2
Ní quexìo Espíritú Yǎ Ndiǒxí cundecu ndɨhɨ ñáyiu
Te ní sáá nduu còo vico Pentecostés te xǐndecu nchaa ñáyiu ɨɨⁿ‑ni xìchi. Te ní tecú dóho‑yu uuⁿni ní nɨ́hɨ andɨu, dàtná quídé ɨ̀ɨⁿ táchí nǐhi vìhi ní quide‑xi, te ducaⁿ nǐ cuu ndéé xɨtɨ́ vehe núú ndécǔ‑yu nchaá‑yu. Te ní xiní‑yu dàtná cáá ìtá ñuhú cáá sǎ ndécú xɨ̀tɨ́ vehe, te ní xíté nuu‑xi ní ngoyo ndodo‑xi dɨ́quɨ̌‑yu nchaá‑yu. Te ducaⁿ nǐ quide‑xi òré ní quexìo Espíritú Yǎ Ndiǒxí ní ngúndecu ndɨhɨ́‑yu nchaá‑yu. Te ní ngüíta‑yu ní cáháⁿ‑yu tnúhu cue ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél, te nchaa xíǎⁿ ní quide Espíritú Yǎ Ndiǒxí.
Te vài ñáyiu isràél xǐndecu nchaa dava‑gá ñuú ní tacá‑yu ñuú Jerusàlén, te ñáyiu‑áⁿ ǐo ndùcu ndeé‑yu dàcuahá‑yu nchaa ndudú sá dácuàha tnahí‑yu. Te òré ní tecú dóho‑yu nɨ̌hɨ, te ní sáháⁿ‑yu ní xíndedóho‑yu tnúhu càháⁿ méě‑yu ɨɨⁿ ɨɨⁿ ñuú‑yu, chi ndɨ dɨ́ɨ́ⁿ ndɨ̀ dɨ́ɨ́ⁿ tnǔhu càháⁿ ñáyiu ndècu‑áⁿ. Te xíǎⁿ ío ní cuñúhu ñáyiu véxi dava‑gá ñuú, te ní xítnàhá‑yu:
—Ñáyiu ducaⁿ xǐcáháⁿ cúǔ‑yu ñáyiu distrìtú Galìleá. ¿Te nása ní quidé‑yu ní cutúha‑yu nàcuáa càháⁿ‑ó ɨ̀ɨⁿ ɨɨⁿ‑o ndéé lǐhli‑o? Te iha véxi ñáyiu dava nàcióⁿ, chi véxi ñáyiu Pàrtiá, véxi ñáyiu Mèdiá, véxi ñáyiu Èlám, véxi ñáyiu Mesopòtamiá, véxi ñáyiu Jùdeá, véxi ñáyiu Capàdociá, véxi ñáyiu Pòntó, véxi ñáyiu Àsiá, 10 véxi ñáyiu Frìgiá, véxi ñáyiu Pànfiliá, véxi ñáyiu Ègiptú, véxi ñáyiu Áfricá ñáyiu ndècu ndéé núú‑gǎ‑xi ñuú Cìrené. Te tnàhá ñáyiu ñuú Ròmá véxi, te ñáyiu‑áⁿ chi ñá dɨ́ú mèe‑ni ñáyiu isràél cúǔ‑yu nchaá‑yu, dico ɨɨⁿ‑ni cùu sá dácuàhá‑yu. 11 Te véxi ñáyiu Crětá, véxi ñáyiu Àrabiá. Te nchaa‑o sa ndèdóho‑o càháⁿ‑yu nàcuáa cuáháⁿ tnúhu mee‑o ɨ̀ɨⁿ ɨɨⁿ‑o. Te nchaa ñáyiu xǐcáháⁿ tnúhu‑o càháⁿ‑yu cuèndá nchaa sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada ní quide Yá Ndiǒxí —càchí‑yu xǐtnàhá‑yu.
