TUTÚ DÍHNA NUU NǏ CADÚHA TÉ PǍBLÚ QUƗ́HƗ́ⁿ NDAHA ÑÁYIU ÑUÚ CÒRINTÚ
1
Té Pǎblú cádǔha‑dé tutú quɨ́hɨ́ⁿ ndaha ñáyiu xǐndecu ichi Xítohó Jesucrìstú ndécú ñùú Còrintú
Yúhú té Pǎblú ní cáháⁿ ñáhá Yǎ Ndiǒxí xii‑í cuèndá sá càháⁿ‑í tnúhu Xítohó Jesucrìstú núú ñǎyiu, chi ducaⁿ nǐ cachí Yǎ Ndiǒxí cunduu. Te càdúha‑í tutú‑a ndɨhɨ té Sǒstenés tée ndècu ndɨhɨ‑o ichi Xítohó Jesucrìstú cuèndá daquìxi‑í ndaha nchòhó ñáyiu xǐndecu ichi Yá Ndiǒxí ndécú ñùú Còrintú, chi nchòhó cúú‑ndó ñǎyiu cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí cuèndá sá ndécú ndɨ̀hɨ‑ndo Xítohó Jesucrìstú. Te dɨu‑ni‑ndo cùu‑ndo ñáyiu ní cáháⁿ ñáhá Yǎ Ndiǒxí cuèndá cundecu yɨñùhu‑ndo núú‑gǎ, ndɨhɨ nchaa dava‑gá ñáyiu ndècu nchaa xichi, ñáyiu càchí sá ǐo càhnu cuu Xítohó Jesucrìstú. Te Yaá‑áⁿ cúú‑gǎ Xítohó‑yu, te dɨu‑ni‑gá cúú‑gǎ Xítohó nchoo tùcu. Te xìcáⁿ táhù‑í núú Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí ndɨhɨ núú Xǐtohó Jesucrìstú sá ndɨ̀ nduú‑gá ío na chìndee chitúu ñaha‑gǎ xii‑ndo, te ío váha cuu iní‑ndó cùndecu‑ndo.
Yá Ndiǒxí ío chìndee ñaha‑gá xii‑o cuèndá sá ndécú‑ó ndɨ̀hɨ Xítohó Jesucrìstú
Te ducaⁿ‑ni ǐo ndàcáⁿ táhù‑í núú Yǎ Ndiǒxí cuèndá‑ndó, chi mee‑gǎ ío chìndee chitúu ñaha‑gá xii‑ndo sǎ cuèndá Xítohó Jesucrìstú. Te cuèndá sá ndécú‑ndó ndɨ̀hɨ Xítohó Jesucrìstú, núu xíǎⁿ Yǎ Ndiǒxí ío chìndee ñaha‑gá xii‑ndo sàá dɨ́quɨ́‑ndó nàcuáa cáháⁿ‑ndó, ndɨhɨ nàcuáa cùtnuní iní‑ndó, chi tnúhu sá ni nǐhí‑ndó cuèndá Xítohó Jesucrìstú ní quée‑xi iní‑ndó. Te xíǎⁿ nǔu nchaa sá vǎha ñá túú tnàhí cùmání xii‑ndo chi Yá Ndiǒxí ío chìndee ñaha‑gá. Te ducaⁿ quìde‑gá nɨni nchòhó nɨ yùhu nɨ iní‑ndó ndètu‑ndo sáá nduu quìxi tucu Xítohó Jesucrìstú. Te Yá Ndiǒxí ducaⁿ‑ni ǐo chindee ñàha‑gá xii‑ndo cuèndá sá vǎ yǒo teñaha cuěchi nduu na quìxi tucu Xítohó Jesucrìstú. Te nchaa sá càháⁿ Yǎ Ndiǒxí dacuɨtɨ́í quìde‑gá, te dɨu‑gá cúú‑gǎ Yaá ní cáháⁿ ñáhá xìi‑ndo cuendá cuu ɨɨⁿnuu‑ndo ndɨ̀hɨ Déhe‑gá Xítohó Jesucrìstú Yaá cúú Xǐtohó‑ó.
