Tutu ñao̱vi̱ ña ni̱taa ta̱Pedro ña ti̱ꞌví ra kua̱ꞌa̱n ndaꞌa̱ ni̱vi na kándixa Jesucristo
1
Ta̱Pedro ti̱ꞌví to̱ꞌon yóꞌo
kua̱ꞌa̱n ña chindeé ra ni̱vi na kándixa Jesucristo
Yi̱ꞌi̱, ta̱Simón Pedro, ñii ta̱apóstol ta̱ kísa chiño no̱o̱ Jesucristo kúu i̱. Ta táa i̱ tutu yóꞌo xaa̱ ña ndaꞌa̱ ndóꞌó, ni̱vi na xa na̱kiꞌin ñava̱ꞌa ña livi, ña ndáya̱ꞌví ní, ña kúu ña ndáa ini ndó Ndios nda̱tán ndáa ini mi̱i ndi̱ Ndios. Ta vitin xa na̱kiꞌin yó ñava̱ꞌa yóꞌo, chi ta̱a ta̱nda̱a̱ kúu Jesucristo, ta̱Káꞌno no̱o̱ yó, ta kúu ra Ndios, Ta̱a ta̱ Sa̱ka̱ku mi̱i yó. Xa̱ꞌa̱ ña vivíi xíni̱ ndó Ndios ta vivíi xíni̱ ndó Jesucristo ta̱Káꞌno no̱o̱ yó, ná keꞌé Ndios víꞌí ní ka̱ ñava̱ꞌa xíꞌin ndó, ta ná taxi ra ñava̱ꞌa koo ini ndó. Ta ná kutú nda̱a̱ ini ndó xíꞌin ndiꞌi ñava̱ꞌa yóꞌo.
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n xíni̱ ñóꞌó kutaku̱ yó
ta kasa ndivi yó nda̱tán kóni Ndios
Ta Ndios xíꞌin ndee̱ ra, xa ta̱xi ra ndiꞌi ña xíni̱ ñóꞌó yó ña va̱ꞌa kutaku̱ yó no̱o̱ ra nda̱tán káchí ini mi̱i ra. Xa na̱kiꞌin yó ndiꞌi ñayóꞌo chi vitin ndinoꞌo ini yó xíni̱ yó Jesucristo, ta̱ kúu ta̱a ta̱ na̱kana mi̱i yó ña nduu yó ni̱vi na kukomí ñava̱ꞌa ña livi káꞌno ña kúu ña kómí mi̱i ra. Ta ta̱xi ka̱ ra kua̱ꞌa̱ ní ka̱ inka̱ ñava̱ꞌa náꞌno ndaꞌa̱ yó, ña kúu ña ndáya̱ꞌví ní, chi ñii ki̱ꞌva nda̱tán yóo ña ni̱ka̱ꞌa̱n ra kasa ndivi ra, saá ki̱sa ndivi ra ña. Ndios ta̱xi ra ñava̱ꞌa yóꞌo ndaꞌa̱ ndó ña kuu ndó sa̱ꞌya ndinoꞌo ra ta nduu ndó nda̱tán yóo mi̱i ra. Ta saá kuchiño ndó kuxíká ndó no̱o̱ ña o̱n váꞌa ñoyívi yóꞌo, chi ni̱vi ñoyívi yóꞌo kéꞌé na ndiꞌi saá no̱o̱ ña o̱n váꞌa ña kúu ña káchí ini mi̱i na. Chi ña o̱n váꞌa kéꞌé ni̱vi yóꞌo va̱xi kuaꞌno ka̱ ña, ta sáti̱ví ña mi̱i na ta saá sáti̱ví ña inka̱ ni̱vi. Ndóꞌó ni̱vi na kándixa Jesucristo, xíni̱ ñóꞌó chikaa̱ ndó ndee̱ xíꞌin mi̱i ndó ña vivíi kutaku̱ ndó ta va̱ꞌa kasa ndivi ndó ña kóni Ndios. Saá tuku chikaa̱ ndó ndee̱ ña koni̱ va̱ꞌa ka̱ ndó Ndios. Nasita xíꞌin mi̱i ndó ña o̱n keꞌé ka̱ ndó ña o̱n váꞌa; kundeé ini ndó xíꞌin ña xóꞌvi̱ ndó, ta o̱n sandakoo ndó ña ndixa ndáa ini ndó Ndios. Xíni̱ ñóꞌó taxi xíꞌin mi̱i ndó ña kutaku̱ ndó nda̱tán káchí ini Ndios. Ndixa kukiꞌvi ini ndó koni ndó natáꞌan ndó na kándixa Jesucristo, ta saá kukiꞌvi ini ndó koni ndó ndiꞌi ni̱vi.