12 Te ní cuñúhu vìhí‑yu, te ñá ná sàá iní‑yu nása ní cuu, te xǐtnàhá‑yu:
—¿Nása ní cuu duha càháⁿ‑yu tnúhu‑o? —càchí‑yu xǐtnàhá‑yu.
13 Te davá‑yu ní sácú ndeé yíchí ñáhǎ‑yu, te xǐtnàhá‑yu:
—Xǐxíni ñáyiu‑áⁿ nǔu ñá náhǎ‑yu tnúhu càháⁿ‑yu —càchí‑yu xǐtnàhá‑yu.
Tnúhu ní xáhaⁿ tě Pèlú xii cue ñáyiu
14 Te ní ngúnutnɨ́ɨ té Pèlú ndɨhɨ úxí ɨɨⁿ cue tée ní táúchíúⁿ Jèsús dacuàha ñaha xii ñáyiu tnúhu‑gá, te níhi ní cáháⁿ‑dé, te xǎhaⁿ‑dě xií‑yu:
—Nchaa nchòhó ñáyiu distrìtú Jùdeá ndɨhɨ nchòhó ñáyiu ñuú Jerusàlén, cundedóho váha‑ndo tnǔhu na càháⁿ‑í‑a. 15 Ñá ndàá tnúhu càháⁿ‑ndó, chi ñá túú xǐni‑ndɨ́ te ducaⁿ càháⁿ‑ndó, chi davitna cùu‑xi caá ɨ́ɨ́ⁿ dátnéé, vátá tnàhá‑gá òré coho ñáyiu ndidí. 16 Te yúhú ná càchí tnúhu‑í xii‑ndo vìtna nacuáa ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii ndíi Jòél tée ní xóo cáháⁿ tnúhu‑gá ndéé sanaha nàcuáa cada ñaha‑gǎ xii ñáyiu, te ndíi‑áⁿ nǐ chídó tnùní ndíi nàcuáa ní cáháⁿ‑gá. 17 Te duha ní xáhaⁿ‑gǎ xii ndíi:
Cùmání‑gǎ sáá nduu nàa ñuyíú, te cuáñaha‑ǐ Espíritú‑í cundecu ndɨhɨ nchaa ñáyiu na quɨ̀ndáá iní ñáhá xìi‑í.
Te cue déhe‑yu cáháⁿ‑yu tnúhu‑í,
te cue tée cuechi dacòto núú ñáhá‑xí xìi‑güedé,
te ducaⁿ‑ni cuè tée ni sàhnu cáháⁿ saní‑güedé,
te dɨu‑ni cuèndá nchaa sá quídè‑í ducaⁿ dàcoto núú ñáhá‑xí xìi‑güedé.
18 Te nchaa ñáyiu xìnu cuechi núù‑í cáháⁿ‑yu tnúhu‑í, te cuáñaha‑ǐ Espíritú‑í cundecu ndɨhɨ́‑yu.
19 Te ndéé andɨu, yàcáⁿ vài sá cádà‑í nàcuáa cuñúhu vìhí‑yu,
te núú ñùyíú‑a cada‑í ɨɨⁿ sá vǎtá quìní tnàhí‑gá‑yu,
te ngoyo nɨ́ñɨ́ te ngoyo ñuhú te quene vìhi ñúhmá.
20 Te vá dáyèhé‑gá nchícanchii,
cuu nee ñuyíú te cuu tɨcuèhé núú yǒó dàtná tɨcuèhé nɨ́ñɨ́.
Te dàvá‑áⁿ sǎá nduu quìxi Yaá cúú Xǐtohó‑yu,
te nduu‑ǎⁿ cuu‑xi ɨɨⁿ nduu càhnu vihi, chi cada‑gá nchaa sá ñà túú xìní‑yu, te cuñúhu vìhí‑yu.
