Tutu ña ni̱taa ta̱Pablo
ña ti̱ꞌví ra kua̱ꞌa̱n ndaꞌa̱
ni̱vi na kándixa Jesucristo
na táku̱ ñoo Colosas
1
Ta̱Pablo tíꞌví ra to̱ꞌon ña chindeé ra
ni̱vi na kándixa Jesucristo na táku̱ ñoo Colosas
Yi̱ꞌi̱ kúu i̱ ta̱Pablo, ta Ndios sa̱kuiso chiño ra yi̱ꞌi̱ kúu i̱ ta̱apóstol, ta̱a ta̱ kísa chiño no̱o̱ Jesucristo. Ta vitin yi̱ꞌi̱ xíꞌin ñani yó ta̱Timoteo táa ndi̱ tutu yóꞌo, xaa̱ ña ndaꞌa̱ ndóꞌó, nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó na táku̱ ñoo Colosas. Ndóꞌó kúu nañoo Ndios chi kándixa ndó Jesucristo ta vivíi ndíko̱n ndó yichi̱ ra. Ta Yivá yó Ndios xíꞌin Jesucristo Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó, ná taxi ra ña koo ñava̱ꞌa ini ndó, ta ná keꞌé ra ñava̱ꞌa xíꞌin ndó.
Xíꞌin to̱ꞌon yóꞌo ta̱Pablo ndúkú ra no̱o̱ Ndios ña taxi ra ñandíchí ra kutaku̱ ña ini ni̱vi na kándixa Jesucristo
Ndiꞌi saá ki̱vi̱ káꞌa̱n ndi̱ xa̱ꞌa̱ ndó xíꞌin Ndios, ta̱ kúu Yivá Jesucristo, Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó. Ta káꞌa̱n ndi̱ táxi ndi̱ ña táxaꞌvi ñaꞌá xa̱ꞌa̱ ndó. Káꞌa̱n ndi̱ saá xa̱ꞌa̱ ndó no̱o̱ Ndios, chi xa xi̱ni̱ so̱ꞌo ndi̱ ña ndinoꞌo ní ini ndó kándixa ndó ta ndáa ini ndó Jesucristo, ta kíꞌvi ní ini ndó xíni ndó ndiꞌi ni̱vi na kúu sa̱ꞌya Ndios. Saá táku̱ ndó chi ndáa ini ndó ndí xa yóo tiꞌva ñava̱ꞌa ñoyívi ni̱no ta ndixa nakiꞌin ndó ñava̱ꞌa yóꞌo ndaꞌa̱ Ndios. Nda̱ ki̱vi̱ xi̱ni̱ so̱ꞌo ndó to̱ꞌon ña nda̱a̱ xa̱ꞌa̱ Jesucristo ndáa ini ndó ndí ndixa nakiꞌin ndó ñava̱ꞌa yóꞌo. Ta mi̱i to̱ꞌon ñava̱ꞌa xa̱ꞌa̱ Jesucristo ña kándixa ndó kúu to̱ꞌon ña xa xíta̱ níꞌnó kua̱ꞌa̱ ní xiiña ñoyívi yóꞌo, ta kua̱ꞌa̱ ní ni̱vi xa kándixa na to̱ꞌon yóꞌo. Ta ñii ki̱ꞌva nda̱tán to̱ꞌon yóꞌo chíndeé ña ndóꞌó ña va̱ꞌa va̱xi kuaꞌno ndó ndíko̱n ndó yichi̱ Jesucristo, saá chíndeé ña ni̱vi yóꞌo. Ta kéꞌé to̱ꞌon Ndios ñava̱ꞌa yóꞌo xíꞌin ndó nda̱ ki̱vi̱ no̱ó ña ku̱nda̱a̱ ini ndó ndí Ndios kúu ra ta̱a ta̱ va̱ꞌa ní káꞌno ini xíni ra ni̱vi. Ta ndóꞌó xa xíni̱ ndó to̱ꞌon va̱ꞌa yóꞌo, chi ñani yó ta̱Epafras, ta̱a ta̱ kíꞌvi ní ini ndi̱ xíni ndi̱, sa̱náꞌa ra ndóꞌó. Ta̱Epafras yóꞌo kúu ñii ta̱a ta̱ kísa chiño xíꞌin ndi̱ no̱o̱ Jesucristo, ta ndiꞌi saá ki̱vi̱ kísa ndivi ra chiño Jesucristo xa̱ꞌa̱ ña chindeé ra ndóꞌó. Ta ñani yó ta̱Epafras yóꞌo xa nda̱to̱ꞌon ra xíꞌin ndi̱ ndasaá kíꞌvi ní ini ndó xíni ndó ndiꞌi ni̱vi na kándixa Jesucristo. Ta ña kíꞌvi ini ndó xíni ndó ni̱vi yóꞌo kúu ña káku no̱o̱ Níma̱ Ndios.
