2
Tée quìde ndáá xínú cuèchi núú Xǐtohó Jesucrìstú
Te yòhó tée cùu datná ɨɨⁿ déhe mee‑ǐ ío nducu ndèe‑n cada‑n nacuáa níhí ndéé‑gǎ‑n cùndecu‑n ichi Xítohó Jesucrìstú chi dɨu‑gá chindee ñàha‑gá xii‑n. Te nchaa tnúhu sá nǐ dánèhé ñáhà‑í xii‑n ndɨ̀hɨ nchaa dava‑gá ñáyiu, xíǎⁿ danèhé‑n dàva‑gá cue tée quìde ndáá cuèndá danèhé‑güedé dava‑gá ñáyiu.
Te cahni iní‑n ndòho‑n cunu cuechi‑n núú Xǐtohó Jesucrìstú dàtná cuìní‑n ndòho ɨɨⁿ sandadú sàhni iní‑dé xínú cuèchi‑dé. Chi ni ɨ̀ɨⁿ sandadú ñá túú nǎgá sání ìní‑dé cada‑dé òré xínú cuèchi‑dé cuèndá cudɨ̀u‑dé núú těe tàxi tnuní ñáhá. Te dɨu‑ni ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu tucu ɨɨⁿ tée dàdɨquɨ, chi núu vá dádɨ̀quɨ‑dé nàcuáa tàú‑xi cunduu te vá nìhí‑dé sá ndúú tǎhú‑dě. Te núu ɨɨⁿ tée xìnu cuechi ío ndùcu ndee‑dé quídé chìuⁿ‑dé chíhí‑dě tatá, te dɨu‑dé tàú‑dé díhna‑gá‑dé níhí‑dě sá cúhúⁿ yǎhu‑dé. Te cani iní‑n nchàa tnúhu càháⁿ‑í‑a, te Xítohó Jesucrìstú chindee ñàha‑gá xii‑n te tecú tnùní‑n nchàa.
Te ndacu iní‑n sǎ Xǐtohó Jesucrìstú ní cuu‑gá ñaní tnáhá ndǐi Dàvií, te ní xíhí‑gá te ní ndoto‑gá, te dɨu ducaⁿ ndùu tnúhu dànehé‑í ñáyiu. Te ío dàndoho ñaha ñáyiu xii‑í cuèndá sá càháⁿ‑í tnúhu‑gá, te quìde ñahá‑yu xii‑í dàtná quídě‑yu ɨɨⁿ tée ní quide ɨɨⁿ cuéchi càhnu, chi ní chihi ñàhá‑yu vecaá xii‑í, dico tnúhu Yá Ndiǒxí chi vá ndácǔ‑yu nganí‑yu. 10 Te xíǎⁿ nǔu cuěi nándɨ cùu nchaa sá quídé ñàhá‑yu xii‑í, dico quìde cahnu iní‑í cuèndá sá nánìhí tàhú tnàhá nchaa dava‑gá ñáyiu cuìní Yǎ Ndiǒxí cundecu ndɨhɨ‑gá, chi nchaa ñáyiu na tnàhá tnúhu ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú nduu táhǔ‑yu cundecú‑yu ndɨhɨ‑gá núú ǐo váha càa ndecu‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ.
11 Te xéhé cúú‑xí ɨ̀ɨⁿ tnúhu ndáá cuɨtɨ:
Nchoo cùu‑o datná ñáyiu ní xíhí ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú chi ñá túú‑gǎ ndécú‑ó ìchi cuehé ichi duha,
te xíǎⁿ nǔu cuěi na sàá nduu cùú‑ó ñùyíú‑a, dico dɨu‑ni cundecu‑o ndɨ̀hɨ‑gá.
12 Te núu na cùndee iní‑ó ndòho‑o nándɨ sá ndóhó‑ó sǎ cuèndá‑gá, te sáá nduu te cunuu‑o ndɨ̀hɨ‑gá.
Te núu na càháⁿ‑ó sǎ ñà túú xìní‑ó‑gǎ, te dɨu‑ni ducaⁿ cǔñaha‑gǎ xii‑o sǎ ñà túú xìní ñáhá‑gǎ ná sàá nduu càda ndáá‑gá cuéchi nchaa ñáyiu.
13 Te núu nchoo ñà túú quìde ndáá‑ó ndècu‑o núú‑gǎ ñá, dico mee‑gǎ chi ío ndáá quídé‑gǎ,
chi Yá Ndiǒxí nchaa sá sání ìní‑gá quídé‑gǎ.
