíín tú'un máá‑yá, náva̱'a ma̱ kúni so̱'o sáni‑ró. Chi̱ nú túu, te xndá'ú‑ro̱ máá‑ró. 23 Chi̱ nú ɨɨn cha̱a, jíni so̱'o‑de tu̱'un‑ún, te tú skíkuu‑de, cha̱a yúan kúu‑de nátu̱'un ɨɨn cha̱a ndé'é‑de nuu̱‑dé nuu̱ espejo ndasa yúkú jíto‑de. 24 Chi̱ ndé'é‑de nuu̱‑dé, te nú kua'a̱n‑de, te náa‑ní ini̱‑de ndasa jíto‑de. 25 Ko nú ndé cha̱a nándúkú víi‑dé máá ley va̱'a, ley ja̱ káka kuu ndicha̱‑na̱‑yo̱ sá'a, te nú kukuu‑de jíín, na̱ tú jíni so̱'o sáni‑de, ni ja̱ náa iní‑de, chi̱ skíkuu‑de tu̱'un ká'a̱n, yúan‑na te chindéé chítuu Dios tiñu sá'a‑de. 26 Nú kándee ɨɨn cha̱a ma̱'ñú‑ró, te jáni ini̱‑de ja̱ bueno chíñú'ún‑de Dios, te túu ja̱ jíñú'ún yáa‑dé, chi̱ sua xndá'ú‑ún añú‑de, cha̱a‑ún chíñú'ún sáni‑de‑ya̱. 27 Ɨɨn cha̱a ja̱ chíñú'ún níña‑de chíñú'ún ndíja‑de máá Táa̱‑yo̱ Dios, cha̱a‑ún sá'a‑de tiñu yá'a: Koto va̱'a‑de su̱chí lá'ú jíín ñá'an viuda nú íó tu̱ndó'o káta'a̱n‑i. Te koto va̱'a‑de máá‑de, náva̱'a tú kuchá'án‑de sá'a ñu̱yɨ́vɨ.