TUTU CHA NI TAA RA CHAHNU SANTIAGO
1
Ni tachi ra Santiago tutu ya chi ñivi judío cuahan nini cahnu ñuhun ñuñivi
Yuhu ra Santiago taa tutu ya chihin ndo, ta musu ra Ndioo chi ra chahnu Jesucristo cuu tahin. Tachi yu iin tuhun na cumi chihin ndo. Ñivi judío cuu ndo, ta cha ni cuahan ndo nini cahnu nu ñuhun ñuñivi, ta vitin chinu ini ndo chi ra Jesucristo.
Chaha ra Ndioo cha chini tuni chi ñivi ra
Yani xaa, na cua cusii ini ndo, tu cua ndehe ndo tu ndoho. Cua cusii ini ndo, vati chito ndo ti tacan ni cua coto ra Ndioo a chinu vaha ini ndo chi ra. Tacan ni nihin ndo cuhva cha cua cundee ini ndo. Tu cua cundee vaha ini ndo tu ndoho cua ndehe ndo, cua coo vaha ndo. Chacan cuu cha cua cuu ndo ñivi cha iyo vaha cuenda ra Ndioo, ta ñahni cha cua cumani chi ndo.
Tu ña chito ndo ñaan cha cuu cha vaha cuenda ra Ndioo, cua cahan ndahvi ndo chi ra ti na cua tindee ra chihin ndo. Tacan ni cua cuhva vaha ra Ndioo cha chini tuni chi ndo cuhva chaha ra chi ndihi ñivi cahan chi ra. Ña cua nduxaan ra chi ndo, soco cua tindee ra chi ndo. Na cua cuinu ini ndo cha cua savaha ra Ndioo cuhva cahan ndahvi ndo chi ra. Ña cua saxini ndo ti ña cua tindee ra. Tu cua saxini ndo, cua cuu ndo sava ta cua nduta tañuhun. Tihya tican tahnu nduta can, vati nihin xaan caa tati. Tacan cuu nu cuu ñivi can, vati tihya tican nanducu ñi cha chini tuni chi ñi. Ña cua saxini ñivi can ti iyo cha cua cuhva ra Ndioo chi ñi. Saxini xaan ñi. Chacan cuu cha ña cua coto ñi ñaan cha cuu cha cua savaha ñi.
Ta ra yani yo iyo ndahvi xaan―na cua cusii ini ra, vati cha sacahnu ra Ndioo chi ra. 10 Na cua cusii ini tahan ra yani yo iyo vaha ndatiñu, vati cua coto ra yoso cuhva cua coo tu ndahvi ini chi ra, ta ña cua ndurai ra. Tacan ni cua coo ra, vati yatin xaan cua cuvi ra cuhva cha chihi ita. 11 Ndaa ri nicandi, ta nihin xaan ndehe ri. Chacan cuu cha neti ita can, ta ndoyo ñuhun chi. Ña taqui ca chi. Ta tacan cua ndoyo ñuhun tahan ra iyo vaha ndatiñu, ta ñahni yavi ndaa cha ndacu ra.
Cua coo tu ndoho chi ñivi
12 Tu cua cundee ini ndo, ta ña cua savaha ndo ndavaha ni nu cua ndehe ndo tu ndoho, cua cusii ini ndo, vati cua coo ndito ndo chi ra Ndioo ndihi ni quivi ndihi ni tiempu. Cua coo ndito ndo chi ra, vati cua quee vaha ndo. Tacan ni cua coo ndo, vati cati ra Ndioo ti tacan ni cua savaha ra chi ñivi cuni chi ra. 13 Tu cua cuni ndo savaha ndo ndavaha ni, ña cua cati ndo ti ra Ndioo cuu ra cati ti na cua savaha ndo ndavaha ni, vati ña tuhva ra savaha ra ndavaha ni, ta ni ña tuhva ra cati ra ti cua savaha ñivi ndavaha ni. 14 Savaha ñivi ndavaha ni, vati tacan ni cuni maan ñi. Cuhva cuni ndicha ñi savaha ñi. 15 Xihna cuii quechaha cuni ñi savaha ñi cuati. Chacan cuu cha queta quivi savaha ndicha ñi cuati can. Chacan cuu cha chihi tahan ñi, vati savaha tahan ñi cuati.
