Tutu ña ni̱taa ta̱Pablo
ña ti̱ꞌví ra kua̱ꞌa̱n ndaꞌa̱
ni̱vi na kándixa Jesucristo
na táku̱ ñoo Éfeso
1
Xíꞌin to̱ꞌon yóꞌo ta̱Pablo chi̱ndeé ra ni̱vi
na kándixa Jesucristo na táku̱ ñoo Éfeso
Yi̱ꞌi̱ kúu i̱ ta̱Pablo, ta̱a ta̱ na̱ka̱xin Ndios ña kúu i̱ ta̱apóstol, ta̱a ta̱ ti̱ꞌví ra kasa ndivi chiño no̱o̱ Jesucristo. Ta táa i̱ tutu yóꞌo xaa̱ ña ndaꞌa̱ ndóꞌó, ni̱vi na táku̱ ñoo Éfeso, na kúu nañoo Ndios chi kándixa ndó Jesucristo ta vivíi ndíko̱n ndó yichi̱ ra. Ta Yivá yó Ndios xíꞌin Jesucristo Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó, ná taxi ra ña koo ñava̱ꞌa ini ndó, ta ná keꞌé ra ñava̱ꞌa xíꞌin ndó.
Xíꞌin to̱ꞌon yóꞌo ta̱Pablo kísa káꞌno ra Ndios
xa̱ꞌa̱ ñava̱ꞌa kéꞌé ra xíꞌin ni̱vi na kándixa Jesucristo
¡Ná kasa káꞌno ní yó Ndios, ta̱ kúu Yivá Jesucristo, Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó! Saá chi xa̱ꞌa̱ ña táku̱ yó ini Jesucristo, nda̱ ñoyívi ni̱no Ndios xa sa̱níꞌi ra mi̱i yó ndiꞌi saá no̱o̱ ñava̱ꞌa ña káku Níma̱ ra. Ki̱vi̱ o̱n ta̱ꞌán kasa va̱ꞌa Ndios ñoyívi yóꞌo, xa na̱ka̱xin ra mi̱i yó ña nduu yó ni̱vi nayi̱i̱, na o̱n ko̱ó kua̱chi kuiso no̱o̱ ra xa̱ꞌa̱ ña kutaku̱ yó ini Jesucristo. Ndios kíꞌvi ní ini ra xíni ra mi̱i yó, ta xa̱ꞌa̱ ñayóꞌo, chi̱tóni̱ ra nakiꞌin ra mi̱i yó ña nduu yó sa̱ꞌya ra. Ta ña kuchiño keꞌé ra saá, Jesucristo ni̱xiꞌi̱ ra xa̱ꞌa̱ kua̱chi yó. Ta xíꞌin ñasi̱i̱ ndinoꞌo ini ra, Ndios na̱kiꞌin ra mi̱i yó ña ndu̱u yó sa̱ꞌya ra. Va̱ꞌa ná kasa káꞌno ní yó Ndios, chi xa̱ꞌa̱ ñava̱ꞌa ini ra kúu ña na̱kiꞌin va̱ꞌa ra mi̱i yó, na kúu ni̱vi na táku̱ ini Jesucristo, ta̱a ta̱ kíꞌvi ní ini Ndios xíni ra. Ta ña kuchiño ñii kutaku̱ yó xíꞌin ra, Jesucristo cha̱ꞌvi ra xa̱ꞌa̱ yó xíꞌin ni̱i̱ ra ña ni̱xi̱ta̱ ki̱vi̱ ni̱xiꞌi̱ ra ndaꞌa̱ tón cruz. Ta xa̱ꞌa̱ ñayóꞌo Ndios kísa káꞌno ini ra xa̱ꞌa̱ kua̱chi yó, ta ndee̱ ña o̱n váꞌa o̱n vása ka̱ xáꞌnda chiño ña no̱o̱ yó. Ndios kéꞌé ra ñava̱ꞌa yóꞌo xíꞌin yó chi káꞌno ní ñava̱ꞌa yóo ini ra. Ta ñii ñii ki̱vi̱ Ndios sáníꞌi ra mi̱i yó kua̱ꞌa̱ ní ñandíchí, ta saá tuku táxi ra ña kunda̱a̱ ini yó ñanda̱a̱. Vará siꞌna ni̱xi̱yo seꞌé ña chi̱tóni̱ Ndios kasa ndivi Jesucristo, ta vitin Ndios xa sa̱náꞌa káxín ra ña mi̱i yó, chi saá chi̱kaa̱ ini Ndios kasa ndivi ra. 10 Saá chi ña chi̱tóni̱ Ndios kúu ñayóꞌo: Tá kixaa̱ ki̱vi̱ ña chi̱ndúꞌu̱ ra, ta saá ki̱vi̱ yóꞌo Ndios taxi ra nda̱yí ndaꞌa̱ Jesucristo ña kaꞌnda chiño ra no̱o̱ ndiꞌi ña yóo ñoyívi ni̱no ta kaꞌnda chiño ra no̱o̱ ndiꞌi ña yóo ñoyívi yóꞌo.