Ta saá nda̱ ki̱vi̱ xi̱ni̱ so̱ꞌo ndi̱ to̱ꞌon yóꞌo xa̱ꞌa̱ ndó ta̱nda̱ ki̱vi̱ vitin, o̱n vása sándakoo ndi̱ káꞌa̱n ndi̱ xíꞌin Ndios xa̱ꞌa̱ ndó. Ta xáku ndáꞌví ndi̱ no̱o̱ ra ña taxi ra ña kunda̱a̱ va̱ꞌa ini ndó yu kúu ña kóni ra. Ta ndúkú ndi̱ no̱o̱ ra ña taxi ra ñandíchí Níma̱ ra kutaku̱ ña ini ndó xa̱ꞌa̱ ña kunda̱a̱ va̱ꞌa ini ndó ndasaá vivíi xíni̱ ñóꞌó kutaku̱ ndó yichi̱ ra. 10 Ta saá kutaku̱ ndó nda̱tán kóni Jesucristo, Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó, ta ndiꞌi saá chiño ña kasa ndivi ndó kuu ña kusii̱ ní ini ra koni ra, chi nduu ndó ni̱vi na keꞌé kua̱ꞌa̱ ní ñava̱ꞌa ta ndiꞌi saá ki̱vi̱ kuaꞌno ndó xíꞌin ña koni̱ va̱ꞌa ka̱ ndó Ndios. 11 Ta xáku ndáꞌví ndi̱ no̱o̱ Ndios ña chikaa̱ ra ndee̱ káꞌno ra kutaku̱ ña ini ndó xa̱ꞌa̱ ña nduu ndó ni̱vi na xíꞌin ña káꞌno ini, kundeé no̱o̱ ndiꞌi ñayo̱ꞌvi̱ va̱xi no̱o̱ ndó. 12 Ta xíꞌin ñasi̱i̱ ní ini ndó ñii ñii ki̱vi̱ ka̱ꞌa̱n ndó taxi ndó ña táxaꞌvi ñaꞌá ndaꞌa̱ Yivá yó Ndios chi táxi ra ndiꞌi ña xíni̱ ñóꞌó ndaꞌa̱ ndó ña kúchiño nakiꞌin ndó ñava̱ꞌa ña xa yóo tiꞌva ñoyívi ni̱no, no̱o̱ yóo ñoꞌo̱ livi yéꞌe. 13 Ndios xa sa̱ka̱ku ra mi̱i yó no̱o̱ ndee̱ ña o̱n váꞌa ña kúu ña xáꞌnda chiño no̱o̱ yichi̱ o̱n váꞌa ña kúu no̱o̱ naa, ta Ndios na̱taxi ra mi̱i yó ndaꞌa̱ Sa̱ꞌya ra Jesucristo, ta̱a ta̱ kíꞌvi ní ini Ndios xíni ra, ta vitin ndíko̱n yó yichi̱ va̱ꞌa no̱o̱ xáꞌnda chiño Jesucristo. 14 Saá chi xíꞌin ni̱i̱ ra ña ni̱xi̱ta̱ ndaꞌa̱ tón cruz ki̱vi̱ ni̱xiꞌi̱ ra, Jesucristo sa̱ka̱ku ra mi̱i yó no̱o̱ ndee̱ ña o̱n váꞌa, ta Ndios ki̱sa káꞌno ini ra xa̱ꞌa̱ kua̱chi yó.
