Tutu ña ti̱ꞌví ta̱Pablo kua̱ꞌa̱n
ndaꞌa̱ ni̱vi na kándixa Jesucristo
na táku̱ kua̱ꞌa̱ ní ñoo
estado Galacia
1
Xíꞌin to̱ꞌon yóꞌo ta̱Pablo chi̱ndeé ra ni̱vi na kándixa Jesucristo na táku̱ kua̱ꞌa̱ ní ñoo estado Galacia
Yi̱ꞌi̱, ta̱Pablo, ta̱a ta̱ kúu ñii ta̱apóstol, táa i̱ tutu yóꞌo. Ta o̱n si̱ví ni̱vi kúu na sa̱kuiso chiño yi̱ꞌi̱ kuu i̱ ta̱apóstol, chi mi̱i Jesucristo xíꞌin Yivá yó Ndios, ta̱a ta̱ sa̱nataku̱ Jesucristo, sa̱kuiso chiño ra yi̱ꞌi̱ kuu i̱ ta̱apóstol, ta ti̱ꞌví ra yi̱ꞌi̱ ña ka̱ꞌa̱n ndoso i̱ to̱ꞌon va̱ꞌa xa̱ꞌa̱ Jesucristo no̱o̱ ni̱vi. Ta ndiꞌi nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó na kándixa Jesucristo, na yóo xíꞌin i̱ ñoo yóꞌo, tíꞌví na to̱ꞌon ña chindeé na ndóꞌó. Ta tíꞌví ndi̱ tutu yóꞌo xaa̱ ña ndaꞌa̱ ndóꞌó ni̱vi na kándixa Jesucristo, na nákutáꞌan kua̱ꞌa̱ ñoo estado Galacia xa̱ꞌa̱ ña kísa káꞌno ndó Ndios. Ta ndúkú i̱ no̱o̱ Yivá yó Ndios ta no̱o̱ Jesucristo, Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó, ná keꞌé ra ñava̱ꞌa xíꞌin ndó, ta taxi ra ña koo ñava̱ꞌa ini ndó. Ta Jesucristo kúu ta̱a ta̱ ta̱xi xíꞌin mi̱i, ña ni̱xiꞌi̱ ra xa̱ꞌa̱ kua̱chi yó, chi saá chi̱tóni̱ Yivá yó Ndios keꞌé ra xa̱ꞌa̱ ña saka̱ku ra mi̱i yó ña kuchiño yó kutaku̱ ndíka̱ yó no̱o̱ ndee̱ o̱n váꞌa ña kúu ña xáꞌnda chiño no̱o̱ yichi̱ ñoyívi yóꞌo. Ta, ¡va̱ꞌa ná nakiꞌin Ndios kua̱ꞌa̱ ní ñato̱ꞌó náꞌno! Ta, ¡ná kanóo síkón ñato̱ꞌó ra ndiꞌi saá ki̱vi̱ ña va̱xi! Saá ná koo ña.
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n xa̱ꞌa̱ ni̱vi na kama ní sa̱ndakoo to̱ꞌon va̱ꞌa ña nda̱a̱ xa̱ꞌa̱ Jesucristo
Ndóꞌó, natáꞌan yó na kándixa Jesucristo, ndixa nákaꞌnda ini i̱ xa̱ꞌa̱ ndóꞌó, chi kama ní xa ku̱xíká ndó no̱o̱ Ndios. Ta Ndios, xa̱ꞌa̱ ña káꞌno ní ini ra, ka̱na ra ndóꞌó kundiko̱n ndó Jesucristo, ta̱a ta̱ sa̱ka̱ku ndóꞌó no̱o̱ ndee̱ ña o̱n váꞌa. Ta vitin mi̱i ndó xa sa̱ndakoo ndó to̱ꞌon va̱ꞌa ña nda̱a̱ xa̱ꞌa̱ Jesucristo, ta kíxáꞌá ndó ndíko̱n ndó inka̱ to̱ꞌon ña xáni si̱ni̱ ndó kúu to̱ꞌon va̱ꞌa ka̱. Ta ndixa o̱n ko̱ó ka̱ inka̱ to̱ꞌon va̱ꞌa xa̱ꞌa̱ Jesucristo, chi to̱ꞌon ña nda̱to̱ꞌon ndi̱ xíꞌin ndó kúu ña ndixa nda̱a̱ ña káchí ndasaá kuchiño nakutáꞌan va̱ꞌa yó xíꞌin Ndios. Ta saá ni, yóo ni̱vi na násaka si̱ni̱ ndó xíꞌin to̱ꞌon na, ta kóni na nasama na to̱ꞌon va̱ꞌa ña nda̱a̱ xa̱ꞌa̱ Jesucristo ña xa ka̱ndixa ndó. Ta ndá yu kúu ni̱vi na káꞌa̱n ndoso inka̱ to̱ꞌon ña o̱n vása yóo yuꞌú xíꞌin to̱ꞌon va̱ꞌa ña xa nda̱to̱ꞌon ndi̱ xíꞌin ndó xa̱ꞌa̱ Jesucristo, ta saá nayóꞌo va̱ꞌa ná kuiso na chiꞌña. Ta yi̱ꞌi̱, o̱n vása ndíꞌi ini i̱ xíni i̱ yu kúu nayóꞌo, án ñii mi̱i ndi̱ kúu na, án ñii ñaángel ña ki̱xi ñoyívi ni̱no kúu ña, tá nayóꞌo nasama na to̱ꞌon xa̱ꞌa̱ Jesucristo, ta va̱ꞌa ná kuiso na chiꞌña. Xa nda̱to̱ꞌon ndi̱ xíꞌin ndó saá, ta vitin tuku káꞌa̱n i̱ xíꞌin ndó, káchí i̱ saá: Tá yóo ni̱vi na káꞌa̱n ndoso to̱ꞌon ña o̱n vása yóo yuꞌú xíꞌin to̱ꞌon va̱ꞌa ña xa na̱kiꞌin ndó ki̱vi̱ ni̱ka̱ꞌa̱n ndoso ndi̱ ña no̱o̱ ndó, ta va̱ꞌa ni̱vi yóꞌo ná nakiꞌin na chiꞌña.
