7
Sanduvaha ra Jesuu iin musu ra sandaru quichi ñuun Roma
(Mt. 8.5‑13)
Cha ndihi cati tuhun ra Jesuu ndihi tuhun can chi ñivi can, ta sa cuahan ra iti ñuun Capernaum. Iyo iin ra sandaru cahnu cuenda ñuun Roma, ta iyo iin musu ra. Cuhvi xaan ra cuu musu ra, ta cuni cuvi ra. Cuni xaan ra sandaru can chi ra. Cha chini ra yoso cuhva ni savaha ra Jesuu, ta tachi ra chi ra cuu mandoni cuenda ñivi judío iti nuun ra Jesuu. Tachi ra chi ra, vati cua cahan ndahvi ra chi ra Jesuu a ña cua cuhun ra, ta cua sanduvaha ra chi musu ra. Chacan cuu cha cuahan ra judío can nuun iyo ra Jesuu, ta cahan ndahvi xaan ra chi ra. Cati ra chi ra Jesuu ti:
―Iyo cha cua tindeun chi iin ra sandaru cahnu, vati vaha xaan rai cuu ra. Cuni xaan ra chi yo chi ndihi ñivi yo, ta maan ra savaha iin ve ñuhun chi ndi nu sacahnu ndi chi ra Ndioo ―cati ra.
Tacan cuu, ta cuahan ra Jesuu chi ra. Cha cua queta ra vehe ra sandaru can, ta tachi ra sandaru can amigu ra nu vachi ra Jesuu, ta cati ra chi ra cuenda ra sandaru can ti:
―Ña cuhun ni cun, ra chahnu. Ña cua quihvi cun tichi vehi, vati ñahni yavi ndai. Chacan cuu cha ña quichi yu cahin chihun. Ihya ni cua cahun, ta cua nduvaha musu yu. Tacan cati yu, vati chite yoso cuhva iyo tiñu, vati iyo iin ra ndaca ñahan chihin yu, ta ndaca ñahan tahin chi inga ra, ta cati yu chi ra ti cua cuhun ra, ta cuahan ra. Cati yu chi inga ra ti cua quichi ra, ta quichi ra. Chi ra musu yu cati yu yoso cua savaha ra, ta cua savaha ra chi chi ―cati ra.
Chini ra Jesuu tuhun cahan ra, ta iyo xaan quechaha cuni ra, ta ndico coo ra nu vachi ñivi ndicu chi ra, ta quechaha cati ra chi ñi ti:
―Cati yu chi ndo ti yoni ñivi judío chinu ini chi ra Ndioo cuhva chinu ini racan ―cati ra.
10 Tacan cuu, ta cuahan ndico amigu ra sandaru vehe ra, ta ndehe ñi ti cha ni nduvaha musu ra.
Sanatacu ndico ra Jesuu sehe iin ña ndahvi
11 Tuvi inga quivi, ta cuahan ra Jesuu iti ñuun Naín. Cuahan tahan ra sacuaha chi ra, ta tuvi ñivi cuahan tahan, 12 ta cha cua queta ra Jesuu yu ñuun can, ta yaha iin ndii. Ña ndahvi cuu sihi ra ni chihi can, ta ñahni ca sehe ña iyo, vati iin tuhun racan cuu sehe ña. Tuvi ñivi cuahan chi sihi ra ndii can. 13 Tacan cuu, ta ndehe ra Jesuu chi ña, ta quechaha ndundahvi cuni anima ra ndehe ra chi ña, ta quechaha cati ra chi ña ti:
―Ña cuacun ―cati ra.
14 Tacan cuu, ta tuhva ra nu cuahan ndii can, ta tiin ra chatun can, ta ni chacuinda ra ndiso chi chi. Tacan cuu, ta quechaha cati ra Jesuu ti:
―Yoho xaa, cati yu chihun ti cua ndoyo cun ―cati ra.
15 Tacan cuu, ta ni chacunda ra ndii can, ta quechaha cahan ra. Tacan cuu, ta chaha cuenda ra Jesuu chi ra chi sihi ra. 16 Yuhvi xaan cuni ndihi ñivi can, ta quechaha sacahnu ñi chi ra Ndioo, ta cati ñi ti:
―¡Cahnu xaan rai cuu rahya! Cahan ndicha ra chi yo cuenda ra Ndioo ―cati ñi.
Ta cati ndico tucu ñi ti:
―Quichi ra Ndioo, vati cua tindee ra chi ñivi ra ―cati ñi.
