Tutu ñano̱ó ña ti̱ꞌví ta̱Pablo
kua̱ꞌa̱n ña ndaꞌa̱
nañoo Tesalónica
1
Xíꞌin to̱ꞌon yóꞌo ta̱Pablo, ta̱Silvano xíꞌin ta̱Timoteo chíndeé ra
ni̱vi na kándixa Jesucristo na táku̱ ñoo Tesalónica
Xíꞌin to̱ꞌon yóꞌo yi̱ꞌi̱, ta̱Pablo, xíꞌin ta̱Silvano,* Inka̱ ki̱vi̱ ta̱Silvano kúu Silas. ta xíꞌin ta̱Timoteo, chíndeé ndi̱ ndóꞌó na táku̱ ñoo Tesalónica, ndóꞌó na nákutáꞌan xa̱ꞌa̱ ña kísa káꞌno ndó Yivá yó Ndios xíꞌin Jesucristo, Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó. ¡Ná keꞌé Ndios Yivá yó xíꞌin Jesucristo ta̱Káꞌno no̱o̱ yó ñava̱ꞌa xíꞌin ndó, ta ná taxi ra koo ñava̱ꞌa ini ndó!
Ni̱vi na kándixa Jesucristo na táku̱ ñoo Tesalónica
va̱ꞌa ní kua̱ꞌa̱n na yichi̱ Ndios
Ndiꞌi saá ki̱vi̱ káꞌa̱n ndi̱ táxi ndi̱ ña táxaꞌvi ñaꞌá Ndios xa̱ꞌa̱ ndiꞌi ndóꞌó. Ndiꞌi saá yichi̱ káꞌa̱n ndi̱ xíꞌin Ndios, ta nákáꞌán ndi̱ xa̱ꞌa̱ ndó, ta ndúkú ndi̱ no̱o̱ ra ñava̱ꞌa xa̱ꞌa̱ ndóꞌó. O̱n vása sándakoo ndi̱ táxi ndi̱ ña táxaꞌvi ñaꞌá Yivá yó Ndios xa̱ꞌa̱ ña kua̱ꞌa̱ ní chiño va̱ꞌa ki̱sa ndivi ndó. Saá kéꞌé ndó chi kándixa ndó Jesucristo, ta kíꞌvi ní ini ndó xíni ndó ra. Ta táxi ndi̱ ña táxaꞌvi ñaꞌá Ndios chi ndixa ñii ñii ki̱vi̱ va̱ꞌa ndíko̱n ndó yichi̱ ra, saá chi ndáa ini ndó ta ndáti ndó ndixa Jesucristo kasa ndivi ra ndiꞌi to̱ꞌon ña ni̱ka̱ꞌa̱n ra. Nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, ni̱vi na kíꞌvi ní ini Ndios xíni ra kúu ndóꞌó, ta xíni̱ ndi̱ Ndios ni̱ka̱xin ra ndóꞌó ña kuu ndó ni̱vi na kundiko̱n ñaꞌá. Chi ki̱vi̱ nda̱to̱ꞌon ndi̱ xíꞌin ndó to̱ꞌon ñava̱ꞌa xa̱ꞌa̱ Jesucristo, ta o̱n si̱ví ndasaá kuiti to̱ꞌon mi̱i ndi̱ xi̱kuu ña, ta xíꞌin ndee̱ Níma̱ Ndios ni̱ka̱ꞌa̱n ndi̱ xíꞌin ndó ta xíꞌin ndee̱ Níma̱ Ndios ke̱ꞌé ndi̱ kua̱ꞌa̱ ní ñava̱ꞌa xa̱ꞌa̱ ndó. Ta ndinoꞌo ini ndi̱ kándixa ndi̱ ñanda̱a̱ kúu to̱ꞌon ni̱ka̱ꞌa̱n ndi̱ xíꞌin ndó. Xa kúnda̱a̱ ini ndó ndasaá va̱ꞌa xi̱taku̱ ndi̱ xíꞌin ndó, ta chi̱kaa̱ ndi̱ ndee̱ ña chíndeé ndi̱ ndóꞌó, chi kíꞌvi ní ini ndi̱ xíni ndi̱ ndóꞌó.
Ta saá ndóꞌó ki̱xáꞌá ndó kutaku̱ ndó ñii ki̱ꞌva saá nda̱tán táku̱ ndi̱ꞌi̱, ta nda̱tán xi̱taku̱ Jesucristo ki̱vi̱ ni̱xi̱yo ra ñoyívi yóꞌo. Vará xóꞌvi̱ ní ndó xa̱ꞌa̱ ña ndíko̱n ndó yichi̱ Jesucristo, ta Níma̱ Ndios sákusii̱ ña ini ndóꞌó, ta xíꞌin ñasi̱i̱ ini ndó na̱kiꞌin va̱ꞌa ndó to̱ꞌon Ndios ña ni̱ka̱ꞌa̱n ndi̱ xíꞌin ndó. Ta xa̱ꞌa̱ ña va̱ꞌa táku̱ ndó, sánáꞌa ndó no̱o̱ inka̱ ni̱vi na kándixa Jesucristo na táku̱ ñoo estado Macedonia xíꞌin inka̱ kua̱ꞌa̱ ñoo estado Acaya ña ndasaá kuchiño va̱ꞌa kundiko̱n nayóꞌo yichi̱ Jesucristo. Ta ndóꞌó xa nda̱to̱ꞌon ndó to̱ꞌon Ndios xíꞌin inka̱ ni̱vi, ta sa̱kui̱ta̱ níꞌnó ka̱ ndó to̱ꞌon yóꞌo ndiꞌi saá xiiña estado Macedonia xíꞌin ndiꞌi saá xiiña estado Acaya. Ta saá ni̱vi na táku̱ ndiꞌi saá xiiña xi̱ni̱ so̱ꞌo na xa̱ꞌa̱ ña va̱ꞌa kándixa ndó Ndios, ña̱kán o̱n vása xíni̱ ñóꞌó ka̱ꞌa̱n ka̱ ndi̱ xa̱ꞌa̱ ñava̱ꞌa kéꞌé ndó. Nda̱ víka̱, ni̱vi na xíni ndasaá táku̱ ndó, ndákuii̱n na xa̱ꞌa̱ ndóꞌó, káꞌa̱n na ndasaá va̱ꞌa na̱kiꞌin ndó ndi̱ꞌi̱. Ta ndáto̱ꞌon na xíꞌin táꞌan na ndasaá ndixa na̱sama ini ndó, ta sa̱ndakoo ndó ña ki̱sa káꞌno ndó ñaídolo xíꞌin inka̱ ña̱ꞌa ña xa̱ni si̱ni̱ ndó xi̱kuu ndios mi̱i ndó xi̱na̱ꞌá, ta vitin ki̱xáꞌá kísa káꞌno ndó Ndios ndixa ndinoꞌo, ta̱táku̱, ta ndíko̱n ndó yichi̱ ra. 10 Ta káꞌa̱n na ndí vitin ndáti ndó Jesucristo, ta kúu Sa̱ꞌya Ndios, ña kee tuku ra ñoyívi ni̱no, ta kixaa̱ ra ñoyívi yóꞌo, saá chi Ndios sa̱nataku̱ ra Jesucristo ña saka̱ku ra mi̱i yó, ko̱to̱ xo̱ꞌvi̱ ní yó ki̱vi̱ Ndios kasa nani ra xa̱ꞌa̱ kua̱chi ni̱vi.

*1:1 Inka̱ ki̱vi̱ ta̱Silvano kúu Silas.