Tutu yóꞌo káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ chiño
ña ki̱sa ndivi naapóstol
na sa̱kuiso chiño Jesucristo
1
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n
ndí ta̱Jesús ki̱ndo̱o ra xíꞌin ni̱vi na kándixa ñaꞌá
ña ndixa kixaa̱ Níma̱ Ndios kutaku̱ ña ini na
Ñayóꞌo kúu tutu ñao̱vi̱ tíꞌví i̱ xaa̱ ndaꞌa̱ ún, tata Teófilo. Tutu ñano̱ó ni̱taa i̱ nda̱to̱ꞌon i̱ xa̱ꞌa̱ ndiꞌi ña ke̱ꞌé ta̱Jesús, ta xíꞌin ndiꞌi ña sa̱náꞌa ra, nda̱ ki̱vi̱ ki̱xaa̱ ra ñoyívi yóꞌo ta̱nda̱ ki̱vi̱ nda̱a ra kua̱noꞌo̱ ra ñoyívi ni̱no. Ta saá ki̱vi̱ o̱n ta̱ꞌán ndaa ra ñoyívi ni̱no, ta xíꞌin ndee̱ Níma̱ Ndios, ta̱Jesús ni̱ka̱ꞌa̱n ra xa̱ꞌnda chiño ra no̱o̱ nata̱a na na̱ka̱xin ra kuu naapóstol ña kasa chiño na no̱o̱ ra.* To̱ꞌon “apóstol” kóni kachí ña: Ni̱vi na tíꞌví ta̱káꞌno kasa ndivi na chiño ra. Tá ndi̱ꞌi ña ni̱xo̱ꞌvi̱ ní ta̱Jesús ta ni̱xiꞌi̱ ra ta na̱taku̱ ra, ta saá o̱vi̱ si̱ko̱ ka̱ ki̱vi̱ ni̱xi̱yo ra ñoyívi yóꞌo, ta ni̱ti̱vi ra kua̱ꞌa̱ ní yichi̱ no̱o̱ naapóstol yóꞌo, ta xíꞌin mi̱i ra sa̱náꞌa káxín ra no̱o̱ na ndí ña nda̱a̱ na̱taku̱ ra, ta ndixa kúu ra ta̱ táku̱, ta nda̱to̱ꞌon ra xíꞌin na xa̱ꞌa̱ yichi̱ no̱o̱ xáꞌnda chiño Ndios.
Ñii ki̱vi̱ ña na̱kutáꞌan ta̱Jesús xíꞌin naapóstol yóꞌo, ta xa̱ꞌnda chiño ra no̱o̱ na, ni̱ka̱ꞌa̱n ra, káchí ra saá xíꞌin na:
―O̱n kee ndó ñoo Jerusalén yóꞌo vitin, ta kundati ndó nda̱ ná kixaa̱ mi̱i ñava̱ꞌa ña ki̱ndo̱o Ndios xíꞌin ndó tiꞌví ra kixaa̱ ña no̱o̱ ndó. Mi̱i ñava̱ꞌa yóꞌo kúu ña xa nda̱to̱ꞌon i̱ xíꞌin ndó xa̱ꞌa̱. Xíni̱ ndó ndí sa̱kán loꞌo kui̱ya̱ ni̱yaꞌa, ta̱Juan ni̱xi̱yo ra sa̱kuchu ra ni̱vi xíꞌin takuií, ta ti̱xin ña loꞌo ní ki̱vi̱ va̱xi, ta ndóꞌó kuchu ndó xíꞌin Níma̱ Ndios ―káchí ta̱Jesús xíꞌin na.
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ ta̱Jesús
nda̱a ra kua̱noꞌo̱ ra ñoyívi ni̱no
Ñii ki̱vi̱ na̱kutáꞌan ta̱Jesús xíꞌin naapóstol, ta ni̱nda̱ka̱ to̱ꞌon na ra, káchí na saá xíꞌin ra:
―Tata, ¿án vitin xa ni̱to̱nda̱a ki̱vi̱ kindaa ún ndee̱ ndaꞌa̱ nañoo Roma, ta kixáꞌá mi̱i ún kaꞌnda chiño ún no̱o̱ nañoo yó naIsrael? Ta saá ñoo mi̱i yó tuku kukomí ña ndee̱ ña kaꞌnda chiño ña no̱o̱ mi̱i yó.