21 Te òré xíáⁿ te nchaa ñáyiu càháⁿ ndɨhɨ ñaha xìi Yaá cúú Xǐtohó‑yu‑áⁿ naníhí tàhú‑yu.
Duha ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii ndíi Jòél ní chídó tnùní ndíi.
22 ’Te nchòhó ñáyiu isràél, cundedóho váha‑ndo tnǔhu na càháⁿ‑í‑a cuèndá Jèsús tée ñuú Nazàrét. Te Jèsús ní quide‑gá chìuⁿ Yá Ndiǒxí, chi mee Yǎ Ndiǒxí ní chindee ñàha‑gá ní quide Jèsús ná daha núú chìuⁿ, núu xíǎⁿ ní ndacu‑gá ní quide‑gá nchaa sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada, te xíǎⁿ ní cuñúhu vìhi‑ndo. Te sa nàha‑ndo nacuáa ní quide‑gá cútnàhá ní xica cuu‑gá ñuyíú. 23 Te ndíi Jùdás ní taxi cuèndá ñáhá ndǐi Jèsús xii nchòhó cue tée ní cuu úhú iní ñáhá xìi‑gá, te ní ndúcú‑ndó cuè tée úhú iní‑xi ní tnɨɨ ñaha‑güedě xii‑gá te ní sata caa ñaha‑güedě núú cùrúxí, te núú cùrúxí‑áⁿ nǐ xíhí‑gá. Dico sa ní cutnùní iní Yǎ Ndiǒxí sá dúcáⁿ càda‑ndo Jesús, te mee Yǎ Ndiǒxí ní cachí‑gá sá dúcáⁿ ndòho Jesús. 24 Te dɨu‑ni mee Yǎ Ndiǒxí ní dándótó‑gǎ Jèsús, chi sa ní cáháⁿ‑gá sá òré cuú‑gá te vá cùú dúcáⁿ‑gǎ. 25 Te ndíi Dàvií tée ní xɨ́ndaha ñàha xii cue ñaní tnáhá‑ó nǐ xíndecu ndéé sanaha nǐ chídó tnùní ndíi nàcuáa ní cáháⁿ Jèsús, te duha ní cáháⁿ‑gá:
Cùtnuní iní‑í sá ncháá ndùu ndecu ndɨhɨ‑í Yǎ Ndiǒxí, te ío chìndee ñaha‑gá xii‑í,
te ñá túú tnàhí sá yùhú‑í.
26 Te ío ndàcáⁿ táhù‑í núú Yǎ Ndiǒxí chi cùdɨ́ɨ́ ìní‑í, chi sa nàha‑í sá cùú‑í dico ndoto‑í,
27 chi vá dáñá‑gǎ quɨ́hɨ́ⁿ dúcáⁿ àlmá‑í núú ndécú ñǎyiu ní xíhí,
te vá dáñá‑gǎ téhyú yɨquɨ cùñú‑í chi cùu‑í Déhe‑gá, te yúhú sa nàha‑í sá cúú ìní ñáhá‑gǎ xii‑í.
28 Te sa ní cachí tnúhu‑gá nàcuáa cada‑í cundecu‑í ichi váha, te cuèndá sá ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑gá xii‑í nǔu ío cùdɨ́ɨ́ ìní‑í.
Duha ní cáháⁿ Jèsús, te ducaⁿ nǐ chídó tnùní ndíi Dàvií.
