Tutu ñano̱ó ni̱taa ta̱Juan ña ti̱ꞌví ra kua̱ꞌa̱n ndaꞌa̱ ni̱vi na kándixa Jesucristo
1
Ñayóꞌo káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ To̱ꞌon Ndios, ña kúu Jesucristo, ta̱a ta̱ kúu ndee̱ ña táxi ndinoꞌo kutaku̱ ni̱vi
Nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, vitin káꞌa̱n ndi̱ xíꞌin ndó xa̱ꞌa̱ ta̱a ta̱ xa táku̱ nda̱ o̱n ta̱ꞌán kixáꞌá koo ki̱vi̱ no̱ó. Ta mi̱i ndi̱, xi̱ni̱ so̱ꞌo ndi̱ to̱ꞌon ña ni̱ka̱ꞌa̱n ra, ta xíꞌin nduchu̱ no̱o̱ ndi̱ xi̱ni ndi̱ ra, ta chi̱nóo ndaꞌa̱ ndi̱ so̱ko̱ ra. Ta vitin ndáto̱ꞌon ndi̱ xíꞌin ndó xa̱ꞌa̱ ta̱yóꞌo, ta̱a ta̱ kúu To̱ꞌon Ndios, ta kúu ra ndee̱ ña táxi kutaku̱ ndinoꞌo ni̱vi. Ta̱a yóꞌo, ta̱ ndixa ndinoꞌo táku̱, ki̱xaa̱ ra no̱o̱ ndi̱, ta xi̱ni ndi̱ ra xíꞌin nduchu̱ no̱o̱ ndi̱, ta vitin ndákuii̱n ndi̱ xa̱ꞌa̱ ra no̱o̱ ndó. Ta ndáto̱ꞌon ndi̱ xíꞌin ndó ndí mi̱i ta̱yóꞌo kúu ra ndee̱ ña táxi kutaku̱ ndinoꞌo ni̱vi no̱o̱ Ndios, ta ta̱yóꞌo nda̱ siꞌna xa táku̱ ra xíꞌin Ndios, ta saá Ndios ti̱ꞌví ra mi̱i ta̱yóꞌo ña ki̱xaa̱ ra no̱o̱ ndi̱ ñoyívi yóꞌo. Ta vitin ndáto̱ꞌon ndi̱ xíꞌin ndó xa̱ꞌa̱ ña xa xi̱ni ndi̱, ta xa̱ꞌa̱ to̱ꞌon ña ni̱ka̱ꞌa̱n ra ña xi̱ni̱ so̱ꞌo ndi̱. Ta saá ndóꞌó, ni̱vi na kándixa to̱ꞌon yóꞌo, ñii káchí vivíi kutaku̱ ndó xíꞌin ndi̱, nda̱tán ñii ki̱ꞌva vivíi táku̱ ndi̱ xíꞌin Yivá yó Ndios ta xíꞌin Sa̱ꞌya ra Jesucristo. Ta saá táa ndi̱ tutu yóꞌo ña kunda̱a̱ ini ndó ta chikaa̱ so̱ꞌo ndó to̱ꞌon yóꞌo. Ta xíꞌin ña keꞌé ndó saá ndixa ná kutú nda̱a̱ ñasi̱i̱ ini ndiꞌi yó.
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n ña, nda̱tán yóo ñoꞌo̱ ña yéꞌe, saá yóo Ndios
Ñayóꞌo kúu to̱ꞌon ña ni̱ka̱ꞌa̱n Jesucristo xi̱ni̱ so̱ꞌo ndi̱, ta vitin ndáto̱ꞌon ndi̱ to̱ꞌon yóꞌo xíꞌin ndó, ña káchí saá: Nda̱tán yóo ñoꞌo̱ ña yéꞌe, saá yóo Ndios, ta nda̱ loꞌo o̱n ko̱ó ñanaa yóo xíꞌin ra. Táná ka̱ꞌa̱n yó ndixa vivíi táku̱ yó xíꞌin Ndios, ta saá ni, ndíko̱n ka̱ yó kua̱ꞌa̱n yó yichi̱ o̱n váꞌa ña naa ní, ta ñavatá kúu ña ka̱ꞌa̱n yó saá, ta o̱n vása kísa ndivi yó ñanda̱a̱. Yichi̱ Ndios kúu ñava̱ꞌa ñanda̱a̱ no̱o̱ yéꞌe ñoꞌo̱ ña káku no̱o̱ ra. Ta saá tá vivíi ndíko̱n yó yichi̱ Ndios no̱o̱ yéꞌe ñoꞌo̱ ña káku no̱o̱ ra, ta saá ndixa vivíi táku̱ yó xíꞌin táꞌan yó, ta ndixa ni̱i̱ Jesucristo nákata ña ndiꞌi kua̱chi yó.
Táná ka̱ꞌa̱n yó ndí nda̱ loꞌo o̱n ko̱ó kua̱chi ndíso yó no̱o̱ Ndios, ta saá ni̱vi na sándáꞌví xíꞌin mi̱i kúu yó, chi ñavatá kúu ña ka̱ꞌa̱n yó saá, ta ndixa o̱n ko̱ó ñanda̱a̱ yóo ini yó. Ta saá ni, tá naꞌma yó ndiꞌi kua̱chi yó no̱o̱ Ndios, ta ndixa Ndios kasa káꞌno ini ra xa̱ꞌa̱ kua̱chi yó, ta nakata ra ndiꞌi kua̱chi yó, ta ndasa ndii ra mi̱i yó no̱o̱ ra. Ndixa Ndios keꞌé ra saá xíꞌin yó, chi ta̱a ta̱nda̱a̱ kúu Ndios ta ndixa kísa ndivi ra to̱ꞌon ra. 10 Ta saá ni, táná ka̱ꞌa̱n yó, káchí yó ndí nda̱ ñii ki̱vi̱ o̱n vása ní‑keꞌé yó ña o̱n váꞌa, ta xíꞌin to̱ꞌon yóꞌo chíkaa̱ yó kua̱chi sa̱ta̱ Ndios ndí kúu ra ta̱a ta̱ vatá. Saá chi mi̱i Ndios káchí ra ndí ndiꞌi ni̱vi kéꞌé na ña o̱n váꞌa. Tá o̱n vása kándixa yó to̱ꞌon yóꞌo ña káꞌa̱n Ndios xa̱ꞌa̱ yó, ta xíꞌin ñayóꞌo sánáꞌa yó ndí o̱n ko̱ó to̱ꞌon Ndios táku̱ ini yó.