8
Modo jíka‑yó jíín máá Espíritu
Núsáá te vina ma̱ náku̱xndíi kutɨ‑yá sɨkɨ̱ ñáyɨvɨ káyi̱'i nda'a Cristo, chi̱ tuká kájika‑i nátu̱'un kuní modo máá‑i, chi̱ sua kájika‑i nátu̱'un kuní máá Espíritu. Chi̱ ley ja̱ ká'a̱n Espíritu, onde̱ jíín Cristo Jesús sá'a ja̱ chakú‑yo̱. Yu̱án ní nama ruu̱ ini̱ nda'a ley ja̱ ndíso kua̱chi jíín já ndíso kue'e̱ kuu̱‑yo̱. Chi̱ tiñu ja̱ tú ní kúu sá'a ley sɨkɨ̱ já vítá ini̱ ña̱yɨvɨ, te ni̱ sá'a Dios, chi ni̱ tájí‑yá Se̱'e‑ya̱ ní kii nátu̱'un kánda̱a máá‑yó, náva̱'a kundiso‑ya̱ kuáchi. Te ni̱ naku̱xndíi‑ya̱ sɨkɨ́ kuáchi ja̱ ndíso ña̱yɨvɨ. Náva̱'a ná skíkuu‑yó táká tiñu tá'ú ley sá'a‑ya̱, jíín yóó ja̱ tú kájika‑yó nátu̱'un kuní máá modo ña̱yɨvɨ, chi̱ kájika‑yó nátu̱'un kuní máá Espíritu. Chi ña̱yɨvɨ kájika nátu̱'un kuní máá modo máá‑i, ja̱ kúu modo máá‑i kájítú iní‑i jíín. Ko ña̱yɨvɨ kájika nátu̱'un kuní máá Espíritu, ja̱ kúu tiñu Espíritu kájítú iní‑i jíín. Chi̱ nú kájani ini̱‑yo̱ nátu̱'un kuní modo ña̱yɨvɨ, te kuu̱‑yo̱. Ko nú kájani ini̱‑yo̱ nátu̱'un kuní máá Espíritu, te kuchaku̱‑yo̱ jíín tú'un kuaká'nu ini̱. Ña̱yɨvɨ jáni ini̱‑i sɨkɨ̱ modo máá‑i, chi̱ jíto u'u̱‑i Dios, chi̱ tú jándatu̱‑i nuu̱ ley Dios. Te ni ma̱ kúu kuandatu̱‑i. Tú kúu kusɨɨ̱ iní Dios sá'a ña̱yɨvɨ kájika jíín modo máá‑i. Ko róó tuká kájika‑ró jíín modo máá‑ró, chi̱ jíín Espíritu kájika‑ró, te nú ncháá ndija Espíritu Dios ini̱‑ro̱. Te nú ɨɨn ña̱yɨvɨ tú ndíso‑i Espíritu máá Cristo, nasu̱ iní nda'a‑yá yí'i‑i. 10 Ko nú ncháá Cristo ini̱‑ro̱, te va̱sa sɨkɨ̱ kuáchi a ni̱ ji'i̱ yikɨ kúñu‑ró, ko chakú añú‑ro̱ sɨkɨ́ tíñu ndaa̱. 11 Ko nú ini̱‑ro̱ jíná'an‑ró ncháá Espíritu máá Dios, I'a̱ ni̱ naschakú Jesús ma̱'ñú ndɨ́yi, te suni súan jíín Espíritu‑ya̱ já ncháá ini̱‑ro̱ te nachaku̱ yikɨ kúñu‑ró ja̱ kúu̱‑ún sá'a Dios ja̱ ní naschakú‑ya̱ Cristo Jesús ma̱'ñú ndɨ́yi. 12 Ñáni̱, cha̱a káitau̱ kákuu‑yó núsáá. Ko nasu̱ núu̱ modo máá‑yó, ja̱ káka‑yó nátu̱'un kúu ini̱ máá‑yó. 13 Chi̱ nú kájika‑ró nátu̱'un kuní modo máá‑ró, te kuu̱‑ro̱ nú súan. Ko nú jíín Espíritu xnáa‑ro táká tiñu ja̱ sá'a‑ró jíín modo máá‑ró, te kuchaku̱‑ro̱. 14 Chi ta̱ká ña̱yɨvɨ já káyo̱xnúú Espíritu Dios nuu̱‑í, ña̱yɨvɨ yúan kákuu se̱'e Dios. 15 Chi̱ nasu̱ nátu̱'un mozo ni̱ sá'a‑ya̱ róó ja̱ yú'ú‑ro̱ ɨngá jínu, chi ni̱ nduu‑ró nátu̱'un se̱'e‑ya̱. Te ja̱ yúán kákana ndá'ú‑yo̱: Abba, ja̱ kuní ka'a̱n: Ai̱ Táta̱ máni̱. 16 Chi̱ suni máá Espíritu ká'a̱n ndaa̱ ta'a̱n jíín añú‑yo̱ já kákuu‑yó sé'e Dios. 17 Te nú se̱'e‑ya̱ kákuu‑yó, suni cha̱a ni'i̱n tá'u̱ kákuu‑yó, cha̱a ni'i̱n tá'u̱ núu̱ Dios kákuu‑yó. Te ni'i̱n ká'nu‑yó tá'u̱‑yo̱ jíín Cristo. Te nú súan kua̱ndéé iní yo̱ ndó'o ta'a̱n‑yo̱ jíín‑yá, náva̱'a suni nduñá'nu luu ta'a̱n‑yo̱ jíín‑yá.