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n ña ndí xa̱ꞌa̱ ña ni̱xiꞌi̱ Jesucristo xa̱ꞌa̱ kua̱chi yó, vitin kúchiño nakutáꞌan va̱ꞌa yó xíꞌin Ndios
15 Jesucristo, ta̱a ta̱ xa xi̱ni ni̱vi ñoyívi yóꞌo xíꞌin nduchu̱ no̱o̱ na, kúu ta̱a ta̱ sa̱náꞌa xíꞌin mi̱i ra ndasaá yóo Ndios, ta̱a ta̱ o̱n kúchiño koni yó xíꞌin nduchu̱ no̱o̱ yó. Chi Jesucristo ñii kúu ra xíꞌin Ndios, ta ki̱vi̱ o̱n ta̱ꞌán kasa va̱ꞌa Ndios ndiꞌi ña xa yóo ku̱va̱ꞌa vitin, ta xa táku̱ Jesucristo ki̱vi̱ saá, ta kúu ra ta̱a ta̱káꞌno no̱o̱ ndiꞌi ña ku̱va̱ꞌa. 16 Xíꞌin Jesucristo ki̱sa va̱ꞌa Ndios ndiꞌi ña yóo ñoyívi yóꞌo xíꞌin ndiꞌi ña yóo ñoyívi ni̱no. Ta xíꞌin Jesucristo ki̱sa va̱ꞌa Ndios ndiꞌi ña kúchiño yó koni yó xíꞌin nduchu̱ no̱o̱ yó, ta ki̱sa va̱ꞌa ra ndiꞌi ña o̱n kúchiño yó koni yó xíꞌin nduchu̱ no̱o̱ yó. Chi Ndios ki̱sa va̱ꞌa ra ndiꞌi no̱o̱ naángel na xáꞌnda chiño, ta ki̱sa va̱ꞌa ra ndiꞌi inka̱ no̱o̱ níma̱ ña xáꞌnda chiño, vará o̱n kúchiño yó koni yó ñayóꞌo xíꞌin nduchu̱ no̱o̱ yó. Ta ndiꞌi ña yóo ku̱va̱ꞌa kúu ña ki̱sa va̱ꞌa Ndios xíꞌin Jesucristo, ta xa̱ꞌa̱ ña kasa káꞌno ña Jesucristo kúu ña ku̱va̱ꞌa ndiꞌi ña. 17 Tá o̱n ta̱ꞌán kasa va̱ꞌa Ndios ñoyívi xíꞌin ndiꞌi inka̱ ña yóo, ta xa táku̱ Jesucristo. Ta ndiꞌi ña ku̱va̱ꞌa, ti̱xin ndee̱ Jesucristo yóo ndiꞌi ña, ta Jesucristo ndíso chiño ra xíꞌin ñii ñii ña ku̱va̱ꞌa, ta ndiꞌi ña ku̱va̱ꞌa yóo ña ti̱xin ndee̱ ra ko̱to̱ kama ndiꞌi xa̱ꞌa̱ ña. 18 Ta nda̱tán yóo si̱ni̱ ni̱vi xíꞌin yi̱kí ko̱ñu na, saá yóo Jesucristo xíꞌin ni̱vi na kándixa ñaꞌá. Saá chi Jesucristo kúu ta̱no̱ó no̱o̱ ndiꞌi ni̱vi na kándixa ñaꞌá, ta Jesucristo kúu ta̱no̱ó na̱taku̱ no̱o̱ ni̱vi na ni̱xiꞌi̱. Ta saá Jesucristo kúu ta̱káꞌno no̱o̱ ndiꞌi ña ku̱va̱ꞌa. 19 Ndios xíꞌin ndiꞌi mi̱i ra táku̱ ra ini Jesucristo, chi saá kúsii̱ ini Ndios. 20 Ta xíꞌin ña ni̱xiꞌi̱ Jesucristo ta na̱taku̱ ra, Ndios ke̱ꞌé ra ndí ndiꞌi ña yóo ñoyívi yóꞌo ta ndiꞌi ña yóo ñoyívi ni̱no, va̱ꞌa na̱kutáꞌan ña xíꞌin ra. Saá chi ni̱i̱ Jesucristo ña ni̱xi̱ta̱ ndaꞌa̱ tón cruz ki̱vi̱ ni̱xiꞌi̱ ra, ta̱xi ña ndí ndiꞌi ña yóo ku̱va̱ꞌa vitin yóo va̱ꞌa ña xíꞌin Ndios.
21 Xi̱na̱ꞌá ndóꞌó xi̱kuu ndó ni̱vi na ni̱saa̱ ini xi̱ni na Ndios, ta xi̱taku̱ xíká ní ndó no̱o̱ ra, chi ña o̱n váꞌa xi̱xani si̱ni̱ ndó, ta ña o̱n váꞌa xi̱keꞌé ndó, ñayóꞌo chi̱ndaꞌá ña ndóꞌó ku̱xíká ndó no̱o̱ Ndios. Ta vitin Ndios sa̱nakutáꞌan va̱ꞌa ra ndóꞌó xíꞌin mi̱i ra, 22 xa̱ꞌa̱ ña ni̱xiꞌi̱ Jesucristo ki̱vi̱ xi̱takaa̱ ndaa yi̱kí ko̱ñu ra ndaꞌa̱ tón cruz. Ndios ki̱sa ndivi ra chiño káꞌno yóꞌo xíꞌin ndó, chi kóni ra ndí tá kixaa̱ ki̱vi̱ ña kuita ndó no̱o̱ ra, ta Jesucristo sanáꞌa ra ndí ndóꞌó kúu ni̱vi na ndii, ni̱vi na o̱n ko̱ó kua̱chi ndíso, ta ni o̱n ko̱ó ña o̱n váꞌa naníꞌi ni̱vi ña kuchiño chikaa̱ na kua̱chi sa̱ta̱ ndó. 23 Ta xa̱ꞌa̱ ña kundivi ñayóꞌo saá, ndóꞌó xíni̱ ñóꞌó kandixa ndinoꞌo ndó to̱ꞌon ña nda̱a̱ xa̱ꞌa̱ Jesucristo ta kónó kunakaa̱ ña ndáa ini ndó. Ta o̱n sandakoo ndó ndáti ndó ta ndáa ini ndó ndí ndixa Ndios taxi ra ndaꞌa̱ ndó ñava̱ꞌa nda̱tán yóo ña ki̱ndo̱o ra xíꞌin ndó ki̱vi̱ xi̱ni̱ so̱ꞌo ndó ta ka̱ndixa ndó to̱ꞌon va̱ꞌa xa̱ꞌa̱ Jesucristo. To̱ꞌon va̱ꞌa yóꞌo kúu ña ni̱xi̱ta̱ níꞌnó no̱o̱ kua̱ꞌa̱ ní ni̱vi na táku̱ kua̱ꞌa̱ ní xiiña ñoyívi yóꞌo. Ta Ndios sa̱kuiso chiño ra yi̱ꞌi̱ ta̱Pablo ña ka̱ꞌa̱n ndoso i̱ to̱ꞌon va̱ꞌa yóꞌo xa̱ꞌa̱ Jesucristo no̱o̱ ni̱vi.
