TNÚHU NÍ CHÍDÓ TNÙNÍ TÉ MÀTEÚ
1
Nchaa cue tée ní xíndecu ndéé sanaha cǔtnàhá vátá quíxí‑gǎ Xítohó Jesucrìstú
(Lc. 3:23-38)
Te ñaní tnáhá Xǐtohó Jesucrìstú ní cuu ndíi Dàvií ndɨhɨ ndíi Àbrahám, cue tée ní xíndecu ndéé sanaha vìhi‑gá ñuyíú‑a. Te duha ndùu cuendá dava‑gá cue tée ní cuu ñaní tnáhá‑gǎ ní xíndecu ndéé sanaha.
Ndíi Àbrahám ní xóo ɨɨⁿ déhe ndíi, te ndíi‑áⁿ nǐ xínani ndǐi Isàác. Te déhe ndíi Isàác‑áⁿ nǐ cuu ndíi Jàcób, te déhe ndíi Jàcób‑áⁿ nǐ cuu ndíi Jùdá, te dɨu‑ni ndíi Jàcób‑áⁿ nǐ cuu tǎtá dava‑gá cue ñaní ndíi Jùdá‑áⁿ. Te déhe ndíi Jùdá‑áⁿ ndɨhɨ ñadɨ̀hɨ́ ndíi, ndíi Tàmár ní cuu ndíi Fàrés ndɨhɨ ndíi Zàrá. Te déhe ndíi Fàrés‑áⁿ nǐ cuu ndíi Èsróm, te déhe ndíi Èsróm‑áⁿ nǐ cuu ndíi Àrám. Te déhe ndíi Àrám‑áⁿ nǐ cuu ndíi Aminàdáb, te déhe ndíi Aminàdáb‑áⁿ nǐ cuu ndíi Nàsón, te déhe ndíi Nàsón‑áⁿ nǐ cuu ndíi Sàlmón. Te ñadɨ̀hɨ́ ndíi Sàlmón‑áⁿ nǐ xínani‑aⁿ Ràháb, te ní xóo ɨɨⁿ déhe‑yu ní xínani‑dě Bòóz. Te ñadɨ̀hɨ́ ndíi Bòóz‑áⁿ nǐ xínani‑aⁿ Rǔt, te ní xóo ɨɨⁿ déhe‑yu ní xínani‑dě Òbéd, te déhe ndíi Òbéd‑áⁿ nǐ cuu ndíi Isàí. Te déhe ndíi Isàí‑áⁿ nǐ cuu ndíi Dàvií tée ní xɨ́ndaha ñàha xii cue ñáyiu isràél. Te déhe ndíi Dàvií‑áⁿ ndɨhɨ ñadɨ̀hɨ́ ndíi ní cuu ndíi Salòmón. Te díhna‑gá ndíi Ùriás ní cándeca ndíi ñadɨ̀hɨ́‑áⁿ te dǎtnùní ní naqueheⁿ ñaha ndǐi Dàvií‑áⁿ.
Te déhe ndíi Salòmón ní cuu ndíi Ròboám, te déhe ndíi Ròboám‑áⁿ nǐ cuu ndíi Àbiás, te déhe ndíi Àbiás‑áⁿ nǐ cuu ndíi Àsá. Te déhe ndíi Àsá‑áⁿ nǐ cuu ndíi Josàfát, te déhe ndíi Josàfát‑áⁿ nǐ cuu ndíi Jòrám, te déhe ndíi Jòrám‑áⁿ nǐ cuu ndíi Ùziás. Te déhe ndíi Ùziás‑áⁿ nǐ cuu ndíi Jòtám, te déhe ndíi Jòtám‑áⁿ nǐ cuu ndíi Àcáz, te déhe ndíi Àcáz‑áⁿ nǐ cuu ndíi Ezèquiás. 10 Te déhe ndíi Ezèquiás‑áⁿ nǐ cuu ndíi Manàsés, te déhe ndíi Manàsés‑áⁿ nǐ cuu ndíi Àmón, te déhe ndíi Àmón‑áⁿ nǐ cuu ndíi Jòsiás. 11 Te déhe ndíi Jòsiás‑áⁿ nǐ cuu ndíi Jecòniás. Te dɨu‑ni ndíi Jòsiás‑áⁿ nǐ cuu tǎtá nchaa dava‑gá cue ñaní ndíi Jecòniás‑áⁿ. Te dàvá‑áⁿ nǐ quide yica cuè tée ñuú Babìloniá ndécá‑güedě ñáyiu isràél cuáháⁿ ñuú‑güedé cuèndá yàcáⁿ cundecú‑yu.
12 Te sátá nǐ yáha ducaⁿ nǐ cuu, te ndíi Jecòniás ní xóo ɨɨⁿ déhe ndíi ndɨhɨ ñadɨ̀hɨ́ ndíi, te tée‑áⁿ nǐ xínani‑dě Salàtiél. Te déhe ndíi Salàtiél‑áⁿ nǐ cuu ndíi Zorobàbél. 13 Te déhe ndíi Zorobàbél‑áⁿ nǐ cuu ndíi Àbiúd, te déhe ndíi Àbiúd‑áⁿ nǐ cuu ndíi Eliàquím, te déhe ndíi Eliàquím‑áⁿ nǐ cuu ndíi Àzór. 14 Te déhe ndíi Àzór‑áⁿ nǐ cuu ndíi Sàdóc, te déhe ndíi Sàdóc‑áⁿ nǐ cuu ndíi Àquím, te déhe ndíi Àquím‑áⁿ nǐ cuu ndíi Èliúd. 15 Te déhe ndíi Èliúd‑áⁿ nǐ cuu ndíi Eleàzár, te déhe ndíi Eleàzár‑áⁿ nǐ cuu ndíi Màtán, te déhe ndíi Màtán‑áⁿ nǐ cuu ndíi Jàcób. 16 Te déhe ndíi Jàcób‑áⁿ nǐ cuu ndíi Chèé tée ní cuu yɨɨ tá Màriá xíchí nǐ cuu nǎná Jèsús Yaá ní tendaha Dǔtú Ndiǒxí ní quixi ñuyíú‑a.