10 Ta saá vitin, ¿yukía̱ xáni si̱ni̱ ndó xa̱ꞌa̱ to̱ꞌon yóꞌo ña sa̱kán ni̱ka̱ꞌa̱n i̱? ¿Án xáni si̱ni̱ ndó ndí xíꞌin to̱ꞌon yóꞌo ndúkú i̱ ña va̱ꞌa ka̱ꞌa̱n ni̱vi xa̱ꞌa̱ i̱? ¿Án xáni si̱ni̱ ndó ndí ndasaá kuiti ndúkú i̱ sakusii̱ i̱ ini ni̱vi? Nda̱ loꞌo o̱n si̱ví saá, chi ña ndixa xíni̱ ñóꞌó no̱o̱ i̱ kúu ña ndúkú i̱ sakusii̱ i̱ ini Ndios. Ta yi̱ꞌi̱, tá ndasaá kuiti ndukú i̱ kasa ndivi i̱ chiño ña sakusii̱ i̱ ini ni̱vi, níkúu, ta saá o̱n si̱ví ñii ta̱a ta̱ ndixa kísa chiño no̱o̱ Jesucristo kúu i̱.
To̱ꞌon yóꞌo káꞌa̱n ña ndasaá ndu̱u ta̱Pablo ta̱apóstol,
ta̱a ta̱ kísa chiño no̱o̱ Jesucristo
11 Nañani yó xíꞌin náki̱ꞌva̱ yó, kóni i̱ ña kunda̱a̱ ini ndó ndí to̱ꞌon va̱ꞌa ni̱ka̱ꞌa̱n ndoso i̱ no̱o̱ ndó xa̱ꞌa̱ Jesucristo o̱n si̱ví to̱ꞌon ña ka̱ku si̱ni̱ ni̱vi kúu ña. 12 Ni o̱n si̱ví ni̱vi kúu na sa̱náꞌa yi̱ꞌi̱, ta mi̱i Jesucristo kúu ta̱a ta̱ sa̱náꞌa yi̱ꞌi̱ to̱ꞌon ña káꞌa̱n ndoso i̱.
13 Ta ndóꞌó, xa xi̱ni̱ so̱ꞌo ndó ndasaá xi̱taku̱ i̱ ki̱vi̱ ni̱xika i̱ kísa ndivi i̱ ndiꞌi ña xáꞌnda chiño yichi̱ najudío. Xíni̱ ndó ndí ndeé ní ni̱saa̱ ini i̱ xi̱ni i̱ ni̱vi na kúu naveꞌe Ndios xa̱ꞌa̱ ña kándixa na Jesucristo. Sa̱xo̱ꞌvi̱ ní i̱ ni̱vi yóꞌo, ta chi̱kaa̱ ní i̱ ndee̱ xa̱ꞌa̱ ña sandiꞌi i̱ xa̱ꞌa̱ nayóꞌo. 14 Ta xa̱ꞌa̱ ña ndeé ní ki̱sa ndivi i̱ ndiꞌi ña xáꞌnda chiño yichi̱ najudío, yi̱ꞌi̱ xi̱kuu i̱ ñii ta̱no̱ó, ta̱a ta̱ ndeé ka̱ ni̱xika no̱o̱ ndiꞌi najudío na ñii káchí kui̱ya̱ xíꞌin i̱. Saá chi chi̱kaa̱ ní ka̱ i̱ ndee̱ ña kasa ndivi i̱ ndiꞌi saá ña xáꞌnda chiño yichi̱ naxi̱i̱ síkuá i̱ najudío. 15 Ta saá ni, ki̱vi̱ tá o̱n ta̱ꞌán kaku i̱, tá mií nákaa̱ ka̱ i̱ ti̱xin siꞌí i̱, ta Ndios, ta̱a ta̱ káꞌno ini, ke̱ꞌé ra ñava̱ꞌa ní xíꞌin i̱ ña na̱ka̱xin ra yi̱ꞌi̱ xa̱ꞌa̱ ña kandixa i̱ Jesucristo, ta xa̱ꞌa̱ ña kuu i̱ ta̱apóstol ña ka̱ꞌa̱n ndoso i̱ to̱ꞌon ra no̱o̱ ni̱vi. 16 Ta saá tá ni̱to̱nda̱a ki̱vi̱ ña chi̱tóni̱ Ndios, ta sa̱nati̱vi ra no̱o̱ i̱ Sa̱ꞌya ra Jesucristo, chi Ndios sa̱kuiso