Ta nda̱kuii̱n ta̱Jesús, ni̱ka̱ꞌa̱n ra xíꞌin na:
―Ndios o̱n taxi ra ña kunda̱a̱ ini ndó ama kasa ndivi ra chiño ra. Ñii la̱á mi̱i Ndios kómí ra nda̱yí kaꞌnda chiño ra ndá ki̱vi̱ ta ndá hora kundivi ña chi̱tóni̱ ra kasa ndivi ra xíꞌin ni̱vi ñoyívi yóꞌo. Ta ndóꞌó, ki̱vi̱ ña kixaa̱ Níma̱ Ndios ña kutaku̱ ña ini ndó, ta saá nakiꞌin ndó ndee̱ Ndios, ta kuu ndó ni̱vi na ndakuii̱n xa̱ꞌa̱ i̱. Siꞌna kixáꞌá ndó ndato̱ꞌon ndó xa̱ꞌa̱ i̱ xíꞌin ni̱vi na táku̱ ñoo Jerusalén, ta saá ko̱ꞌo̱n ndó ndiꞌi ñoo ña yóo estado Judea, ta saá ko̱ꞌo̱n ndó ndiꞌi ñoo ña yóo estado Samaria, ta saá ko̱ꞌo̱n ndó ndiꞌi ñoo ña yóo ndiꞌi xiiña ñoyívi yóꞌo. Ta ndiꞌi ñoo yóꞌo ndato̱ꞌon ndó xíꞌin ni̱vi xa̱ꞌa̱ i̱ ―káchí ta̱Jesús xíꞌin na.
Ta ndi̱ꞌi ni̱ka̱ꞌa̱n ra, ta saá Ndios sa̱ndaa ra ta̱Jesús kua̱ꞌa̱n noꞌo̱ ra ñoyívi ni̱no. Ta naapóstol na ni̱yita xíꞌin ra yóꞌo, xíto na kua̱ꞌa̱n ndaa ra nda̱ ni̱no, ta̱nda̱ ni̱xaa̱ ra nda̱ no̱o̱ kánóo vi̱ko̱ yaa. Ta saá ni̱‑taxi ka̱ vi̱ko̱ yóꞌo koto na ra. 10 Tá yíta na xíto ndaa ka̱ na ñoyívi ni̱no, ta xatiꞌva na̱koto na yíta o̱vi̱ ta̱a xíꞌin na, ndíxin nata̱a yóꞌo tiko̱to̱ yaa ní, 11 ta o̱vi̱ nata̱a yóꞌo ni̱ka̱ꞌa̱n na xíꞌin na, káchí na saá:
―Ndóꞌó, nata̱a nañoo estado Galilea, ¿nda̱chun yíta ndó xíto ndaa ndó ñoyívi ni̱no? Chi Ndios xa na̱kiꞌin tuku ra ta̱Jesús, kua̱noꞌo̱ ra ñoyívi ni̱no vitin. Ta nda̱tán nda̱a ra kua̱noꞌo̱ ra ñoyívi ni̱no vitin, ñii ki̱ꞌva saá ñii ki̱vi̱ va̱xi tuku ndikó ra kixi ra ñoyívi yóꞌo ―káchí o̱vi̱ nata̱a yóꞌo xíꞌin naapóstol na yíta yóꞌo.
