6
Ndioho ñivi cuati, cua tasoho ndo chi sutu ndo chi sihi ndo cuenda ra chahnu, vati tacan vaha. 2-3 Iin tuhun cha cati tuhun ra Ndioo cuu cha cua sacahnu ndo chi sutu ndo chi sihi ndo. Chacan cuu cha cua coo cha vaha chi ndo, ta nahan xaan cua coo ndo nu ñuhun ñuñivi, cati ra Ndioo, ta tuhun can cuu tuhun xihna cuii cha ni cati tuhun ra Ndioo ti cua savaha ra nu cuahan quivi.
Ndioho ñivi chahnu, ña cua cuhva ndo tisihi chi sehe ndo, soco cua sanahan vaha ndo chi ñi, ta cua cati tuhun vaha ndo chi ñi. Tacan ni cua sacuahnu ndo chi ñi cuenda ra chahnu.
Ndioho ñivi cuu musu, cua tasoho vaha ndo chi ra cuu chitoho ndo ihya nu ñuhun ñuñivi ya. Cua sacahnu ndicha ndo chi ra cuhva sacahnu ndo chi ra Cristo. Ña cua coo ndo cuhva iyo inga ñivi. Satiñu vaha ñi hora ndehe chitoho ñi nu satiñu ñi, vati cuni ñi cha cua cusii ini ra chi ñi, soco ña satiñu vaha ñi hora cha ña ndehe ca ra. Ñavi tacan cua satiñu ndo, soco cua satiñu vaha ndo cuhva satiñu vaha musu ra Cristo, vati ndacu ra cuhva cuni ra Ndioo. Cua satiñu ndo chi ndihi cuii anima ndo, vati cua satiñu ndo cuenda ra chahnu, ta ña cua satiñu ndo cuenda ñivi ñuñivi. Chito ndo ti tu cua savaha ndo cha vaha, ta ni cuhva cua savaha ra chahnu cha vaha chi ndo―masi satiñu cuatu ndo, masi ña satiñu cuatu ndo.
Ndioho ñivi cuu chitoho, ta ni cuhva cua savaha ndo cha vaha chi musu ndo. Ña cua sayuhvi ca ndo chi ñivi cuu musu ndo, vati chito ndo ti iyo tucu chitoho maan ndo iti siqui andivi. Ini ra cuu chitoho maan ñi, ta inuun ni cua tachi tuni ra chi ndihi ñivi.
Cuhva cua cani tahan ñivi Ndioo chi run cuihna
10 Cua cundee ndo cuenda ra chahnu, vati iyo xaan tu ndee ini chi ra. 11 Cua cumi vaha ndo suvi ni chi maan ndo cuhva cumi vaha ra sandaru suvi ni chi maan ra, vati tacan ni cuni ra Ndioo. Chacan cuu cha cua cuu cundee ini ndo cha cua cuni savaha run cuihna chi ndo. 12 Tacan ni cua coo ndo, vati ña cua cani tahan yo chi ñivi, soco cua cani tahan yo chi run tati cuihna. Cua cani tahan yo chi run ndaca ñahan chi ñivi ndacu ndavaha ni nu ñuhun ñuñivi ya, ta cua cani tahan yo chi run ndacu ndavaha ni iti siqui andivi. Chi rucan cua cani tahan yo. 13 Chacan cuu cha cua cumi ndo chi ndo chi ndihi cha cua cuhva ra Ndioo chi ndo cuhva cumi ra sandaru suvi ni chi maan ra. Chacan cuu cha cua cuu cundee ndo quivi cua cani tahan ndo chi run ndacu ndavaha ni. Cua cumi vaha ndo chi ndo, ta cua cundee ini ndo. 14 Cua cundee ndo, vati chito ndo cha ndicha. Chacan cuu sava ta cua ñiin chuhni vaha ra sandaru tichi ra, [vati cha xihna cuii savaha ra chacan, ta sa cua cuu cani tahan ra]. Cua coo cuiti vaha ndo. Chacan cuu sava ta cua iin caa chasi ra sandaru pechu ra, [vati chacan cua sacacu chi ra]. 15 Cua cati tuhun ndo tuhun vaha yoso cuhva cua coo taxin anima ñivi. Chacan cuu sava ta cua ndichan ndaa chaha ra sandaru, [vati tacan ni cua cuu caca vaha ra]. 16 Ta vii ca cua cuinu vaha xaan ini ndo chi ra Ndioo. Chacan cuu cha cua cuu cundee ndo ndihi tu ndoho cha cua savaha run cuihna chi ndo. Chacan cuu sava ta cua iin caa naan ra sandaru, ta chasi ra nu cua quichi nduva. 17 Cua cacu ndo nu iyo cha ndavaha ni. Chacan cuu sava ta cua iin caa indi xini ra sandaru, [vati cumi chi xini ra]. Cua cati tuhun ndo tuhun Ndioo. Chacan cuu sava ta cua iin machete cha chaha ra Tati Ndioo chi ndo, [vati chi chacan cua cani tahan ndo]. 18 Ndihi ni quivi cua cahan ndahvi ndo chi ra Ndioo. Cua cahan ndo chi ra, vati cua tindee ra Tati Ndioo. Tacan ni cua sacuenda vaha ndo chi ndo. Cua cundee vaha ini ndo, ta cua cahan ndahvi ndo chi ra Ndioo cuenda ñivi ra. 19 Na cua cahan tahan ndo cuenda yuhu. Cua cati ndo ti na cua cuhva ra Ndioo cha chini tuni chi yu, ta cua cuu cati tuhin tuhun ra. Chacan cuu cha ña cua cuyuhvi yu cati tuhin ñaan cha cuu tuhun vaha ra. 20 Chacan cuu cha ndai ve caa vitin, soco ni tava tiñu ra Ndioo chihin yu. Cua cahan ndahvi ndo chihin ra ti na ña cua cuyuhvi yu, soco na cua cati tuhin tuhun ra cuhva cuni maan ra.
Tuhun cha cua saña tahan ra Paulu
21 Cha cuahan ra Tíquico yani yo, ta musu vaha ra Ndioo cuu ra. Maan ra cua sacoto chi ndo yoso cuhva iye. Chacan cuu cha cua coto ndo ñaan cha cuu cha ndacu yu ihya. 22 Chacan cuu cha tachi yu chi ra nu iyo ndo, ta cua coto ndo yoso cuhva iyo ndi, ta cua cuhva ra tu ndee ini chi ndo.
23 Na cua savaha ra Ndioo sutu yo cha cua coo vii anima ndo chi ndihi ra yani yo chi ndihi ñi cuhva yo. Na cua savaha ra Ndioo cha cua cuni mani ndo chi ñivi tahan ndo, ta cua cuinu vaha ini ndo. Ta ni cuhva na cua savaha tahan ra chahnu Jesucristo. 24 Na cua savaha tahan ra ta ra tu manini chi ndihi ñivi cuni chi ra chahnu Jesucristo. Tacan ni cua coo ndito ñi chi ra ndihi ni quivi ndihi ni tiempu. Na cua cuu chi tacan ni.