TUHUN VAHA CHA NI TAA RA CHAHNU JUAAN
1
Rai ndicha cuu ra cahan tuhun Ndioo
Nda ni xihna cuii ña ta quetuvi ñuhun ñuñivi, ta ni vii iyo ra cahan tuhun yoso cuhva iyo ra Ndioo. Iyo ra chi ra Ndioo quivi can, ta Ndioo cuu tahan ra. Iyo ra chi ra Ndioo nda ni xihna cuii, ta ni savaha ra ndihi cuii cha iyo. Maan ra ni savaha cha iyo ndito ndihi cuii cha iyo. Chacan cuu cha iyo cha chini tuni chi ñivi ñuñivi cuenda ra Ndioo, vati racan cuu sava ni ta cua iin ñuhun ndichin. Queta tuhun cuenda maan ra nu iyo ñivi ndacu ndavaha ni, soco ña nituni ini ñi yoso cuhva iyo ra.
Ni chacoo iin rai nani Juaan. Tava tiñu ra Ndioo chi ra, ta quichi ra Juaan can, vati cua cati tuhun ra. Cua cati tuhun ra yoso cuhva iyo ra cuu sava ta cua ñuhun ndichin can. Cati tuhun ra Juaan, vati cua cuinu ini ñivi chi ra cuu ra Cristo, vati cati tuhun ra tuhun can. Ñavi ra Juaan cuu ra cuu sava ta cua ñuhun ndichin can, soco maan ra cati tuhun ra yoso cuhva iyo racan. Ni quichi ra cuu rai ndicha can. Ni quichi ra cuu ra cua cuhva cha chini tuni chi ndihi ñivi, ta nu ñuhun ñuñivi ya ni quichi ra.
10 Maan ra ni savaha ñuhun ñuñivi ya, ta ni chacoo ra nu ñuhun ñuñivi, soco ña nacoto ñivi ñuñivi yoo rai cuu ra. 11 Yaha ra nu iyo ñivi ra, soco ña quihin cuenda ñi chi ra. 12 Ñivi quihin cuenda chi ra cuu ñivi chinu ini chi ra. Chi ñican chaha ra tu ndee ini, ta ñivi Ndioo cuu ñi. 13 Ñivi Ndioo cuu ñi, vati tacan ni cuni ra Ndioo. Ñavi cuhva cuni ñivi ñuñivi cuu chi, soco cuhva cuni ra Ndioo cuu chi, vati ñavi cuhva cuni ñivi cha cua coo sehe ñi cuu chi.
14 Ihya nu ñuhun ñuñivi ya cha ni cacu tahan ra cuu ra cahan tuhun Ndioo. Ni chacoo tahan ra chi maan ndi, ta cha ndehe ndi cha cahnu xaan rai cuu ra cuhva iyo ra Ndioo sutu ra. Cahnu xaan rai cuu ra, vati iin tuhun ni sehe sutu ra cuu ra, ta iyo xaan tu manini chi ra. Ndicha ndicha iyo ra. 15 Cha chaha ra Juaan cuenda yoso cuhva iyo ra, vati cati ra ti:
―Cuenda rahya chahi cuenda nu quichi quivi, vati cati yu ti iti nuin vachi iin rai, soco cahnu xaan ca rai cuu maan ra, vati xihna cuii ca cha ni iyo ra ―cati ra.
16 Iyo xaan tu manini chi ra. Chacan cuu cha savaha xaan ra tu manini chi maan yo. 17 Moisee cuu ra ni sayaha ley Ndioo cha xihna cuii, soco ra Jesucristo cuu ra savaha tu manini chi yo. Maan ra cuu ra ndicha ndicha. 18 Ña ta ndehe ñivi chi ra Ndioo. Iin tuhun sehe ra cuu ra iyo chi ra icaa ni, ta racan cuu ra chaha cuenda yoso cuhva iyo sutu ra.
Ni cati tuhun ra Juaan ra sacuanduta cuenda ra Jesucristo
(Mt. 3.11‑12; Mr. 1.7‑8; Lc. 3.15‑17)
19 Ni tava tiñu ra judío ra iyo ñuun Jerusalén chi ra sutu chi ra levita nu iyo ra Juaan, vati cua nducu tuhun ra ta ra chi ra yoo rai cuu ra. Chehe cuu tuhun ni cati tuhun ra Juaan. 20 Ña sandahyu ñahan ra chi ra ta ra, soco cati tuhun cachin ra chi ra, vati cati ra ti:
―Ñavi ra cua sacacu chi ndo cuu yuhu ―cati ra.