Ja̱ kóo kɨvɨ̱ kuánchaa̱ tu̱ndó'o ñu̱yɨ́vɨ
18 Chi̱ jáni ini̱‑ri̱ ja̱ táká tu̱ndó'o kándo'o‑yó vína, ni ma̱ káni tá'an kutɨ jíín tú'un nduñá'nu luu‑yó já kénda kuee̱‑ga̱, te kuni̱ ndiji̱n‑yo̱ núu̱. 19 Chi ta̱ká ja̱ ní sá'a‑ya̱, káñukuu ini̱ onde̱ kenda ndiji̱n ta̱ká se̱'e Dios. 20 Chi ta̱ká ja̱ ní sá'a‑ya̱, ni̱ kɨ̱vɨ sáni ini̱ nda'a tú'un té'yu̱, ko nasu̱ já kákuni̱ máá, chi̱ súan ni̱ jata'a̱n ini̱ máá I'a̱ ni̱ sá'a. Te káñukuu ini̱. 21 Chi̱ ɨɨn kɨvɨ̱, te ta̱ká ja̱ ní sá'a‑ya̱‑ún, kenda ini̱ nda'a tú'un té'yu̱, te kaka kuu ndicha̱‑na̱ jíín tú'un luu nátu̱'un ta̱ká se̱'e Dios. 22 Chi̱ kájini̱‑yo̱ já táká ja̱ ní sá'a‑ya̱‑ún, ɨɨn ká'nu‑ni kátana, te kájito tu̱ndó'o onde̱ vina. 23 Te nasu̱ máá ɨ́ɨn ja̱ ní sá'a‑ya̱‑ún, chi̱ suni onde̱ yóó, ja̱ ní kejá'á sátiñu Espíritu ini̱‑yo̱, te suni kátana‑yó jíín iní máá‑yó, káinda̱tu‑yó já náki'in sé'é‑yá yóó. Yu̱án kúu ja̱ náma‑ya̱ yíkɨ kúñu‑yó. 24 Chi̱ káñukuu ini̱‑yo̱ te a ni̱ kaka̱ku‑yó. Te nú ndiji̱n kánde̱'é‑yó núu̱ ɨɨn ja̱ káñu̱kuu ini̱‑yo̱, nasu̱ já káñukuu ini̱‑yo̱ kúu. Chi̱ nú ɨɨn ja̱ á kájini̱‑i nuu̱ kúu, ndé ña̱yɨvɨ kúñukuu‑ga̱ ini̱ núsáá. 25 Ko nú ja̱ tú kájini̱‑yo̱ núu̱ kúu, káñukuu ini̱‑yo̱. Yúan‑na te jíín paciencia káinda̱tu‑yó‑ún. 26 Suni súan chíndéé tá'an Espíritu jíín‑yó já vítá ini̱‑yo̱, chi̱ tú kájini̱‑yo̱ kakán ta'u̱‑yo̱ nátu̱'un kánúú kakán ta'u̱‑yo̱, ko suni máá Espíritu kúu ja̱ jikán ta'u̱ já'a̱‑yo̱, te tána jíín, te tú ní'i̱n tú'un ka'a̱n jíín. 27 Ko máá I'a̱ jíto nchaa̱ vii iní añú‑yo̱, jiní‑ya̱ ndasa jáni ini̱ Espíritu. Chi̱ máá Espíritu, jikán ta'u̱ já'a̱ táká ña̱yɨvɨ ndóo nátu̱'un kuní máá Dios.
