Tutu ti̱ꞌví ta̱Pablo kua̱ꞌa̱n ndaꞌa̱ ta̱Tito
1
Ta̱Pablo ti̱ꞌví ra to̱ꞌon yóꞌo ña chi̱ndeé ra ta̱Tito
Yi̱ꞌi̱, ta̱Pablo, ta̱a ta̱ kísa chiño no̱o̱ Ndios kúu i̱, ta̱apóstol ta̱ ti̱ꞌví Jesucristo kúu i̱. Sa̱kuiso chiño ra yi̱ꞌi̱ ña chindeé i̱ ni̱vi na na̱ka̱xin Ndios kundiko̱n ñaꞌá, xa̱ꞌa̱ ña va̱ꞌa kandixa na Jesucristo. Ta sánáꞌa i̱ nayóꞌo ña kunda̱a̱ ini na yu kúu ña ndixa nda̱a̱, chi ña ndixa nda̱a̱ yóꞌo kúu ña kándixa yó Jesucristo ta ndíko̱n yó yichi̱ ra. Ta mi̱i yó, ni̱vi na kándixa Jesucristo, ndáti yó ta ndáa ini yó ndí ndixa kutaku̱ yó xíꞌin Ndios ndiꞌi saá ki̱vi̱ ña va̱xi. Ndáa ini yó saá chi kui̱ya̱ xi̱na̱ꞌá, tá ta̱ꞌán ka̱ kixáꞌá koo ki̱vi̱ no̱ó ñoyívi, Ndios ni̱ka̱ꞌa̱n ra chi̱tóni̱ ra ndixa kutaku̱ yó xíꞌin ra. Ta Ndios kúu ta̱a ta̱ nda̱ loꞌo o̱n vása káꞌa̱n to̱ꞌon vatá. Ta vitin ki̱xaa̱ ki̱vi̱ ña chi̱tóni̱ Ndios ña kunda̱a̱ ini ni̱vi to̱ꞌon ra. Ta saá Ndios, Ta̱a ta̱ Sáka̱ku mi̱i yó, sa̱kuiso chiño ra yi̱ꞌi̱ ña ka̱ꞌa̱n ndoso i̱ to̱ꞌon ra no̱o̱ ni̱vi. Ta tíꞌví i̱ tutu yóꞌo xaa̱ ña ndaꞌa̱ yóꞌó ta̱Tito, chi nda̱tán yóo sa̱ꞌya mi̱i i̱ saá yóo ún no̱o̱ i̱, chi xíꞌin ña ndinoꞌo ini mi̱i yó kándixa yó Jesucristo. Ta vitin kóni i̱ ndí Ndios Yivá yó xíꞌin Jesucristo ta̱ xáꞌnda chiño no̱o̱ yó, ná keꞌé ra ñava̱ꞌa xíꞌin ún, ná kundáꞌví ini ra koni ra yóꞌó, ta ná taxi ra ña koo va̱ꞌa ini ún. Saá ná koo.
Xíꞌin to̱ꞌon yóꞌo ta̱Pablo káꞌa̱n ra
ndá chiño xíni̱ ñóꞌó kasa ndivi ta̱Tito
Ki̱vi̱ ke̱e i̱ no̱o̱ ñoꞌo̱ na̱ní isla Creta ña ni̱xino nduu takuií mi̱ni, ta sa̱kuiso chiño i̱ yóꞌó, ña kasa ndivi ún chiño ña kúma̱ni̱. Saá chi ni̱ka̱ꞌa̱n i̱ xíꞌin ún ndí ñii ñii ñoo ka̱xin ún ta̱a naxi̱kua̱ꞌa̱ na kándixa Jesucristo, ta nayóꞌo kuu nata̱a na nakuiso kasa chiño ña chindeé na natáꞌan na na kándixa Jesucristo. Ta ñii ñii ta̱a ta̱xi̱kua̱ꞌa̱ yóꞌo xíni̱ ñóꞌó kuu ra ta̱a ta̱nda̱a̱, ta̱a ta̱ kánóo va̱ꞌa to̱ꞌon xa̱ꞌa̱ no̱o̱ ni̱vi. Ta ñii ñii ta̱yóꞌo xíni̱ ñóꞌó kukomí ra ñii la̱á kuiti ñásíꞌí mi̱i ra, ta sa̱ꞌya ra xíni̱ ñóꞌó kuu na ni̱vi na kándixa Jesucristo, ta nasa̱ꞌya ra yóꞌo xíni̱ ñóꞌó kuu na ni̱vi na kánóo va̱ꞌa to̱ꞌon xa̱ꞌa̱, ta saá tuku xíni̱ ñóꞌó kuu na na o̱n vása toon ní ini no̱o̱ ni̱vi. Ñii