16 Yani xaa, ña cua cuhva ndo cha cua sandahyu ñahan ñivi chihin ndo. Ña cua saxini ndo ti Ndioo cuu ra cati ti cua savaha yo cuati. Ña ndicha. 17 Ndihi cha vaha ndihi cha taqui cuu cha samani ra Ndioo chihin yo. Maan ra savaha ndihi ñuhun ndichin iyo iti siqui. Chica ri, ta ndahva ri. Ñavi tacan iyo ra Ndioo, vati ña sama ra tuhun cahan ra. Ña sama ra cuhva iyo ra, vati mani cha vaha savaha ra chi yo. 18 Cuni maan ra cha cua cuu yo ñivi ra, vati chinu ini yo tuhun ra tuhun ndicha. Chacan cuu cha chinu xihna ini yo chi ra, ta ñivi xihna cuii ra cuu yo.
Cuhva cua sacahnu ndicha ñivi chi ra Ndioo
19 Yani xaa, chehe cuu cha cua coto ndo. Cua tasoho xihna ndo tuhun Ndioo. Ña cua cahan nahan ndo, ta ni ña cua nduxaan ndo. 20 Tu cua cuxaan yo, ña cua savaha yo cha vaha ndicha cuhva cuni ra Ndioo. 21 Chacan cuu cha yuhu cati ti ña cua savaha ca ndo cha ndavaha ni. Cua saña ndo cuati ndacu xaan ñivi. Ña cua ndurai ca ndo, soco cua cuinu ini ndo tuhun cha ni chini soho ndo. Tacan, ta cua nduvaha anima ndo.
22 Cua cuni soho ndo cuhva cati tuhun ra Ndioo, ta sa cua sacuinu tahan ndo cuhva cati tuhun ra. Tu cua saxini ndo ti cua cuni soho ni ndo, ta ña cua sacuinu ndo, cua sandahyu ñahan ndo suvi ni chi maan ndo. 23 Tu cua cuni soho yo tuhun Ndioo, ta ña cua sacuinu yo cuhva cati ra, cua cuu yo sava ta cua iin rai ndehe nuun ra chi nuun inu. 24 Ndehe ra nuun ra, ta quee ndico ra cuahan ra, ta naan ini ra yoso cuhva caa ra. 25 Tacan tucu maan yo―ña cua naan ini yo cha ni chini soho yo, soco cua sacuinu yo cuhva cuni ra Ndioo. Cua sacuaha yo tuhun Ndioo, ta cua cundee ini yo savaha yo cuhva cati chi. Tacan, ta cua coo yo nu nuna. Cua cusii ini yo, vati cua savaha yo cuhva cuni maan ra.
26 Tu cua saxini ndo ti cha vaha xaan sacahnu ndo chi ra Ndioo, soco ña cua saha ndo cuenda cha cahan ndo, cua sandahyu ñahan ndo suvi ni chi maan ndo, ta ñahni yavi ndaa cha sacahnu ndo chi ra Ndioo. 27 Tu cua sacahnu vaha yo chi ra Ndioo sutu yo, tu cua sacahnu ndicha yo chi ra, cua tindee yo chi ñivi ndehe tu ndoho, ta ña cua savaha yo cuati cha ndacu ñivi ñuñivi. Cua tindee yo chi ñi cuati ndahvi. Cua tindee tahan yo chi ñi ndahvi cha chihi ii. Tu cua savaha yo ndihi chacan, cua sacahnu ndicha yo chi ra Ndioo.