TUTÚ CÚÚ ÙÚ NÍ CADÚHA TÉ PǍBLÚ QUƗ́HƗ́ⁿ NDAHA ÑÁYIU ÑUÚ TESÀLÓNICÁ
1
Té Pǎblú ndɨhɨ cue tée cùndɨhɨ‑dé cádǔha‑güedé tutú quɨ́hɨ́ⁿ ndaha ñáyiu xǐndecu ichi Xítohó Jesucrìstú ndécú ñùú Tesàlónicá
Yúhú té Pǎblú cádǔha‑í tutú‑a ndɨhɨ té Sìlvanú, ndɨhɨ té Timùteú cuèndá daquìxi‑í ndaha nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑ndɨ́ ichi Xítohó Jesucrìstú ndécú ñùú Tesàlónicá, chi tnàhá tnúhu‑ndo ndɨ̀hɨ Tátá‑ó Dǔtú Ndiǒxí, ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú. Te xìcáⁿ táhú‑ndɨ̌ núú Dǔtú Ndiǒxí, ndɨhɨ núú Xǐtohó Jesucrìstú sá ná chìndee chitúu ñaha‑gá xii‑ndo, te ducaⁿ ndɨ̀ nduú‑gá ná cádá te ío váha cuu iní‑ndó cùndecu‑ndo.
Yá Ndiǒxí cada ndáá‑gá cuéchi nchaa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha na sàá nduu quìxi tucu Xítohó Jesucrìstú
Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑ndɨ́ ichi Xítohó Jesucrìstú, càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ cúnàha‑ndo sá ñà túú dàña ndee‑ndɨ́ ndàcáⁿ táhú‑ndɨ̌ núú Yǎ Ndiǒxí cuèndá‑ndó, chi dacuɨtɨ́í dùcaⁿ taú‑xi cunduu chi ío‑gá tá sàndáá iní‑ndó‑gǎ cuáháⁿ, te ducaⁿ ùuⁿ‑gá tá cùu iní tnáhá‑ndó nàcuáa ndècu‑ndo ichi Yá Ndiǒxí. Núu xíǎⁿ nchúhú ío váha càháⁿ‑ndɨ́ cuèndá‑ndó nǔú nchàa ñáyiu sàndáá iní tnúhu Yá Ndiǒxí nchaa núú tàcá‑yu dàcuahá‑yu tnúhu‑gá, chi ío sàndáá iní‑ndó‑gǎ, te ñá túú dàña ndeé‑ndó nchìcúⁿ nihnu‑ndo ìchi‑gá, te quìde cahnu‑ni iní‑ndó cuěi nándɨ sá yǎha‑ndo ndècu‑ndo ichi‑gá. Te sá dúcáⁿ quìde váha‑ndo ndècu‑ndo xíǎⁿ cútnùní nàcuáa cada ñaha Yǎ Ndiǒxí xii‑ndo na sàá nduu, chi nduu táhú‑ndó cùndecu‑ndo núú táxí tnùní‑gá, te ducaⁿ càda‑gá chi cùu‑gá Yaá quídé ndǎá cuɨtɨ. Te vitna ndòho‑ndo nacuáa ndɨ́hu ndaha‑gǎ dava‑gá ñáyiu.
Te Yá Ndiǒxí ío váha ndáá quídé‑gǎ, chi mee‑gǎ nachinaa‑gá nchaa sá quídé ñàha ñáyiu cùu úhú iní ñáhá xìi‑ndo, te nchoo ñǎyiu ndòho cuendá Xítohó Jesucrìstú nucúndecu váha‑o na sàá nduu nùu túu‑gá andɨu, te tnàhá cue espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí cuuⁿ ndɨhɨ‑gá, te cue espíritú‑áⁿ quídé‑xí nchàa núú chìuⁿ tahu‑gá. Te òré nuu túu‑gá andɨu ndɨ̀hɨ cue espíritú‑áⁿ, te ío dàtásaⁿ‑xi andɨu. Te dandòho‑gá nchaa ñáyiu ñá túú tnàhá tnúhu ndɨhɨ Yá Ndiǒxí, ñáyiu ñá túú sàndáá iní tnúhu Xítohó Jesucrìstú tnúhu sá càháⁿ nàcuáa naníhí tàhú‑yu. Te nchaa ñáyiu‑áⁿ ǐo dandòho ñaha‑gá xií‑yu, chi ndohó‑yu nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ, te vá cúndècú‑yu núú ǐo váha càa ndecu‑gá táxí tnùní‑gá. 10 Te ducaⁿ càda ñaha‑gá xií‑yu na sàá nduu, te dàvá‑áⁿ ǐo cada càhnu ñaha nchaa ñáyiu sàndáá iní ñáhá xìi‑gá. Te tnàhá nchaa nchòhó ñáyiu ní sándáá iní tnúhu ní cáháⁿ‑ndɨ́ ducaⁿ càda‑ndo, te nchaa‑o ǐo cuñúhu‑o‑gǎ dàvá‑áⁿ.
11 Te cuèndá xíǎⁿ nǔu ío xìcáⁿ táhú‑ndɨ̌ núú Dǔtú Ndiǒxí sá ná chìndee ñaha‑gá xii‑ndo cùndecu váha‑ndo ìchi‑gá dàtná cuìní méé‑gǎ cundecu nchaa ñáyiu ní cáháⁿ‑gá cundecu ndɨhɨ‑gá. Te xìcáⁿ táhú tùcu‑ndɨ́ núú‑gǎ sá ǐo na chìndee ñaha‑gá xii‑ndo càda‑ndo nchaa sá vǎha sàni iní‑ndó, ndɨhɨ cuèndá chìuⁿ quide‑ndo cuendá‑gá, te ducaⁿ chi sàndáá iní‑ndó‑gǎ. 12 Te núu ducaⁿ na càda‑ndo, te cáháⁿ váha ñáyiu cuèndá Xítohó Jesucrìstú, te tnàhá‑ni nchòhó cáháⁿ váha‑yu cuèndá‑ndó, chi mee Yǎ Ndiǒxí ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú cúndàhú iní ñáhá‑gǎ chíndèe ñaha‑gá xii‑ndo.