Tutu ñano̱ó ña ni̱taa ta̱Pedro ña ti̱ꞌví ra kua̱ꞌa̱n ndaꞌa̱ ni̱vi na kándixa Jesucristo
1
Ta̱Pedro ti̱ꞌví to̱ꞌon yóꞌo
kua̱ꞌa̱n ña chindeé ra ni̱vi na kándixa Jesucristo
Yi̱ꞌi̱, ta̱Pedro, ñii ta̱apóstol ta̱ kísa chiño no̱o̱ Jesucristo kúu i̱. Ta táa i̱ tutu yóꞌo xaa̱ ña ndaꞌa̱ ndóꞌó, ni̱vi na kándixa Jesucristo, na kúu na ni̱xi̱ta̱ níꞌnó ta táku̱ ndó ñoo ni̱vi na o̱n si̱ví kúu nañoo mi̱i ndó. Ta ñoo xíyo no̱o̱ táku̱ ndó vitin kúu ña ñóꞌo kua̱ꞌa̱ xiiña ña na̱ní Ponto, Galacia, Capadocia, Asia xíꞌin Bitinia. Yivá yó Ndios nda̱ ñano̱ó xa xíni̱ ra ndóꞌó ta na̱ka̱xin ra ndóꞌó ña kuu ndó sa̱ꞌya ra. Ta xíꞌin Níma̱ ra ki̱sa ndivi ra ña kuu ndó ni̱vi na ndii no̱o̱ ra. Ta ke̱ꞌé ra ñayóꞌo xíꞌin ndó chi kóni ra ña kasa ndivi ndó to̱ꞌon ña ni̱ka̱ꞌa̱n ra, ta kóni ra ña nakata ra kua̱chi ndó xíꞌin ni̱i̱ Jesucristo ña ni̱xi̱ta̱ ndaꞌa̱ tón cruz. Ta vitin kóni i̱ ña keꞌé Ndios víꞌí ní ka̱ ñava̱ꞌa xíꞌin ndó, ta ná taxi ra ñava̱ꞌa koo ini ndó. Ta ná kutú nda̱a̱ ini ndó xíꞌin ndiꞌi ñava̱ꞌa yóꞌo.
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n ndasaá xíni̱ ñóꞌó kutaku̱ yó
ta kundati yó ñava̱ꞌa no̱o̱ Ndios
Ta ná kasa káꞌno yó Ndios, ta̱ kúu Yivá Jesucristo, Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó. Saá chi Ndios kúndáꞌví ní ini ra xíni ra mi̱i yó, ta ke̱ꞌé ra ña ka̱ku xa̱á yó no̱o̱ ra, chi sa̱nataku̱ ra Jesucristo no̱o̱ ña ni̱xiꞌi̱ ra. Ta xa̱ꞌa̱ ña na̱taku̱ Jesucristo, ndinoꞌo ndáa ini yó ta ndáti yó nakiꞌin yó ñava̱ꞌa ki̱ndo̱o Ndios taxi ra ndaꞌa̱ yó. Mi̱i ñava̱ꞌa yóꞌo ña ndáti yó xa yóo va̱ꞌa ña ñoyívi ni̱no, ta nda̱ ñii ki̱vi̱ o̱n kukini ña, ni o̱n ti̱ví ña, ta nda̱ loꞌo o̱n ndiꞌi xa̱ꞌa̱ ñava̱ꞌa yóꞌo. Chi xa̱ꞌa̱ ña ndinoꞌo ndáa ini yó Ndios, Ndios xíꞌin ndee̱ ra ndixa ndáa ra mi̱i yó, xa̱ꞌa̱ ña saka̱ku va̱ꞌa ra yó. Saá chi ña keꞌé ra saá kúu ña chi̱tóni̱ Ndios, ta sanati̱vi ra ñayóꞌo no̱o̱ ni̱vi tá kixaa̱ ki̱vi̱ sondíꞌí ñoyívi.
