TNÚHU NÍ CHÍDÓ TNÙNÍ TÉ MǍCÚ
1
Té Juàá tée dàcuandute ñaha xii ñáyiu càháⁿ‑dé tnúhu Yá Ndiǒxí xɨtɨ́ yucu
(Mt. 3:1-12; Lc. 3:1-9, 15-17; Jn. 1:19-28)
Duha ní quesaha tnǔhu sá càháⁿ nàcuáa naníhí tàhú‑ó tnǔhu Xítohó Jesucrìstú Déhe Yá Ndiǒxí.
Te ndíi Chàiá tée ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha nǐ chídó tnùní ndíi nàcuáa ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii Déhe‑gá, te duha ní xáhaⁿ‑gǎ:
Tendaha‑ǐ ɨɨⁿ tée codonùu‑dé núú‑n,
te dàtúha‑dé ñáyiu cuèndá tnɨɨ́‑yu tnúhu‑n.
Te tée‑áⁿ quɨhɨ‑dé xɨtɨ́ yucu te níhi cáháⁿ‑dé cúñaha‑dě xii ñáyiu:
“Chí dáñá nchàa ichi cuehé ichi duha ndècu‑ndo, te tnɨɨ‑ndo ìchi váha, te ducaⁿ càda‑ndo cuendá cundecu túha‑ndo, chi véxi Yaá ío cùnuu”, duha cúñaha‑dě xií‑yu.
Duha ndùu tnúhu ní chídó tnùní ndíi Chàiá nàcuáa ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii Déhe‑gá. Te tée dii cuèndá‑xi ní ngódó tnùní‑áⁿ nání‑dě Juàá, te tée‑áⁿ nǐ xɨ́hɨ‑dé xɨtɨ́ yucu ní cáháⁿ‑dé tnúhu Yá Ndiǒxí, te ní xóo dacuàndute‑dé ñáyiu, te duha ní xáhaⁿ‑dě xií‑yu:
—Chí dándìxi túu iní sá ñà túú quìde váha‑ndo ndècu‑ndo, te daña‑ndo nchàa ichi cuehé ichi duha te cuandute‑ndo, te ducaⁿ te Yá Ndiǒxí cada càhnu iní‑gá nchaa yícá cuěchi‑ndo —duha ní xáhaⁿ‑dě xií‑yu.
Te nchaa ñáyiu distrìtú Jùdeá, ndɨhɨ ñáyiu ñuú Jerusàlén ní sáháⁿ‑yu ndéé yúte Jòrdán núú ndécú tě Juàá ní xíndedóho‑yu nchaa tnúhu ní cáháⁿ‑dé. Te cue ñáyiu ní náhmá nchaa yícá cuěchi‑xi te ní dácuándùte ñaha‑dé xií‑yu.
Te té Juàá‑áⁿ nǐ xíhnu‑dé dóó idi càméyu, te ɨɨⁿ ñɨɨ ní cuu pàñú xɨtɨ́‑dé, te ní xóo caxi‑dé tɨ́ca làngóstá ndɨhɨ ndudí ñúñú cuéchí. Te ní xáhaⁿ tùcu‑dé xii ñáyiu:
—Nchìcúⁿ ɨɨⁿ tée véxi, te tée‑áⁿ ǐo‑gá cúnùu‑dé dàcúúxí yǔhú, chi yúhú cúù‑í ɨɨⁿ tée duuⁿ duuⁿ ñá túú tàú‑í ngúnundeyɨ‑í nandaxi cuědìcó ñɨɨ nihnu chàú‑dé dico quìde‑í chìuⁿ‑dé. Te yúhú dácuàndute ñaha‑í xii‑ndo, dico mee‑dě taxi‑dé Espíritú Yǎ Ndiǒxí cundecu ndɨhɨ‑ndo —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xií‑yu.
Sàndute Jesús
(Mt. 3:13-17; Lc. 3:21-22)
Te dàvá‑áⁿ nǐ quee Jèsús ñuú Nazàrét ɨɨⁿ ñuú yɨ́ndèhu distritú Galìleá cuáháⁿ‑gá yúte Jòrdán. Te yàcáⁿ ní dácuándùte ñaha té Juàá xii‑gá. 10 Te òré ní nene‑gá xɨtɨ́ ndute, te ní xiní‑gá nchìí andɨu, te ní quee Espíritú Yǎ Ndiǒxí véxi cuuⁿ‑xi ngúndecu ndɨhɨ ñaha‑xi xìi‑gá, te dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ lómá cáá Espíritú‑áⁿ věxi cuuⁿ‑xi. 11 Te òré‑áⁿ nǐ tecú ní cáháⁿ Yǎ Ndiǒxí ndéé andɨu, te xǎhaⁿ‑gǎ xii Jèsús:
—Yòhó cúú‑n Děhe‑í tée ío cùu iní‑í te ío cùdɨ́ɨ́ ìní ñáhà‑í xii‑n —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ.
