TUTU CHA NI QUETA NUUN ÑIVI HEBREO
1
Cahan ra Ndioo chi ñivi ñuñivi, vati ni tava tiñu ra chi sehe ra
Cuaha chaha ni cahan ra Ndioo chi ñivi yo tiempu chahnu. Cuaha cuhva ni cahan ra chi ñi, vati tachi ra chi ra ni cahan cuenda ra. Chacan ni savaha ra iti chata, soco vitin tichi quivi ya cha ni tachi ra chi ra cuu sehe ra nu iyo yo. Tacan ni cahan ra chi yo vitin. Chaha ra Ndioo tu ndee ini chi ra. Chacan cuu cha ni cundee ra savaha ra cuu sehe ra ndihi ñuhun ñuñivi chi andivi, ta chaha cuenda ra Ndioo ndihi cha iyo chi ra. Cahnu xaan rai cuu sehe ra, vati cahnu xaan cuu ra Ndioo. Sanahan sehe ra chi yo yoso cuhva iyo ra Ndioo, vati tacan iyo tahan maan ra. Quivi xihna cuii cahan cahan ni ra, ta ni chacoso vaha ndihi cuii cha iyo, ta ni vii tindee ra chi chi, vati iyo xaan tu ndee ini chi ra. Maan ra cuu ra ni sanaan cuati savaha ñivi ñuñivi, ta cuahan ndico ra iti siqui andivi, ta cha iyo ndico ra chi ra Ndioo, vati iyo ndatu chi ra.
Cahnu xaan cuu tatun Ndioo, soco cahnu xaan ca ra cuu sehe ra
Cahnu xaan cuu ra tatun Ndioo, soco cahnu xaan ca ra cuu sehe ra Ndioo, vati iyo xaan ca tu ndee ini chi ra. Chacan cuu cha ndicha, vati ña ni cati ra Ndioo chi tatun ra cuhva cha ni cati ra chi sehe ra. Nu ni quichi quivi cati ra chi sehe ra ti:
Sehi chihun.
Vitin cha chahi tu ndee ini chihun,
cati ra, soco ñahni nu cati ra Ndioo cuenda ra tatun Ndioo ti:
Yuhu cua cuu sutu ra,
ta maan ra cua cuu sehi.
Tachi ra chi sehe ra ihya nu ñuhun ñuñivi ya, ta cati ra cuenda sehe ra ti:
Na cua sacahnu ndihi tatun Ndioo chihin ra, cati ra. Ta cati ndico tucu ra cuenda ra tatun Ndioo ti:
Sava ni ta cua tati cuu tatun Ndioo ni savahi.
Sava ni ta cua yaa ñuhun cuu ra, [vati ña ndoo ra nu chahan ra,]
Tacan ni cahan ra Ndioo cuenda ra tatun Ndioo, soco cuenda sehe ra cati ra ti:
Yoho Ndioo cuu cun,
ta cua cundaca ñahan cun ndihi ni quivi ndihi ni tiempu.
Rai cua cundaca ñahan ndicha cua cuu cun.
Mani cha vaha cuni cun,
ta ña cuni cun cha ndavaha ni.
Chacan cuu cha savaha ra Ndioo sutu cun cha cusii ini xaun.
Savaha ra cha cusii ini ñivi cun,
soco cua cusii ca ini maun,
cati ra. 10 Iyo inga nu cati ndico tucu ra cuenda sehe ra ti:
Nda ni xihna cuii cha ni savahun ñuhun ñuñivi ya, yoho ra chahnu,
ta ni savaha tahun andivi.
11 Cua ndoyo ñuhun ndihi chacan,
soco maun ña cua ndoyo ñuhun cun.
Cua nduchahnu ndihi chi sava ni ta cua cha nduchahnu iin sahma.
12 Cua ndoyo ñuhun chi [cuhva cha ndoyo ñuhun iin coton],
ta cua naan chi,
soco maun ta ni cuhva cua coun,
ta ña cua cuvi cun,
cati ra. 13 Ña cahan ra Ndioo chi ra tatun Ndioo cuhva ni cahan ra chi sehe ra, vati cati ra chi sehe ra ti:
Cua coun chihin yu ihya,
vati iyo ndatu chihun.
Cua savahi cha cua sandoyo ñuhun cun chi ñivi cuxaan ini chihun.
[Tacan ni cati ra Ndioo, vati cahnu cuu ra tatun Ndioo, soco cahnu xaan ca ra cuu sehe ra.] 14 Tatun ni cuu ndihi ra tatun Ndioo. Chacan cuu cha tava tiñu ra chi ra ta ra, vati cua tindee ra chi ñivi, vati cua sacacu ra Ndioo chi ñi.