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n yu kúu ta̱a ta̱ nakuiso chiño no̱o̱ ta̱Judas
12 Ta saá naapóstol yóꞌo no̱o na no̱o̱ xi̱ki̱ tón Olivo ta kua̱noꞌo̱ na nda̱ ñoo Jerusalén. Xi̱ki̱ tón Olivo yóꞌo yatin yóo ña ñoo Jerusalén: ñaxíká yóo ña kúu ñii kilómetro. Ñii kilómetro kúu ñakáni̱ ña kivi kaka ni̱vi ki̱vi̱ yi̱i̱ ña nákindée na, káchí nda̱yí najudío. 13 Tá ni̱ki̱ꞌvi na ñoo Jerusalén, ta saá na̱xaa̱ na ñii veꞌe, ta nda̱a na ñii cuarto ña kánóo no̱o̱ yóo piso o̱vi̱ no̱o̱ ndóo na. Ta naapóstol na ndóo yóꞌo kúu ta̱Pedro, ta̱Jacobo, ta̱Juan, ta̱Andrés, ta̱Felipe, ta̱Tomás, ta̱Bartolomé, ta̱Mateo, ta̱Jacobo ta̱ kúu sa̱ꞌya ta̱Alfeo, xíꞌin ta̱Simón ta̱ kúu ta̱táꞌan napartido zelote, xíꞌin ta̱Judas ta̱ kúu sa̱ꞌya inka̱ ta̱ na̱ní Jacobo. 14 Ndiꞌi nata̱a yóꞌo nákutáꞌan na xíꞌin nañani ta̱Jesús xíꞌin siꞌí ra ñáMaría xíꞌin inka̱ násíꞌí ná xi̱ndiko̱n sa̱ta̱ ta̱Jesús. Ta ndiꞌi ni̱vi yóꞌo, nákutáꞌan na ndiꞌi saá ki̱vi̱, ta ñii yuꞌú yóo na káꞌa̱n na xíꞌin Ndios.
15 Ta ki̱xaa̱ ñii ki̱vi̱ ña na̱kutáꞌan ñii ciento o̱ko̱ ni̱vi na kándixa ta̱Jesús, ta yóo na káꞌa̱n na xíꞌin Ndios. Ta saá na̱kundichi ta̱Pedro, ta ni̱ka̱ꞌa̱n ra, káchí ra xíꞌin na saá:
16 ―Natáꞌan yó, xíni̱ ñóꞌó kundivi nda̱tán káchí to̱ꞌon Ndios ña ni̱taa ta̱rey David kui̱ya̱ xi̱na̱ꞌá, chi Níma̱ Ndios ta̱xi ña to̱ꞌon ña ni̱taa ra ña káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ ta̱Judas Iscariote, ta̱ xi̱kuu ta̱ xi̱niꞌi yichi̱ ni̱vi na ti̱in ta̱Jesús. 17 Ta ta̱Judas xi̱kuu ra ñii ta̱táꞌan mi̱i ndi̱, na kúu ta̱a na ni̱xika xíꞌin ta̱Jesús, ta ñii káchí ki̱sa chiño ra xíꞌin ndi̱. 18 Ta saá ni, ni̱si̱kó ra ta̱Jesús, ta ki̱ꞌin ra si̱ꞌún xa̱ꞌa̱ ña ke̱ꞌé ra ña o̱n váꞌa yóꞌo, ta xíꞌin si̱ꞌún yóꞌo sa̱ta ra ñii ñoꞌo̱. Ta saá ni̱xaa̱ ra no̱o̱ yóo ñoꞌo̱ sa̱ta ra yóꞌo, ta xa̱ꞌni xíꞌin mi̱i ra, ta na̱kava ra no̱o̱ ñoꞌo̱ yóꞌo. Tá na̱kava ra, ta si̱ni̱ ra ka̱ni ña no̱o̱ ñoꞌo̱, ta ni̱nda̱ta̱ ti̱xin ra nda̱ ke̱e xiti ra. 19 Ta ndiꞌi ni̱vi nañoo Jerusalén xi̱ni̱ so̱ꞌo na ña ndo̱ꞌo ta̱Judas ni̱xiꞌi̱ ra. Ña̱kán sa̱kunaní na ñoꞌo̱ ña sa̱ta ra Acéldama, ta ki̱vi̱ yóꞌo kóni kachí ña: Ñoꞌo̱ no̱o̱ ni̱xi̱ta̱ ni̱i̱. 20 Xíꞌin ñayóꞌo ku̱ndivi ña káchí to̱ꞌon Ndios ña ni̱taa na kui̱ya̱ xi̱na̱ꞌá, saá chi ñii xiiña no̱o̱ tutu ña na̱ní Salmos, káchí ña saá:
Va̱ꞌa ka̱ ná koo vi̱chí veꞌe ra,
nda̱ ñii ni̱vi ná o̱n kutaku̱ ka̱ na ini veꞌe ra,
káchí to̱ꞌon Ndios. Ta inka̱ xiiña no̱o̱ to̱ꞌon Ndios káchí ña saá:
Xíni̱ ñóꞌó inka̱ ta̱a nakuiso chiño no̱o̱ ra,
káchí to̱ꞌon Ndios ―káchí ta̱Pedro káꞌa̱n ra.