Ñá túú cùu ɨɨⁿnuu ñáyiu ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú
10 Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú càháⁿ‑í dóho‑ndo sǎ vǎ ndɨ̀ dɨ́ɨ́ⁿ càni iní‑ndó, te ío cuu ɨɨⁿnuu‑ndo cùndecu‑ndo, te ɨɨⁿ‑ni càni iní‑ndó, te ɨɨⁿ‑ni càda‑ndo chi ducaⁿ cuìní‑gá cunduu. 11 Te duha càháⁿ‑í dóho nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú, chi cue ñáyiu vehe té Clòé ní cachí tnúhu‑yu xii‑í sá ñà túú cùu ɨɨⁿnuu‑ndo ndecu‑ndo. 12 Te duha ndùu tnúhu ní níhì‑í nàcuáa cùu ndecu‑ndo, chi dava‑ndo càchí‑ndó: “Yúhú cúù‑í cuèndá té Pǎblú.” Te dava‑ndo càchí‑ndó: “Yúhú cúù‑í cuèndá té Àpolós.” Te dava‑ndo càchí‑ndó: “Yúhú cúù‑í cuèndá té Pèlú.” Te dava tucu‑ndo càchí‑ndó: “Yúhú cúù‑í cuèndá Xítohó Jesucrìstú”, duha càchí‑ndó. 13 Te vá dúcáⁿ cǎháⁿ‑ndó chi ñá túú nǎ daha Xítohó Jesucrìstú ndécú chi ɨɨⁿdìi‑ni‑gá. Te ñá dɨ́ú yǔhú té Pǎblú ní xǐhí‑í núú cùrúxí sá cuèndá‑ndó, te ni ñà túú ní sàndute‑ndo cuendá sá yǔhú cuu cuèndá ñáhà‑í xii‑ndo. 14 Te táxǎhu xii Yá Ndiǒxí chi ñá dɨ́ú nchàa‑ndo ni dacuandute‑í, chi té Crìspú‑ni ndɨhɨ té Gǎyú‑ni ní dácuándùte‑í‑güedé. 15 Te xíǎⁿ nǔu vá cúú tnàhí cáháⁿ‑ndó sǎ nǐ sandute‑ndo sǎ cúú cuèndá ñáhà‑í xii‑ndo. 16 Te ní ndacu tucu iní‑í sá tnàhá tucu ñáyiu cùu ndɨ mee té Èstéfanás ní dácuándùte‑í, te dɨu‑ná ñáyiu‑áⁿ te sànuu sá ñà túú‑gǎ nágá ñáyiu ni dàcuandute‑í. 17 Te Xítohó Jesucrìstú ñá túú ní tèndaha ñaha‑gá xii‑í sá dácuàndute‑í ñáyiu, chi ní tendaha ñàha‑gá xii‑í sá càháⁿ‑í tnúhu‑gá núǔ‑yu, tnúhu sá càháⁿ nàcuáa naníhí tàhú‑ó. Te ñá túú càháⁿ‑í dàtná càháⁿ ñáyiu túha. Te ducaⁿ quìde‑í cuèndá sá nchòhó quɨ́ndáá váha iní‑ndó tnǔhu sá càháⁿ nàcuáa ní xíhí Xítohó Jesucrìstú núú cùrúxí. Chi núu na càháⁿ‑í dàtná càháⁿ ñáyiu túha te nchòhó vá quɨ̀ndáá iní‑ndó tnǔhu‑áⁿ nàcuáa tàú‑xi cunduu.