11 Nda̱ ñano̱ó Ndios xa na̱ka̱xin ra mi̱i yó ña kuu yó sa̱ꞌya ra. Ta xa̱ꞌa̱ ña ñii yóo yó táku̱ yó xíꞌin Jesucristo, ndixa nakiꞌin yó ndiꞌi ñava̱ꞌa ña ni̱ka̱ꞌa̱n Ndios ki̱ndo̱o ra xíꞌin yó. Saá chi ñii ki̱ꞌva nda̱tán chi̱tóni̱ Ndios kasa ndivi ra, saá kéꞌé ra. 12 Ta Ndios kóni ra ña mi̱i ndi̱ najudío, na kúu ni̱vi nano̱ó ka̱ndixa Jesucristo, ná kasa káꞌno ní ndi̱ Ndios xa̱ꞌa̱ ndee̱ va̱ꞌa ña livi kómí ra. 13 Ta vitin ndóꞌó, ni̱vi na o̱n vása kúu najudío xa xi̱ni̱ so̱ꞌo ndó to̱ꞌon va̱ꞌa ña nda̱a̱ ña káchí ndí Ndios sáka̱ku ra ni̱vi na kándixa Jesucristo. Ta saá xa̱ꞌa̱ ña ka̱ndixa ndó Jesucristo, Ndios ta̱xi ra Níma̱ ra yóo ña táku̱ ña ini ndó, ta kísa nda̱a̱ ña ndí kúu ndó sa̱ꞌya ndinoꞌo Ndios vitin. Ta Níma̱ Ndios yóꞌo kúu ña xi̱na̱ꞌá ni̱ka̱ꞌa̱n Ndios ki̱ndo̱o ra xíꞌin naIsrael ndí tiꞌví ra ña ñoyívi yóꞌo. 14 Ta Níma̱ Ndios yóꞌo ña táku̱ ini yó kúu ña kísa nda̱a̱ ndí ndixa Ndios taxi ra ndiꞌi ñava̱ꞌa chi̱ndúꞌu̱ ra nakiꞌin yó no̱o̱ ra ñoyívi ni̱no, chi kúu yó sa̱ꞌya ndinoꞌo Ndios. Saá ke̱ꞌé Ndios xíꞌin yó xa̱ꞌa̱ ña kasa káꞌno yó ra chi kómí ra ndiꞌi ndee̱ náꞌno va̱ꞌa ña livi.
Xíꞌin to̱ꞌon yóꞌo ta̱Pablo ndúkú ra no̱o̱ Ndios
xa̱ꞌa̱ ni̱vi na kándixa Jesucristo na táku̱ ñoo Éfeso
15 Ta saá xa̱ꞌa̱ ña xi̱ni̱ so̱ꞌo i̱ ña ndí va̱ꞌa ndáa ini ndó Jesucristo, ta xa̱ꞌa̱ ña xi̱ni̱ so̱ꞌo i̱ ndí kíꞌvi ní ini ndó xíni ndó ndiꞌi nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó na kándixa ñaꞌá, 16 ta o̱n vása sándakoo i̱ káꞌa̱n i̱ xíꞌin Ndios xa̱ꞌa̱ ndó, káꞌa̱n i̱ káchí i̱ xíꞌin ra saá: “Tata Yivá yó, táxaꞌvi ún xa̱ꞌa̱ ni̱vi na kándixa Jesucristo na kúu na táku̱ ñoo Éfeso”, káchí i̱ xíꞌin Ndios. 17 Ta ndiꞌi saá ki̱vi̱ ndúkú i̱ xa̱ꞌa̱ ndó no̱o̱ Yivá yó Ndios, ta̱a ta̱ kómí ndiꞌi ndee̱ náꞌno, ta kúu ra ta̱a ta̱ na̱kiꞌin ñato̱ꞌó ndaꞌa̱ Jesucristo ki̱vi̱ ni̱xika ra ñoyívi yóꞌo. Ta no̱o̱ Ndios yóꞌo ndúkú i̱ ña taxi ra ñandíchí Níma̱ ra koo ña si̱ni̱ ndó, ta ndúkú i̱ no̱o̱ ra ndí Níma̱ ra sanáꞌa ña ndóꞌó ndiꞌi ñanda̱a̱. Ta xíꞌin ñayóꞌo, chindeé ña ndóꞌó ña kunda̱a̱ va̱ꞌa ka̱ ini ndó xa̱ꞌa̱ Ndios. 