6
Te nchaa ñáyiu ndècu tnuú quídé chìuⁿ ndɨhɨ ɨɨⁿ patróóⁿ xìni ñuhu‑xi ío canehé‑yu sá yɨ́ñùhu núú‑dě cuèndá sá vǎ càháⁿ cuèhé ñáyiu cuèndá Yǎ Ndiǒxí, te ni vǎ càháⁿ cuèhé‑yu cuèndá tnúhu‑gá. Te núu pàtróóⁿ cue ñáyiu xìnu cuechi‑áⁿ sàndáá iní‑dé Yǎ Ndiǒxí, te ñá dɨ́ú sǎ dúcáⁿ sàndáá iní‑dé Yǎ Ndiǒxí te vá cánèhé‑yu sá yɨ́ñùhu núú‑dě, chi uuⁿ‑gá tàú‑yu cada váha‑yu cunu cuèchí‑yu núú‑dě, te ducaⁿ na càdá‑yu chi xìnu cuechí‑yu núú těe sàndáá iní ndɨhɨ́‑yu tnúhu Yá Ndiǒxí. Te vá dáñá ndèé‑n dànehé‑n‑yu nchaa nàcuáa càháⁿ‑í‑a, te cúñaha‑n xìí‑yu sá ná càdá‑yu.
Nduu vétú iní‑ó cùndecu‑o
Te ìó cue tée ñá túú tnɨ̀ɨ‑güedé nàcuáa càháⁿ tnúhu Xítohó Jesucrìstú, te cue tée‑áⁿ càchí‑güedé sá càháⁿ ndáá‑güedé dico ñá ndàá, chi ñá túú càháⁿ‑güedé nàcuáa cuáháⁿ tnúhu‑gá. Te nchaa tnúhu Xítohó Jesucrìstú cúú‑xí mèe‑ni tnúhu ndáá, te chìndee ñaha‑xi cada ndáá‑ó cùndecu‑o ichi‑gá. Te nchaa cue tée ducaⁿ xǐquide quìde cahnu‑güedé méé‑güedě dico ñá túú vědana xìní‑güedé, te cue tée‑áⁿ ñà túú ndècu váha iní‑güedé chi nándɨ tnúhu sá ñà túú nàndɨ́hɨ cuìní‑güedé cútnàha‑güedé. Te ngüǐta‑güedé cúú cuèdú íní tnáhá‑güedě, te nàá ndɨhɨ tnàhá‑güedé, te xǐcuèhé tnáhá‑güedě, te ñá túú‑gǎ cúú vǎha iní núú tnáhá‑güedě. Te cue tée‑áⁿ mee‑ni nàá‑güedé chi ñá túú sàni váha iní‑güedé, te ni ñà túú xìní‑güedé nàcuáa cuáháⁿ tnúhu ndáá tnúhu Yá Ndiǒxí, te càchí‑güedé sá ǐo váha cundecu‑güedé ichi‑gá chi sàni iní‑güedé sá ǐo vài díhúⁿ nǐhí‑güedě cundecu ndɨhɨ‑güedé. Te yúhú càháⁿ‑í dóho‑n sǎ vǎ nìhí tnáhá‑n ndɨ̀hɨ nchaa cue tée ducaⁿ xǐquide. Te ndáá sá ìchi Yá Ndiǒxí cúú‑xí ɨ̀ɨⁿ ichi sá ǐo váha cundecu‑o, dico xìni ñuhu‑xi nduu vétú iní‑ó nàcuáa ndècu‑o ñuyíú‑a. Te nchoo cuè ñáyiu chi ñá túú vědana nèhe‑o ní quexìo ñuyíú‑a, te dɨu‑ni ducaⁿ ñà túú vědana canehe‑o quɨ̌hɨ́ⁿ òré ná cùú‑ó. Te ío xìni ñuhu‑xi nduu vétú iní‑ó te núu ndècu‑ni sá cúnchìto‑o ndɨhɨ dóó cuihnu‑o. Te ìó ñáyiu ío cuìní‑yu cuu cuìcá‑yu, te ñáyiu‑áⁿ dácàhu iní ñáhá yùcu ñávǎha xií‑yu cadá‑yu nándɨ sá cuèhé sá dúhá, te nándɨ‑gá nchaa sá cuèhé sá dúhá càhu iní‑yu quìdé‑yu, te nchaa sá quídě‑yu‑áⁿ ñà túú vědana nàndɨ́hɨ‑xi chi uuⁿ‑gá ndádá ndàhú ñáhá‑xí xìí‑yu, te dàcuíta nihnu ñaha‑xi. 10 Chi nchaa ñáyiu ñùhu iní mee‑ni dǐhúⁿ, te xíǎⁿ quídé‑xí ngüǐta‑yu sàni iní‑yu cadá‑yu nándɨ sá cuèhé sá dúhá. Te ìó ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí te sá tnǔhu ducaⁿ ñùhu iní mee‑ni dǐhúⁿ nǐ dáñǎ‑yu ñá túú‑gǎ sàndáá iní ñáhǎ‑yu xii‑gá, te vitna ñá túú tnàhí‑gá ndécú vǎha iní‑yu.