21 Ta tuku ni̱ka̱ꞌa̱n ta̱Pedro, káchí ra saá:
―Ta vitin xíni̱ ñóꞌó naka̱xin yó ñii ta̱a ta̱ nakuiso chiño no̱o̱ ta̱Judas. Ta ta̱a yóꞌo xíni̱ ñóꞌó kuu ra ñii ta̱a ta̱ ñii káchí ni̱xika xíꞌin yó ki̱vi̱ xi̱ndiko̱n yó sa̱ta̱ ta̱Jesús, 22 nda̱ ki̱vi̱ ta̱Juan sa̱kuchu ra ta̱Jesús, ta̱nda̱ ki̱vi̱ nda̱a ta̱Jesús ñoyívi ni̱no. Saá chi ta̱a ta̱ naka̱xin yó xíni̱ ñóꞌó kuu ra ñii ta̱a ta̱ ñii káchí kuchiño ndakuii̱n xíꞌin yó no̱o̱ ni̱vi, ña ndato̱ꞌon ra ndí ndixa na̱taku̱ ta̱Jesús ―káchí ta̱Pedro, káꞌa̱n ra.
23 Ta saá ni̱ka̱ꞌa̱n na ki̱vi̱ o̱vi̱ ta̱a ta̱ kuchiño nakuiso chiño no̱o̱ ta̱Judas. Ta ñii ra na̱ní Matías, inka̱ ra na̱ní José. Ta ta̱José yóꞌo yóo inka̱ ki̱vi̱ ra ña kúu Barsabás; ta inka̱ ki̱vi̱ sa̱kunaní na ra kúu Justo. 24 Ta saá ndiꞌi ni̱vi na na̱kutáꞌan yóꞌo ni̱ka̱ꞌa̱n na xíꞌin Ndios, káchí na saá:
―Tata Ndios, yóꞌó kúu Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ ndi̱, ta xíni̱ ún níma̱ ndiꞌi ni̱vi, ña̱kán ndúkú ndi̱ no̱o̱ ún sanáꞌa ún no̱o̱ ndi̱, yukú ñii ta̱ o̱vi̱ yóꞌo na̱ka̱xin ún 25 kuu ñii ta̱apóstol ta̱ nakuiso chiño no̱o̱ ta̱Judas, chi xa̱ꞌa̱ ña o̱n váꞌa ke̱ꞌé ta̱Judas sa̱ndakoo ra chiño ña sa̱kuiso chiño ún ra, ta ni̱xiꞌi̱ ra, ta saá kua̱ꞌa̱n ra ñii xiiña no̱o̱ xíni̱ ñóꞌó ko̱ꞌo̱n ra ―káchí na, káꞌa̱n na xíꞌin Ndios.
26 Ta saá chi̱kaa̱ na suerte ña kunda̱a̱ ini na yu kuu ta̱a ta̱ nakuiso chiño no̱o̱ ta̱Judas. Ta saá ta̱a ta̱ ke̱ta nakuiso chiño kúu ta̱Matías. Ta saá ndu̱u ra ñii ta̱táꞌan naapóstol. Ta saá tuku ndu̱u na u̱xu̱ o̱vi̱ naapóstol.

*1:2 To̱ꞌon “apóstol” kóni kachí ña: Ni̱vi na tíꞌví ta̱káꞌno kasa ndivi na chiño ra.

1:12 Ñii kilómetro kúu ñakáni̱ ña kivi kaka ni̱vi ki̱vi̱ yi̱i̱ ña nákindée na, káchí nda̱yí najudío.