Ña̱kán ná kunakaa̱ ñasi̱i̱ ini ndó, vará xíni̱ ñóꞌó xo̱ꞌvi̱ ndó kua̱ꞌa̱ ní no̱o̱ ñayo̱ꞌvi̱ ña koto ndoso ndóꞌó, ta ña xóꞌvi̱ ndó vitin loꞌo kuiti ki̱vi̱ kundoꞌo ndó saá. Ki̱xaa̱ ñayo̱ꞌvi̱ no̱o̱ ndó ña koto ndoso ña ndóꞌó án ndixa ndinoꞌo ini ndó kándixa ndó Jesucristo, chi ña kándixa ndó ra nda̱tán yóo ka̱a oro, saá yóo ña. Ta nda̱tán yóo ñoꞌo̱ ña xíxi̱, saá yóo ñayo̱ꞌvi̱ xóꞌvi̱ ndó, saá chi ñoꞌo̱ ña xíxi̱ xáꞌmi ña ndiꞌi ka̱a vi̱chí ña ndo̱o ndaa xíꞌin oro, ta ndiꞌi xa̱ꞌa̱ ñaka̱a o̱n váꞌa yóꞌo, ta saá kindo̱o kuiti nina mi̱i oro. Ta ña kándixa ndó Ndios ta ña kúndeé ini ndó xíꞌin ñayo̱ꞌvi̱ ña xíto ndoso ndóꞌó, ndáya̱ꞌví ní ka̱ ñayóꞌo no̱o̱ ña kúu ka̱a oro, chi ndiꞌi xa̱ꞌa̱ ña kúu oro ñii ki̱vi̱ va̱xi. Ta ndóꞌó, tá o̱n vása sandakoo ndó ña va̱ꞌa kándixa ndó Ndios, ta ki̱vi̱ ndikó Jesucristo ñoyívi yóꞌo ta ndiꞌi ni̱vi kuchiño koto na ra, ta saá Ndios kasa káꞌno ra ndóꞌó, ta taxi ra ñato̱ꞌó ndaꞌa̱ ndó.
Vará o̱n ta̱ꞌán koni ndó Jesucristo xíꞌin nduchu̱ no̱o̱ ndó, ta ndóꞌó kíꞌvi ní ini ndó xíni ndó ra, ta kándixa ndó ra. Ta káꞌno ní ñasi̱i̱ nákaa̱ ini ndó, ta̱nda̱ ni o̱n vása náníꞌi ndó to̱ꞌon ña nandaxin ndó ndasaá yóo ñasi̱i̱ nákaa̱ ini ndó. Ta kúsii̱ ní ini ndó vitin chi kúnda̱a̱ ini ndó ndí Ndios xa sa̱ka̱ku ra ndóꞌó xa̱ꞌa̱ ña kándixa ndó Jesucristo.
10 Naprofeta na ni̱ka̱ꞌa̱n ndoso to̱ꞌon Ndios kui̱ya̱ xi̱na̱ꞌá, nayóꞌo víꞌí ní ka̱ꞌvi na ta vivíi sa̱kuáꞌá na xa̱ꞌa̱ ña kunda̱a̱ ini na ndasaá keꞌé Ndios ña saka̱ku ra ni̱vi. Ta nda̱to̱ꞌon na xíꞌin ni̱vi xa̱ꞌa̱ ñava̱ꞌa saníꞌi Ndios mi̱i yó chi ta̱ káꞌno ní ini kúu ra. 11 Níma̱ Ndios* Níma̱ Ndios ñii kúu ña xíꞌin Níma̱ Jesucristo. ni̱ka̱ꞌa̱n ña ini naprofeta, ta nda̱to̱ꞌon ña xíꞌin na ndasaá koo ña xo̱ꞌvi̱ Cristo, ta̱a ta̱ tiꞌví Ndios ñoyívi yóꞌo ña saka̱ku ra ni̱vi, ta nda̱to̱ꞌon ña ndasaá koo ña káꞌno ní ñato̱ꞌó nakiꞌin ra sondi̱ꞌi. Ta Níma̱ Ndios nda̱to̱ꞌon ña ndiꞌi ñayóꞌo kui̱ya̱ xi̱na̱ꞌá, táꞌan kúma̱ni̱ kua̱ꞌa̱ ní ka̱ kui̱ya̱ ña kixaa̱ ña kundivi ñayóꞌo. Ta saá naprofeta yóꞌo ka̱ꞌvi na ta sa̱kuáꞌá na ndasaá kunda̱a̱ ini na yu kuu Cristo, ta ama kundivi ñayóꞌo. 12 Ta Ndios na̱ndaxin ra no̱o̱ naprofeta ndí o̱n si̱ví xa̱ꞌa̱ ki̱vi̱ ña táku̱ mi̱i na kúu ña káꞌa̱n ra xíꞌin na, ta xa̱ꞌa̱ ki̱vi̱ ña táku̱ mi̱i yó vitin kúu ña ni̱ka̱ꞌa̱n ndoso na kui̱ya̱ xi̱na̱ꞌá. Ta mi̱i to̱ꞌon va̱ꞌa ni̱ka̱ꞌa̱n ndoso nayóꞌo xi̱na̱ꞌá, vitin inka̱ ni̱vi xíꞌin ndee̱ Níma̱ Ndios nda̱to̱ꞌon na to̱ꞌon yóꞌo xíꞌin ndó xa̱ꞌa̱ Jesucristo. Ta a̱nda̱ naángel kóni na kunda̱a̱ ini na xa̱ꞌa̱ ñava̱ꞌa ke̱ꞌé Ndios xíꞌin mi̱i yó.
