23
Yaha ra Jesuu iti nuun ra Pilato
(Mt. 27.1‑2, 11‑14; Mr. 15.1‑5; Jn. 18.28‑38)
Tacan cuu, ta ni chacuinda ndihi ra ta ra, ta chandaca ra ta ra chi ra Jesuu nuun ra Pilato. Tacan, ta quechaha tiso ra ta ra cuati ra Jesuu, ta cati ra ta ra ti:
―Ni ndehe ndi ti sandahyu ñahan rahya chi ñivi ñuun ndi. Ña chaha ra cha cua cuhva ndi xuhun yoo chi ra cumi tiñu ñuun Roma, ta cati ra ti maan ra cuu ra Cristo, ta cua cundaca ñahan ra chi ndi ―cati ra ta ra chi ra Pilato.
Tacan cuu, ta quechaha nducu tuhun ra Pilato chi ra Jesuu ti:
―¿Atu maun cuu ra ndaca ñahan chi ñivi judío? ―cati ra.
Ta cati ndico ra Jesuu ti:
―Cha cati maun ―cati ra.
Tacan cuu, ta cati ra Pilato chi ra sutu chahnu chi ñivi can ti:
―Ñahni cuati savaha rahya ―cati ra.
Tacan cuu, ta nihin xaan ca cati ra ta ra ti:
―Cha sandusaca ra chi ñivi. Nini cahnu ñuhun Judea cha sacuaha ra chi ñivi, ta sandusaca ra chi ñi nda ñuhun Galilea ta nda cua nda ihya ―cati ra ta ra.
Yaha ra Jesuu iti nuun ra Herode
Chini ra Pilato tuhun Galilea can, ta quechaha nducu tuhun ra atu rai ñuhun Galilea cuu ra, cati ra, ta cati ndico ra ta ra ti suvi ra cuu ra. Chacan cuu cha tachi ra Pilato chi ra Jesuu nuun ra Herode, vati iyo ra ñuun Jerusalén quivi can, ta tiñu maan ra cuu chi, [vati ndaca ñahan ra ñuhun Galilea can]. Tacan cuu, ta yaha ra Jesuu iti nuun ra Herode can, ta sii xaan cuni ra Herode, vati nahan xaan cuni ra ndehe ra chi ra Jesuu, vati chini xaan ra tuhun yoso cuhva ni savaha ra Jesuu. Saxini ra ti vasi cua savaha ra Jesuu iin cuhva. Chacan cuu cha cuaha hora nducu tuhun xaan ra Herode chi ra, soco ñahni cha cahan ndico ra Jesuu. 10 Inda tahan ra sutu chahnu chi ra sacuaha ley chahnu. Tiso xaan ra ta ra cuati ra Jesuu, ta nihin xaan cahan ra ta ra. 11 Tacan cuu, ta cuaha xaan ndavaha ni savaha ra Herode chi ra Jesuu. Ta ni cuhva savaha ra sandaru iyo chi ra Herode ndavaha ni chi ra. Sacateni xaan ra ta ra chi ra, ta sacundichin ra ta ra sahma taqui vaha chi ra, ta tachi ndico ra Herode chi ra nuun ra Pilato. 12 Tacan cuu, ta quechaha cuu ra Herode amigu chi ra Pilato quivi can, vati nu ni quichi quivi can xaan ini tahan ra ta ra.
Cati ra Pilato ti cua cuvi ra Jesuu
(Mt. 27.15‑26; Mr. 15.6‑15; Jn. 18.39―19.16)
13 Tacan cuu, ta cana ra Pilato chi ra sutu chahnu chi ra chanihin chi ndihi ñivi, 14 ta quechaha cati ra chi ñi ti:
―Cha quichi ndaca ndo chi rahya iti nuin, ta cati ndo ti cha sandusaca ra chi ñivi. Cha nducu tuhun xain chi ra iti nuun ndo, ta ñahni cuati ra nanihin yu cuhva cati maan ndo. 15 Ta ni cuhva ñahni cuati ra nanihin ra Herode, vati ni tachi ndico ra chi ra chi ndi. Ñahni cha ni savaha ra, ta cua cuvi ra. 16 Chacan cuu cha cua cani yu chi ra, ta cua sañe chi ra ―cati ra.
17 Cuhva iyo costumbre ra iyo cha cua saña ra cumi tiñu can iin ra indi ve caa tichi vico can. 18 Sandihi cati ra Pilato tuhun ti cua saña ndico ra chi ra Jesuu, ta ndihi ñican quechaha cuvaa ñi. Cati ñi ti:
―¡Cua quee ndaa ra Jesuu! ¡Chi ra Barabaa cua saña cun! ―cati ñi.
