3
Xítohó Jesucrìstú quixi tucu‑gá
Te nchaa nchòhó ñáyiu ío cùu iní‑í cùtnuní iní‑í sá ǐo váha sàni iní‑ndó, te xéhé cúú‑xí tùtú cúú ùú cádǔha‑í sá cúú‑xí‑ndó, te ɨɨⁿ‑ni càháⁿ‑í dándàcu iní ñáhà‑í xii‑ndo nchàa tnúhu sá sà ní xíndedóho‑ndo. Chi cuìní‑í sá vǎ nácuànaa‑ndo nchaa tnúhu ní cáháⁿ nchaa cue tée ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha, te ni vǎ nácuànaa‑ndo nchaa tnúhu ní cáháⁿ cue tée ní cáháⁿ tnúhu Xítohó Jesucrìstú Yaá ní dácǎcu nihnu ñaha xìi‑o núú ùhú núú ndàhú, chi dɨu nchaa tnúhu‑áⁿ sánú ìchi ñaha‑xi xii‑o nacuáa cada‑o cùndecu‑o.
Te ío‑gá xíní ñùhu‑xi cutnuní iní‑ndó nàcuáa cada‑xi òré vátá sàá‑gá nduu quìxi tucu Xítohó Jesucrìstú ñuyíú‑a, te càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ cúndècu ñáyiu cuhuⁿ iní mee‑ni nchàa sá cuèhé sá dúhá te mee‑ni xǐǎⁿ cadá‑yu, te cáháⁿ cuèhé cáháⁿ duhá‑yu cuèndá tnúhu Yá Ndiǒxí. Te cachí‑yu: “Ñá ndàá sá quíxí Xǐtohó Jesucrìstú ñuyíú‑a, chi núu quixi‑gá te sá nděé ama‑gá sa ní quexìo‑gá ní cùu. Te dàtná‑ni quìde‑xi vitna dɨu‑ni duha ní quesaha‑xi quìde‑xi ndéé cútnàhá ní ngáva ñuyíú, te dɨu‑ni duha quìde‑xi ndéé cútnàhá ní xíndecu cue ñaní tnáhá‑ó nděé sanaha, te dɨu‑ni duha quìde‑xi ndéé ní sáá nduu ní xíhí‑güedé, te dɨu‑ni duha quìde‑xi ndéé vitna”, duha cáháⁿ‑yu. Te ñucùuⁿ cadá‑yu vá cádá cuèndá‑yu sá Yǎ Ndiǒxí ní cáháⁿ‑gá te ní ngúndecu andɨu ndɨ̀hɨ ñuyíú‑a, te dɨu‑gá ní quide ní quene ñuhu yìchí xɨtɨ́ ndute ní ngúndecu‑xi ɨɨⁿ xio. Te ɨɨⁿ xito ní dándáá Yǎ Ndiǒxí ndute ñuyíú‑a ní dánáá‑gǎ nchaa sá ìó. Te Yá Ndiǒxí ní cachí‑gá sá cúndècu‑ni ñuyíú‑a ndɨhɨ andɨu nděé ná sàá nduu càda‑gá nchaa nàcuáa ní cáháⁿ‑gá sá cúú‑xí nchàa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha, te dàvá‑áⁿ danàa‑gá nchaa ñáyiu‑áⁿ chi cáyú andɨu ndɨhɨ ñuyíú‑a.
Te nchaa nchòhó ñáyiu ío cùu iní‑í, ío cuhuⁿ iní‑ndó tnǔhu na càháⁿ‑í‑a, chi Yá Ndiǒxí ñá túú sàni iní‑gá dàtná sání ìní méé‑ó, te ɨɨⁿ nduu cùu‑xi datná úxí cièndú cuíá, te úxí cièndú cuíá‑ǎⁿ cúú‑xí dàtná ɨɨⁿ nduu sá cúú‑xí‑gǎ. Te Yá Ndiǒxí ñá túú dàna ndodo iní‑gá vá cádá‑gǎ ɨɨⁿ sá càháⁿ‑gá dàtná càchí cue ñáyiu sá dáná ndòdo iní‑gá cada‑gá ɨɨⁿ sá càháⁿ‑gá, chi ñucùuⁿ tnahí dàcaca‑gá nduu cuèndá sá ǐo cùndahú iní ñáhá‑gǎ xii‑o, te cuìní‑gá sá ncháá ñǎyiu ndixi túu iní‑yu sá ñà túú quìde váha‑yu ndècú‑yu te tuhá‑yu ichi‑gá, te ducaⁿ quìde‑gá chi cuìní‑gá sá vǎ cuǐta nihnu ni ɨ̀ɨ́ⁿ‑yu.
10 Te dàtná quídé cuè ñadúhú quɨ̌hu‑güedé ɨɨⁿ vehe dùhu‑güedé òré ñá túú yɨ̀hɨ iní xítohó vehe‑áⁿ, te ducaⁿ càda Xítohó Jesucrìstú chi nduu ñà túú yɨ̀hɨ iní ñáyiu ñuyíú‑a quixi tucu‑gá, te dàvá‑áⁿ cada‑xi andɨu dàtná quídé‑xí òré níhi vìhi caháⁿ ñúhu, te dɨu‑ni òré‑áⁿ ndoñuhu àndɨu, te cáyú nchaa chódíní, te cáyú tucu tnàhá ñuyíú‑a ndɨhɨ nchaa sá ìó.
