TUTÚ CÚÚ ÙÚ NÍ CADÚHA TÉ PǍBLÚ QUƗ́HƗ́ⁿ NDAHA ÑÁYIU ÑUÚ CÒRINTÚ
1
Té Pǎblú cádǔha‑dé tutú quɨ́hɨ́ⁿ ndaha ñáyiu xǐndecu ichi Xítohó Jesucrìstú ndécú ñùú Còrintú
Yúhú té Pǎblú càháⁿ‑í tnúhu Xítohó Jesucrìstú chi ducaⁿ nǐ cachí Yǎ Ndiǒxí cunduu. Te càdúha‑í tutú‑a ndɨhɨ té Timùteú tée ndècu ndɨhɨ‑o ichi‑gá cuèndá daquìxi‑í ndaha nchòhó ñáyiu xǐndecu ichi Yá Ndiǒxí ndécú ñùú Còrintú, te tutú‑a cuu‑xi tnàhá cuèndá nchaa ñáyiu cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí xǐndecu nchaa ñuú yɨ́ndèhu distritú Acǎyá. Te xìcáⁿ táhù‑í núú Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí ndɨhɨ núú Xǐtohó Jesucrìstú sá ǐo na chìndee chitúu ñaha‑gǎ xii‑ndo, te dɨu‑ni ndɨ ndùú‑gá ná càda te ío váha cuu iní‑ndó cùndecu‑ndo.
Té Pǎblú càháⁿ‑dé nchaa nàcuáa ndòho‑dé
Te chí ná càchí‑ó sǎ ǐo váha iní Dútú Ndiǒxí Yaá cúú Tǎtá Xǐtohó Jesucrìstú, te dɨu‑ni Dútú Ndiǒxí cúú‑gǎ Yaá ío cùndahú iní ñáhá xìi‑o, te dɨu‑ni‑gá cúú‑gǎ Yaá táxí tnǔhu ndee ìní. Te cuěi nándɨ ndòho‑o ndecu‑o dico dɨu‑ni Dútú Ndiǒxí táxí‑gǎ tnúhu ndee ìní xii‑o, te ducaⁿ quìde‑gá cuèndá sá nchóó cuǎñaha‑o tnǔhu ndee ìní xii nchaa ñáyiu nándɨ ndòho ndecu, te dɨu‑ni nchaa tnúhu ndee ìní táxí‑gǎ xii‑o dɨ̀u‑ni nchaa tnúhu ndee ìní‑áⁿ cuǎñaha‑o xìí‑yu. Te Xítohó Jesucrìstú ío ní ndoho‑gá, te ducaⁿ nchòo tucu ío ndòho‑o, te ducaⁿ ǐo vài tnúhu ndee ìní nìhí‑ó ndècu ndɨhɨ‑o chi ndècu‑o ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú. Te nchúhú nándɨ ndòho‑ndɨ́ ndécú‑ndɨ̌ cuèndá sá nchòhó níhí‑ndó tnǔhu ndee ìní cundecu ndɨhɨ‑ndo te naníhí tàhú‑ndó. Te Yá Ndiǒxí táxí‑gǎ tnúhu ndee ìní xii‑ndɨ́, te ducaⁿ quìde‑gá cuèndá sá nchòhó tnàhá‑ndó nǐhí‑ndó tnǔhu ndee ìní‑áⁿ te naníhí tàhú‑ndó, te ducaⁿ càda ndee cada cahnu iní‑ndó ndòho‑ndo datná ndóhó nchǔhú. Te nchúhú ío váha sàni ndáá iní‑ndɨ́ cuèndá‑ndó chi ndòho‑ndo datná ndóhó‑ndɨ̌, te ducaⁿ tàxi Yá Ndiǒxí tnúhu ndee ìní xii‑ndo dàtná táxí‑gǎ xii‑ndɨ́.
Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑ndɨ́ ichi Xítohó Jesucrìstú cuìní‑ndɨ́ cachí tnúhu‑ndɨ́ xii‑ndo nàcuáa ní yáha‑ndɨ́ cútnàhá ní xíndecu‑ndɨ́ distrìtú Àsiá chi dàvá‑áⁿ ǐo ní ndoho‑ndɨ́, te luha‑ná te vá cúndèe iní‑ndɨ́ yáha‑ndɨ́ nchaa tnúndòho‑áⁿ ní cùu chi ní xehndé iní‑ndɨ́ sá vǎ cǎcu‑ndɨ́. Chi ní sani iní‑ndɨ́ sá ndɨ̌yɨ‑ná cuu‑ndɨ́ ní cùu, te ducaⁿ nǐ yáha‑ndɨ́ cuèndá sá ǐo‑gá quɨ́ndáá iní‑ndɨ́ Yǎ Ndiǒxí sá dɨ́ú‑gǎ taunihnu ñaha‑gǎ xii‑ndɨ́, te ñá dɨ́ú mèe‑ndɨ́ taunihnu‑ndɨ́ méé‑ndɨ̌, te dɨu‑gá cúú‑gǎ Yaá dándòto cuéi ñáyiu sa ní xíhí. 10 Te dɨu‑ni‑gá ní taunihnu ñaha‑gǎ ñá túú ní sàhni ñaha ñáyiu xii‑ndɨ́, te dɨu‑ni‑gá táúnìhnu ñaha‑gá xii‑ndɨ́ cuěi vitna, te cùtnuní ndáá iní‑ndɨ́ sá dɨ́ú‑ní‑gǎ taunihnu ñaha‑gǎ xii‑ndɨ́ núú cuàháⁿ núú věxi te vá cáhní ñàha ñáyiu. 11 Te nchòhó tnàhá‑ndó chìndee ñaha‑ndo xii‑ndɨ́ chi càháⁿ ndɨhɨ‑ndo Yǎ Ndiǒxí cuèndá‑ndɨ́, te ío vài ñáyiu càháⁿ ndɨhɨ ñàhá‑yu xii‑gá cuèndá‑ndɨ́, te ducaⁿ ǐo vài ñáyiu ndàcáⁿ táhǔ‑yu núú‑gǎ cuèndá nchaa sá vǎha quìde ñaha‑gá xii‑ndɨ́.
Té Pǎblú càháⁿ‑dé ná cuèndá ñá túú ní nàyáha‑dé ñuú Còrintú
12 Te ío váha cùu iní‑ndɨ́ chi cùtnuní iní‑ndɨ́ sá cúú‑ndɨ̌ cue tée cùu ndáá dàtná cuìní Yǎ Ndiǒxí cunduu ndècu‑ndɨ́ ñuyíú‑a, te dɨu‑ni ducaⁿ quìde‑ndɨ́ sá cúú‑xí‑ndó chi mee‑gǎ cúndàhú iní ñáhá‑gǎ xii‑ndɨ́ chíndèe ñaha‑gá, te ñá túú quìde‑ndɨ́ dàtná sání ìní cue ñáyiu ñuyíú‑a. 13-14 Nchaa nàcuáa ndùu tnúhu chìdo tnuní‑ndɨ́ dáquìxi‑ndɨ́ ndaha‑ndo cùu‑xi mee‑ni tnúhu sá ñà túú ǔhú tecú tnùní‑ndó. Te nchòhó sa cùtnuní luha iní‑ndó nàcuáa quìde‑ndɨ́ ndécú‑ndɨ̌, te cuìní‑ndɨ́ sá ǐo‑gá váha tecú tnùní‑ndó cuèndá sá òré ná quìxi tucu Xítohó Jesucrìstú, te dàvá‑áⁿ ǐo cada nínu ñaha‑ndo xìi‑ndɨ́ dàtná cada nínu ñaha‑ndɨ̌ xii‑ndo. 15 Te cuèndá xíǎⁿ nǔu ní sani iní‑í yáha cáháⁿ‑í úú xito núú ndécú‑ndó cuèndá ío cudɨ́ɨ́ ìní‑ndó. 16 Chi ní sani iní‑í sá òré quɨ́hɨ́ⁿ‑í distrìtú Macèdoniá te yáha cáháⁿ‑í núú ndécú‑ndó, te òré ndixi tucu‑í te nayáha cáháⁿ tucu‑í, te òré nayáha cáháⁿ‑í te taxi‑ndo sǎ cúú ìchi‑í cuèndá quɨ́hɨ́ⁿ‑í distrìtú Jùdeá, duha ní sani iní‑í ní cùu. 17 Te sá dúcáⁿ ñà túú ní quìxi coto ñaha‑í xii‑ndo te cudana sàni iní‑ndó sǎ yǔhú ñá túú ní sǎha váha‑í cuèndá nàcuáa ní sani iní‑í cada‑í, àdi cudana ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha, chi cue ñáyiu‑áⁿ tnaa càchí‑yu sá cúú càdá‑yu ɨɨⁿ sá sání ìní‑yu cadá‑yu te tnaa càchí‑yu sá ñǎhá. 18 Dico Yá Ndiǒxí Yaá ío váha quìde ndáá nàha ndáá náhá càxi‑gá sá nchǔhú ñá túú dàma‑ndɨ́ sá càháⁿ‑ndɨ́. 19 Te yúhú ndɨhɨ té Sìlvanú ndɨhɨ té Timùteú dánèhé ñáhá‑ndɨ̌ xii‑ndo cuèndá Xítohó Jesucrìstú Yaá cúú Děhe Yá Ndiǒxí, te Xítohó Jesucrìstú cúú‑gǎ Yaá ñá túú dàma‑gá tnúhu càháⁿ‑gá, chi cùu‑gá Yaá càháⁿ mee‑ni tnǔhu ndáá tnúhu cuɨtɨ. 20 Te dɨu‑ni Xítohó Jesucrìstú cúú‑gǎ Yaá quídé nchàa nacuáa ní cachí Yǎ Ndiǒxí. Te sá cuèndá sá dúcáⁿ quìde Xítohó Jesucrìstú xíǎⁿ càchí‑ó sǎ ǐo càhnu cuu Yá Ndiǒxí. Te nchaa‑o na càchí‑ó sǎ dɨ́ú‑ní dùcaⁿ na cada‑gá. 21 Te mee Yǎ Ndiǒxí quídé‑gǎ ndécú‑ní‑ó ìchi Xítohó Jesucrìstú. Te dɨu‑ni mee‑gǎ ní cáháⁿ ñáhá‑gǎ xii‑o cuèndá cunu cuechi‑o nǔú‑gǎ. 22 Te Yá Ndiǒxí ní quide‑gá sá nchóó cùu‑o ñáyiu cùu cuendá‑gá, te ní taxi‑gá Espíritú‑gá ní ngúndecu ndɨhɨ‑o cuèndá cutnùní iní‑ó sǎ ndàá cada ñaha‑gǎ xii‑o nàcuáa ní cachí‑gá cada‑gá.
23 Te Yá Ndiǒxí náhá‑gǎ sá yǔhú càháⁿ ndáá‑í ná cuèndá vátá quíxí‑gǎ‑í quixi coto ñaha‑ǐ xii‑ndo, te vátá quíxí‑gǎ‑í chi ñá túú cuìní‑í dandɨ̀hú‑í iní‑ndó. 24 Te nchúhú ñá túú tàú‑ndɨ́ cada yica ñàha‑ndɨ́ xii‑ndo nàcuáa quɨ́ndáá iní‑ndó Yǎ Ndiǒxí, chi sa sàndáá váha iní‑ndó‑gǎ, chi nchúhú cuìní‑ndɨ́ chindee tnǔhu ñaha‑ndɨ̌ xii‑ndo nàcuáa ío‑gá cudɨ́ɨ́ ìní‑ndó cùndecu‑ndo.