Sá cuèndá Xítohó Jesucrìstú cútnùní iní‑ó sǎ ǐo càhnu cuu Yá Ndiǒxí
18 Te nchaa ñáyiu ta xǐta nihnu cuáháⁿ càchí‑yu sá ñà túú nàndɨ́hɨ tnúhu sá càháⁿ nàcuáa ní xíhí Xítohó Jesucrìstú núú cùrúxí, dico sá cúú‑xí nchòo ñáyiu sa ní naníhí tàhú, chi tnúhu‑áⁿ cúú‑xí ɨ̀ɨⁿ tnúhu sá nǐ taxi Yá Ndiǒxí ndécú ndɨ̀hɨ‑o cuendá ndacu‑gá cada‑gá nchaa nàcuáa cuìní‑gá iní‑ó, 19 te quèe ndáá‑xi nàcuáa càháⁿ‑gá núú tùtú‑gá núú càchí‑xi:
Yúhú cada‑í te nchaa ñáyiu túha vá nándɨ̌hɨ‑gá nchaa sá xìní tnùní‑yu,
te nchaa ñáyiu ío váha sàá dɨ́quɨ́‑xi vá nándɨ̌hɨ‑gá nchaa nàcuáa sàni iní‑yu.
Duha càchí Yǎ Ndiǒxí núú tùtú‑gá.
20 Te xíǎⁿ cútnùní iní‑ó sǎ ncháá ñǎyiu sàni iní‑xi sá ǐo túha ndècu ñuyíú‑a, ndɨhɨ nchaa cue tée dàcuaha ñaha xií‑yu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés, ndɨhɨ nchaa ñáyiu ío váha sàá dɨ́quɨ́‑xi càháⁿ cuèndá nchaa sá ìó ñuyíú‑a, te nchaa ñáyiu‑áⁿ càchí Yǎ Ndiǒxí sá ñà túú nàndɨ́hɨ nchaa sá xìní tnùní‑yu sá cúú‑xí‑gǎ. 21 Te Yá Ndiǒxí ío váha cùtnuní iní‑gá nàcuáa quìde‑gá, chi ñá túú dàña‑gá cundecu ndɨhɨ ñàhá‑yu xii‑gá sá cuèndá nchaa sá nǐ sáá dɨ́quɨ́ méě‑yu, te ducaⁿ quìde‑gá chi cuìní‑gá sá cúndèdóho‑yu tnúhu sá sání ìní‑yu ñá túú nàndɨ́hɨ. Te sá cuèndá tnúhu‑áⁿ te naníhí tàhú‑yu te núu na quɨ̀ndáá iní ñáhǎ‑yu xii‑gá.
22 Te cue ñáyiu isràél cuìní‑yu quiní‑yu sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada, te cue ñáyiu grìégú nchìcúⁿ nihnú‑yu nchaa sá dácuàha ñáyiu ío túha. 23 Dico nchoo yɨ̀hɨ‑o cáháⁿ‑ó nǔú ñǎyiu sá Xǐtohó Jesucrìstú ní xíhí‑gá núú cùrúxí. Te cue ñáyiu isràél ñá túú tnàhí tnàhá iní‑yu cundedóho‑yu tnúhu‑áⁿ. Te cue ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél càchí‑yu sá ñà túú vědana nàndɨ́hɨ tnúhu‑áⁿ. 24 Dico sá cúú‑xí nchàa ñáyiu ní cáháⁿ ñáhá Yǎ Ndiǒxí chi cuěi cùú‑yu ñáyiu isràél àdi ñá túú cùú‑yu, dico ñáyiu‑áⁿ càchí‑yu sá sǎ cuèndá Xítohó Jesucrìstú cútnùní iní‑yu sá ǐo càhnu cuu Yá Ndiǒxí te ndècu ndɨhɨ‑gá nchaa sá xìní tnùní‑gá. 25 Te sá quídé Yǎ Ndiǒxí càchí ñáyiu ñuyíú‑a sá ñà túú nàndɨ́hɨ, dico xíǎⁿ ío‑gá nándɨ̌hɨ dàcúúxí sǎ sání