2
Tnúhu sá cúú‑xí ñǎyiu xǐndecu ichi Yá Ndiǒxí ndécú ñùú Éfesú
Te ní cachí tucu Yaá càháⁿ‑áⁿ xii‑í sá chídó tnùní‑í nchaa tnúhu sá vítná cǎháⁿ‑gá ɨɨⁿ núú tùtú, te tendaha‑ǐ quɨ́hɨ́ⁿ ndaha tée xìnu cuechi núú Yǎ Ndiǒxí ndécú ñùú Éfesú sá cúú‑xí cuè ñáyiu xǐndecu ichi‑gá ndécú ñùú‑áⁿ, te duha ní cachí‑gá: “Yúhú cúù‑í Yaá núndàha úsá chódíní xio ndaha cùha‑í, te xìca cuu‑í núú ndécú ndɨ̀ usá sá nǐ cuáha mee‑ni dǐhúⁿ cuàáⁿ, sá ndèé dité‑xi te yɨ̀ndodo ɨɨⁿ caa candíl núú dìté‑xi. Te yúhú xìní‑í nchaa nàcuáa quìde nchohó ñáyiu xǐndecu ichi Yá Ndiǒxí ndécú ñùú Éfesú, te xìní‑í sá ǐo ndùcu ndee‑ndo quide chiuⁿ‑ndo cuendá‑gá, te ío quìde cahnu iní‑ndó ndècu‑ndo quide‑ndo chiuⁿ‑gá. Te xìní‑í sá ñà túú tnàhí tnàhá iní‑ndó nàcuáa quìde nchaa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha. Te xìní tucu‑í sá xító ndèé‑ndó cuè tée càchí sá nǐ tendaha‑ǐ véxi càháⁿ tnúhu‑í te ñá ndàá sá càháⁿ‑güedé tnúhu‑í, te ducaⁿ te cùtnuní iní‑ndó sǎ ñǎ ndàá sá càháⁿ‑güedé tnúhu‑í. Te xìní tucu‑í sá ǐo ndòho‑ndo quide‑ndo chiuⁿ cuendá‑í, te ducaⁿ ǐo quìde cahnu iní‑ndó cuěi nándɨ yǎha‑ndo, te ñá túú cùu dusaⁿ‑ndo quide‑ndo chiuⁿ‑áⁿ. Dico ñá túú cùu váha iní‑í chi nchòhó ñá túú‑gǎ quídé‑ndó dàtná ní xóo cada‑ndo cǔtnàhá vitna cùu vií‑ni ní sándáá iní ñáhá‑ndó xìi‑í, chi vitna ñá túú‑gǎ cúú ìní ñáhá vìhi‑ndo datná ní xóo cada‑ndo dàvá‑áⁿ. Te chí dándàcu iní nàcuáa ní xóo cada‑ndo cǔtnàhá vitna cùu saa ní sándáá iní ñáhá‑ndó xìi‑í, te ndixi cuéchi iní‑ndó sǎ ñà túú‑gǎ quídé vǎha‑ndo ndècu‑ndo vitna, te nucuíta saa tùcu‑ndo cada‑ndo datná ní xóo cada‑ndo nděé díhna. Te nchòhó cada iní‑ndó sǎ ndécú ndɨ̀hɨ‑ndo ɨɨⁿ sá nǐ cuáha mee‑ni dǐhúⁿ cuàáⁿ, sá ndèé dité‑xi te yɨ̀ndodo ɨɨⁿ caa candíl núú dìté‑xi. Te núu vá ndíxí cuěchi iní‑ndó nàcuáa quìde‑ndo ndecu‑ndo ña, te quixi‑í xocàni‑í xíǎⁿ, te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cada ñaha‑ǐ xii‑ndo te núu vá ndíxí cuěchi iní‑ndó nàcuáa quìde‑ndo ndecu‑ndo, te ducaⁿ te vá yǒo‑gá nàtacá chiñuhu ñaha xìi‑í ñuú‑ndó. Dico quìde váha‑ndo ɨ̀ɨⁿ xichi chi dàquee tɨhú‑ndó nchàa sá quídé cuè ñáyiu cùu nicolaitás, te yúhú tnàhá‑í dáquèe tɨ́hù‑í nchaa sá quídé ñǎyiu‑áⁿ. Te nchòhó cada cuèndá váha‑ndo nàcuáa xǎhaⁿ‑ǐ xii Espíritú Yǎ Ndiǒxí xǎhaⁿ‑xi xìi cue ñáyiu ndècu ichi‑gá xǐndecu nchaa xichi. Te duha ndùu tnúhu xǎhaⁿ‑ǐ xii Espíritú‑gá xǎhaⁿ‑xi xìí‑yu: Cúñaha‑n xìi nchaa ñáyiu sá nǔu na càda ndee iní‑yu yáha‑yu nándɨ sá ná yǎha‑yu sá cuèndá‑í, te yúhú cada‑í te nduu táhǔ‑yu cundecu váha‑yu núú ndécú Yǎ Ndiǒxí, duha xǎhaⁿ‑ǐ xii Espíritú‑gá cúu‑xi ñáyiu”, duha càchí Yaá càháⁿ‑áⁿ. Te nchaa tnúhu‑áⁿ nǐ chídó tnùní‑í sá cúú‑xí ñǎyiu xǐndecu ichi Yá Ndiǒxí ndécú ñùú Éfesú.