19 Ta ra Barabaa can―cha sandusaca ra chi ñivi ñuun can, ta cani tahan ra chi ra cumi tiñu can, ta chahni ra chi ñivi. Chacan cuu cha ndaa ra ve caa. 20 Cahan ndico tucu ra Pilato chi ñi inga chaha, vati cuni ra saña ndico ra chi ra Jesuu, 21 soco nihin xaan cuvaa ndico ñi, ta cati ñi ti:
―¡Cua cahni cun chi ra nu cruu! ―cati ñi.
22 Inga ndico tucu chaha cha cuu uni chaha cati ndico tucu ra Pilato chi ñi ti:
―¿Ñaan cha cuu ndavaha ni cha ni savaha rahya? Ñahni cuati ni savaha ra, ta cua cuvi ra. Chacan cuu cha cua cani yu chi ra, ta sa cua sañe chi ra ―cati ra.
23 Tacan cuu, ta nihin xaan cuvaa ndico ñi, ta cati ñi ti cua cahni ra chi ra nu cruu, ta cundee ñi cuhva cha cahan ñi. 24 Tacan cuu, ta saxini ra Pilato ti cua savaha ra cuhva cati ñi. 25 Chacan cuu cha saña ra chi ra ni chacuindi ve caa―ra ni sandusaca, ta ni chahni ra chi ñivi, vati chi maan ra Barabaa can cuni ñivi, soco chi ra Jesuu savaha ra cuhva cuni ñivi can.
Chahni ra ta ra chi ra Jesuu nu cruu
(Mt. 27.32‑44; Mr. 15.21‑32; Jn. 19.17‑27)
26 Tacan cuu, ta chandaca ra ta ra chi ra Jesuu nu cua cahni ra chi ra. Hora can quichi iin ra nani Simón, ta ra ñuun Cirene cuu ra. Iti chiqui quichi ra, ta tiin ra ta ra chi ra, vati cua cuiso ra cruu savaha ra ta ra, ta iti chata ra Jesuu chica ra Simón can.
27 Tuvi xaan ñivi cuahan ndicu chi ra Jesuu. Cani ñi ñahan can pechu ñi, ta ndahyu chaa ñi, [vati ndahvi xaan cuni anima ñi]. 28 Tacan cuu, ta ndehe ra Jesuu chi ñi, ta cati ra ti:
―Ndioho ñahan ñuun ya, ña cua ndahyu ndo cuenda yu. Cua ndahyu ndo cuenda maan ndo cuenda sehe ndo, 29 vati cua queta quivi cua ndehe ndo tu ndoho chi sehe ndo, ta cua cati ndo ti sii cuni ñi ñahan cha ñahni sehe, cua cati ndo, 30 ta quivi can cua cuni ndihi ndo ti cua quehni yucu can siqui ndo, ta cua cuvi ndo. 31 Tacan ni cati yu, vati ndehe ndo cha tahan yuhu, ta ñahni cuati yu iyo. Chacan cuu cha cahnu xaan ca tu ndoho cua coo chi maan ndo ―cati ra.
32 Chandaca tahan ra ta ra chi inga uvi ra, vati cua cahni tahan ra ta ra chi ra, vati cahnu xaan cuati cha ni savaha ra ta ra. 33 Tacan cuu, ta queta ra ta ra nu nani chi nu cuecu iquin xini ndii, ta tican taa ra ta ra chi ra Jesuu nu cruu. Ta ni cuhva taa tahan ra ta ra chi uvi ra ni savaha ndavaha ni can. Iin ra taa ra ta ra chiyo ndaha cuaha ra Jesuu, ta inga ra taa ra ta ra chiyo ndaha satin ra. 34 Tacan cuu, ta quechaha cati ra Jesuu chi ra Ndioo ti:
―Tata, na cua cucahnu ini cun chi ra ta ra, vati ña chito ra ñaan cha cuu cha ndacu ra ―cati ra.
Tacan, ta quechaha siqui ra sandaru ta ra chi yuu cuati, vati cua ndehe ra yoo ra cua sacanaan, ta cua quihin ra sahma ra Jesuu. 35 Ta ñivi can―inda ñi. Ndehe ñi, soco cahan cateni ra chanihin ta ra. Cati ra ta ra cuenda ra Jesuu ti:
―Cha ni sacacu ra chi ñivi. Na cua sacacu tahan ra chi maan ra, tu ndicha ti ni tava tiñu ra Ndioo chi ra, ta ra Cristo cuu ra ―cati ra ta ra.