Sácuíhná quídé yìca‑xi cada Jesús sá ñà túú tàú‑gá cada‑gá dico ñá túú ní quìde‑gá
(Mt. 4:1-11; Lc. 4:1-13)
12 Te Espíritú Yǎ Ndiǒxí ndécá‑xí Jèsús cuáháⁿ ɨɨⁿ xɨtɨ́ yucu. 13 Te xɨtɨ́ yucu‑áⁿ ìó víhí quɨ̀tɨ dééⁿ, te xíáⁿ ndécú Jèsús ní ngüíta sácuíhná quídé yìca‑xi cada‑gá ɨɨⁿ sá ñà túú tàú‑gá cada‑gá dico ñá túú ní sàndáá iní‑gá. Te cue espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí ní xinu cuechi‑xi nǔú‑gǎ. Te ní xíndecu‑gá údico nduu xɨtɨ́ yucu‑áⁿ.
Distrìtú Galìleá ní chisaha Jèsús chìuⁿ ní táhú Tǎtá‑gǎ Dútú Ndiǒxí cada‑gá
(Mt. 4:12-17; Lc. 4:14-15)
14 Te sátá nǐ ngava té Juàá vecaá, te Jèsús cuáháⁿ‑gá distrìtú Galìleá dànehé‑gá ñáyiu tnúhu váha, tnúhu sá càháⁿ nàcuáa ndɨ́hu ndaha ñàha Yá Ndiǒxí xií‑yu. 15 Te xǎhaⁿ‑gǎ xií‑yu:
—Vitna sa ní cuyatni nduu ndɨ̌hu ndaha ñàha Yá Ndiǒxí xii‑ndo, te chí dáñá nchàa ichi cuehé ichi duha ndècu‑ndo, te quɨndáá iní‑ndó tnǔhu váha, tnúhu sá càháⁿ nàcuáa naníhí tàhú‑ndó —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xií‑yu.
Jèsús càháⁿ‑gá cúmí tnàhá cue tée tnɨ̀ɨ chácá
(Mt. 4:18-22; Lc. 5:1-11)
16 Te Jèsús ñúhú‑gǎ ichi cuáháⁿ‑gá tá yǎha‑gá yuhu làgúná Galìleá, te ní xiní‑gá té Xǐmú ndɨhɨ ñaní‑dé té Ndrǐxí xǐdáquěe‑güedé ñunu‑güedé xɨtɨ́ ndute tnɨ̀ɨ‑güedé chácá, chi quɨtɨ tnàhí‑áⁿ cúú chìuⁿ‑güedé tnɨ́ɨ́‑güedě‑dɨ. 17 Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé:
—Chí dáñá chìuⁿ quide‑ndo‑áⁿ, te quixi‑ndo chìtnahá ñáhá‑ndó xìi‑í te taxi‑í ɨngá núú chìuⁿ cada‑ndo chi quɨ́hɨ́ⁿ‑ndó cǎháⁿ‑ndó ñǎyiu cuèndá dacuàhá‑yu tnúhu‑í —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.
18 Te òré‑ni‑áⁿ nǐ dáñá cuè tée‑áⁿ ñunu‑güedé te ní tuha ñaha‑güedě xii‑gá.
19 Te cuáháⁿ‑gá luha‑gá, te ní xiní‑gá té Jàcobó ndɨhɨ ñaní‑dé té Juàá ñúhú‑güedě xɨtɨ́ bàrcú‑güedé nátɨ̌cu‑güedé ñunu‑güedé, te ndɨ ndùú‑güedé cúú‑güedě déhe té Zebèdeú. 20 Te ní cana ñaha‑gǎ xii‑güedé, te ní dándǒo‑güedé tǎtá‑güedě ndɨhɨ cue tée xìnu cuechi núú‑güedě xɨtɨ́ bàrcú, te ní tuha ñaha‑güedě xii‑gá.