Tnúhu sá cúú‑xí ñǎyiu xǐndecu ichi Yá Ndiǒxí ndécú ñùú Èsmirná
Te ní cachí tucu Yaá càháⁿ‑áⁿ xii‑í sá chídó tnùní‑í nchaa tnúhu sá vítná cǎháⁿ‑gá ɨɨⁿ núú tùtú, te tendaha‑ǐ quɨ́hɨ́ⁿ ndaha tée xìnu cuechi núú Yǎ Ndiǒxí ndécú ñùú Èsmirná sá cúú‑xí cuè ñáyiu xǐndecu ichi‑gá ndécú ñùú‑áⁿ, te duha càchí‑gá: “Yúhú ndécù‑í ndéé cútnàhá ní ngáva ñuyíú, te dɨu‑ni‑í cundecu‑í ndéé ná sàá nduu nàa‑xi ndɨhɨ nchaa sá ìó, te dɨu‑ni‑í ní xíhí te ní ndoto‑í ndécù‑í vitna. Te yúhú xìní‑í nchaa nàcuáa quìde nchohó ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí ndécú ñùú Èsmirná. Te xìní‑í sá ǐo ndòho‑ndo ndecu‑ndo sá cuèndá‑í, te xìní tucu‑í sá ǐo ndàhú‑ndó dico cùu‑ndo ñáyiu xǐndecu váha núú Yǎ Ndiǒxí. Te xìní tucu‑í sá ǐo càháⁿ cuèhé ñáyiu isràél cuèndá‑ndó, dico ñá túú quìdé‑yu nàcuáa tàú‑yu cadá‑yu sá cúǔ‑yu ñáyiu isràél, chi cùú‑yu ñáyiu xìnu cuechi mee‑ni núú sàcuíhná. 10 Dico nchòhó vá yùhú‑ndó cuěi nándɨ cùu nchaa sá ná ndòho‑ndo cuendá‑í, chi sácuíhná cada‑xi te ngava dava‑ndo vècaá, te ducaⁿ càda‑xi chi cuìní‑xi coto ndeé ñáhá‑xí xìi‑ndo núu ndisa sá vǎ ná tǔhú iní‑ndó sǎ nchìcúⁿ nihnu‑ndo ìchi Yá Ndiǒxí. Te ndoho‑ndo ǔxí nduu dico vá dáñá ndèé‑ndó cànchicúⁿ nihnu‑ni‑ndo ìchi‑gá cuěi na cùú‑ndó sǎ cuèndá‑gá, te yúhú cada‑í te nduu táhú‑ndó cùndecu‑ndo ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 11 Te nchaa nchòhó cada cuèndá váha‑ndo nàcuáa xǎhaⁿ‑ǐ xii Espíritú Yǎ Ndiǒxí xǎhaⁿ‑xi xìi cue ñáyiu ndècu ichi‑gá xǐndecu nchaa xichi, te duha ndùu tnúhu xǎhaⁿ‑ǐ xii Espíritú‑gá xǎhaⁿ‑xi xìí‑yu: Cúñaha‑n xìi nchaa ñáyiu sá nǔu na cùndee iní‑yu yáha‑yu nándɨ sá ná yǎha‑yu sá cuèndá‑í te vá cuǐta nihnú‑yu na sàá nduu cuǐta nihnu nchaa dava‑gá ñáyiu, duha xǎhaⁿ‑ǐ xii Espíritú‑gá cúu‑xi ñáyiu”, duha ní cachí Yaá càháⁿ‑áⁿ. Te nchaa tnúhu‑áⁿ nǐ chídó tnùní‑í sá cúú‑xí ñǎyiu xǐndecu ichi Yá Ndiǒxí ndécú ñùú Èsmirná.