36 Sacateni tahan ra sandaru chi ra Jesuu, vati tuhva ra nu ndaa ra nu cruu, ta chaha ra vinu ndahvi chi ra, 37 ta cati ra chi ra ti:
―Tu ndicha ti cua cundaca ñahun chi ñivi judío can, na cua sacacu cun chihun ―cati ra.
38 Ndaa iin tutu xini cruu can, ta ndiso chi tuhun ya ti: “Rahya cuu ra ndaca ñahan chi ñivi judío,” cati chi. Uni tuhun ndiso chi, vati iin chi cuu tuhun griego, ta iin chi cuu tuhun latín, ta iin chi cuu tuhun hebreo.
39 Nduni tahan ra ndaa ra nu cruu, ta quechaha cahan iin ra ndavaha ni chi ra Jesuu. Cati ra ti:
―Tu ndicha ti ra Cristo cuun, na cua sacacu cun chihun, ta na cua sacacu tahun chi ndi ―cati ra.
40 Tacan cuu, ta nduxaan inga ra chi racan, ta cati ra chi ra ti:
―Ña yuhvi cun chi ra Ndioo, ta ini tu ndoho tahun tahan rahya. 41 Vaha cha tahan yo tu ndoho ya, vati cha ni savaha yo ndavaha ni, soco ñahni ndavaha ni savaha maan ra ―cati ra chi ra.
42 Tacan cuu, ta cati ra chi ra Jesuu ti:
―Yoho Jesuu, na cua cucuhun ini cun chihin yu hora cua nihun tiñu ―cati ra.
43 Ta cati ndico ra Jesuu ti:
―Cati yu iin cha ndicha chihun ti vitin quivi ya cua coun chihin yu iti siqui andivi ―cati ra.
Ni chihi ra Jesuu
(Mt. 27.45‑56; Mr. 15.33‑41; Jn. 19.28‑30)
44 Cha hora cuu chi, ta naan xaan cuu nini cahnu ñuhun can nda cua nda caa uni cha cua ini, 45 vati ndunaan nuun ri nicandi, ta ndata sava sahma ndita caa ve ñuhun. 46 Tacan cuu, ta nihin xaan cana chaa ra Jesuu, ta cati ra ti:
―Tata, chaha cuenda yu anima yu chihun.
Tuhun can ni cahan ra Jesuu, ta ni chihi ra.
47 Ndehe ra cuu xini chi ra sandaru can ñaan cha cuu cha ni chacoo, ta quechaha sacahnu ra chi ra Ndioo, ta cati ra ti:
―Ndicha ti ñahni cuati savaha rahya ―cati ra.
48 Ndehe ndihi ñivi nducuiti tican ñaan cha ni tahan ra, ta quee ñi cuahan ñi. Cani ñi pechu ñi, [vati cuihya xaan cuni anima ñi]. 49 Cha chica vihi ni chacuinda ndihi amigu ra Jesuu. Suvi ni tican ni chacuinda tahan ñi ñahan ni quichi chi ra iti ñuhun Galilea, ta ndehe tahan ñi cha ni tahan ra.
Cha cuchi ra Jesuu
(Mt. 27.57‑61; Mr. 15.42‑47; Jn. 19.38‑42)
50-51 Iyo iin rai nani José, ta ñuun Arimatea cha iyo cuenda ñuhun Judea cuu ñuun ra. Mandoni cuu ra, ta rai vaha ndicha cuu ra. Ña nduinuun ra chi ndihi ca ra chanihin ta ra cuhva ni savaha ra ta ra chi ra Jesuu. Suvi ra José can cuni ra coo ra chi ra Ndioo nu cua cundaca ñahan ra. 52 Chahan racan nuun ra Pilato, ta ni chica ra iquin cuñu ra Jesuu chi ra. 53 Tacan cuu, ta ni sanuun ra iquin cuñu ra nuun cruu can, ta ni tituvi ra sahma yaxin vaha chi ra. Tacan cuu, ta tihi ra iquin cuñu ra tichi yavi yuu, ta ña ta cuchi ñivi nu ni cuchi ra chi ra Jesuu. 54 Tican tihi ra chi ra, vati cha yatin cua cuu chi quivi sábadu, ta iyo cha cua cunda tatun ñi.
55 Chahan tahan ñi ñahan quichi chi ra Jesuu iti ñuhun Galilea. Ndicu ñi chi ra José, ta ndehe ñi nu ni cuchi ra chi ra Jesuu. 56 Tacan cuu, ta cuahan ndico ñi tichi ñuun, vati cua tiso vaha ñi cha vixin chahan cha cua cu cuhu ñi iquin cuñu ra. Tacan cuu, ta ni chacunda tatun ñi quivi sábadu can cuhva cati ley chahnu.