17 Te sa ní cuu úxúú tnàhá cue tée cùu ñaní tnáhá ndǐi Àbrahám ndécú dàvá‑áⁿ, te dǎtnùní ní cacu ndíi Dàvií dɨu‑ni ñaní tnáhá ndǐi. Te núú tnàhá méé ndǐi Àbrahám ndɨhɨ ndíi Dàvií ní cuu úxícúmí tnàhá‑güedé. Te ducaⁿ te sa ní xínu úxícúmí‑gǎ tucu‑güedé ní cacu, te dǎtnùní ní tnɨɨ ñaha cuè tée ñuú Babìloniá xii ñáyiu isràél ndécá ñàha‑güedé xií‑yu cuáháⁿ ñuú‑güedé cuèndá yàcáⁿ cundecú‑yu. Te sátá nǐ yáha sá dúcáⁿ nǐ cuu, te ní cacu úxúní tucu cue tée ní cuu ñaní tnáhá ndǐi Àbrahám ndɨhɨ ndíi Dàvií, te dǎtnùní ní cacu Xítohó Jesucrìstú ñuyíú‑a. Te núú tnàhá méé‑gǎ ní cuu úxícúmí tnàhá‑güedé.
Ní cacu Jèsús
(Lc. 2:1-7)
18 Te duha ní cuu cútnàhá ní cacu Xítohó Jesucrìstú, chi dàvá‑áⁿ nǐ xíndecu ɨɨⁿ xíchí cuéchí nǐ xínani Màriá. Te xíchí‑ǎⁿ sa ní cundáá tnúhu sá tnǎndaha‑xi ndɨhɨ ɨɨⁿ tée nàni Cheé. Te cùmání‑gǎ tnándaha‑xi ndɨhɨ tée‑áⁿ te Espíritú Yǎ Ndiǒxí ní quide ní ngúhuⁿ déhe‑xi. 19 Te té Chèé tée cuìní candeca ñaha xìi xíchí‑ǎⁿ nǐ cutnùní iní‑dé sá ñúhú děhe‑xi. Te cùu‑dé ɨɨⁿ tée quìde ndáá, núu xíǎⁿ duuⁿ duuⁿ ní sani iní‑dé sá vǎ tnǎndaha‑gá‑dé ndɨhɨ‑xi, te dìcó‑ni sá ñà túú ní cǎháⁿ‑dé chi ní cuiní‑dé sá vǎ càháⁿ cuèhé cáháⁿ duha ñáyiu cuèndá‑xi. 20 Te sátá dúcáⁿ nǐ sani iní‑dé te ní ngáva‑dé ní xídí‑dé, te núú sàní‑dé ní sáháⁿ ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí ní xáhaⁿ‑xi xìi‑dé:
—Yòhó té Chèé tée cùu ñaní tnáhá ndǐi Dàvií, yúhú càchí tnúhu‑í xii‑n sǎ ñà túú nǎ cani iní‑n, tnǎndaha nahi‑ni‑n ndɨ̀hɨ tá Màriá cuěi ñùhu déhe‑xi, chi mee Espíritú Yǎ Ndiǒxí ní quide‑xi ducaⁿ nǐ ngúhuⁿ déhe‑xi. 21 Te na càcu déhe‑xi‑áⁿ te danàni‑n‑dé Jèsús. Te ducaⁿ cùnani‑dé, chi tée‑áⁿ cada‑dé cuèndá sá vǎ cúndècu‑gá cue ñaní tnáhá‑dě ñáyiu isràél ichi cuèhé ichi duha —duha ní xáhaⁿ espíritú‑áⁿ xii té Chèé‑áⁿ nǔú sàní‑dé.
22 Te ducaⁿ nǐ cuu chi ní quee ndáá‑xi nàcuáa ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii ɨɨⁿ tée ní cáháⁿ tnúhu‑gá ndéé sanaha. Te tée‑áⁿ nǐ chídó tnùní‑dé núú tùtú‑gá nàcuáa ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé, te duha ní xáhaⁿ‑gǎ:
23 Cundecu ɨɨⁿ xíchí cuéchí ndèé cuèé‑gá.
Te òré ndécú ǐí‑xi vátá nìhí‑gá yɨɨ‑xi te ngúhuⁿ déhe‑xi.
Te òré ná cácú děhe‑xi te danàni ñahá‑yu Emànuél.
Duha ní xáhaⁿ‑gǎ xii tée‑áⁿ nǐ chídó tnùní‑dé núú tùtú‑gá. Te tnúhu Emànuél‑áⁿ quéé‑xí: Yá Ndiǒxí ndécú ndɨ̀hɨ‑o. Núu xíǎⁿ ducaⁿ nǐ cuu vitna.
24 Te òré ní ndɨquɨ́ú ìní té Chèé‑áⁿ te ní quide‑dé nàcuáa ní xáhaⁿ espíritú‑áⁿ xii‑dé chi ní tnándaha‑dé ndɨhɨ tá Màriá. 25 Dico ndɨ dɨ́ɨ́ⁿ nǐ xíndecú‑yu ndéé ní sáá nduu nǐ cacu déhe‑xi. Te òré ní cacu déhe‑xi‑áⁿ te ní dánání ñàha‑dé Jèsús.