Tnúhu sá cúú‑xí ñǎyiu xǐndecu ichi Yá Ndiǒxí ndécú ñùú Pěrgamú
12 Te ní cachí tucu Yaá càháⁿ‑áⁿ xii‑í sá chídó tnùní‑í nchaa tnúhu sá vítná cǎháⁿ‑gá ɨɨⁿ núú tùtú, te tendaha‑ǐ quɨ́hɨ́ⁿ ndaha tée xìnu cuechi núú Yǎ Ndiǒxí ndécú ñùú Pěrgamú sá cúú‑xí cuè ñáyiu xǐndecu ichi‑gá ndécú ñùú‑áⁿ, te duha càchí‑gá: “Yúhú cúù‑í Yaá néhé ɨ̀ɨⁿ yuchí cání te ndèé úú xio núú‑xi. 13 Te yúhú xìní‑í nchaa nàcuáa quìde nchohó cue ñáyiu xǐndecu ichi Yá Ndiǒxí ndécú ñùú Pěrgamú, te xìní tucu‑í sá ndécú‑ndó nǔú ǐo cùnuu yucu ñávǎha, te ñá túú dàña ndeé‑ndó nchìcúⁿ nihnu‑ndo ìchi‑í, te ducaⁿ ǐo sàndáá iní ñáhá‑ní‑ndó xìi‑í, te dɨu‑ni ducaⁿ nǐ quide‑ndo cǔtnàhá ní sahni‑güedé té Àntipás núú ndécú‑ndó dɨ̀u‑ni núú dúcáⁿ ǐo cùnuu yucu ñávǎha. Te ndíi‑áⁿ nǐ quide ndáá ndíi ní xíndecu ndíi ichi‑í chi ní cáháⁿ váha ndíi cuèndá‑í. 14 Dico ñá túú cùu váha iní‑í cuèndá ɨɨⁿ ǔú sá quídé‑ndó, chi ndècu ndɨhɨ‑ndo ñáyiu nchìcúⁿ nihnu‑ni nchaa nàcuáa ní cáháⁿ ndíi Bàlaám. Chi ndíi‑áⁿ ñà túú ní quìde váha ndíi chi ní dácáhú ìní ndíi ɨngá tée ní xínani Bàlác nàcuáa cada‑dé canu ichi‑dé cue ñáyiu isràél ɨngá ichi sá ñà túú vǎha, chi ní xáhaⁿ tě Bàlác‑áⁿ xií‑yu sá cáxǐ‑yu nchaa sá ndúú tǎhú nchaa sá nǐ cadúha cue tée ñuyíú‑a dànani ñáyiu ndiǒxí te ñá ndàá sá ndiǒxí cúú‑xí, te ní dácáhú ìní ñáhá‑dě xií‑yu sá cúndècú‑yu ichi dɨ́ɨ́ ìní. 15 Te ndècu ndɨhɨ tucu‑ndo ñáyiu nchìcúⁿ nihnu sá dácuàha cue ñáyiu cùu nicolaitás. Te nchaa sá dácuàha ñáyiu‑áⁿ dáquèe tɨ́hù‑í, 16 te nchòhó chí dándìxi cuéchi iní sá ñà túú quìde váha‑ndo ndècu‑ndo, chi núu ñáhá te quixi‑í nàá‑í ndɨhɨ cue ñáyiu‑áⁿ ndɨhɨ yuchí cání sǎ quéné yùhu‑í. 17 Te nchaa nchòhó cada cuèndá váha‑ndo nàcuáa xǎhaⁿ‑ǐ xii Espíritú Yǎ Ndiǒxí xǎhaⁿ‑xi xìi cue ñáyiu ndècu ichi‑gá xǐndecu nchaa xichi. Te duha ndùu tnúhu xǎhaⁿ‑ǐ xii Espíritú‑gá xǎhaⁿ‑xi xìí‑yu: Cúñaha‑n xìi nchaa ñáyiu sá nǔu na càda ndee iní‑yu yáha‑yu nándɨ sá ná yǎha‑yu sá cuèndá‑í, te yúhú cuáñaha‑ǐ sá ndúú yùhu xií‑yu caxí‑yu ɨɨⁿ sá vǎtá quìní‑gá‑yu caxí‑yu. Te xíǎⁿ cúú‑xí mànáá sá nǐ xóo caxi cue ñáyiu ní xíndecu ndéé sanaha, te cuáñaha tùcu‑í ɨɨⁿ caa yǔú cuìxíⁿ xií‑yu, te núú yǔú‑ǎⁿ cundeé ɨɨⁿ dɨ̀u saa. Te dɨ̀u‑áⁿ vǎ yǒo tnàhí xìní chi ɨɨⁿdìi díí‑ni ñáyiu na quèheⁿ cuendá dɨ̀u‑áⁿ quiní‑yu, duha xǎhaⁿ‑ǐ xii Espíritú‑gá cúu‑xi ñáyiu”, duha càchí Yaá càháⁿ‑áⁿ. Te nchaa tnúhu‑áⁿ nǐ chídó tnùní‑í sá cúú‑xí ñǎyiu xǐndecu ichi Yá Ndiǒxí ndécú ñùú Pěrgamú.
