TUTU UVI CHA NI TAA RA CHAHNU PAULU CHI RA TIMOTEO
1
Taa ra Paulu tutu ya chi ra Timoteo
Yuhu ra Paulu taa tutu ya chihun, yoho Timoteo, ta tatun ra Jesucristo cui, vati tacan cuni ra Ndioo. Cati ra ti cua coo ndito ñivi ra chi ra Cristo Jesuu ndihi ni quivi ndihi ni tiempu. [Chacan cuu cha satiñu yu tiñu ra Ndioo.] Cuni xain chihun, ta maun cuu sava ta cua iin sehi. Na cua savaha ra Ndioo sutu yo tu manini chihun. Na cua cundahvi ini ra chihun, ta na cua savaha ra cha cua coo vii anima cun. Ta ni cuhva na cua savaha tahan ra chahnu Jesucristo chihun.
Na cua cuhva ra Timoteo cuenda ti cha iyo ra cuenda ra Cristo
Chahi iin tiahvi ndioo chi ra Ndioo, ta cahin chi ra cuenda cun nduvi ta niñu. Ndihi ni quivi cahin chi ra cuenda cun. Satiñu i tiñu Ndioo cuhva ni satiñu ñivi yu tiñu ra nu quichi quivi, vati satiñu i tiñu ra, ta ñahni cha saxini yu. Nduvi ta niñu cuni xain ndehe ndico tuqui chihun, vati ni ñuhun ini yu ti chacu xaun, [ta ni saña tahan yo nu quichi quivi]. Chacan cuu cha cua cusii ini tucu yu. Ni ñuhun ini yu ti chinu ndicha ini cun chi ra Ndioo ndicha, vati chinu xihna ini ña Loida sihi chahnu cun. Tacan cuu, ta chinu tahan ini ña Eunice sihi cun, ta chite ti tacan ni chinu tahan ini maun.
Chacan cuu cha sacoto ndique chihun ti cua satiñu vahun tiñu Ndioo, vati maan ra savaha tu manini chihun, ta tiso ndi ndaha ndi chihun. Ña chaha ra Ndioo cha cua cuyuhvi yo, soco chaha ra cha cua coo tu ndee ini chi yo, ta chaha ra cha cua cuni mani yo chi tahan yo, ta chaha ra cha chini tuni chi yo. Ña cua cucahan nuun cun, ta cua cuhva cun cuenda yoso cuhva iyo ra chahnu. Ña cua cucahan nuun cun cha cuenda yuhu, vati cha indi yu ve caa cuenda maan ra, soco cua cundee ini cun cha cua ndehe tahun tu ndoho, vati chinu tahan ini cun tuhun Ndioo. Cua cundee ini cun, vati cua cuhva ra Ndioo tu ndee ini chihun. Maan ra cuu ra sanduvaha anima yo, ta cati ra ti cua coo ii yo chihin ra. Sanduvaha ra anima yo, vati iyo xaan tu manini chi ra. Sanduvaha ra anima yo, vati tacan ni cuni ra. Ñavi ti cha ni savaha yo cha vaha. Ña ta quetuvi ñuhun ñuñivi ya, ta savaha ra tu manini chi yo, vati chi ra Cristo Jesuu cuu yo. 10 Ndihi chacan ni sacoto ra Ndioo chi yo vitin, vati cha ni quichi ra Jesucristo, ta maan ra cuu ra sanduvaha anima yo. Ña cua cuhva ca ra cha cua cuvi cuii yo cha cuenda maan ra, soco cua savaha ra cha cua coo ndito yo chi ra, ta ña cua cuvi ca yo cuenda maan ra, vati chinu ini yo tuhun vaha ra.
11 Savaha ra Ndioo cha ni cui tatun ra Jesuu. Chacan cuu cha cati tuhun yu tuhun ra, ta sacuahi tuhun ra chi ñivi cuu inga tucu ñivi. 12 Chacan cuu cha ndehi tu ndoho, soco ña cahan nuin. Ña cahan nuin, vati nacote chi ra Jesucristo, ta chi maan ra chinu ini yu. Chite ti iyo tu ndee ini chi ra. Chacan cuu cha cumi vaha ra chihin yu nda cua nda quivi cua tachi tuni ra Ndioo chi ñivi.
13 Na cua savahun cha vaha cuhva cati tuhin chihun, ta tacan ni cua cuinu vaha ini cun chi ra Ndioo, ta cua cuni mani cun chi ñivi, vati ñivi ra Cristo Jesuu cuun. 14 Na cua cumi vahun tuhun ndicha, ta na cua savahun tiñu chaha ra Tati Ndioo chihun, vati iyo ra chihin yo.
15 Chito cun ti cha nacoo ihni ndihi ñivi iyo ñuhun Asia chihin yu. Tacan ni nacoo ihni tahan ra Figelo chi ra Hermógene chihin yu. 16 Na cua cundahvi ini ra chahnu chi ñivi ra Onesíforo, vati cuaha chaha chaha ra tu ndee ini chihin yu, ta ña cahan nuun ra ndehe ra cha indi yu ve caa. 17 Sa ni queta ra ñuun Roma, ta nanducu xaan ra chihin yu, ta tacan ni nanihin ra chihin yu. 18 Na cua cundahvi ini ra chahnu chi ra quivi cua tachi tuni ra chi ñivi. Vaha xaan ca chito maun yoso cuhva ni tindee ra chihin yu ñuun Efeso.