TUTU XIHNA CUII CHA NI TAA RA CHAHNU PAULU CHI ÑIVI NDIOO IYO ÑUUN TESALONICA
1
Taa ra Paulu tutu ya chi ñivi Ndioo
Yuhu ra Paulu chi ra Silvano chi ra Timoteo taa tutu ya chihin ndo. Maan ndo cuu ñivi Ndioo iyo ñuun Tesalónica, ta chi ra Ndioo sutu yo chi ra chahnu Jesucristo cuu ndo. Na cua coo tu manini chihin ndo, ta na cua coo vii anima ndo.
Ndehe ñivi cha chinu vaha ini ñivi can chi ra Ndioo
Chaha ndi iin tiahvi ndioo chi ra Ndioo cuenda maan ndo ndihi ni quivi, ta cahan ndahvi xaan ndi chi ra cuenda maan ndo. Ña cua naan ini ndi cha satiñu vaha ndo, vati chinu vaha ini ndo chi ra Ndioo. Ña cua naan ini ndi cha satiñu tahan ndo, vati cuni mani ndo chi ñivi tahan ndo, ta ni ña cua naan ini ndi cha cundee ini ndo, vati ndatu vaha ndo nda cua nda quivi cua quichi ndico tucu ra Jesucristo. Ndihi chacan cahan ndi chi ra Ndioo sutu yo. Yani xaa, chaha ndi iin tiahvi ndioo chi ra, vati chito ndi ti cuni mani ra Ndioo chihin ndo, ta cha ni nacachi ra chihin ndo. Chacan ni chito ndi, vati ni tasoho ndo tuhun vaha cha ni cati tuhun ndi. Ñavi cha cati tuhun ni ndi chi ndo, soco cha ni chacoo tahan tu ndee ini chi ndi, ta tindee ra Tati Ndioo chi ndi, ta chito vaha xaan ndi ti cha ndicha cuu chi. Tacan ni chito ndo yoso cuhva ni chacoo ndi chi ndo, vati tacan ni savaha ndi cuenda maan ndo.
Chacoo ndo cuhva ni chacoo maan ndi cuhva ni chacoo ra chahnu, vati ni ndehe xaan tahan ndo tu ndoho. Ndehe ndo tu ndoho, vati cha chinu ini ndo tuhun Ndioo, soco cusii ini ndo ni savaha ra Tati Ndioo. Chacan cuu cha ni ndehe ndihi ñivi Ndioo iyo ñuhun Macedonia yoso cuhva iyo ndo, ta ta ni cuhva ni ndehe tahan ñivi iyo ñuhun Acaya. Cha ni chini soho ñivi tuhun Ndioo. Chini soho ñi, vati chaha ñivi cuenda yoso cuhva iyo maan ndo. Ñavi ñuhun Macedonia ni ta ni ñavi ñuhun Acaya ni, soco nini cahnu ni cati tuhun ñivi yoso cuhva chinu ini ndo chi ra Ndioo. Chacan cuu cha ña nini ca cha cua cati tuhun maan ndi tican. Suvi ñi cati tuhun ñi yoso cuhva quihin cuenda ndo chi ndi, ta cati tuhun tahan ñi yoso cuhva ni saña ihni ndo ita niñu ni sacahnu ndo, ta chinu ini ndo chi ra Ndioo. Chacan cuu cha satiñu ndo cuenda ra Ndioo ndito Ndioo ndicha, 10 ta ndatu ndo nda cua nda quivi cua quichi ra Jesuu sehe ra iti siqui andivi. Ni tindee ra Ndioo chi ra Jesuu, ta ni natacu ndico ra nu iyo ñivi ndii, ta suvi ra Jesuu cuu ra cua sacacu chi yo nu cua tachi tuni ra Ndioo chi ñivi nu cuahan quivi.