29 ’Te nchòhó cue ñaní tnáhà‑í, na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo cuèndá ndíi Dàvií tée ní xíndecu ndéé sanaha vìhi, chi ní xíhí‑dé, te ní chindúxi ñaha‑güedě, te nàha‑o tnavíí núú nǐ chindúxi ñaha‑güedě. 30 Te ndíi Dàvií ní xóo cáháⁿ ndíi tnúhu Yá Ndiǒxí, te sa nàha ndíi sá Yǎ Ndiǒxí ní cáháⁿ ndáá cuɨtɨ‑gá sá dɨ́ú‑ní ɨ̀ɨⁿ tnaha ndíi taxi tnùní‑dé ñáyiu isràél ndéé cuèé‑gá dàtná ní xóo taxi tnùní méé ndǐi cútnàhá ní xíndecu ndíi, te tée taxi tnùní‑áⁿ cúú Crìstú chi cùu‑gá ɨɨⁿ tnàha ndíi. 31 Te sa ní cutnùní iní ndíi sá ndótó Crìstú, núu xíǎⁿ ní chídó tnùní ndíi sá vǎ dáñá Yǎ Ndiǒxí sá quɨ̀hɨ́ⁿ dúcáⁿ àlmá‑gá cundecu‑xi núú ndécú ñǎyiu ní xíhí, te vá dáñá‑gǎ téhyú yɨquɨ cùñú‑gá.
32 ’Te ndáá chi Yá Ndiǒxí ní dándótó‑gǎ Jèsús, te nchúhú ní xiní‑ndɨ́ sá nǐ ndoto‑gá. 33 Te ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii Jèsús sá cùndecu ndɨhɨ ñaha‑gá, te taxi tnùní Jèsús nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. Te Yá Ndiǒxí ní sáñaha‑gǎ Espíritú‑gá ní ngúndecu ndɨhɨ‑gá nàcuáa ní xáhaⁿ‑gǎ, te dɨu Jèsús ní quide‑gá nchaa sá nǐ xiní‑ndó vìtna ndɨhɨ nchaa sá nǐ xíndedóho‑ndo. 34 Te ndíi Dàvií ñá túú ní ndàa túu ndíi andɨu ndɨ̀hɨ yɨquɨ cuñú ndíi, te òré ndécú‑gǎ ndíi ñuyíú‑a ní cachí ndíi:
Dútú Ndiǒxí ní xáhaⁿ‑gǎ xii Yaá cúú Xǐtohó‑í:
“Ngóo xio cùha‑í,
35 te yúhú cada‑í te nchaa sá cúú ǔhú iní ñáhá xìi‑n canehe‑xi sá yɨ́ñùhu núú‑n.”
Duha ní xáhaⁿ Dǔtú Ndiǒxí xii Yaá cúú Xǐtohó‑í càchí ndíi.
36 ’Te nchòhó ñáyiu isràél cùu‑ndo ndɨ mee‑í, te cuìní‑í cundedóho váha‑ndo ɨ̀ɨⁿ tnúhu na càháⁿ‑í‑a. Jèsús ní sata caa‑ndo‑gǎ núú cùrúxí, dico Yá Ndiǒxí ní cachí‑gá sá Jèsús dacǎcu nihnu‑gá ñáyiu, te vá cání ɨ̀ɨⁿ cani úú iní‑ndó, chi dɨu‑gá cúnùu‑gá núú nchàa ñáyiu —càchí té Pèlú xǎhaⁿ‑dě xií‑yu.
37 Te ñáyiu ní xíndedóho tnúhu ní cáháⁿ té Pèlú ní ndixi túu iní‑yu nàcuáa quìdé‑yu ndècú‑yu, te ní xáhǎⁿ‑yu xii‑dé ndɨhɨ dava‑gá cue tée ní táúchíúⁿ Jèsús dacuàha ñaha xií‑yu tnúhu‑gá:
—Nchaa nchòhó cue ñaní tnáhá‑ndɨ̌, ¿nása cachí‑ndó cùnduu, nása cada‑ndɨ́ vitna? —càchí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii‑güedé.