Tá kéꞌé ndó ndiꞌi ñava̱ꞌa yóꞌo, ta ndiꞌi saá ki̱vi̱ chíkaa̱ ndó ndee̱ ña kuaꞌno ka̱ ndó xíꞌin ñayóꞌo no̱o̱ Ndios, ta saá nduu ndó ni̱vi na kísa ndivi chiño ña ndáya̱ꞌví ní, ta sanáꞌa ndó ndí o̱n si̱ví ña ma̱ni̱ kúu ña xíni̱ va̱ꞌa ndó Jesucristo, Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó. Tá yóo ni̱vi na kándixa Jesucristo, ta o̱n vása kísa ndivi na ndiꞌi ñava̱ꞌa yóꞌo, ta saá ni̱vi yóꞌo táku̱ naa na, nda̱tán táku̱ ni̱vi nakuáá nduchu̱ no̱o̱, án na loꞌo chíín kuiti va̱ꞌa xíto nduchu̱ no̱o̱. Saá chi ni̱vi yóꞌo xa na̱ndoso na ndí Ndios ki̱sa káꞌno ini ra xa̱ꞌa̱ kua̱chi ke̱ꞌé na ta xa nda̱sa ndii ra na no̱o̱ ra. 10 Ña̱kán, nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, chikaa̱ ndó ndee̱ xíꞌin mi̱i ndó ña kuaꞌno ka̱ ndó xíꞌin ñava̱ꞌa ña kéꞌé ndó, chi ñayóꞌo sánáꞌa ña ndí ndixa Ndios na̱ka̱xin ra ndóꞌó ta ka̱na ra ndóꞌó kúu ndó nañoo mi̱i ra. Chi tá saá kéꞌé ndó, ta nda̱ ñii ki̱vi̱ o̱n nakava ndó no̱o̱ ña o̱n váꞌa ña taxi sandakoo ndó ña kándixa ndó Jesucristo. 11 Ta saá Ndios xíꞌin ñasi̱i̱ ini ra taxi ra ki̱ꞌvi ndó no̱o̱ xáꞌnda chiño Jesucristo ndiꞌi saá ki̱vi̱ ña va̱xi. Ta Jesucristo kúu Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó ta kúu ra Ta̱a ta̱ Sáka̱ku mi̱i yó.
12 Ta saá nda̱ ñii ki̱vi̱ o̱n sandakoo i̱ sánakáꞌán i̱ ndóꞌó xa̱ꞌa̱ ndiꞌi ñayóꞌo, vará ndóꞌó xa xíni̱ ndó ta ndinoꞌo ini ndó kándixa ndó ñanda̱a̱ ña nákaa̱ táku̱ ini ndó vitin. 13 Tá ña táku̱ ka̱ i̱, chiño no̱o̱ i̱ kúu ña sanakáꞌán i̱ ndóꞌó xa̱ꞌa̱ ndiꞌi ñanda̱a̱ yóꞌo, 14 chi Jesucristo, ta̱Káꞌno no̱o̱ yó, ta̱xi ra ña kúnda̱a̱ ini i̱ ndí ya̱chi̱ ní kixaa̱ ña kivi̱ i̱. 15 Ta xa̱ꞌa̱ ñayóꞌo chíkaa̱ ní i̱ ndee̱ xíꞌin mi̱i i̱ ña vivíi sanáꞌa i̱ ndóꞌó ndiꞌi ña xíni̱ ñóꞌó xa̱ꞌa̱ ña ndasaá va̱ꞌa kutaku̱ ndó nda̱tán kóni Ndios, ta saá tá xa ni̱xiꞌi̱ i̱, ta ndóꞌó nda̱ ñii ki̱vi̱ o̱n nandoso ndó to̱ꞌon yóꞌo.