ñii ta̱a ta̱xi̱kua̱ꞌa̱ yóꞌo ta̱ ndíso chiño xíꞌin natáꞌan na kúu ni̱vi na kándixa Jesucristo, ta̱xi̱kua̱ꞌa̱ yóꞌo kúu ta̱ sa̱kuiso chiño Ndios, chi Ndios xa ta̱xi ra nda̱yí ndaꞌa̱ ra ña kasa ndivi ra ndiꞌi chiño ña kóni Ndios. Ta ñii ñii ta̱ ndíso chiño yóꞌo xíni̱ ñóꞌó kuu ra ta̱a ta̱nda̱a̱, ta̱ va̱ꞌa vivíi táku̱ no̱o̱ ni̱vi. O̱n váꞌa kuu ra ta̱a ta̱ ña̱ꞌa ní ini, ni o̱n váꞌa kuu ra ta̱a ta̱ kama ní sáa̱ ini, ta ni o̱n váꞌa kuu ra ta̱a ta̱ xíꞌi ní, ni o̱n váꞌa kuu ra ta̱a ta̱ káni táꞌan xíꞌin ni̱vi, ni o̱n váꞌa kuu ra ta̱a ta̱ sándáꞌví ni̱vi án kéꞌé ra inka̱ ña o̱n váꞌa xa̱ꞌa̱ ña kukomí ra si̱ꞌún. Ta víka̱ ta̱yóꞌo xíni̱ ñóꞌó kuu ra ta̱a ta̱ va̱ꞌa nákiꞌin ni̱vi na kíxaa̱ veꞌe ra. Ta xíni̱ ñóꞌó kuu ra ta̱a ta̱ ndixa kúsii̱ ini xíni ña ndixa va̱ꞌa, ta ta̱a yóꞌo xíni̱ ñóꞌó kuu ra ta̱a ta̱ siꞌna kani si̱ni̱ yu kuu ña va̱ꞌa keꞌé ra, ta saá kasa ndivi ra ña xíni̱ ñóꞌó ka̱. Ta xíni̱ ñóꞌó kuu ra ta̱a ta̱nda̱a̱, ta̱a ta̱ táku̱ nda̱tán kóni Ndios. Ta xíni̱ ñóꞌó kuu ra ta̱a ta̱ násita xíꞌin mi̱i no̱o̱ ña o̱n váꞌa. Xíni̱ ñóꞌó kuu ra ta̱a ta̱ kándixa ndinoꞌo ini to̱ꞌon Ndios, nda̱tán yóo to̱ꞌon ña sa̱náꞌa yó ra. Ta saá kuchiño ra sanáꞌa ra inka̱ ni̱vi ña kúu to̱ꞌon nda̱a̱, ta xíꞌin to̱ꞌon yóꞌo táxi ra ña inka̱ ni̱vi na ta̱ꞌán koo yuꞌú xíꞌin to̱ꞌon Ndios ña kúchiño na kunda̱a̱ ini na ndí ñanda̱a̱ kúu ña sánáꞌa ra.
10 Chi yóo kua̱ꞌa̱ ní ni̱vi na toon ní ini, na o̱n xi̱in koni̱ so̱ꞌo to̱ꞌon va̱ꞌa, ta káꞌa̱n na to̱ꞌon vatá ña o̱n vása ndáya̱ꞌví, ta sándáꞌví na kua̱ꞌa̱ ni̱vi xíꞌin to̱ꞌon yóꞌo. Kua̱ꞌa̱ ní ni̱vi yóꞌo káꞌa̱n ndí Ndios o̱n nakiꞌin ra ni̱vi na o̱n vása kísa ndivi costumbre ña na̱ní circuncisión.* Costumbre najudío ña na̱ní “circuncisión” kúu ña xáꞌnda na loꞌo ñii̱ si̱ni̱ ñate̱e ta̱loꞌo. Kéꞌé na saá xa̱ꞌa̱ ña taxi na ra ndaꞌa̱ Ndios. 11 Ta nani̱vi yóꞌo, o̱n taxi ún ña sanáꞌa ka̱ na, chi to̱ꞌon ña o̱n váꞌa sánáꞌa na sáka ña si̱ni̱ kua̱ꞌa̱ ní ni̱vi na xi̱ni̱ so̱ꞌo to̱ꞌon ña o̱n váꞌa yóꞌo, ta ñii ki̱ꞌva saá sáka ña si̱ni̱ naveꞌe nayóꞌo, ña̱kán o̱n vása kúchiño ka̱ kunda̱a̱ va̱ꞌa ini na yu kúu ña ndixa nda̱a̱. Ta ni̱vi na sánáꞌa ña o̱n váꞌa yóꞌo kéꞌé na saá xa̱ꞌa̱ ña kuiti kóni na si̱ꞌún.