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n ndí ta̱Pablo kúu ta̱ kísa ndivi
chiño Jesucristo no̱o̱ ni̱vi na o̱n si̱ví najudío kúu
24 Kúsii̱ ní ini i̱ ña xóꞌvi̱ yi̱kí ko̱ñu i̱ xa̱ꞌa̱ ndó, chi ña xóꞌvi̱ i̱ saá kúu ña kua̱ꞌa̱n xi̱no̱ ña xóꞌvi̱ Jesucristo xa̱ꞌa̱ ni̱vi na kándixa ra. Saá chi Jesucristo xóꞌvi̱ ka̱ ra xíꞌin ni̱vi yóꞌo, chi ni̱vi yóꞌo kúu yi̱kí ko̱ñu mi̱i ra. 25 Ta xa̱ꞌa̱ ña nakiꞌin ndó ñava̱ꞌa ndaꞌa̱ Ndios, Ndios sa̱kuiso ra chiño yi̱ꞌi̱ ña ka̱ꞌa̱n ndoso i̱ ndiꞌi to̱ꞌon ra no̱o̱ ndóꞌó ta no̱o̱ ni̱vi na táku̱ kua̱ꞌa̱ ní xiiña. 26 To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n ña xa̱ꞌa̱ ñakáꞌno chi̱tóni̱ Ndios keꞌé ra xa̱ꞌa̱ ndiꞌi ni̱vi na kándixa Jesucristo. Kua̱ꞌa̱ ní kui̱ya̱ xi̱na̱ꞌá ta̱nda̱ ki̱vi̱ vitin, ni̱vi o̱n vása ní‑kunda̱a̱ ini na yu kúu ñava̱ꞌa yóꞌo ña chi̱tóni̱ Ndios keꞌé ra, ta vitin Ndios sa̱náꞌa káxín ra no̱o̱ ndiꞌi ni̱vi na kándixa Jesucristo ña ni̱xi̱yo seꞌé yóꞌo. 27 Saá chi Ndios táxi ra ña kunda̱a̱ ini na ndí Jesucristo táku̱ ra ini ndiꞌi ni̱vi na kándixa ñaꞌá, án najudío kúu na, án o̱n si̱ví najudío kúu na. Ta saá ndóꞌó, ni̱vi na o̱n vása kúu najudío, ndixa táku̱ Jesucristo ini ndó. Ta xa̱ꞌa̱ ñayóꞌo ndixa kutaku̱ ndó xíꞌin ra ndiꞌi saá ki̱vi̱ no̱o̱ yóo ndiꞌi ñava̱ꞌa ña livi káꞌno.
28 Ta saá mi̱i ndi̱ káꞌa̱n ndoso ndi̱ to̱ꞌon xa̱ꞌa̱ Jesucristo no̱o̱ ndiꞌi ni̱vi. Ndáto̱ꞌon ndi̱ xíꞌin na, ta sánáꞌa ndi̱ na xíꞌin to̱ꞌon ndíchí Ndios. Saá chi tá kixaa̱ ki̱vi̱ ña kuita ndiꞌi yó no̱o̱ Ndios, ta kóni i̱ sanáꞌa i̱ ni̱vi yóꞌo no̱o̱ Ndios, ni̱vi na ni̱to̱nda̱a ndu̱ndii, na o̱n ko̱ó ka̱ kua̱chi ndíso, chi ñii yóo na xíꞌin Jesucristo, ta̱a ta̱ táku̱ ini na. 29 Ña̱kán kía̱ yi̱ꞌi̱ ndeé ní kísa chiño i̱, ta xíꞌin ndee̱ Jesucristo ña táku̱ ini i̱, ndinoꞌo ní ini i̱ ndúkú i̱ ña kasa ndivi i̱ chiño ra.