ìní méě‑yu. Te sá nǐ xíhí Xítohó Jesucrìstú núú cùrúxí, xíǎⁿ càchí ñáyiu sá ñǎ túú ní nìhí ndéé Yǎ Ndiǒxí cada‑gá sá nǐ sani iní‑gá cada‑gá. Dico sá dúcáⁿ nǐ quide Yá Ndiǒxí, xíǎⁿ cúú‑xí sǎ ǐo‑gá ní níhí ndéé‑gǎ ní quide‑gá ɨɨⁿ sá nǐ sani iní‑gá dàcúúxí sǎ sání ìní méé ñǎyiu ñuyíú‑a. 26 Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú, chí dándàcu iní nàcuáa ndècu‑ndo cútnàhá ní cáháⁿ ñáhá Yǎ Ndiǒxí xii‑ndo, chi sacú‑ni‑ndo tǔha dàcúúxí ñǎyiu ñá túú ndècu ichi‑gá. Te ducaⁿ sàcú‑ni‑ndo tàxi tnuní‑ndó, te dɨu‑ni ducaⁿ sàcú‑ndó nèhe ñáyiu sá yɨ́ñùhu núú‑ndó. 27 Te ñáyiu ñá túú ndècu ichi Yá Ndiǒxí càchí‑yu sá ñà túú tnàhí túha dava‑gá tnàha ñáyiú‑yu, dico dava ñáyiu ñá túú tǔha‑áⁿ càháⁿ ñáhá Yǎ Ndiǒxí xií‑yu cundecú‑yu ichi‑gá, te cundecu ndɨhɨ ñaha‑gǎ xií‑yu, te ducaⁿ dàndóo canúǔ‑yu nchaa ñáyiu càchí sá ǐo túha. Te càháⁿ tucu‑gá ñáyiu càchí dava‑gá ñáyiu sá ñà túú tnàhí tàú cunuu cùndecú‑yu ichi‑gá, te ducaⁿ cùndecu ndɨhɨ ñaha‑gá xií‑yu, te dàndóo canúǔ‑yu nchaa ñáyiu càchí sá táxí tnùní. 28 Te ducaⁿ Yǎ Ndiǒxí càháⁿ‑gá ñáyiu ñá túú tnàhí cùnuu cundecu ndɨhɨ‑gá, ndɨhɨ ñáyiu quèe tɨ́hú nǔú dàva‑gá tnàha ñáyiu‑xi, ndɨhɨ ñáyiu càchí‑yu sá ñà túú vědana nàndɨ́hɨ, nchaa ñáyiu‑áⁿ càháⁿ‑gá cundecu ndɨhɨ‑gá, te ducaⁿ quìde‑gá cuèndá dàndóo canúǔ‑yu nchaa ñáyiu càchí sá ǐo cùnuu. 29 Te núu xíǎⁿ ni ɨ̀ɨⁿ ñáyiu vá cúú càchí‑yu sá ǐo càhnu cuú‑yu núú Yǎ Ndiǒxí. 30 Dico nchòhó chi mee Yǎ Ndiǒxí ní quide‑gá ndécú‑ndó ndɨ̀hɨ Xítohó Jesucrìstú, te Xítohó Jesucrìstú ní quide‑gá ní cutnùní iní‑ó sǎ Yǎ Ndiǒxí cúú‑gǎ Yaá ndécú ndɨ̀hɨ nchaa sá xìní tnùní‑gá. Te dɨu‑ni Xítohó Jesucrìstú ní quide‑gá cuèndá sá nchóó vǎ cúndècu‑gá cuéchi‑o nǔú Yǎ Ndiǒxí, te ducaⁿ cùndecu yɨñuhu‑o núú‑gǎ, te nduu táhú‑ó cùndecu‑o ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 31 Te sá dúcáⁿ quìde‑gá nǔu xíǎⁿ xíní ñùhu‑xi cada‑o nacuáa càháⁿ‑xi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí núú càchí‑xi: “Vá càchí‑ndó sǎ méé‑ndó ǐo càhnu cuu‑ndo, chi cachí‑ndó sǎ Yàá cúú Xǐtohó‑ndó ǐo càhnu cuu‑gá”, duha càchí‑xi núú tùtú‑gá.