Tutu ñao̱vi̱ ti̱ꞌví ta̱Pablo kua̱ꞌa̱n ña ndaꞌa̱ ta̱Timoteo
1
Ta̱Pablo ti̱ꞌví ra to̱ꞌon yóꞌo ña chi̱ndeé ra ta̱Timoteo
Yi̱ꞌi̱, ta̱Pablo, ñii ta̱apóstol ta̱ kísa chiño no̱o̱ Jesucristo kúu i̱, chi saá kóni Ndios. Ta Ndios ti̱ꞌví ra yi̱ꞌi̱ ña ka̱ꞌa̱n ndoso i̱ to̱ꞌon ra no̱o̱ ni̱vi. Ta káꞌa̱n i̱ xíꞌin ni̱vi ndí Ndios táxi ra ña kutaku̱ na xíꞌin ra ndiꞌi saá ki̱vi̱, tá ndinoꞌo ini na kándixa na Jesucristo. Táa i̱ tutu yóꞌo ña xaa̱ ña ndaꞌa̱ yóꞌó, ta̱Timoteo. Ta yóꞌó, nda̱tán yóo sa̱ꞌya i̱ ta̱ kíꞌvi ní ini i̱ xíni i̱, saá yóo ún no̱o̱ i̱. Ta vitin kóni i̱ ndí Yivá yó Ndios xíꞌin Jesucristo ta̱ xáꞌnda chiño no̱o̱ yó, ná kundáꞌví ini ra koni ra yóꞌó, ná keꞌé ra ñava̱ꞌa ní xíꞌin ún, ta ná taxi ra ña koo va̱ꞌa ini ún.
Ta̱Pablo táxi ra ña táxaꞌvi ñaꞌá ndaꞌa̱ Ndios xa̱ꞌa̱ ta̱Timoteo
Ndiꞌi saá ki̱vi̱ ndúkú i̱ ñava̱ꞌa xa̱ꞌa̱ ún no̱o̱ Ndios, ta káꞌa̱n i̱ táxi i̱ ña táxaꞌvi ñaꞌá ndaꞌa̱ ra xa̱ꞌa̱ ún. Ta ñii ki̱ꞌva nda̱tán kui̱ya̱ xi̱na̱ꞌá ki̱sa to̱ꞌó naxi̱i̱ xi̱ta̱n i̱ Ndios, saá ndinoꞌo ini i̱ kísa to̱ꞌó i̱ Ndios vitin. Nákáꞌán i̱ vitin ndasaá xa̱ku ní ún xa̱ꞌa̱ i̱ ki̱vi̱ ni̱nda̱yi táꞌan yó, ta xa̱ꞌa̱ ñayóꞌo kóni ní i̱ koto i̱ yóꞌó vitin ña kuchiño kusii̱ ní ka̱ ini i̱. Chi ndixa xíni̱ i̱ ña ndinoꞌo ní ini ún kándixa ún Jesucristo. Siꞌna xi̱ta̱n ún ñáLoida ka̱ndixa, ta saá ka̱ndixa siꞌí ún ñáEunice, ta vitin kúnda̱a̱ ini i̱ ña ñii ki̱ꞌva saá kándixa va̱ꞌa mi̱i ún Jesucristo.