17 Ta nini cahnu ñuhun Judea can nini cahnu ñuhun iyo yatin chinu tuhun yoso cuhva ni savaha ra Jesuu.
Iti nuun ra Jesuu tachi ra Juaan tatun ra
(Mt. 11.2‑19)
18 Tacan cuu, ta chaha ra tatun ra Juaan cuenda chi ra yoso cuhva cha ni savaha ra Jesuu. Chacan cuu cha cana ra Juaan can chi uvi ra tatun ra, 19 ta tava tiñu ra chi ra, vati cua nducu tuhun ra chi ra chahnu atu suvi ni maan ra cuu ra cua quichi cuenda ra Ndioo a ni cua cuatu ra ta ra chi inga ra, cati ra Juaan. 20 Tacan cuu, ta cuahan ra nu iyo ra Jesuu, ta quechaha cati ra chi ra ti:
―Juaan ra sacuanduta tava tiñu chi ndi, ta nducu tuhun ra atu maun cuu ra cua quichi a ni cua cuatu ndi chi inga ra ―cati ra.
21 Tacan cuu, ta suvi ni hora can sanduvaha ra Jesuu chi ñivi. Tuvi ñivi ni sanduvaha ra, ta cuaha nuun cuehe cuhvi ñi ndehe ñi tu ndoho. Tava ra tati cuihna anima ñivi, ta tuvi ñivi cuaa―ndundichin vaha ndehe ndico ñi savaha ra. 22 Tacan cuu, ta cati ndico ra Jesuu chi tatun ra Juaan can ti:
―Vitin cuahan ndo, ta cuhva ndo cuenda chi ra Juaan ndihi cha ni ndehe ndo ndihi cha ni chini soho ndo. Cua cati ndo ti ndundichin vaha ndehe ñivi cuii nuun. Chica cuu ñivi cojo. Nduvaha ñivi cuhvi cuehe tahyu. Chini ñivi soho. Nandoto ndico ñivi cha ni chihi. Tuhun vaha chini soho ñivi ndahvi. 23 Cua cusii ini ñivi, tu ña cua saxini ñi ndavaha ni cuenda cha ndacu yu ―cati ra.
24 Tacan cuu, ta cuahan ndico tatun ra Juaan, ta quechaha cati ra Jesuu chi ñivi can cuenda ra Juaan ti:
―Chahan ndo tichi cuhu, soco ñavi vati cuni ndehe ndo chi iin rai cha cuu sava ni ta cua iin tuyoo cha yani tati. 25 Chahan ndo, soco ñavi vati cuni ndehe ndo iin rai ndichin sahma taqui vaha. Chito ndo ti ñivi ndichin cha taqui ndicha, ñivi cha iyo vaha ndicha―ñican iyo ñi vehe cahnu nu iyo ra rey, ta ña iyo ñi tichi cuhu. 26 Yuhu cati ti chahan ndo, vati cuni ndo ndehe ndo chi iin rai cahan cuenda ra Ndioo, soco cahnu xaan ca rai cuu ra Juaan. 27 Cuenda maan ra cati tutu Ndioo ti:
Tachi yu chi iin ra tatun yu iti nuun cun,
vati maan ra cuu ra cua tiso vaha tiñu iti nu cua yahun,
cati ra Ndioo. 28 Yuhu cati ti ñahni ca ñivi ñuñivi iyo cha cahnu ca. Ra Juaan cuu ra cahnu xaan ca, soco cahnu ca cua cuu ñivi cua coo chi ra Ndioo nu cua cundaca ñahan ra―masi ñivi ndahvi cuu ñi vitin ―cati ra Jesuu.
29 Chini ñivi ndihi tuhun can, ta sa quechaha cati ñi ti rai vaha ndicha cuu ra Ndioo, vati cha ni chanduta ñi cuenda ra Juaan. Tacan ni cati tahan ra satiahvi chi ñivi, vati cha ni chanduta tahan ra cuenda ra Juaan, 30 soco ña sacuinu ra fariseo chi ra chito ley chahnu cuhva cuni ra Ndioo chi ra ta ra, vati ña chaha ra ta ra cha sacuanduta ra Juaan chi ra ta ra. 31 Tacan cuu, ta cati ra Jesuu ti chito ra yoso cuhva iyo ñivi iyo quivi can. 32 Iyo ñi cuhva iyo ñi cuati siqui nuyahvi, vati cana ñi iin tahan ñi inga tahan ñi, ta cati ñi ti cha tivi ñi yaa chi ñi, soco ña chita chaha ñi. Chita ñi yaa ndii chi ñi, soco ña chacu ñi, cati ñi. 33 Tacan cati yu chi ndo, vati quichi ra Juaan ra sacuanduta. Ña tuhva ra cachi ra xita, ta ni ña tuhva ra coho ra nduta chiti uva, ta cati ndo ti iyo tati cuihna chi ra. 34 Tacan cuu, ta quichi tahan yu ra cuu sehe ñivi. Chachi yu, ta chihi yu, ta cati ndo ti yaha xaan cuhva chachi yu. Yaha xaan cuhva chihi yu, ta amigu xain chi ñivi ndacu cuati, ta amigu xain chi ra satiahvi, cati ndo, 35 soco ndihi ñivi ra Ndioo cutuni ini ñi, vati iyo cha chini tuni chi maan ra, cati ra Jesuu, [vati ña ndoo ñi vaha ni chi ra Juaan ni chi ra Jesuu.]