Ɨɨⁿ tée yɨ̀hɨ ñaha espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha
(Lc. 4:31-37)
21 Te ní quexìo Jesús ndɨhɨ cue tée‑áⁿ ɨɨⁿ ñuú nání Càpernaúm, te yàcáⁿ ndécú‑gǎ ní tnahá nduu ndètatú ñáyiu, te cuánguɨhu‑gá veñúhu ñáyiu isràél dànehé ñáhá‑gǎ xií‑yu. 22 Te xǐcuñúhu vìhí‑yu nchaa tnúhu càháⁿ‑gá, chi quìde‑gá sá cúú‑gǎ ɨɨⁿ Yaá táxí tnùní víhí, te ñá túú dàcuaha ñaha‑gá xií‑yu dàtná dácuàha ñaha cue tée dàcuaha ñaha xií‑yu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés. 23 Te xɨtɨ́ veñúhu‑áⁿ ndécú tnàhá ɨɨⁿ tée yɨ̀hɨ ñaha ɨɨⁿ espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha, te espíritú‑áⁿ nǐ quide‑xi níhi ní cáháⁿ tée‑áⁿ, te xǎhaⁿ‑dě xii Jèsús:
24 —¿Te ná cuìní yòhó Jèsús tée ñuú Nazàrét cada ñaha‑n xìi‑ndɨ́ nǔu véxi‑n nǔú ndécú‑ndɨ̌‑i? ¿Áⁿ věxi‑n dànaa ñaha‑n xii‑ndɨ́? Chi yúhú xìní ñáhà‑í xii‑n sǎ cúú‑n ɨ̀ɨⁿ tée ñá túú tnàhí cuéchi‑xi, chi núú Yǎ Ndiǒxí ní quee‑n věxi‑n ñùyíú‑a —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá.
25 Dico Jèsús ní tenàá‑gá espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha‑áⁿ, te xǎhaⁿ‑gǎ:
—¡Cadɨ́ yuhu‑n, te taquèe yɨquɨ cuñú tée‑áⁿ! —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii espíritú‑áⁿ.
26 Te espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha‑áⁿ nǐ dácǔyɨ̀hɨ́ ñáhá‑xí xìi tée‑áⁿ, te ní dácáná sàa ñaha‑xi, te ní quee‑xi yɨquɨ cùñú‑dé cuáháⁿ‑xi. 27 Te nchaa ñáyiu xǐndecu‑áⁿ ǐo ní cuñúhu‑yu, te ní xítnàhá‑yu:
—¿Te nása ndùu‑tu sá quídé těe‑a? ¿Ndudú sáá càháⁿ‑tu‑dé sánùu? Te quìde‑dé dàtná quídé ɨ̀ɨⁿ tée cùnuu vihi, chi càháⁿ‑ni‑dé te sàndáá iní ñáhá nchàa espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha —càchí‑yu xǐtnàhá‑yu.
28 Te ío ndɨ̌hɨ ní níhí nchaa ñáyiu dava‑gá ñuú yɨ́ndèhu distritú Galìleá tnúhu nchaa nàcuáa càháⁿ Jèsús ndɨhɨ nchaa sá quídé‑gǎ.
Jèsús quídé tǎtna‑gá nǎná ñadɨ̀hɨ́ té Xǐmú
(Mt. 8:14-15; Lc. 4:38-39)
29 Te òré ní ndee Jèsús veñúhu cue ñáyiu isràél, te cuáháⁿ‑gá ndɨhɨ té Jàcobó ndɨhɨ té Juàá vehe té Xǐmú ndɨhɨ té Ndrǐxí. 30 Te nǎná ñadɨ̀hɨ́ té Xǐmú cùhú‑aⁿ ñùhu vihi‑aⁿ cahni, te ndɨ̌hɨ‑ni ní xáhaⁿ‑güedě xii Jèsús sá cùhú‑aⁿ. 31 Te ní sáháⁿ‑gá núú cáá ñàha cuhú‑áⁿ te ní tnɨɨ‑gá ndaha‑aⁿ ní ndocani ñaha‑gǎ xii‑aⁿ. Te òré‑ni‑áⁿ nǐ nchíco‑aⁿ cahni, te ní ngüíta‑aⁿ xìnu cuechi‑aⁿ núú‑güedě ndɨhɨ‑gá.
Jèsús quídé tǎtna‑gá vài ñáyiu cùhú
(Mt. 8:16-17; Lc. 4:40-41)
32 Te òré sa cuìní‑xi cundɨquɨⁿ te ní quexìo ñáyiu núú ndécú Jèsús, te nchaa ñáyiu cùhú ní dátàcá‑yu ndècá‑yu ní sáá núú‑gǎ, te tnàhá cue ñáyiu yɨ̀hɨ ñaha espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha ndècá‑yu ní sáá núú‑gǎ. 33 Te nchaa ñáyiu ñuú‑áⁿ nǐ chítú níhnǔ‑yu yuyèhe vehe núú nǐ quexìo Jesús. 34 Te Jèsús ní quide tátna‑gá nchaa ñáyiu cùhú cuěi ndɨ dɨ́ɨ́ⁿ ndɨ̀ dɨ́ɨ́ⁿ nǔú cuěhé tnàhá‑yu ɨɨⁿ ɨɨ́ⁿ‑yu, te ní queñuhu‑gá nchaa espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha yɨ̀hɨ ñaha xii ñáyiu, te ñá túú ní dàña‑gá cáháⁿ cue espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha‑áⁿ ni ɨ̀ɨⁿ tnúhu, te ducaⁿ nǐ quide‑gá chi cue espíritú‑áⁿ sa xìní‑xi yoo cùu‑gá.