O̱n váꞌa kukaꞌan no̱o̱ yó
xa̱ꞌa̱ to̱ꞌon ñava̱ꞌa ña káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ Jesucristo
Xa̱ꞌa̱ ñayóꞌo ndúkú i̱ no̱o̱ ún ña o̱n sandakoo ún koni̱ ñóꞌó ún ndee̱ va̱ꞌa ña sa̱níꞌi Níma̱ Ndios yóꞌó ki̱vi̱ chi̱nóo i̱ ndaꞌa̱ i̱ si̱ni̱ ún, chi ndee̱ va̱ꞌa na̱kiꞌin ún, nda̱tán yóo ñoꞌo̱ xíxi̱, saá yóo ña, ta xíni̱ ñóꞌó kundaa va̱ꞌa ún ña, ña o̱n nda̱ꞌva̱ ña. Chi Níma̱ Ndios ña ta̱xi ra koo xíꞌin yó, o̱n si̱ví níma̱ ña kéꞌé ña nduu yó ni̱vi na yíꞌví ini kúu ña, ta Níma̱ ña ta̱xi Ndios koo ña ini mi̱i yó chíndeé ña nduu yó ni̱vi na nda̱kú ini. Ta Níma̱ Ndios táxi ña ndee̱, ña kuchiño yó kukiꞌvi ini yó koni táꞌan yó, ta kuchiño yó nasita xíꞌin mi̱i yó no̱o̱ ña o̱n váꞌa. Xa̱ꞌa̱ ñayóꞌo, o̱n kukaꞌan no̱o̱ ún ndakuii̱n ún ka̱ꞌa̱n ún to̱ꞌon ñava̱ꞌa xa̱ꞌa̱ Jesucristo, ta ni o̱n kukaꞌan no̱o̱ ún xa̱ꞌa̱ yi̱ꞌi̱, ta̱a ta̱ nákaa̱ ini veꞌe ka̱a xa̱ꞌa̱ Jesucristo. Tá mií ka̱, koo tiꞌva ún xíꞌin ndee̱ ña nátaxi Ndios ndaꞌa̱ ún, ña kuchiño ún xo̱ꞌvi̱ ún, ñii ki̱ꞌva nda̱tán xóꞌvi̱ yi̱ꞌi̱ xa̱ꞌa̱ to̱ꞌon Jesucristo. Ndios sa̱ka̱ku ra mi̱i yó ta na̱kana ra mi̱i yó ña kuu yó ni̱vi na kutaku̱ ndii no̱o̱ ra, nda̱tán kóni ra. Ta o̱n si̱ví xa̱ꞌa̱ chiño va̱ꞌa ña ke̱ꞌé yó kúu ña ke̱ꞌé Ndios ñava̱ꞌa yóꞌo xíꞌin yó, ta xa̱ꞌa̱ ña chi̱tóni̱ mi̱i Ndios xíꞌin ña káꞌno ini ra, ta xa̱ꞌa̱ ñava̱ꞌa ki̱sa ndivi Jesucristo xa̱ꞌa̱ yó, Ndios sa̱ka̱ku ra yó ta na̱kana ra yó ña kúu yó ni̱vi na ndíko̱n yichi̱ ra. Saá chi̱tóni̱ Ndios ki̱vi̱ ta̱ꞌán ka̱ kixáꞌá koo ki̱vi̱ no̱ó ñoyívi yóꞌo. 10 Ta vitin Ndios xa sa̱náꞌa ra mi̱i yó ndí ta̱ káꞌno ní ini kúu ra, chi ti̱ꞌví ra Jesucristo ki̱xaa̱ ra ñoyívi yóꞌo, ta ta̱yóꞌo sa̱ndiꞌi ra xa̱ꞌa̱ ndee̱ ña xáꞌni ni̱vi. Ta xíꞌin to̱ꞌon ñava̱ꞌa ña káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ Jesucristo ndasaá sáka̱ku ra ni̱vi, Ndios sa̱náꞌa káxín ra mi̱i yó ndasaá kuchiño kutaku̱ yó xíꞌin ra ndiꞌi saá ki̱vi̱ ña va̱xi.
