TUTU CHA NI TAA RA CHAHNU PAULU CHI ÑIVI NDIOO IYO ÑUHUN GALACIA
1
Taa ra Paulu tutu ya chi ñivi Ndioo iyo ñuhun Galacia
Yuhu ra Paulu taa tutu ya chihin ndo, ta tatun ra Jesucristo cuu yuhu. Maan ra chi ra Ndioo sutu ra chaha ndatu chihin yu, ta ra Ndioo cuu ra tindee chi ra Jesuu, ta ni natacu ndico ra tañu ñivi ndii. Maan ra ta ra cuu ra chaha tiñu chi yuhu. Ñavi ñivi cuu ñi chaha tiñu chihin yu, ta ni ñavi ñivi cuu ñi sayaha tuhun ti cua cuise tiñu can. Yuhu chi ndihi ra yani yo iyo ihya―tachi ndi tutu ya chihi ndo, ta ñivi Ndioo iyo ñuhun Galacia cuu ndo. Na cua savaha ra Ndioo sutu yo tu manini chihin ndo, ta na cua savaha ra cha cua coo taxin anima ndo. Ndihi chacan na cua savaha tahan ra chahnu Jesucristo chihin ndo. Maan ra Jesuu ni chihi cuenda cuati yo. Tacan ni savaha ra, vati cua sacacu ra chihin yo nu iyo ndavaha ni vitin tichi quivi ya, ta tacan ni cuni tahan ra Ndioo sutu yo. Na cua sacahnu yo chi ra ndihi ni quivi ndihi ni tiempu, ta na cua cuu chi tacan ni.
Ñahni inga tuhun cua cuinu ini ñivi can, ta cua nduvaha anima ñi
Iyo xaan cuni yu, vati yatin xaan ni saña ndaha ndo chi ra Ndioo, ta chinu ini ndo inga tuhun, ta ña vaha cha tacan. Saña ndaha ndo chi ra, ta maan ra cuu ra ni nacachi chi ndo, vati savaha ra Cristo tu manini chi ndo. Ñahni inga tuhun vaha iyo, soco iyo ñivi sandusaca chi ndo, ta cuni ñi sama ñi tuhun vaha yoso cuhva sanduvaha ra Cristo anima yo. Cha ni cati tuhun vaha ndi tuhun vaha chi ndo nu quichi quivi. Tu cua cati tuhun maan ndi inga tuhun cha ñavi tuhun Ndioo, tu cua cati tuhun iin tatun Ndioo inga tuhun, na cua tachi tuni ra Ndioo chi ndi. Nu quichi quivi cha cati tuhun ndi chihin ndo, ta vitin cati tuhun ndico tucu yuhu ti tu cua cati tuhun ñivi inga tuhun chi ndo, tu ña cua cati tuhun ñi tuhun Ndioo cuhva ni tasoho xihna ndo, na cua tachi tuni ra Ndioo chi ñi.
10 Tacan cati yu, vati cuni yu coo vahi chi ra Ndioo, ta ñahni cha saxini yu cha cua coo vahi chi ñivi. Ña nduqui cuhva cha cua cusii ini ñivi ni. Tu cua nducu main cuhva cha cua cusii ini ñivi ni, ñavi musu ra Cristo cui.
Cuhva cha ni cuu ra Paulu tatun Jesuu
11 Yani xaa, sacote chi ndo ti ñavi cuhva cati ñivi cuu tuhun vaha cha ni cati tuhin chi ndo. 12 Ñavi ñivi chaha cuenda chihin yu, ta ni ñavi ñivi sacuaha chihin yu. Maan ra Jesucristo cuu ra chaha cuenda chihin yu nu ni cahan ra chihin yu.
13 Chito ndo yoso cuhva ni chacoi nu quichi quivi, vati ñivi judío cuu tahin. Yaha xaan cuhva cha ni chahi tu ndoho chi ñivi Ndioo, ta cuni xain sandoyo ñuhin chi ñi. 14 Cuenda costumbre ñivi judío cuahin iti nuun, ta sacanain chi ñivi tahin. Tuvi xaan ñi ndoo ihni, vati cuni xaan que costumbre sacahnu ñivi ndi tiempu chahnu. 15 Tacan ni cha ni savahi, soco nda ni cha ña ta cacu i, ta cha ni saxini ra Ndioo cha cua cuhva ra tiñu chihin yu. Chacan cuu cha nacachi ra chihin yu, vati iyo tu manini chi ra. 16 Tacan cuu, ta queta quivi cuni ra cha cua nacote yoo rai cuu sehe ra. Tacan cuni ra, vati chacan cuu cha cua cati tuhin chi ñivi cuu inga tucu ñivi yoso cuhva iyo sehe ra. Chacan ni sacoto ra chihin yu, soco ña ni nduqui cha chini tuni chi ñivi. 17 Ña chahin ñuun Jerusalén nu iyo ra tatun Jesuu, ta xihna ca maan ra cuu tatun ra. Iti ñuhun Arabia chahin, [vati cha nduqui cha chini tuni chi ra Ndioo]. Tacan cuu, ta cuahan ndique iti ñuun Damasco.
18 Yaha uni cuiya, ta sa cuahin iti ñuun Jerusalén, vati cuni nacote chi ra Pedro. Tacan cuu, ta ndoo nuin chi ra chahun quivi. 19 Ndehe tahin chi ra Jacobo yani ra chahnu Jesuu, soco ña ndehi chi inga ra tatun Jesuu. 20 Chito ra Ndioo ti ña tuhva main sandahyu ñahan. Chacan cuu cha ndicha cuu cha tai chihin ndo ihya.
21 Tacan cuu, ta cuahin iti ñuhun Siria, ta chahin iti ñuhun Cilicia. 22 Chacan cuu cha ña ta nacoto ñivi Cristo iyo ñuhun Judea chihin yu. 23 Chini soho ni ñi cha cati ñivi ti nu ni quichi quivi chahi tu ndoho chi ñi. Xihna ca cuni yu sandoyo ñuhin chi ñi, soco vitin cati tuhun tahin ti na cuinu ini ñivi chi ra Cristo, cati ñi. 24 Tacan ni sacahnu ñi chi ra Ndioo cha cuenda yuhu.