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n ndí Ndios kóni ra ña kutaku̱ ndii yó no̱o̱ ra
13 Ña̱kán kani va̱ꞌa si̱ni̱ ndó ndasaá koo kasa ndivi ndó ña xáꞌnda chiño Ndios. Koo tiꞌva ndó ña nasita xíꞌin mi̱i ndó no̱o̱ ña o̱n váꞌa, ta ndinoꞌo ní ini ndó kandixa ndó ndí Ndios ndixa taxi ra ñava̱ꞌa ndaꞌa̱ ndó ki̱vi̱ kixi tuku Jesucristo ñoyívi yóꞌo. 14 Chi xíni̱ ñóꞌó kasa ndivi ndó ña káꞌa̱n Ndios, nda̱tán yóo naválí na kísa ndivi to̱ꞌon káꞌa̱n yivá na, saá kasa ndivi ndó. Ta vitin o̱n kutaku̱ ka̱ ndó kasa ndivi ndó ña o̱n váꞌa kóni yi̱kí ko̱ñu ndó, nda̱tán xi̱taku̱ ndó ki̱vi̱ xi̱kuu ndó ni̱vi na naa ini. 15 Ta saá nda̱ víka̱ xíni̱ ñóꞌó kundiko̱n ndó ko̱ꞌo̱n ndó yichi̱ va̱ꞌa, ta kutaku̱ ndii ndó no̱o̱ Ndios, chi Yivá yó Ndios ta̱ ka̱na mi̱i yó nduu yó sa̱ꞌya ra, kúu ra ta̱a ta̱ ndinoꞌo ndii. 16 Chi no̱o̱ to̱ꞌon Ndios ña ni̱taa na xi̱na̱ꞌá, ni̱ka̱ꞌa̱n ra xíꞌin ni̱vi na ndíko̱n ñaꞌá, ka̱chí ra saá: “Xíni̱ ñóꞌó kuu ndó ni̱vi nayi̱i̱ na kutaku̱ ndii no̱o̱ i̱, chi yi̱ꞌi̱ kúu ta̱a ta̱yi̱i̱”, ka̱chí Ndios.
17 Ta ndóꞌó káꞌa̱n ndó ndúkú ndó ñava̱ꞌa no̱o̱ Ndios, ta káchí ndó Yivá ndó kúu ra, ta saá, xíni̱ ñóꞌó kunda̱a̱ ini ndó ndí Ndios o̱n vása na̱ka̱xin ra ni̱vi, ta kúu ra ta̱a ta̱ ndasaá kuiti xíꞌin ñanda̱a̱ kasa nani ra xa̱ꞌa̱ ndiꞌi ña kéꞌé ni̱vi ñoyívi yóꞌo, ta xa̱ꞌa̱ ñayóꞌo xíni̱ ñóꞌó xíꞌin ñato̱ꞌó kasa ndivi ndó ña kóni ra ndiꞌi saá ki̱vi̱ ña táku̱ ndó ñoyívi yóꞌo. 18 Chi xíni̱ ndó Ndios sa̱ka̱ku ra ndóꞌó no̱o̱ yichi̱ yatá ña o̱n vása ndáya̱ꞌví ña ni̱xika ndó siꞌna, chi naxi̱i̱ síkuá ndó kúu na sa̱náꞌa ndóꞌó yichi̱ yatá yóꞌo. Ta o̱n si̱ví xíꞌin oro ta ni o̱n si̱ví xíꞌin plata, kúu ña cha̱ꞌvi Ndios xa̱ꞌa̱ ña saka̱ku ra ndóꞌó no̱o̱ ña kua̱ꞌa̱n ndó yichi̱ yatá, chi ñaoro xíꞌin ñaplata ñii ki̱vi̱ ndiꞌi xa̱ꞌa̱ ñayóꞌo. 19 Ta xíꞌin ni̱i̱ Jesucristo ña ndáya̱ꞌví ní ña ni̱xi̱ta̱ ndaꞌa̱ tón cruz ki̱vi̱ ni̱xiꞌi̱ ra, kúu yaꞌvi káꞌno ní cha̱ꞌvi ra xa̱ꞌa̱ ña saka̱ku ra ndóꞌó. Ta nda̱tán yóo ñii ndikachi loꞌo tí ndii ndinoꞌo, ta o̱n ko̱ó ña o̱n váꞌa kómí rí, tí sóko̱ nasu̱tu̱ no̱o̱ Ndios xa̱ꞌa̱ kua̱chi ni̱vi, saá ni̱xi̱yo Jesucristo. 