TUTU CHA NI TAA RA CHAHNU PAULU CHI ÑIVI NDIOO IYO ÑUUN EFESO
1
Taa ra Paulu tutu ya chi ñivi Ndioo iyo ñuun Efeso
Yuhu ra Paulu taa tutu ya chihin ndo, ta tatun ra Jesucristo cui, vati tacan ni cuni ra Ndioo. Tachi yu tutu ya chi ndioho. Ñivi Ndioo iyo ñuun Efeso cuu ndo, ta chinu ini ndo chi ra Cristo Jesuu. Na cua savaha ra Ndioo sutu yo tu manini chihin ndo, ta na cua cuhva ra cha cua coo taxin anima ndo. Chacan ni na cua savaha tahan ra chahnu Jesucristo chihin ndo.
Savaha xaan ra Cristo tu manini
Na cua sacahnu yo chi ra Ndioo, ta sutu ra chahnu Jesucristo cuu ra. Cha ni savaha xaan ra tu manini chi yo, vati iyo ra Cristo chi yo, ta ndihi cuii tu manini cha iyo cuenda iti siqui andivi savaha ra chi yo. Ta ni cuhva savaha ra tu manini chihin yo nu quichi quivi, vati ña ta quetuvi ñuhun ñuñivi ya, ta ni nacachi ra chihin yo. Chacan cuu cha chito ra ti cua coo ii yo, ta ñahni cuati cua coo chi yo. Cuni xaan ra chi yo. Tacan ni saxini ra iti chata ti cua savaha ra cha cua cuu yo sehe ra, vati chacan ni cua savaha ra Jesucristo. Chacan ni savaha ra, vati tacan ni cuni ra, ta cua cusii ini ra. Chacan cuu cha sacahnu yo chihin ra, vati iyo xaan tu manini chi ra. Cha savaha xaan ra tu manini chi yo, vati iyo ra cuu sehe ra chihin yo, ta cuni xaan ra chihin ra. Maan ra cuu ra sanaan cuati yo, vati chacan ni chati ra niñi ra, ta ni chihi ra. Cha cucahnu ini ra cuati ni savaha yo, vati cahnu xaan tu manini savaha ra chi yo. Cha savaha xaan ra tu manini chi yo, vati chaha ra cha chini tuni chi yo, ta chaha ra cha cua cutuni vaha ini yo. Cha sacoto ra chi yo ñaan cha cuu cha cuni ra, ta ña chito yo cuhva cuni ra nu ni quichi quivi. Chacan sacoto ra, vati cuhva cuni maan ra cha cua savaha ra Cristo cuu chi, ta cua cusii ini ra. 10 Cua queta quivi cuhva cha ni tiso ra Ndioo, ta cua savaha ra cuhva ni saxini ra nu quichi quivi. Tacan cuu, ta cua cundaca ñahan ra Cristo chi ndihi cuii cha iyo nu ñuhun ñuñivi, ta ta ni cuhva cua cundaca ñahan ra chi ndihi cuii cha iyo iti siqui andivi.
11 Iyo ra Cristo chi maan yo. Tacan ni nacachi ra Ndioo chi yo, [ta cua coo vaha yo chi ra]. Chacan ni savaha ra Ndioo ndihi cuhva cuni ra, ta maan ra savaha cuhva ni saxini xihna ra cha cua savaha ra. 12 Chacan cuu cha chinu ini yo chi ra Cristo nu quichi quivi. Chacan cuu cha sacahnu yo chi ra, vati cha cahnu xaan rai cuu ra. 13 Cuenda maan ra chini soho ndo tuhun ndicha tuhun vaha yoso cuhva cua nduvaha anima ndo, ta chinu ini ndo chi ra. Tacan ni quichi ra Tati Ndioo chi ndo cuhva ni cati ra Ndioo nu ni quichi quivi. 14 Chacan cuu cha chito yo ti cua coo vaha yo chi ra Ndioo nu cuahan quivi. Tacan cua coo ra Tati Ndioo chi yo nda cua nda quivi cua coo cuii yo chi ra Ndioo. Chacan cuu cha sacahnu yo chi ra, vati cha cahnu xaan rai cuu ra.
Cahan ndahvi ra Paulu chi ra Ndioo ti na cua cuhva ra cha chini tuni chi ñivi Ndioo
15-16 Ña sañe cha chahi tiahvi ndioo chi ra Ndioo cuenda maan ndo. Chahi tiahvi ndioo chi ra, vati chini sohi ti chinu ini ndo chi ra chahnu Jesuu, ta cuni mani ndo chi ndihi ñivi Ndioo. Ñuhun ini yu chihin ndo, ta cahan ndahvi yu chi ra Ndioo 17 ti na cua cuhva ra Ndioo sutu yo cha chini tuni chi ndo, ta na cua coo vaha ra Tati Ndioo chi ndo. Tacan ni cua nacoto vaha ndo chi ra Ndioo cahnu, ta maan ra cuu sutu ra chahnu Jesucristo. 18 Tacan ni cua cutuni ini ndo. Chacan cuu cha cua coto ndo ñacu ndatu ndo chi ra ni nacachi chi ndo. Cua coto ndo ti cha cahnu xaan cuu cha cua savaha ra Ndioo chi maan yo, ta ñivi ra cuu yo. 19 Cua coto ndo ti cahnu xaan cuu tu ndee ini cha chaha xaan ra chihin yo, ta ñivi chinu ini chi ra cuu yo. 20 Tacan ni, ta cua ndehe yo ti cahnu xaan iyo tu ndee ini chi ra, vati chaha ra tu ndee ini chi ra Cristo, ta natacu ndico ra tañu ñivi ndii, [ta chaha ra Ndioo ndatu chi ra,] vati chaha ra cha cua cunda ra Cristo chiyo ndaha cuaha ra iti siqui andivi. 21 Iyo ndatu chi ndihi ra tatun Ndioo chi ndihi ra ndaca ñahan, soco cahnu xaan ca ndatu iyo chi ra Cristo. Cahnu xaan ca cuu maan ra chi ndihi ñivi iyo quivi vitin chi ndihi ñivi cua coo nu cuahan quivi. 22 Cha ni savaha ra Ndioo cha cua cundaca ñahan ra Cristo chi ndihi ñivi chi ndihi tatun Ndioo, ta maan ra cuu xini chi ndihi ñivi Ndioo. 23 Ndaca ñahan ra chi ñivi ra, ta iyo vaha ra chi ndihi ñi ndihi nu iyo ñi.