chiño ra yi̱ꞌi̱ ña ka̱ꞌa̱n ndoso i̱ to̱ꞌon va̱ꞌa xa̱ꞌa̱ Jesucristo no̱o̱ ni̱vi na o̱n vása kúu najudío. Ta ki̱vi̱ na̱kutáꞌan i̱ xíꞌin Jesucristo, ta saá o̱n vása xa̱ndi̱ko̱n ni̱‑xaꞌa̱n i̱ nandukú i̱ ñandíchí si̱ni̱ nda̱ ñii ni̱vi na táku̱ yatin, 17 ni o̱n vása ní‑xaꞌa̱n i̱ ñoo Jerusalén nandukú i̱ ñandíchí si̱ni̱ ni̱vi na xa kúu naapóstol siꞌna ka̱ no̱o̱ i̱. Ta no̱o̱ ñoꞌo̱ yi̱chí estado Arabia kúu xiiña no̱o̱ ni̱xa̱ꞌa̱n i̱ ni̱xi̱yo i̱, ta saá ndi̱kó i̱ ñoo Damasco.
18 Tá ni̱yaꞌa u̱ni̱ kui̱ya̱, ta tuku ke̱e i̱ ñoo Damasco, ta ni̱xa̱ꞌa̱n i̱ ñoo Jerusalén xa̱ꞌa̱ ña nakutáꞌan i̱ xíꞌin ta̱Pedro. Tá ki̱xaa̱ i̱ ñoo Jerusalén yóꞌo, ta ki̱ndo̱o i̱ xíꞌin ra xa̱ꞌo̱n ki̱vi̱. 19 Ta o̱n ko̱ó inka̱ naapóstol ní‑xini i̱, ta ñii la̱á ta̱Santiago* Ta̱Santiago, inka̱ ki̱vi̱ ra kúu Jacobo. ta̱ kúu ñani Jesucristo, Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó, kúu ta̱apóstol ta̱ xi̱ni i̱ ki̱vi̱ ni̱xi̱yo i̱ ñoo Jerusalén yóꞌo. 20 Mi̱i Ndios kúu ta̱a ta̱ ndákuii̱n xa̱ꞌa̱ i̱ ndí to̱ꞌon ña táa i̱ yóꞌo vitin kúu ña ndixa nda̱a̱.
21 Ta ndi̱ꞌi ni̱xi̱yo i̱ ñoo Jerusalén yóꞌo, ta saá ke̱e i̱ kua̱ꞌa̱n i̱ ta ni̱xaa̱ i̱ kua̱ꞌa̱ ñoo estado Siria ta xíꞌin estado Cilicia. 22 Ta xa̱ꞌa̱ ña ni̱xika i̱ inka̱ xiiña, nda̱ ñii nañani yó ni náki̱ꞌva̱ yó na kándixa Jesucristo na táku̱ ñoo estado Judea, o̱n ta̱ꞌán koni nayóꞌo yi̱ꞌi̱ xíꞌin nduchu̱ no̱o̱ na ki̱vi̱ saá, 23 ta ndasaá kuiti xi̱ni̱ so̱ꞌo na to̱ꞌon xa̱ꞌa̱ i̱ ña nda̱to̱ꞌon inka̱ ni̱vi na kándixa Jesucristo xíꞌin na. Nayóꞌo nda̱to̱ꞌon na, káchí na saá: “Ta̱a ta̱ siꞌna chi̱kaa̱ ní ndee̱ ña sa̱xo̱ꞌvi̱ ra mi̱i yó, vitin ndu̱u ra ta̱a ta̱ káꞌa̱n ndoso to̱ꞌon va̱ꞌa xa̱ꞌa̱ Jesucristo, Ta̱a ta̱Káꞌno no̱o̱ yó”, saá káchí ni̱vi nda̱to̱ꞌon na xa̱ꞌa̱ i̱. 24 Ta saá ni̱vi na xi̱ni̱ so̱ꞌo to̱ꞌon yóꞌo ki̱sa káꞌno na Ndios xa̱ꞌa̱ ña sa̱ndikó ra ini i̱ ta ndu̱u i̱ ta̱a ta̱ kándixa Jesucristo.

*1:19 Ta̱Santiago, inka̱ ki̱vi̱ ra kúu Jacobo.