Ja̱ má kúu kuanchaa̱‑i yóó ini̱ nda'a Cristo
28 Te a kájini̱‑yo̱ já táká ja̱ tá'a̱n ña̱yɨvɨ, kendo̱o va̱'a‑ga̱‑i jíín sá'a‑ya̱, nuu̱ ñáyɨvɨ já kákumani̱‑í jíín‑yá, ja̱ ní kana‑ya̱ xiní‑í nátu̱'un ni̱ jata'a̱n ini̱‑ya̱. 29 Chi ta̱ká ña̱yɨvɨ, jíín tiempo a ni̱ jini̱‑ya̱ núu̱‑í. Suni ni̱ teta'a̱n‑ya̱‑í ja̱ ná kóo‑i nátu̱'un káa Se̱'e‑ya̱, náva̱'a ná kúu Jesús ñani̱ núú vásá sáva‑ga̱ ñani̱. 30 Te máá ñáyɨvɨ ní teta'a̱n‑ya̱‑ún, suni ni̱ kana‑ya̱ xiní‑í, te ña̱yɨvɨ ní kana‑ya̱ xiní‑ún, suni ni̱ kakendo̱o ndaa̱‑i ni̱ sá'a‑ya̱. Te ña̱yɨvɨ ní kakendo̱o ndaa̱‑ún, suni ni̱ nduñá'nu luu‑i ni̱ sá'a‑ya̱. 31 Te na̱ún káka'a̱n‑yo̱ sɨkɨ́ tú'un yá'a núsáá. Chi̱ nú Dios ká'a̱n‑ya̱ já'a̱‑yo̱, te ndéja̱ kúu ka'a̱n sɨkɨ̱‑yo̱ núsáá. 32 Chi̱ máá‑yá, tú ní sásá'án‑yá Se̱'e‑ya̱, chi̱ sua ni̱ ja̱'a‑ya̱‑í ja̱ sɨkɨ́ táká‑yo̱. Te naja̱ má kuá'a‑ya̱ táká ndatíñu nuu̱‑yo̱ ondé jíín Sé'e‑ya̱ núsáá. 33 Ndéja̱ kúu kaka̱n kua̱chi sɨkɨ̱ ñáyɨvɨ ní ka̱ji Dios núsáá. Máá Dios kúu I'a̱ skéndo̱o ndaa̱ yóó. 34 Ndéja̱ náku̱xndíi sɨkɨ̱‑yo̱. Máá Cristo kúu I'a̱ ni̱ ji'i̱, te suni ni̱ nachaku̱‑ya̱ má'ñú ndɨ́yi, te vina kánchaa̱‑ya̱ íchi ndává'a Dios, te suni I'a̱‑ún ká'a̱n‑ya̱ já'a̱‑yo̱. 35 Ndéja̱ kúu kuanchaa̱ yóó nuu̱ tú'un ni̱ kundá'ú ini̱ Cristo yóó núsáá. Á tu̱ndó'o, xí já ndúkuí'a̱ ini̱‑yo̱, xí já kájika jínu‑yó, xí tamá, xí já kájika víchí‑yó, xí já káyu̱'ú‑yo̱, xí yuchí náún. 36 Nátu̱'un yóso núu̱ tutú: Ja̱ sɨkɨ́ níí kúu ja̱ káji'i̱‑ná ndɨta'a̱n kɨvɨ̱, te nátu̱'un rɨɨ̱ kɨtɨ kúu̱, kájani ini̱‑i kájito‑i náá, áchí. 37 Ko tú súan, chi̱ sua ni̱ kundéé‑ga̱‑yo̱ jíín táká tu̱'un yá'a ni̱ sá'a máá I'a̱‑ún ja̱ ní kundá'ú ini̱‑ya̱ yóó. 38 Chi̱ jáni ndija ini̱‑ri̱ ja̱ ní kue'e̱ kuu̱‑yo̱, ni tu̱'un ja̱ chakú‑yo̱, ni ndajá'a̱ máá‑ún, ni ja̱ kákuñá'nu, ni ja̱ kátá'ú tíñu, ni ja̱ vína, ni ja̱ yúchaa̱n, 39 ni nuu̱ súkún, ni nuu̱ kúnú, ni ɨɨn ndatíñu ja̱ ní sá'a‑ya̱, ma̱ kúu kutɨ kuánchaa̱ yóó nuu̱ tú'un ja̱ máá Dios jíín Jíto'o̱‑yo̱ Cristo Jesús, ni̱ kundá'ú ini̱‑ya̱ yóó.