Jèsús càháⁿ‑gá tnúhu Yá Ndiǒxí distrìtú Galìleá
(Lc. 4:42-44)
35 Te òré vátá tǔndaá váha‑gá ní ndacóo Jèsús cuáháⁿ‑gá ɨɨⁿ xio yuhu ñùú núú ñà túú ñǎyiu ndècu cuendá yàcáⁿ cáháⁿ ndɨhɨ‑gá Yǎ Ndiǒxí. 36 Te té Xǐmú ndɨhɨ cue tée cùndɨhɨ‑dé nándùcu ñaha‑güedé xii‑gá. 37 Te òré ní naníhí ñáhá‑güedě xii‑gá, te ní xáhaⁿ‑güedě:
—Nchaa ñáyiu nànducu ñahá‑yu xii‑n —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá.
38 Te ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé:
—Chí ná quɨ̀hɨ́ⁿ‑ó nchàa ñuú xǐndáa yatni‑a, chi danèhé‑í ñáyiu tnúhu Yá Ndiǒxí chi dɨu chìuⁿ‑áⁿ věxi‑í —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.
39 Te Jèsús tá xìca ndodo‑gá cuáháⁿ nchaa ñuú yɨ́ndèhu distritú Galìleá dánèhé‑gá ñáyiu, te ndɨ tnahá ɨɨⁿ ɨɨⁿ ñuú sàá‑gá te ducaⁿ cuǎnguɨhu‑gá veñúhu‑yu dànehé ñáhá‑gǎ xií‑yu tnúhu Yá Ndiǒxí, te cue ñáyiu yɨ̀hɨ ñaha espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha ta quèñuhu‑gá nchaa espíritú‑áⁿ yɨquɨ cùñú‑yu cuáháⁿ.
Jèsús quídé tǎtna‑gá ɨɨⁿ tée tnàhá cuéhé sǎ dátèhyú nihnu‑xi yɨquɨ cùñú‑ó
(Mt. 8:1-4; Lc. 5:12-16)
40 Te ní quexìo ɨɨⁿ tée tnàhá cuéhé sǎ dátèhyú nihnu‑xi yɨquɨ cùñú‑ó nǔú Jèsús, te ní ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ́‑dě núú‑gǎ càháⁿ ndàhú‑dé, te xǎhaⁿ‑dě xii‑gá:
—Véxi‑í càháⁿ ndàhú‑í núú‑n nǔu vá cúndèe iní‑n càda tátna ñaha‑n xìi‑í chi cùtnuní iní‑í sá ndácú‑n —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá.
41 Te Jèsús ní cundàhú iní ñáhá‑gǎ xii‑dé te ní dácàá‑gá ndaha‑gá ní tendaha ñàha‑gá xii‑dé, te xǎhaⁿ‑gǎ:
—Cuu cada tátna ñaha‑ǐ xii‑n, te vitna ndúha‑n —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑dé.
42 Te òré‑ni‑áⁿ nǐ xócuɨ̀ñɨ́ cuéhé tnàhá‑dé. 43-44 Te Jèsús ní cáháⁿ víhí‑gǎ dóho‑dé, te xǎhaⁿ‑gǎ xii‑dé:
—Vitna cuanùhú‑na, dico vá yǒo ɨɨⁿ cúñaha‑n sà ní quide tátna ñaha‑ǐ xii‑n, te núú dǔtú‑ni cuàháⁿ cuèndá sá ná quìní ñáhá‑dě xii‑n sà ní ndúha‑n te cuáha‑n‑dě sá ndúú tǎhú Yǎ Ndiǒxí dàtná ní cachí ndíi Moìsés cuèndá ná quìní ñáyiu sá ndàá ní ndúha‑n —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑dé.
45 Te tée ní cuhú‑áⁿ nǐ xica‑dé cuáháⁿ‑dé, te ní ngüíta‑dé xǎhaⁿ‑dě xii nchaa ñáyiu ta nàníhí‑dě nàcuáa ní quide Jèsús ní quide tátna ñaha‑gǎ xii‑dé. Te sá dúcáⁿ nǐ xíté nuu tée‑áⁿ cuèndú nàcuáa ní quide ñaha Jèsús xii‑dé ní quide tátna ñaha‑gǎ ní ndúha‑dé, te xíǎⁿ nǔu dayuhu nǐ xóo quɨ́hu‑gá dava ñuú núú ǐo vài ñáyiu ndèhe ñaha xii‑gá, te ní xóo cundecu‑gá xɨtɨ́ yucu núú ñà túú ñǎyiu ndècu. Te nchaa ñuú ní quee ñáyiu ní sáháⁿ‑yu núú ndécú‑gǎ ní cáháⁿ ndɨhɨ ñàhá‑yu xii‑gá.