Tée quìde nacuáa ndùu vétú iní Yǎ Ndiǒxí
14 Te dandàcu iní‑n nchàa ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑o ichi Xítohó Jesucrìstú nchaa tnúhu càháⁿ‑í‑a, te cúñaha‑n xìí‑yu sá Xǐtohó Jesucrìstú cuìní‑gá sá ñà túú‑gǎ nándɨ tnúhu cútnàhá‑yu, chi nchaa tnúhu càháⁿ‑yu‑áⁿ dácuǐta nihnu‑xi ñáyiu ndèdóho ñaha xìí‑yu, chi ñá túú vědana nàndɨ́hɨ nchaa tnúhu‑áⁿ. 15 Te ío nducu ndèe‑n cada ndáá‑n cùndecu‑n núú Yǎ Ndiǒxí, te cada‑n chìuⁿ‑gá nàcuáa nduu vétú iní‑gá, te cáháⁿ ndáá‑n tnǔhu‑gá, cuèndá sá vǎ cúcàhaⁿ núú‑n nǔú‑gǎ. 16 Te vá cádá cuèndá‑n nchàa tnúhu sá ñà túú vědana nàndɨ́hɨ càháⁿ ñáyiu cuèndá Yǎ Ndiǒxí, chi nchaa ñáyiu càháⁿ tnúhu‑áⁿ ndɨhɨ nchaa ñáyiu sàcúndedóho ñaha xìí‑yu uuⁿ‑gá quídě‑yu nchaa sá cuèhé sá dúhá. 17 Te nchaa tnúhu‑áⁿ cǔténuu‑xi dàtná quídé ɨ̀ɨⁿ cuéhé sǎ ñǎni ñaha xìi ñáyiu xìté nuu‑xi nɨhìí yɨquɨ cùñú‑yu. Te tnàhá té Himèneú ndɨhɨ té Fìletú càháⁿ‑güedé tnúhu‑áⁿ quídé‑güedě dàtná quídé ñǎyiu‑áⁿ. 18 Te cue tée‑áⁿ ñà túú‑gǎ càháⁿ ndáá‑güedé dàtná càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí, chi càchí‑güedé sá ncháá nchòo ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí cúú‑ó dàtná cue ñáyiu sa ní ndoto, dico na cùú ndisa‑o te vá ndótó‑gǎ‑ó càchí‑güedé. Te dava ñáyiu ní dáñǎ‑yu sá sàndáá iní‑yu tnúhu Yá Ndiǒxí sá dúcáⁿ càháⁿ‑güedé. 19 Te cuěi ducaⁿ quìde davá‑yu, dico Yá Ndiǒxí ní taxi ndecu‑gá cue ñáyiu nɨ yùhu nɨ iní ndécú ìchi‑gá, te cùtnuní sá ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑gá xií‑yu, chi ɨɨⁿ xichi núú tùtú‑gá càchí‑xi sá méé‑gǎ xìní‑gá cue ñáyiu cùu cuendá‑gá. Te ɨngá tucu xichi núú tùtú‑gá càchí‑xi sá ncháá ñǎyiu sàndáá iní ñáhá xìi Xítohó Jesucrìstú xíní ñùhu‑xi sá vǎ cúndècu‑gá‑yu ichi cuèhé ichi duha.
20 Te ñáyiu cuica chi ndècu ndɨhɨ́‑yu vehé‑yu cóhó sǎ nǐ cuáha mee‑ni dǐhúⁿ cuàáⁿ, ndɨhɨ cóhó sǎ nǐ cuáha mee‑ni dǐhúⁿ cuìxíⁿ, te nchaa cóhó‑ǎⁿ cúú‑xí dàtná cue ñáyiu ñá túú nǎ cúmǎní nǔú Yǎ Ndiǒxí. Te ndècu ndɨhɨ tucú‑yu cóhó sǎ nǐ cuáha mee‑ni ñùhu, ndɨhɨ cóhó sǎ nǐ cuáha mee‑ni yùtnu, te nchaa cóhó‑ǎⁿ cúú‑xí dàtná cue ñáyiu ñá túú quìde ndáá núú Yǎ Ndiǒxí. 21 Te nchaa ñáyiu ío ndècu yɨñuhu núú Yǎ Ndiǒxí cúǔ‑yu ñáyiu ñá túú nìhí tnáhá ndɨ̀hɨ cue ñáyiu ñá túú quìde ndáá núú‑gǎ, te cue ñáyiu ndècu yɨñuhu núú‑gǎ‑áⁿ ñà túú tnàhí quée cáva‑yu quìdé‑yu nchaa chìuⁿ tahu‑gá.
22 Te ío cada cuèndá‑n vǎ cádá‑n nàcuáa quìde cue tée cuechi ndècu ichi cuehé ichi duha, te cada‑n nàcuáa cundáá‑n cùndecu‑n ichi Yá Ndiǒxí, te quɨndáá iní‑n‑gǎ, te cuu iní‑n nchàa tnaha ñáyiu‑n, te cundecu nahi‑n, chi ducaⁿ tàú‑xi cada‑n ndɨ̀hɨ nchaa dava‑gá ñáyiu sa ní nduu ndoo ní nduu nine iní‑xi ñáyiu càháⁿ ndɨhɨ ñaha xìi Yá Ndiǒxí. 23 Te vá cádá cuèndá‑n nì ɨɨⁿ tnúhu xǐtnàha ñáyiu chi ñá túú vědana nàndɨ́hɨ‑xi, chi núu na càda cuendá‑ó te dìcó dánàá ñáhá‑xí. 24 Chi nchaa cue tée xìnu cuechi núú Yǎ Ndiǒxí xíní ñùhu‑xi cáháⁿ váha‑güedé ndɨhɨ nchaa ñáyiu, te danèhé ñáhá vǎha‑güedé tnúhu‑gá, te cunduu càhnu iní‑güedé te vá nàá‑güedé. 25 Te vii vii cáháⁿ‑güedé dóho nchaa ñáyiu sàá iní‑xi, ñáyiu ñá túú tnàhá iní tnúhu ndáá tnúhu Yá Ndiǒxí, te ducaⁿ te cudana Yá Ndiǒxí cada‑gá te ndixi túu iní‑yu sá ñà túú quìde váha‑yu ndècú‑yu te quɨndáá iní‑yu tnúhu‑gá. 26 Te ducaⁿ te cutnùní iní‑yu sá sàcuíhná cúnùu‑xi taxi tnuní ñáhá‑xí xìí‑yu, chi dàcahu iní ñáhá‑xí xìí‑yu quìdé‑yu nchaa nàcuáa cùu iní‑xi ni cùu.