21 Ta nducu tuhun ndico tucu ra chi ra ti:
―¿Yoo rai cuun? ¿Atu ra Elía ra ni cahan tuhun cuenda ra Ndioo cuun? ―cati ra ta ra.
Ta cati ndico ra Juaan ti:
―Ñavi racan cuu yuhu ―cati ra.
Nducu tuhun ndico tucu ra ta ra ti:
―Cha cua quichi iin rai cua cahan cuenda ra Ndioo. ¿Atu yoho cuu ra?
Ta cati ndico ra Juaan ti:
―Ñavi.
22 Nducu tuhun ndico tucu ra ta ra chi ra ti:
―¿Yoo rai cuun? Cua cati ndicon, vati iyo cha cua cati ndico ndi chi ra ni tava tiñu chihin ndi. Vitin cua cati cun yoo rai cuun ―cati ra ta ra.
23 Ta cati ndico tucu ra Juaan chi ra ti:
―Yuhu cana chaa tichi cuhu, ta cati yu ti cua tiso vaha ñivi iti nu cua yaha ra chahnu cuhva ni cati ra Isaía ra ni cahan cuenda ra Ndioo iti chata tiempu chahnu ―cati ra.
24 Ta ra quee iti nuun ra fariseo can 25 nducu tuhun ra chi ra Juaan ti:
―¿Ñacu sacuanduta cun chi ñivi, vati ñavi ra Cristo cuun, ta ni ñavi ra Elía cuun, ta ni ñavi ra cahan cuenda ra Ndioo cuun? ―cati ra.
26 Ta cati ndico ra Juaan chi ra ta ra ti:
―Sacuandute chi nduta, soco cha iyo iin rai iti nuun ndo―ña nacoto ndo chi ra. 27 Vachi ra iti nuin, [soco cahnu ca rai cuu ra]. Ñahni yavi ndai iti nuun ra. Chacan cuu cha ña cuu cunda tohi, ta ndachi yu tiendu ndichan ra ―cati ra Juaan.
28 Chacan cuu tuhun ni cati ra Juaan iti ñuun Betábara inga chiyo yuta Jordán nu sacuanduta ra chi ñivi.
Maan ra Jesuu cuu sava ta cua mbee Ndioo
29 Tuvi inga quivi, ta ndehe ra Juaan ti cha vachi ra Jesuu nu iyo ra, ta quechaha cati ra Juaan ti:
―¡Jihna! Cha vachi ra cuu sava ta cua mbee Ndioo. Cua sanaan ra cuati ndacu ñivi ñuñivi. 30 Cha cati yu cuenda racan ti iti nuin vachi iin rai, ta cahnu xaan ca rai cuu ra, vati nda ni xihna ca cha iyo ra. 31 Ña nacote chi ra, soco yuhu quichi, ta sacuandute chi ndo chi nduta. Chacan cuu cha cua coto ñivi Israel yoo rai cuu racan ―cati ra Juaan.
32 Cati tuhun tahan ra Juaan ti:
―Cha ni ndehi ti cha quichi nuun ra Tati Ndioo iti siqui andivi cuhva quichi nuun iin ri paloma, ta ndoo ra chi ra Jesuu. 33 Ña nacote chi racan, soco iyo iin ra ni tava tiñu chi yu, ta cati ra ti cua sacuanduta yu chi nduta. Racan cuu ra cati chihin yu ti cua ndehi ti cua quichi nuun ra Tati Ndioo, ta cua ndoo ra chi iin rai. Racan cuu ra cua tachi chi ra Tati Ndioo chi ndo. 34 Yuhu cha ni ndehi ti racan cuu ra cuu sehe Ndioo. Chacan ni chahi cuenda chi ndo ―cati ra Juaan.
Nducu Jesuu chi rai cua sacuaha chi ra
35 Tuvi inga quivi, ta iyo ndico ra Juaan. Iyo ra chi uvi ra chica chi ra, 36 ta ndehe ra Juaan nu yaha ra Jesuu, ta quechaha cati ra ti:
―Racan cuu ra cuu sava ta cua mbee Ndioo ―cati ra.
