EL SANTO EVANGELIO SEGUN SAN MATEO
TU'UN VA'A NI CHAA SAN MATEO
1
Lista ndasa va̱i tata̱ Jesucristo
Ya̱'á kúu lista ndasa va̱i tata̱ Jesucristo, se̱'e David, se̱'e Abraham. Abraham ni̱ sá'a‑de Isaac. Te Isaac ni̱ sá'a‑de Jacob. Te Jacob ni̱ sá'a‑de Judá jíín ñaní‑i. Te Judá ni̱ sá'a‑de Fares jíín Zara ni̱ kaku chi̱i Tamar. Te Fares ni̱ sá'a‑de Esrom. Te Esrom ni̱ sá'a‑de Aram. Te Aram ni̱ sá'a‑de Aminadab. Te Aminadab ni̱ sá'a‑de Naasón. Te Naasón ni̱ sá'a‑de Salmón. Te Salmón ni̱ sá'a‑de Booz ni̱ kaku chi̱i Rahab. Te Booz ni̱ sá'a‑de Obed ni̱ kaku chi̱i Rut. Te Obed ni̱ sá'a‑de Isaí. Te Isaí ni̱ sá'a‑de rey David. Te rey David ni̱ sá'a‑de Salomón ni̱ kaku chi̱i ña'an ní kuu ñasɨ́'ɨ́ Urías. Te Salomón ni̱ sá'a‑de Roboam. Te Roboam ni̱ sá'a‑de Abías. Te Abías ni̱ sá'a‑de Asa. Te Asa ni̱ sá'a‑de Josafat. Te Josafat ni̱ sá'a‑de Joram. Te Joram ni̱ sá'a‑de Uzías. Te Uzías ni̱ sá'a‑de Jotam. Te Jotam ni̱ sá'a‑de Acaz. Te Acaz ni̱ sá'a‑de Ezequías. 10 Te Ezequías ni̱ sá'a‑de Manasés. Te Manasés ni̱ sá'a‑de Amón. Te Amón ni̱ sá'a‑de Josías. 11 Te Josías ni̱ sá'a‑de Jeconías jíín ñaní‑i, ná kua̱ngoyo fuerza‑i ñuu̱ Babilonia. 12 Te ni̱ kuu kɨvɨ̱ já kuángoyo fuerza‑i ñuu̱ Babilonia, te Jeconías ni̱ sá'a‑de Salatiel. Te Salatiel ni̱ sá'a‑de Zorobabel. 13 Te Zorobabel ni̱ sá'a‑de Abiud. Te Abiud ni̱ sá'a‑de Eliaquim. Te Eliaquim ni̱ sá'a‑de Azor. 14 Te Azor ni̱ sá'a‑de Sadoc. Te Sadoc ni̱ sá'a‑de Aquim. Te Aquim ni̱ sá'a‑de Eliud. 15 Te Eliud ni̱ sá'a‑de Eleazar. Te Eleazar ni̱ sá'a‑de Matán. Te Matán ni̱ sá'a‑de Jacob. 16 Te Jacob ni̱ sá'a‑de José, yii María, ña'an‑ún ni̱ skáku‑ña Jesús, I'a̱ nání Cristo. 17 Súan va̱i ta̱ká tata̱. Onde̱ Abraham te onde̱ David íó uxi̱ kuu̱n tatá. Te onde̱ David te onde̱ kua̱ngoyo fuerza‑i ñuu̱ Babilonia íó uxi̱ kuu̱n tatá. Te onde̱ kua̱ngoyo fuerza‑i ñuu̱ Babilonia te onde̱ ni̱ kaku Cristo, suni íó uxi̱ kuu̱n tatá.
Kɨvɨ̱ ní kaku Jesucristo
18 Te kɨvɨ̱ ní kaku Jesucristo súan ni̱ i̱o. Náa̱‑ya̱, María, ja̱ á ni̱ kundaa̱ tu̱'un ja̱ tánda'a‑ñá jíín José, te onde̱ ná té ketá'a̱n‑ga̱‑ña jíín‑de, te ni̱ juku̱'un se̱'e‑ña ní sá'a Espíritu Santo. 19 Te José, yii‑ñá‑ún, ɨɨn cha̱a va̱'a kúu‑de. Te tú ní kuní‑de sándɨva̱'a‑de jíín‑ña, chi̱ sua kuní‑de xndóo sa̱'í‑de‑ña. 20 Te nini súan nákani ini̱‑de, te ni̱ chaa̱‑ni ɨɨn ndajá'a̱ máá Tatá nuu̱‑dé ni̱ ka'a̱n‑ya̱ jíín‑de jíín jáni: José, se̱'e David, ma̱ yú'ú‑ro̱ kuáka‑ró ñásɨ́'ɨ́‑ro̱ María, chi ja̱ ñú'un chi̱i‑ña jián, onde̱ nuu̱ máá Espíritu Santo va̱i. 21 Te skáku‑ña ɨ́ɨn se̱'e yíí. Te skúnání‑ró‑i Jesús. Chi̱ máá‑i, nama‑i ta̱ká ña̱yɨvɨ ká'i̱o kua̱chi, áchí‑ya̱. 22 Súan ni̱ kuu ta̱ká ya̱'á, náva̱'a ná skíkuu tu̱'un ni̱ ka'a̱n máá Tatá jíín cháa ni̱ jani tu̱'un‑ya̱: 23 Koo ɨɨn ña'an jáá. Te juku̱'un se̱'e‑ña. Te skáku‑ña ɨ́ɨn se̱'e yíí. Te kunání‑i Emmanuel (ja̱ kuní ka'a̱n: Jíín máá‑yó ndújíín Dios). Achí. 24 Te ni̱ nata'u̱ núu̱ José. Te ni̱ nduko̱o‑de. Te ni̱ sá'a‑de nátu̱'un ni̱ tá'ú tíñu ndajá'a̱ máá Tatá nuu̱‑dé. Te ni̱ jaka‑de ñasɨ́'ɨ́‑de. 25 Te tú ní kixí‑de jíín‑ña, onde̱ ni̱ kaku se̱'e yíí núú‑ña. Te ni̱ skúnání‑de‑i Jesús.