20 Ta o̱n ta̱ꞌán ka̱ kuva̱ꞌa ñoyívi yóꞌo, ta Ndios chi̱ndúꞌu̱ ra ndí Jesucristo kuu ta̱a ta̱ kasa ndivi chiño yóꞌo. Tá xa va̱xi yatin ki̱vi̱ sondíꞌí, ta Ndios ti̱ꞌví ra Jesucristo ki̱xaa̱ ra ñoyívi yóꞌo. Xa̱ꞌa̱ ña kíꞌvi ní ini ra xíni ra ndóꞌó, ki̱xaa̱ ra ña saka̱ku ra ndóꞌó. 21 Xa̱ꞌa̱ ñava̱ꞌa ki̱sa ndivi Jesucristo kúu ña ndáa ini ndó Ndios, ta̱a ta̱ sa̱nataku̱ Jesucristo, ta ta̱xi ra ñato̱ꞌó káꞌno ndaꞌa̱ ra ñoyívi ni̱no. Ta ña̱kán ndinoꞌo ini ndó kándixa ndó Ndios, ta ndáa ini ndó ra ña ndáti ndó kasa ndivi ra to̱ꞌon ña ki̱ndo̱o ra xíꞌin ndó.
22 Ta vitin xa̱ꞌa̱ ña kísa ndivi ndó to̱ꞌon ña nda̱a̱ ni̱ka̱ꞌa̱n Ndios, ta Níma̱ Ndios kísa chiño ña ini ndó ña nduu ndó ni̱vi na ndii no̱o̱ Ndios. Ta xa̱ꞌa̱ ñayóꞌo kómí ndó ndee̱ Ndios ña kúchiño kukiꞌvi ndinoꞌo ini ndó koni táꞌan ndó. Ta saá xíni̱ ñóꞌó kukiꞌvi ini ndó koni táꞌan ndó xíꞌin ndiꞌi ndee̱ ndó. 23 Chi Ndios ta̱xi ra ña ka̱ku xa̱á ndó vitin, ta o̱n si̱ví ñii kúu ñayóꞌo xíꞌin ña siꞌna ka̱ku ndó ti̱xin siꞌí ndó ñoyívi yóꞌo, chi ndiꞌi ni̱vi na ka̱ku ñoyívi yóꞌo kixaa̱ ña kivi̱ nayóꞌo. Ta vitin xíꞌin ndee̱ to̱ꞌon Ndios ndóꞌó ka̱ku xa̱á ndó, ta saá kutaku̱ ndó xíꞌin Ndios ndiꞌi saá ki̱vi̱. Saá chi to̱ꞌon Ndios o̱n vása ndiꞌi xa̱ꞌa̱ ña, táku̱ to̱ꞌon ra ndiꞌi saá ki̱vi̱. 24 Chi to̱ꞌon Ndios, ña ni̱taa ñii ta̱profeta xi̱na̱ꞌá, káchí ña saá:
Ndiꞌi ni̱vi nda̱tán yóo ku̱ꞌu̱ kuíi̱, saá yóo na.
Ñakáꞌno livi ña kómí ni̱vi, yóo ña nda̱tán yóo yita livi ña xáꞌno no̱o̱ ku̱ꞌu̱ kuíi̱.
Chi ku̱ꞌu̱ kuíi̱ yíchi̱ ña, ta ñii ki̱ꞌva saá yíchi̱ yita livi xíꞌin ña, ta nakava ña no̱o̱ ñoꞌo̱ ta ndiꞌi xa̱ꞌa̱ ñayóꞌo;
25 ta to̱ꞌon Ndios, o̱n vása ndiꞌi xa̱ꞌa̱ ña, ta táku̱ ña ndiꞌi saá ki̱vi̱ ña va̱xi,
káchí to̱ꞌon Ndios ña ni̱taa ñii ta̱profeta. Ta to̱ꞌon Ndios yóꞌo, kúu to̱ꞌon va̱ꞌa ña ni̱ka̱ꞌa̱n ndoso na no̱o̱ ndó.

*1:11 Níma̱ Ndios ñii kúu ña xíꞌin Níma̱ Jesucristo.