11 Te vitna nchòhó sa xìní‑ndó sǎ náá ñùyíú‑a te xíǎⁿ ío xìni ñuhu‑xi cada váha‑ndo cùndecu‑ndo, te cada‑ndo nàcuáa cuìní méé Yǎ Ndiǒxí cunduu. 12 Te ío nducu ndèe‑ndo ducaⁿ cada‑ndo cuendá ducaⁿ ndɨ̌hɨ‑ni sáá nduu càda‑gá nchaa nàcuáa càháⁿ‑gá, te ducaⁿ nchòhó cundecu túha‑ndo sǎá nduu‑ǎⁿ. Te dɨu‑ni nduu‑ǎⁿ ndoñuhu àndɨu chi cáyú‑xi, te dɨu‑ni ducaⁿ ndòñuhu tucu nchaa chódíní chi ndɨhɨ‑dɨ cáyú. 13 Te nchoo ndètu‑o sáá nduu cùndecu‑o ɨɨⁿ ñuyíú sáá, te quiní‑ó ɨ̀ɨⁿ andɨu saa datná ní cachí Yǎ Ndiǒxí, te yàcáⁿ chi mee‑nǎ cue ñáyiu quìde váha cundecu.
14 Te nchòhó ñáyiu ío cùu iní‑í, nɨni ndètu‑ndo sáá nduu dùcaⁿ cada‑xi ío nducu ndèe‑ndo cada‑ndo mee‑ni sá vǎha cundecu‑ndo ìchi Yá Ndiǒxí, te cundecu nahi‑ndo, te cada‑ndo nchàa nacuáa vá cúndècu cuéchi‑ndo nǔú‑gǎ. 15 Te ío cada cuèndá‑ndó sǎ dàcaca‑gá nduu dùcaⁿ cada‑gá chi cuìní‑gá sá ncháá ñǎyiu naníhí tàhú‑yu. Te té Pǎblú tée ío cùu iní‑ó ndècu ndɨhɨ‑o ichi Xítohó Jesucrìstú dɨu‑ni nàcuáa càháⁿ‑í‑a dɨu‑ni ducaⁿ nǐ tee‑dé ɨɨⁿ núú tùtú ní dáquíxí‑dě ndaha‑ndo, te ní tee‑dé nàcuáa ní dácáhú ìní ñáhá Yǎ Ndiǒxí xii‑dé. 16 Te dɨu‑ni ducaⁿ càháⁿ‑dé nchaa dava‑gá núú tùtú cádǔha‑dé, te dava tnúhu càháⁿ‑dé ío úhú tecú tnùní‑ó, núu xíǎⁿ ñáyiu ñá túú cùtnuní váha iní‑xi, ñáyiu ío yáchí sàndáá iní‑xi ɨɨⁿ tnúhu, ñáyiu‑áⁿ tècú tnùní dátnǐ‑yu nchaa tnúhu ní chídó tnùní‑dé, ndɨhɨ nchaa dava‑gá tnúhu yòdo tnuní núú tùtú Yǎ Ndiǒxí, te sá dúcáⁿ quìdé‑yu te dacuǐta nihnú‑yu mèé‑yu.
17 Te nchòhó ñáyiu ío cùu iní‑í, sa cùtnuní iní‑ndó nàcuáa quìde dava ñáyiu, núu xíǎⁿ ío xìni ñuhu‑xi quɨhɨ iní‑ndó cùndecu‑ndo cuendá ducaⁿ cùndecu‑ni‑ndo ichi‑gá, te vá dáñá‑ndó mèe‑ndo dandahú ñáhá nchàa cue tée ndècu ichi cuehé ichi duha, chi cue tée‑áⁿ ñà túú sàni váha iní‑güedé cuèndá tnúhu Yá Ndiǒxí. Te núu na dàña‑ndo mee‑ndo dandahú ñáhá‑güedě xii‑ndo te vá cúndècu váha‑gá‑ndó ìchi‑gá dàtná ndécú‑ndó vìtna. 18 Te nchòhó uuⁿ‑gá uuⁿ‑gá cuita cutnùní‑gá iní‑ndó quɨ̌hɨ́ⁿ nchaa nàcuáa ta chìndee ñaha Xítohó Jesucrìstú xii‑ndo cuǎháⁿ. Te ducaⁿ ǐo‑gá cuita cutnùní iní‑ndó nchàa nacuáa sàni iní‑gá, te dɨu‑gá cúú‑gǎ Yaá ní dácǎcu nihnu ñaha xìi‑o núú ùhú núú ndàhú. Te chí ná càchí‑ó sǎ ǐo càhnu cuu‑gá cuěi vitna té cuěi ndéé núú cuàháⁿ núú věxi. Te ducaⁿ na cùnduu. Te ío chí cádá ndèe iní‑nǎ vitna.