12 Ñii ta̱profeta, ta̱ñoo Creta kúu ra, ni̱ka̱ꞌa̱n ra xa̱ꞌa̱ nañoo mi̱i ra, káchí ra saá: “Mi̱i yó nañoo Creta, ndiꞌi saá ki̱vi̱ kúu yó ni̱vi na vatá ní, ta yóo yó nda̱tán yóo kiti̱ tíyukú. Vará ni̱vi na xúxán ní kúu yó, ta ndiꞌi saá ki̱vi̱ xíxi náꞌná ní yó ta xáxi náꞌná ní yó ña̱ꞌa, ta nda̱ loꞌo o̱n vása násita xíꞌin mi̱i yó”, káchí ta̱Creta xa̱ꞌa̱ nañoo mi̱i ra. 13 Ta ndixa to̱ꞌon yóꞌo ña ni̱ka̱ꞌa̱n ta̱Creta xa̱ꞌa̱ nañoo mi̱i ra kúu ñanda̱a̱. Ta ña̱kán yóꞌó ta̱Tito, xíni̱ ñóꞌó ka̱ꞌa̱n ún ndato̱ꞌon ún xíꞌin nañoo Creta ndí xíni̱ ñóꞌó sandakoo na ña o̱n váꞌa kéꞌé na, ta xíni̱ ñóꞌó sakuáꞌá na keꞌé na ñava̱ꞌa. Chi to̱ꞌon ña ndato̱ꞌon ún xíꞌin na chindeé ña na ña ndeé ka̱ kandixa na Jesucristo ta va̱ꞌa ka̱ kundiko̱n na yichi̱ ra. 14 Ta xíꞌin to̱ꞌon ña nda̱a̱ yóꞌo chindeé ún na ña o̱n kandixa ka̱ na cuento ña ndasaá kuiti káku si̱ni̱ ni̱vi najudío, ta chindeé ún na ña o̱n chikaa̱ so̱ꞌo ka̱ na to̱ꞌon ña xáꞌnda chiño ni̱vi na kúu na o̱n xi̱in kandixa to̱ꞌon ña nda̱a̱.
15 Ni̱vi na ndixa kándixa Jesucristo, na ndii ini kúu na, ta xa̱ꞌa̱ ñayóꞌo xíni̱ na ndí ndiꞌi ña táxi Ndios, ña va̱ꞌa kúu ña. Ta ni̱vi na o̱n váꞌa na o̱n xi̱in kandixa Jesucristo, nda̱ ñii ña̱ꞌa kúu ña va̱ꞌa no̱o̱ nayóꞌo. Saá chi o̱n vása ndii yóo níma̱ na no̱o̱ Ndios, ta ni o̱n vása kúchiño na nakoni na yu kúu ña va̱ꞌa, án yu kúu ña o̱n váꞌa kéꞌé na. 16 Ni̱vi na o̱n váꞌa ini yóꞌo káchí na ndí xíni̱ na Ndios, ta ña o̱n váꞌa kéꞌé na, ñayóꞌo sánáꞌa ndí o̱n vása xíni̱ na Ndios. Toon ní ini ni̱vi na o̱n váꞌa yóꞌo, ta inka̱ ni̱vi o̱n xi̱in na koni na nayóꞌo xa̱ꞌa̱ ña o̱n váꞌa kéꞌé na. Ta ni̱vi na o̱n váꞌa yóꞌo, nda̱ ñii ñava̱ꞌa o̱n kúchiño na kasa ndivi na no̱o̱ Ndios.

*1:10 Costumbre najudío ña na̱ní “circuncisión” kúu ña xáꞌnda na loꞌo ñii̱ si̱ni̱ ñate̱e ta̱loꞌo. Kéꞌé na saá xa̱ꞌa̱ ña taxi na ra ndaꞌa̱ Ndios.