Tnúhu sá cúú‑xí cuè ñáyiu xǐndecu ichi Yá Ndiǒxí ndécú ñùú Tiàtirá
18 Te ní cachí tucu Yaá càháⁿ‑áⁿ xii‑í sá chídó tnùní‑í nchaa tnúhu sá vítná cǎháⁿ‑gá ɨɨⁿ núú tùtú, te tendaha‑ǐ quɨ́hɨ́ⁿ ndaha těe xìnu cuechi núú Yǎ Ndiǒxí ndécú ñùú Tiàtirá sá cúú‑xí cuè ñáyiu xǐndecu ichi‑gá ndécú ñùú‑áⁿ, te duha càchí‑gá: “Yúhú cúù‑í Déhe Yá Ndiǒxí, te càa tɨnuu‑í dàtná cáá ìtá ñuhú, te sáhà‑í cáá dàtná cáá sǎ nání bròncé òré ñúhú‑xí nǔú ñùhú càyú‑xi. 19 Te yúhú xìní‑í nchaa nàcuáa quìde nchohó ñáyiu xǐndecu ichi Yá Ndiǒxí ndécú ñùú Tiàtirá. Te xìní tucu‑í sá ǐo cùu iní‑ndó Yǎ Ndiǒxí te sàndáá iní‑ndó‑gǎ. Te xìní tucu‑í nàcuáa ndùu chiuⁿ quide‑ndo sá cúú‑xí‑gǎ. Te xìní tucu‑í sá ǐo quìde cahnu iní‑ndó cuěi nándɨ cùu sá yǎha‑ndo ndècu‑ndo. Te xìní tucu‑í sá ǐo‑gá ndúcú ndèe‑ndo quide váha‑ndo vìtna dacúúxí cǔtnàhá vitna cùu saa ní sándáá iní‑ndó Yǎ Ndiǒxí. 20 Dico ñá túú cùu váha iní‑í cuèndá ɨɨⁿ sá quídé‑ndó, chi ñá túú tnàhí ná sání ìní‑ndó ndècu ndɨhɨ‑ni‑ndo ñáyiu nchìcúⁿ nihnu nchaa nàcuáa dànehé ñáhá ñàha nani Jezabél. Te ñaha‑áⁿ càchí‑aⁿ sá càháⁿ‑aⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí dico ñá ndàá sá càháⁿ‑aⁿ tnúhu‑gá, te cuáháⁿ‑aⁿ dàndahú‑aⁿ nchaa ñáyiu xìnu cuechi núù‑í ndɨhɨ nchaa sá dánèhé ñáhá‑áⁿ cuèndá cundecú‑yu ichi dɨ́ɨ́ ìní, te caxí‑yu nchaa sá ndúú tǎhú nchaa sá nǐ cadúha cue tée ñuyíú‑a dànani ñáyiu ndiǒxí te ñá ndàá sá ndiǒxí cúú nchàa xíǎⁿ. 21 Te ní cuu vài nduu ta dacaca‑í ndécú‑áⁿ cuèndá ndixi cuéchi iní‑aⁿ sá ñà túú quìde váha‑aⁿ ndècu‑aⁿ, te cuěi ducaⁿ quìde‑í dico ñá túú cuìní‑aⁿ daña‑aⁿ nì ɨɨⁿ sá cuèhé sá dúhá quìde‑aⁿ. 22 Te vitna yúhú ío dandòho‑í‑aⁿ chi tnɨɨ ñaha cuěhé xii‑aⁿ, te dɨu‑ni ducaⁿ ǐo dandòho‑í nchaa ñáyiu quìde datná quídé‑áⁿ te núu vá ndíxí cuěchi iní‑yu sá ñà túú quìde váha‑yu ndècú‑yu, te dàñá‑yu nchaa sá cuèhé sá dúhá