TUTÚ DÍHNA NUU NǏ CADÚHA TÉ PǍBLÚ QUƗ́HƗ́ⁿ NDAHA ÑÁYIU ÑUÚ TESÀLÓNICÁ
1
Té Pǎblú ndɨhɨ cue tée cùndɨhɨ‑dé cádǔha‑güedé tutú quɨ́hɨ́ⁿ ndaha ñáyiu xǐndecu ichi Xítohó Jesucrìstú ndécú ñùú Tesàlónicá
Yúhú té Pǎblú cádǔha‑í tutú‑a ndɨhɨ té Sìlvanú, ndɨhɨ té Timùteú cuèndá daquìxi‑í ndaha nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑ndɨ́ ichi Xítohó Jesucrìstú ndécú ñùú Tesàlónicá, chi cùu ɨɨⁿnuu‑ndo ndɨhɨ Tátá‑ó Dǔtú Ndiǒxí, ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú. Te xìcáⁿ táhù‑í núú Dǔtú Ndiǒxí, ndɨhɨ núú Xǐtohó Jesucrìstú sá ǐo na chìndee chitúu ñaha‑gǎ xii‑ndo, te ducaⁿ ndɨ̀ nduú‑gá ná càda te ío váha cuu iní‑ndó cùndecu‑ndo.
Ñáyiu ñuú Tesàlónicá ío váha sàndáá iní‑yu Yá Ndiǒxí
Te ndɨ tnahá òré càháⁿ ndɨhɨ‑ndɨ́ Yǎ Ndiǒxí ndàcáⁿ táhú‑ndɨ̌ núú‑gǎ sá ǐo quìde váha‑ndo ndècu‑ndo, te ducaⁿ xìcáⁿ táhú‑ndɨ̌ núú‑gǎ sá ná còto ñaha‑gá xii‑ndo. Te ío ndàcáⁿ táhú‑ndɨ̌ núú Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí sá nɨ̀ yuhu nɨ iní‑ndó sàndáá iní‑ndó‑gǎ, te xìnu cuechi‑ndo núú‑gǎ, te cùu iní tnáhá‑ndó nàcuáa ndècu‑ndo ichi‑gá nǔu xíǎⁿ ío xìto tnaha‑ndo. Te cùtnuní ndáá iní‑ndó sǎ quíxí tùcu Xítohó Jesucrìstú nǔu xíǎⁿ ñá túú dàña ndeé‑ndó ndètu‑ndo‑gá. Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑ndɨ́ ichi Xítohó Jesucrìstú sa nàha‑ndɨ́ sá Yǎ Ndiǒxí ío cùu iní ñáhá‑gǎ xii‑ndo, te dɨu‑gá ní cáháⁿ ñáhá‑gǎ xii‑ndo cuèndá cundecu‑ndo ìchi‑gá. Te cútnàhá ní dánèhé ñáhá‑ndɨ̌ xii‑ndo tnǔhu‑gá, chi ñá dɨ́ú sǎ cúú ìní méé‑ndɨ̌ ducaⁿ nǐ dànehé ñáhá‑ndɨ̌ xii‑ndo, chi mee Espíritú Yǎ Ndiǒxí ní chindee ñàha‑xi ní cáháⁿ‑ndɨ́ nɨ yùhu nɨ iní‑ndɨ́ tnúhu‑gá núú‑ndó. Te nàha‑ndo sá cǔtnàhá ní xíndecu ndɨhɨ ñaha‑ndɨ̌ xii‑ndo nǐ quide‑ndɨ́ nàcuáa càháⁿ Yǎ Ndiǒxí cuèndá sá cúú‑xí sǎ vǎha sá cúú‑xí‑ndó.
Te nchòhó nchìcúⁿ nihnu‑ndo quìde‑ndo vitna datná quídé‑ndɨ̌, chi quìde váha‑ndo dàtná quídé mèe Xítohó Jesucrìstú, te dɨ́ɨ́ ìní ní tnɨɨ‑ndo ìchi‑gá cuěi ní ndoho ní tnahá‑ndó, chi mee Espíritú‑gá ní chindee ñàha‑xi xii‑ndo. Te sá dúcáⁿ quìde váha‑ndo nǔú Yǎ Ndiǒxí, xíǎⁿ yɨ́nchǐcúⁿ nihnu ñáyiu distrìtú Macèdoniá, ndɨhɨ ñáyiu distrìtú Acǎyá xǐquide váha‑yu tnàhá‑yu, ñáyiu xǐndecu ichi‑gá. Te dɨu‑ndo nǐ sanu ichi‑ndo ñǎyiu distrìtú Macèdoniá, ndɨhɨ ñáyiu distrìtú Acǎyá, te ñá dɨ́ú‑ní ñǎyiu nchaa ñuú‑áⁿ chi nchaa ñáyiu dava‑gá ñuú nìhí‑yu tnúhu sá ǐo sàndáá iní‑ndó Yǎ Ndiǒxí. Te ñá túú‑gǎ ná tnúhu cáháⁿ‑ndɨ́ cuèndá‑ndó, chi nchaá‑yu sa nìhí‑yu tnúhu sá ǐo váha quìde‑ndo ndecu‑ndo. Te mèé‑yu xǐcáháⁿ váha‑yu cuèndá‑ndó sǎ ǐo váha ní queheⁿ cuèndá ñáhá‑ndó xìi‑ndɨ́ cútnàhá ní quixi‑ndɨ́ díhna nuu. Te ní dáñá‑ndó nchàa sá càchí‑ndó cùu ndióxí‑ndó chi ñá dɨ́ú ndiǒxí cúú‑xí, te ní tnɨɨ‑ndo ìchi Yá Ndiǒxí Yaá ndécú tǔu andɨu chi dɨu‑gá cúú‑gǎ Ndiǒxí ndisa, te xìnu cuechi‑ndo núú‑gǎ vitna, 10 te ndètu‑ndo quixi tucu Xítohó Jesucrìstú Déhe Yá Ndiǒxí Yaá ndécú àndɨu, chi dɨu‑ni‑gá ní quixi‑gá ñuyíú‑a ní xíhí‑gá, te ní ndoto‑gá ní dándótó ñàha Yá Ndiǒxí xii‑gá. Te dɨu‑ni Xítohó Jesucrìstú dácǎcu nihnu ñaha‑gǎ xii‑o nǔú ùhú núú ndàhú, chi sàndáá iní‑ó‑gǎ.