Cahni iní‑ó càda‑o nchaa nacuáa càháⁿ Yǎ Ndiǒxí chi sàndáá iní‑ó‑gǎ
11 Te yòhó tée quìde chiuⁿ Yá Ndiǒxí xìni ñuhu‑xi vá cádá‑n dàtná quídé nchàa ñáyiu ní cachí‑í sá ñà túú quìde ndáá, te vá dáñá ndèé‑n càda ndáá‑n cùndecu‑n, te cada‑n nàcuáa nduu vétú iní Yǎ Ndiǒxí, te ío quɨndáá iní‑n‑gǎ, te cuu iní‑n nchàa tnaha ñáyiu‑n, te cada càhnu iní‑n nchàa sá ná yǎha‑n cùndecu‑n ichi‑gá, te cunduu ndàhú iní‑n. 12 Te cahni iní‑n càda‑n nchaa nacuáa cuìní Yǎ Ndiǒxí chi sàndáá iní‑n‑gǎ, te ío cuhuⁿ iní‑n sǎ cúndècu‑n ndɨhɨ Yá Ndiǒxí nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ, chi dɨu cuèndá tnàhí‑áⁿ nì cáháⁿ ñáhá‑gǎ xii‑n, te ní cáháⁿ ndáá‑n nǔú vài ñáyiu sá ǐo váha sàndáá iní‑n‑gǎ. 13 Te Yá Ndiǒxí Yaá quídé nchìto nchaandɨ túhú sá ìó ñuyíú nàha‑gá sá càháⁿ‑í dóho‑n vìtna, te dɨu‑ni ducaⁿ nàha tucu Xítohó Jesucrìstú Yaá ní cáháⁿ tnúhu ndáá núú tě Pìlatú 14 sá quɨ̀ndáá iní‑n càda‑n nchaa nacuáa càháⁿ Yǎ Ndiǒxí, te nchaa tnúhu càháⁿ‑gá cada‑n nàcuáa vá dáquèe tɨ́hú ñáhá ñǎyiu xii‑n, te ducaⁿ‑ni càda‑n ndéé ná sàá nduu quìxi tucu Xítohó Jesucrìstú. 15 Te quixi tucu‑gá chi ducaⁿ nǐ cachí Yǎ Ndiǒxí cunduu, te mee Yǎ Ndiǒxí náhá‑gǎ ná nduu quìxi tucu Xítohó Jesucrìstú. Te Yá Ndiǒxí ío váha cùu iní‑gá te ɨɨⁿdìi díí‑ni‑gǎ ío‑gá cúnùu‑gá dàcúúxí cuè tée tàxi tnuní ɨɨⁿ ɨɨⁿ nàcióⁿ ndɨhɨ nchaa dava‑gá cue tée cùnuu, chi tàxi tnuní ñáhá‑gǎ xii‑güedé, te nchaa ñáyiu ndècu ñuyíú‑a tàxi tnuní‑gá. 16 Te dɨu‑gá cúú‑gǎ Yaá ndécú nchàa nduu nchaa quɨ́ú, te ío càhnu cuu‑gá chi dàtná dáyèhé nchícanchii dàyehé‑xi núú ndécú‑gǎ, te vá yǒo ɨɨⁿ cùyɨɨ dayatni núú ndécú‑gǎ, te ni ñǎ túú nì ɨɨⁿ ñáyiu xìní ñáhá xìi‑gá te ni vǎ ndácǔ‑yu quiní ñáhǎ‑yu xii‑gá. Te ío na cànehe nchaa ñáyiu sá yɨ́ñùhu núú‑gǎ nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ, te ducaⁿ ǐo na tàxi tnuní‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. Te ducaⁿ na cùnduu.
17 Te cáháⁿ‑n dǒho nchaa ñáyiu cuica ndècu ndɨhɨ nchaa sá ìó ñuyíú‑a cuèndá sá vǎ cádá càhnú‑yu mèé‑yu, te duuⁿ duuⁿ vá cúndèé iní‑yu ni ɨ̀ɨⁿ sá ndécú ndɨ̀hɨ́‑yu chi vá cúdǐi‑xi, te cáháⁿ‑n dǒho‑yu sá ná cùndeé iní‑yu Yá Ndiǒxí chi dɨu‑gá cúú‑gǎ Yaá ndécú nchàa nduu nchaa quɨ́ú, te chitu nǔú ndáhá tàxi‑gá nchaa sá xíní ñùhu‑o, chi cuìní‑gá sá ǐo cuu váha iní‑ó cùndecu‑o. 18 Te cáháⁿ tucu‑n dǒho‑yu sá ná càdá‑yu mee‑ni sǎ vǎha, te cuèndá nchaa sá vǎha cadá‑yu‑áⁿ te cuú‑yu ɨɨⁿ ñáyiu cuica sǎ cúú‑xí Yǎ Ndiǒxí, te na cùndecu túha‑yu chindèé‑yu cue ñáyiu ndàhú cuáñàhá‑yu sá xíní ñùhú‑yu. 19 Te núu ducaⁿ na càdá‑yu te Yá Ndiǒxí cuáñaha‑gǎ sá ndúú tǎhǔ‑yu na sàá nduu, te ngúndecu váha‑yu ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ.
Tnúhu ndéé núú nǐ ndɨhɨ‑ná
20 Te yòhó té Timùteú càháⁿ‑í dóho‑n sǎ ǐo cada cuèndá‑n vǎ dǎma tnúhu ní taxi Yá Ndiǒxí danèhé‑n ñǎyiu, te vá cádá cuèndá‑n nchàa cuendú cuèhé cuèndú duha ìó ñuyíú‑a chi ñá túú nàndɨ́hɨ‑xi, te ni vǎ cádá cuèndá‑n nchàa tnúhu xǐtnàha ñáyiu càchí sá xícá nàha tnúhu cue tée túha chi ñá dɨ́ú ɨ̀ɨⁿ tnúhu ndáá cúú‑xí. 21 Te ìó ñáyiu ñá túú‑gǎ sàndáá iní‑yu tnúhu Yá Ndiǒxí, chi ní quide cuèndá‑yu nchaa tnúhu xìca naha ñáyiu‑áⁿ.
Te Yá Ndiǒxí ná chìndee chitúu ñaha‑gǎ xii‑n. Te ducaⁿ na cùnduu. Te ío cada ndee ìní‑nǎ vitna.