18 Ta káꞌa̱n i̱ ndúkú i̱ no̱o̱ Ndios ña sanayeꞌe ra ñandíchí si̱ni̱ ndó ña kunda̱a̱ ndinoꞌo ini ndó xa̱ꞌa̱ yu kúu ñava̱ꞌa káꞌno ndáti ndó, chi ndóꞌó kúu ni̱vi na ka̱na Ndios ña nduu ndó sa̱ꞌya ra ña kutaku̱ ndó xíꞌin ra ndiꞌi saá ki̱vi̱. Ta káꞌa̱n i̱ ndúkú i̱ no̱o̱ Ndios ña chindeé ra ndóꞌó ña kunda̱a̱ va̱ꞌa ini ndó ndí kua̱ꞌa̱ ní ñava̱ꞌa livi náꞌno taxi Ndios ndaꞌa̱ ndiꞌi ni̱vi na kúu sa̱ꞌya ra. 19 Ta saá tuku káꞌa̱n i̱ ndúkú i̱ no̱o̱ Ndios ña sanáꞌa ra no̱o̱ ndóꞌó ndí ndee̱ ña kómí ra ni̱yaꞌa ní káꞌno ña xa̱ꞌa̱ ña chindeé ra mi̱i yó na kúu ni̱vi na kándixa ñaꞌá. 20 Xíꞌin mi̱i ndee̱ yóꞌo, Ndios sa̱nataku̱ ra Jesucristo, ta ta̱xi ra ña yóo Jesucristo no̱o̱ táyi̱ tón to̱ꞌó tón ñíndichi sii̱n kuaꞌá Ndios ñoyívi ni̱no. 21 Ta xíꞌin ña ke̱ꞌé ra saá, Ndios ta̱xi ra ndí Jesucristo kúu ta̱a ta̱ káꞌno ní ka̱ no̱o̱ ndiꞌi nanáꞌno, ta kúu ra ta̱a ta̱ káꞌno ní ka̱ no̱o̱ ndiꞌi na xáꞌnda chiño, ta kúu ra ta̱a ta̱ káꞌno ní ka̱ no̱o̱ ndiꞌi ni̱vi án níma̱ ña kómí nda̱yí ñoyívi yóꞌo án ñoyívi ni̱no. Ta Jesucristo kúu ra ta̱a ta̱ káꞌno ní ka̱ no̱o̱ ndiꞌi ña yóo án ña táku̱ ñoyívi vitin, ta ñii ki̱ꞌva saá kúu ra ta̱a ta̱ káꞌno ní ka̱ no̱o̱ ndiꞌi ña koo án ña kutaku̱ ndiꞌi saá ki̱vi̱ ña va̱xi. 22 Ta Ndios xa sa̱ko̱yo ra ndiꞌi ndee̱ o̱n váꞌa ti̱xin xa̱ꞌa̱ Jesucristo, ta ta̱xi ra ña Jesucristo kúu ra ta̱a ta̱káꞌno ní ka̱, chi nda̱tán yóo si̱ni̱ ni̱vi no̱o̱ yi̱kí ko̱ñu na, saá yóo Jesucristo xíꞌin ni̱vi na kándixa ñaꞌá. 23 Ta nda̱tán yóo yi̱kí ko̱ñu Jesucristo saá yóo ndiꞌi ni̱vi na kándixa ñaꞌá. Ta xíꞌin mi̱i ra sákutú nda̱a̱ ra ini ndiꞌi ni̱vi na kándixa ñaꞌá. Ta saá tuku Jesucristo xíꞌin mi̱i ra sákutú nda̱a̱ ra ndiꞌi ña ku̱va̱ꞌa ñoyívi yóꞌo xíꞌin ndiꞌi ña ku̱va̱ꞌa ñoyívi ni̱no.