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ ñalivi ña káꞌno kómí Jesucristo
16 Tá ki̱vi̱ sa̱náꞌa ndi̱ ndóꞌó ña kunda̱a̱ ini ndó xa̱ꞌa̱ ña ndikó tuku Jesucristo ñoyívi yóꞌo xíꞌin ndiꞌi ndee̱ ra, ta o̱n vása ní‑kaꞌa̱n ndi̱ xíꞌin ndó to̱ꞌon livi ña ka̱ku si̱ni̱ ni̱vi ñoyívi yóꞌo. To̱ꞌon ndixa kúu ña ndákuii̱n ndi̱ xa̱ꞌa̱ ra, chi xíꞌin nduchu̱ no̱o̱ ndi̱ xi̱ni ndi̱ ñalivi káꞌno ra ta xi̱ni ndi̱ ndiꞌi ndee̱ ra. 17 Xi̱ni ndi̱ ndasaá Ndios Yivá yó ta̱xi ra ñato̱ꞌó káꞌno ndaꞌa̱ Jesucristo, ta ta̱xi ra ña livi káꞌno náyeꞌe ra no̱o̱ ndi̱, chi nda̱ no̱o̱ livi ní yéꞌe ñoyívi ni̱no ki̱xi to̱ꞌon ña ni̱ka̱ꞌa̱n, káchí ña saá: “Ta̱yóꞌo kúu Sa̱ꞌya i̱, ta̱ kíꞌvi ní ini i̱ xíni i̱, ta kúsii̱ ní ini i̱ xíni i̱ ra”, ka̱chí Ndios. 18 Xi̱ni̱ so̱ꞌo ndi̱ to̱ꞌon yóꞌo, ña ke̱e ñoyívi ni̱no kúu ña, saá chi ñayóꞌo xi̱kuu ña ki̱vi̱ ni̱xa̱ꞌa̱n ndi̱ ni̱xi̱yo ndi̱ xíꞌin Jesucristo no̱o̱ yuku̱ síkón ña kúu yuku̱ yi̱i̱.
19 Ta saá ndixa kúnda̱a̱ ini yó ndí to̱ꞌon ña nda̱to̱ꞌon naprofeta xi̱na̱ꞌá kúu ñanda̱a̱. Ta va̱ꞌa ndixa chikaa̱ so̱ꞌo ndó to̱ꞌon ña ni̱ka̱ꞌa̱n nayóꞌo, saá chi to̱ꞌon yóꞌo chindeé ña ndóꞌó. Ta to̱ꞌon yóꞌo yóo ña xíꞌin ndó nda̱tán yóo ñii ñoꞌo̱ ña tóo̱n ndiníí ñoó a̱nda̱ kixaa̱ ña ti̱vi xita̱a̱n ta keta ki̱mi tí tóo̱n. Ta nda̱tán yóo ki̱mi tí tóo̱n xita̱a̱n, saá yóo Jesucristo, chi sánayeꞌe ra ini yó, ta táxi ra ña kunda̱a̱ ini yó ñanda̱a̱. 20 Xíni̱ ñóꞌó ní kunda̱a̱ ini ndó ñayóꞌo: nda̱ ñii ni̱vi o̱n kúchiño na nandaxin matóꞌón na xíꞌin si̱ni̱ mi̱i na, án nda̱tán káchí ini mi̱i na, to̱ꞌon Ndios ña ni̱taa naprofeta xi̱na̱ꞌá. 21 Chi to̱ꞌon ña ni̱ka̱ꞌa̱n naprofeta o̱n vása ní‑kaku ña si̱ni̱ mi̱i na án níma̱ mi̱i na, saá chi Níma̱ Ndios ni̱ka̱ꞌa̱n to̱ꞌon yóꞌo ini naprofeta ña ni̱ka̱ꞌa̱n na ña xíꞌin ni̱vi, nda̱tán kóni Ndios.