11 Ndios sa̱kuiso chiño ra yi̱ꞌi̱ ña ka̱ꞌa̱n ndoso i̱ to̱ꞌon ñava̱ꞌa yóꞌo xa̱ꞌa̱ Jesucristo, ta sa̱kuiso chiño ra yi̱ꞌi̱ kúu i̱ ta̱apóstol xa̱ꞌa̱ ña sanáꞌa i̱ ni̱vi na o̱n vása kúu najudío. 12 Xa̱ꞌa̱ ña kísa ndivi i̱ chiño yóꞌo ña sa̱kuiso chiño ra yi̱ꞌi̱, vitin xóꞌvi̱ i̱ ndiꞌi tondóꞌó yóꞌo. Ta saá ni, o̱n vása kúkaꞌan no̱o̱ i̱ xa̱ꞌa̱ ndiꞌi ña xóꞌvi̱ i̱, chi xíni̱ káxín i̱ yu kúu ta̱a ta̱ kándixa i̱, ta ndixa ndáa ini i̱ ndí kómí ra ndee̱ ña kundaa va̱ꞌa ra to̱ꞌon ra ña ta̱xi ra ndaꞌa̱ i̱, ta saá ni̱vi na kándixa ra ka̱ꞌa̱n ndoso na to̱ꞌon ra a̱nda̱ kixaa̱ ki̱vi̱ ña ndikó Jesucristo ñoyívi yóꞌo.
13 Ta xíni̱ ñóꞌó ún kundiko̱n va̱ꞌa ún yichi̱ ña nda̱a̱ ña kúu ña sa̱náꞌa i̱ yóꞌó. Ta o̱n sandakoo ún ña kandixa ún Ndios, ta ni o̱n sandakoo ún kukiꞌvi ini ún koni ún natáꞌan yó, saá chi ndee̱ ña kutaku̱ yó saá kúu ñava̱ꞌa sa̱níꞌi Jesucristo mi̱i yó xa̱ꞌa̱ ña kándixa yó ra. 14 Ta xíꞌin ndee̱ Níma̱ Ndios ña yóo ini mi̱i yó, xíni̱ ñóꞌó kundaa va̱ꞌa ún to̱ꞌon ña nda̱a̱ ña sa̱kuiso chiño Ndios yóꞌó xa̱ꞌa̱ ña va̱ꞌa ndato̱ꞌon ún ña xíꞌin ni̱vi.
15 Xa xíni̱ ún ta̱Figelo xíꞌin ta̱Hermógenes xíꞌin kua̱ꞌa̱ ní ni̱vi na kándixa Jesucristo na ndóo kua̱ꞌa̱ ñoo no̱o̱ ñoꞌo̱ Asia, xa sa̱ndakoo na yi̱ꞌi̱, ta nda̱ loꞌo o̱n xi̱in na koni ka̱ na yi̱ꞌi̱. 16 Ta ta̱Onesíforo, o̱n vása ní‑keꞌé ra saá, chi kua̱ꞌa̱ ní yichi̱ nda̱sa va̱ꞌa ra ini i̱. Xa̱ꞌa̱ ñava̱ꞌa ke̱ꞌé ta̱Onesíforo xíꞌin i̱, ndúkú i̱ no̱o̱ Ndios ña kundáꞌví ini ra koni ra ta̱yóꞌo xíꞌin naveꞌe ra. Saá chi ta̱yóꞌo o̱n vása ní‑kukaꞌan no̱o̱ ra xa̱ꞌa̱ yi̱ꞌi̱, vará xi̱ni ra yi̱ꞌi̱ yóo i̱ nóꞌni i̱ xíꞌin ka̱a ini veꞌe ka̱a. 17 Nda̱ víka̱, ki̱vi̱ ki̱xaa̱ ta̱Onesíforo ñoo Roma yóꞌo, ta na̱ndukú ní ra yi̱ꞌi̱ a̱nda̱ na̱níꞌi ra yi̱ꞌi̱. 18 Ta saá, ki̱vi̱ to̱nda̱a ña kasa nani Ndios kua̱chi ndiꞌi ni̱vi ñoyívi yóꞌo, ndáti i̱ ná kundáꞌví ini Ndios koni ra ta̱Onesíforo. Ta mi̱i ún, ta̱Timoteo, xíni̱ va̱ꞌa ún xa̱ꞌa̱ ndiꞌi ñava̱ꞌa ke̱ꞌé ra ña chi̱ndeé ra mi̱i yó ki̱vi̱ ni̱xi̱yo yó ñoo Éfeso.