38 Te ní xáhaⁿ tě Pèlú xií‑yu:
—Daña‑ndo nchàa sá cuèhé sá dúhá quìde‑ndo, te cada càhnu iní Yǎ Ndiǒxí nchaa yícá cuěchi‑ndo. Te cuandute‑ndo cuèndá quiní‑yu sá nǐ natuha‑ndo ìchi Jesús, te ducaⁿ te taxi Yá Ndiǒxí Espíritú‑gá cundecu ndɨhɨ‑ndo, 39 chi cuìní‑gá taxi‑gá Espíritú‑gá xii mee‑ndo ndɨ̀hɨ déhe‑ndo, te cuáñaha‑gǎ Espíritú‑gá xii nchaa ñáyiu nɨ càa xico ñuyíú, ñáyiu cáháⁿ‑gá cundecu ichi‑gá ndéé ìdá‑gá —càchí té Pèlú xǎhaⁿ‑dě xií‑yu.
40 Te tɨtnɨ́‑gá tnúhu ní xáhaⁿ‑dě nàcuáa cadá‑yu, te xǎhaⁿ tùcu‑dé:
—Daña‑ndo nchàa sá cuèhé sá dúhá quìde‑ndo, vá cádá‑ndó sǎ quídé dàva‑gá‑yu —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě.
41 Te nchaa ñáyiu ní sándáá iní‑xi tnúhu ní cáháⁿ té Pèlú ní sanduté‑yu, te dɨu‑ni nduu‑ǎⁿ nǐ cuu dàtná úní mǐl ñáyiu ní sándáá iní‑xi ní xíndecu ndɨhɨ ñáyiu xǐdácuáhá tnǔhu Yá Ndiǒxí. 42 Te ío ní xíndedóho‑yu tnúhu ní cáháⁿ cue tée ní táúchíúⁿ Jèsús dacuàha ñaha xií‑yu tnúhu‑gá, te ío váha ní xíndecú‑yu ní xóo ndatnúhu váha‑yu. Te ní xóo caxi càhnú‑yu cuèndá náhǎ‑yu sá dúcáⁿ nǐ quide Jèsús cútnàhá vátá cáhní ñàha‑gá‑güedé xii‑gá, te ní xóo cáháⁿ ndɨhɨ́‑yu Yá Ndiǒxí.
Nàcuáa ní quide nchaa ñáyiu ní sándáá iní tnúhu Jèsús ndéé díhna nuu
43 Te nchaá‑yu ní cuñúhu vìhí‑yu, chi cue tée ní táúchíúⁿ‑gǎ dacuàha ñaha xií‑yu tnúhu‑gá ní quide‑güedé tɨtnɨ́ núú sǎ vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada, te xíǎⁿ ní cutnùní iní‑yu sá méé Yǎ Ndiǒxí chíndèe ñaha‑gá xii‑güedé. 44 Te nchaa ñáyiu sàndáá iní tnúhu Jèsús càháⁿ ndɨhɨ tnàha váha‑yu, te cuěi‑ni nchaa ndachìuⁿ nandɨ́hɨ‑yu ndècu cahnu. 45 Te ní dícǒ‑yu nchaa ndachìuⁿ sá ñà túú xìni ñuhú‑yu, te ní níhǐ‑yu díhúⁿ te ní sáñàhá‑yu xii nchaa ñáyiu ñá nìhí. 46 Te ɨɨⁿ nduu ɨɨⁿ nduu ní xóo quɨ́hɨ́ⁿ ndɨhɨ tnàhá‑yu veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu. Te ní xexi ndɨhɨ tnàhá‑yu vehé‑yu. Te ío ní cudɨ́ɨ́ ìní‑yu chi ɨɨⁿ‑ni ní cuú‑yu nchaá‑yu. 47 Te ío ní ndacáⁿ táhǔ‑yu núú Yǎ Ndiǒxí, te nchaa dava‑gá ñáyiu ní cáháⁿ váha‑yu cuèndá ñáyiu‑áⁿ. Te mee Yǎ Ndiǒxí ní quide‑gá ní sándáá iní vài‑gá ñáyiu, te ní xíndecú‑yu ndɨhɨ dava‑gá ñáyiu xǐdácuáhá tnǔhu‑gá.