37 Chini soho ra chica chi ra cha ni cati ra, ta quechaha ndicu ra chi ra Jesuu. 38 Ndico coo ra Jesuu, ta ndehe ra cha ndicu ra ta ra chi ra, ta quechaha nducu tuhun ra chi ra ti:
―¿Ñaan cha cuu cha nanducu ndo?
Ta cati ndico ra chi ra Jesuu ti:
―Maestru, ¿ndaa iti iyo vehe nu iyo cun? ―cati ra.
39 Ta cati ra Jesuu ti:
―Nahan ndo, ta cua ndehe ndo ―cati ra.
Chacan cuu cha cuahan ra ta ra chi ra, ta ndehe ra nu iyo ra, ta ndoo nuun ra chi ra quivi can, vati cha cua ini xaan.
40 Iin ra cuu ra Ndree yani ra Simón Pedro, ta cha chini ra tuhun ni cahan ra Juaan, ta ndicu ra chi ra Jesuu. 41 Nanducu xihna ra Ndree can chi ra Simón yani ra, ta quechaha cati ra chi ra ti:
―Cha ni ndehe ndi chi ra cuu Cristo ―cati ra. [Tacan cati ñi, vati cua sacacu ra cuu Cristo can chi ñi nu iyo ñi chi tu ndoho.]
42 Tacan cuu, ta ni chandaca ra chi ra nu iyo ra Jesuu, ta ndehe ra Jesuu chi ra Pedro, ta quechaha cati ra chi ra ti:
―Simón, sehe Jonaa cuun, soco Cefa cua cunani cun ―cati ra. Tuhun Cefa can cuu Pedro chi tuhun cahan maan ñi.
Cana ra Jesuu chi ra Felipe chi ra Natanael
43 Tuvi inga quivi, ta cuni cuhun ra Jesuu iti ñuhun Galilea, ta ndehe ra chi ra Felipe, ta quechaha cati ra Jesuu chi ra ti:
―Na coho ―cati ra.
44 Ra ñuun Betsaida cuu ra Felipe can, ta ini ñuun can cuu ñuun ra Ndree chi ra Pedro. 45 Cuahan ra Felipe, ta nanducu ra chi ra Natanael, ta quechaha cati ra chi ra ti:
―Chito cun yoso ni cati ra Moisee yoso ni cati ra ni cahan cuenda ra Ndioo iti chata ti cua coo iin rai cahnu iti nuun. Cha ni ndehe ndi chi ra, ta Jesuu sehe José cuu ra. Ra ñuun Nazaret cuu ra ―cati ra.
46 Ta cati ndico ra Natanael chi ra ti:
―Ña ta ñahni cha vaha cha iyo iti ñuun Nazaret ―cati ra.
Ta cati ndico ra Felipe ti:
―Nahan, ta cua ndehun ―cati ra.
47 Tacan cuu, ta ndehe ra Jesuu cha vachi ra Natanael nu iyo ra, ta quechaha cati ra cuenda ra Natanael can ti:
―Ihya iyo iin ra ndicha ñuhun Israel, ta ña tuhva ra sandahyu ñahan ra ―cati ra Jesuu.
48 Ta quechaha cati ra Natanael can chi ra Jesuu ti:
―¿Yoso cuhva nacoto cun chihin yu?
Ta cati ndico ra Jesuu chi ra ti:
―Ña ta cana ra Felipe chihun. Ni vii iyo cun nu vati yutun tusihva ican, ta ndehi chihun ―cati ra.
49 Ta cati ra Natanael ti:
―Maestru, maun cuu ra cuu sehe Ndioo. Maun cuu ra ndaca ñahan chi ñivi Israel ―cati ra.
50 Ta cati ndico ra Jesuu chi ra ti:
―Chinu ini cun chihin yu, vati cati yu ti cha ndehi chihun nu vati can. Cahnu xaan ca cha cua ndehun ―cati ra.
51 Ni vii cati ra Jesuu chi ra:
―Ndicha ndicha cati yu ti cua ndehun nu cua nuna iti siqui andivi, ta cua nuun ra tatun Ndioo nu iyo yu, vati ra cuu sehe ñivi cui, ta cua ndaa ndico ra tatun Ndioo can ―cati ra Jesuu.