TUTU UVI CHA NI TAA RA CHAHNU PEDRO
1
Ni taa ra Pedro tutu ya chi ñivi Ndioo
Yuhu ra Simón Pedro taa tutu ya, ta musu ra Jesucristo cui. Tatun ra cui, ta tai tutu ya chihin ndo, yani xaa. Ra cuiti vaha cuu ra Ndioo chi ra Jesucristo ra sanduvaha anima yo. Cuhva chinu ini ndi chi ra Ndioo chinu tahan ini ndo chi ra, vati tacan ni chaha ra Ndioo chi ndo. Nacoto vaha ndo chi ra Ndioo chi ra chahnu Jesuu. Tacan ni na cua coo tu manini chihin ndo, ta na cua coo vii xaan anima ndo.
Cuhva iyo ñivi Ndioo
Iyo xaan tu ndee ini chi ra Ndioo, ta cha chaha ra ndihi cuii cha chini ñuhun yo cha iyo yo nu ñuhun ñuñivi. Tacan ni cha sacahnu tahan yo chi ra, vati nacoto vaha yo chi ra ni nacachi chi yo. Ndehe yo ti cahnu xaan rai cuu ra, ta taqui xaan savaha ra iin cuhva inga cuhva, vati tacan ni nacachi ra chi yo. Tacan ni sacoto ra chihin yo ti vaha xaan cha cua savaha ra chihin yo, ta cahnu xaan ñivi cua savaha ra chihin yo. Chacan cuu cha cua coo tahan ndo sava ta cua iyo ra Ndioo, ta cua cacu ndo nu iyo cha ndavaha ni nu ñuhun ñuñivi ya. Iyo ndavaha ni ihya, vati ndacu ñivi cuhva cuni maan ñi. Chacan cuu cha cua nanducu xaan ndo yoso cuhva cua coo ndo. Cua cuinu vaha ini ndo chi ra Ndioo, ta sa cua savaha tahan ndo cha vaha. Cua savaha vaha ndo cha vaha, ta sa cua nducu tahan ndo cha cua coo cha chini tuni chi ndo. Cua nducu vaha ndo cha cua coo cha chini tuni chi ndo, ta sa cua nducu tahan ndo cuhva cha cua sanini ndo suvi ni chi maan ndo. Cua sanini vaha ndo chi ndo, ta sa cua coo tahan tu ndee ini chi ndo. Cua coo vaha tu ndee ini chi ndo, ta sa cua sacahnu tahan ndo chi ra Ndioo. Cua sacahnu vaha ndo chi ra Ndioo, ta sa cua cuni mani ndo chi ñivi tahan ndo. Cua cuni mani vaha ndo chi tahan ndo, ta sa cua cuni mani ndicha ndo chi ndihi ñivi.
Tacan ni cua savaha ndo vitin, ta ta ni cuhva cua savaha ndo iti nuun. Chacan cuu cha cua cunda yahvi ndo, ta vaha xaan ca cha cua coo ndo, vati nacoto vaha ndo chi ra chahnu Jesucristo. Tu ña cua savaha ndo cuhva cati yu, ña ta coto ndo cha vaha, ta ni ña cutuni ini ndo, vati cha naan ini ndo cha ni naan cuati savaha ndo iti chata nu quichi quivi. 10 Yani xaa, cua nducu vaha ndo cuhva, vati nini xaan cha cua coto ndo iin cha ndicha ndicha. Nini xaan cua coto ndo ti cha ni nacachi ra chahnu chihin ndo. Tacan cua savaha ndo, ta ña cua ndoyo ñuhun ndo. 11 Chacan cuu cha cua cuhva vaha ra tu ndee ini chihin ndo, ta cua cuhun vaha xaan ndo nu cua cundaca ñahan ra chahnu Jesucristo ndihi ni quivi, ta maan ra cuu ra sanduvaha anima yo.
12 Chacan cuu cha ndihi ni quivi cua sacoto ndico tuqui yoso cuhva cua coo ndo. Chito vaha ndo yoso cuhva cua coo ndo, ta cua savaha ndo ndihi cha ndicha ñaan cha cuu cha chito ndo. 13 Yuhu saxini ti cha vaha cuu cha cua cati tuhun xain chihin ndo, vati tacan ni cua cuñuhun ini ndo. Cua cati tuhin chi ndo ndihi ni quivi cha iyo ndito yu, 14 vati chite ti yatin xaan cua cuvi yu, vati tacan ni cati cachin ra chahnu Jesucristo chihin yu.
15 Cua sanini yu cati tuhin chi ndo, vati cua queta quivi cua cuvi yu. Tacan sa cua cuñuhun ini ndo tuhun cha ni cati tuhun yu ndihi ni quivi.
Cua ndehe ñivi ti cha cahnu xaan cuu ra Cristo
16 Cati tuhun cachin ndi chihin ndo ti iyo xaan tu ndee ini chi ra chahnu Jesucristo, ta cua quichi ndico tucu ra, vati ni ndehe tahan ndi ti cha cahnu xaan rai cuu ra. Ña cahan ndi cuendu cuhva cahan ñivi nditi iyo nu ñuhun ñuñivi. 17 Ndehe ndi ti sacahnu ra Ndioo sutu ra chi ra nu quichi quivi, ta taqui xaan ra cha cuu savaha ra Ndioo. Chacoo xaan tu ndee ini chihin ra, ta cahan ra Ndioo chi ra iti siqui andivi. Cati ra chi ra ti sehe ra chihin ra. Cuni xaan ra chihin ra, ta cusii ini xaan ra chihin ra, cati ra. 18 Quivi can chahan tahan ndi chi ra Jesuu siqui yucu ii can, ta chini ndi tuhun cha ni cahan ra Ndioo iti siqui.
19 Chacan cuu cha cha ndicha ndicha cuu cha cati ra ni cahan cuenda ra Ndioo tiempu chahnu, vati cati ra ti cua quichi iin rai vaha, ta cua tasoho ndo tuhun cha cahan ra. Tacan, ta sa ni quichi ra Cristo cuhva ni ndehe ndi. Tuhun ra cuu sava ta cua iin ñuhun ndichin cha iyo nu naan, ta cua taa ndo soho ndo tuhun can nda cua nda quivi cua quichi ndico tucu ra Jesucristo, ta cua coo ndo chi ra icaa ni. 20 Chehe cuu cha cua coto xihna ndo. Cua coto ndo ti ña cua cuu cati iin ñivi ñaan cha cuu cha saxini maan ñi cha cati tuhun tutu Ndioo, 21 vati ñavi cuhva saxini maan ñivi cati tuhun ñi nu ni quichi quivi. Cuhva cati tuhun ra Tati Ndioo chi ra ni cahan cuenda ra Ndioo iti chata cuu cha cati tuhun ra.