Chahan ra Jesuu vehe ra Simón ra cuu fariseo
36 Iin quivi cati iin ra fariseo chi ra Jesuu ti na cua cu cachi ra chi ra vehe ra. Chacan cuu cha cuahan ra Jesuu vehe ra, ta chachi ra chi ra. 37 Iyo tahan iin ñahan ñuun can. Cuaha xaan cuati cha savaha ñacan, ta chito ña ti chachi ra Jesuu vehe ra fariseo can. Chacan cuu cha quichi naan ña iin nu indi nduta vixin chahan. 38 Tacan cuu, ta ni chacuinda ña iti chata ra Jesuu nu caa ra, ta ndahyu ña. Tacan cuu, ta yani nduta nuun ña chaha ra Jesuu, ta chi ixi xini ña quechaha nacuhva ña chaha ra. Taa yuhu ña chaha ra, ta choso ña nduta vixin chahan can chaha ra. 39 Ndehe ra fariseo can cha ni savaha ña chi ra Jesuu, ta quechaha saxini ra chi anima ra ti tu ndicha ti rai cahan cuenda ra Ndioo cuu rahya, cua coto ra yoo ñahan cuu ña tiin chi ra. Cua coto ra ñaan cha cuu cha ni savaha ña, vati ni savaha xaan ña cuati, saxini ra xu vehe can. 40 Tacan cuu, ta quechaha cati ra Jesuu chi ra ti:
―Iyo iin cha cua cati yu chihun, Simón ―cati ra.
Ta cati ndico ra fariseo can chi ra ti:
―¿Ñaan cha cuu chi, ta maestru? ―cati ra.
41 Ta quechaha cati ra Jesuu iin cuhva chi ra ti:
―Cha iyo uvi rai. Ndiseca ra ta ra chi inga ra chahnu. Iin ra ndiseca uhun ciendu xuhun denario chi ra, ta inga ra ndiseca uvi xico uchi ni. 42 Tacan cuu, ta ña cundee tiahvi ndico ra ta ra. Chacan cuu cha sanaan ra chahnu can cuenda cha ndiseca ra ta ra. Vitin cua cati cun ndaa ra cua cuni mani ca chi ra chahnu can ―cati ra.
43 Ta cati ndico ra Simón ti:
―Yuhu cati ti ra ndiseca cha suhva vihi ca cuu ra cua cuni mani ca chi ra ―cati ra.
Ta cati ra Jesuu chi ra ti:
―Vaha xaan cati cun ―cati ra.
44 Tacan cuu, ta ndehe ra Jesuu chi ña ñahan can, ta cati ra chi ra Simón ti:
―¿Atu ña ni ndehun cha ni savaha ñahya chihin yu? Quichi yu vehun, ta ña chahun nduta cua ndoo chahi, ta ñahya―nacata ña chahi chi nduta nuun ña, ta nacuhva ña chahi chi ixi xini ña. 45 Ña ni taa yuhu cun chihin yu, soco ña chacuita cha taa yuhu maan ña chahi nda cua nda hora ni quichi yu. 46 Ñahni aceite choso cun xini yu, soco nduta vixin chahan choso ña chahi. 47 Chacan cuu cha cati yu chihun ti cha ni naan cuati iyo chi ña, ta cuaha suhva cuati ni savaha ña. Chite ti ni naan cuati ña, vati cuni mani xaan ña chihin yu. Ta ñivi saxini ti ña savaha xaan ñi cuati―ña cuni mani xaan ñi, vati saxini ñi ti ña cuaha cuati ñi naan ―cati ra chi ra Simón.
48 Tacan cuu, ta cati ra Jesuu chi maan ña ñahan can ti:
―Cha ni naan cuati ni savahun ―cati ra.
49 Tacan cuu, ta quechaha cahan ñivi chachi chi ra icaa ni, ta nducu tuhun ñi chi tahan ñi ti:
―¿Yoo rai cuu rahya, vati sanaan ra cuati ñivi? ―cati ñi.
50 Ta cati ndico ra Jesuu chi ña ti:
―Cha ni nduvaha anima cun, vati chinu ini cun chihin yu. Na cua cuhun vii cun ―cati ra.