quìdé‑yu. 23 Te nchaa ñáyiu cùndɨhɨ ñaha xii ñaha‑áⁿ cahni‑í‑yu, te ducaⁿ te nchòhó ndɨhɨ dava‑gá nchaa ñáyiu xǐndecu ichi Yá Ndiǒxí ndécú nchàa xichi cutnuní iní‑ndó ndɨ̀hɨ́‑yu sá yǔhú cúù‑í Yaá xìní ndáá nchaa nàcuáa sàni iní ñáyiu, ndɨhɨ nchaa nàcuáa quìde‑xi iní‑yu. Te nchòhó nàcuáa ndùu sá quídé‑ndó ɨ̀ɨⁿ ɨɨⁿ‑ndo te ducaⁿ cùnduu sá táxì‑í nduu táhú‑ndó. 24 Te dava nchòhó ñáyiu ndècu ñuú Tiàtirá, ñáyiu ñá túú nchìcúⁿ nihnu nàcuáa dànehé ñáhá ñàha nani Jezabél‑áⁿ ñà túú xìní‑ndó nǎ cúú sǎ càchí ñáyiu ndùu yuhu dacahu iní ñáhá yùcu ñávǎha. Te nchòhó, ñá túú nǎgá cachí tnúhu‑í xii‑ndo càda‑ndo 25 dɨu‑ná sá ǐo nducu ndèe‑ndo cada‑ndo nchaa nacuáa càháⁿ tnúhu sá ndécú ndɨ̀hɨ‑ndo, te ducaⁿ‑ni càda‑ndo ndéé òré quixi tucu‑í. 26 Te nchaa nchòhó ñáyiu na càda ndee iní yáha nándɨ sá ná yǎha sá cuèndá‑í, te núu na càda‑ni‑ndo nchaa nacuáa cuìní‑í cada‑ndo nděé nduu vǎ cúndècu‑gá‑ndó ñùyíú‑a, te yúhú taxi‑í tnúhu ndee ìní xii‑ndo sǎ táxí tnùní‑ndó nchàa ñáyiu ñuyíú 27 dàtná ní quide mee Tǎtà‑í Dútú Ndiǒxí ní taxi‑gá tnúhu ndee ìní ndécú ndɨ̀hɨ‑í, te ducaⁿ càda ñaha‑í xii‑ndo tàxi‑í tnúhu ndee ìní xii‑ndo cuèndá ío taxi tnùní‑ndó, te cada iní‑ndó sǎ cádá‑ndó cuè ñáyiu dàtná quídé‑xí ɨ̀ɨⁿ quɨ́dɨ òré tàhú‑xi càchi duuⁿ‑xi, te ducaⁿ chi nchòhó cada‑ndo sǎ ncháá ñǎyiu ñá túú quìde váha cuíta nihnú‑yu. 28 Te cada iní‑ndó sǎ dàtná dáyèhé chódíní quɨtɨ quène oré sa ta tǔndaá‑nǎ cuáháⁿ ducaⁿ càda‑xi oré ná sàá nduu ngüǐta‑xi cada váha‑xi, te ducaⁿ chi yúhú cada‑í nàcuáa nduu táhú‑ndó cùndecu ndɨhɨ ñaha‑ndo xii‑í núú ǐo váha càa ndecu‑í. 29 Te nchaa nchòhó cada cuèndá váha‑ndo nàcuáa xǎhaⁿ‑ǐ xii Espíritú Yǎ Ndiǒxí xǎhaⁿ‑xi xìi cue ñáyiu ndècu ichi‑gá xǐndecu nchaa xichi”, duha càchí Yaá càháⁿ‑áⁿ. Te nchaa tnúhu‑áⁿ nǐ chídó tnùní‑í sá cúú‑xí ñǎyiu xǐndecu ichi Yá Ndiǒxí ndécú ñùú Tiàtirá.