16
Natacu ndico ra Jesuu
(Mt. 28.1‑10; Lc. 24.1‑12; Jn. 20.1‑10)
Tacan cuu, ta cha yaha quivi sábadu can, ta sata ña María Magdalena chi ña Salomé chi ña María sihi Jacobo iin cha chahan xico vixin, vati cua cuhun ñi, ta cua cuhu ñi iquin cuñu ra Jesuu chi chi. Ni vii nahan xaan quivi domingu [quivi quihvi vita], ta cuahan ñi ta ñi nu ni cuchi ra Jesuu, ta cana nicandi. Tacan, ta nducu tuhun ñi chi tahan ñi ti:
―¿Yoo cua sico tuvi yuu ndasi yuhu yavi can? ―cati ñi ta ñi.
Tacan cuu, ta ni cani nuun ñi, ta ndehe ñi ti cha ni chico tuvi maan yuu can, ta cahnu xaan chi. Quihvi ñi tichi yavi can, ta ndehe ñi ti cha ndaa iin ra tivaa chiyo ndaha cuaha ñi. Ndichin ra iin sahma cuichin cuichin, ta iyo xaan quechaha cuni ñi. Tacan, ta quechaha cati ra chi ñi ti:
―Ña cua cuiyo ndo. Nducu ndo chi ra Jesuu ra ñuun Nazaret, ta ni chihi ra nu cruu, soco cha ni natacu ndico ra. Yoni ca ra iyo ihya. Na ndehe ndo nu ni chacava ra. Vitin cuahan ndo, ta cua sacoto ndo chi ra Pedro chi ndihi ca ra sacuaha chi ra. Cua cati ndo ti cha cuahan ra iti ñuhun Galilea. Iti nuun ndo cha cuahan ra, ta ican cua ndehe ndo chi ra cuhva ni cati ra chihin ndo ―cati ra tivaa can.
Tacan cuu, ta quee ndico ñi tichi yavi yuu can. Chinu ñi cuahan ñi, vati iyo xaan cuni ñi, ta nihin xaan quechaha naquisi chi chi ñi. Ñahni cha cahan ñi ni chi iin ñivi, vati yuhvi xaan ñi.
Ndehe ña María Magdalena chi ra Jesuu
(Jn. 20.11‑18)
Ni vii nahan quivi domingu can [quivi quihvi vita], ta natacu ndico ra Jesuu. Ndehe xihna ña María Magdalena chi ra. Ñahya cuu ña cha ni tava ra ucha tati cuihna anima nu quichi quivi. 10 Cuahan maan ña, ta chaha ña cuenda chi amigu ra Jesuu, vati chacu xaan ñi, ta cuihya xaan cuni anima ñi. 11 Chaha ña cuenda ti cha ni natacu ndico ra Jesuu, ta cha ndehe ña chi ra, soco ña chinu ini ñi cha cahan ña.
Uvi ra sacuaha chi ra Jesuu ndehe chi ra
(Lc. 24.13‑35)
12 Tacan cuu, ta inga hora chica cuu uvi amigu ra Jesuu. Cuahan ra ta ra iti chiqui, ta ndehe ra ta ra chi ra, soco tucu cuhva caa ra ndehe ra ta ra. 13 Cuahan ndico ra ta ra, ta chaha ra ta ra cuenda chi ndihi ca ñi, soco ña ni chinu ini ñi cha cahan ra ta ra.
Tava tiñu ra Jesuu chi ra cuu tatun ra
(Mt. 28.16‑20; Lc. 24.36‑49; Jn. 20.19‑23)
14 Yaha inga suhva ca hora, ta ni chacuindecu ndihi uchi iin ra ta ra yu mesa, ta sa ndehe tahan ra ta ra chi ra Jesuu. Ni nduxaan ra Jesuu chi ra ta ra, vati ña chinu ini ra ta ra, ta ña cuni ra ta ra cuinu ini ra, vati ña chinu ini ra ta ra cha cahan ñi ndehe ti cha ni natacu ndico ra. 15 Tacan cuu, ta quechaha cati ra Jesuu chi ra ta ra ti:
―Cua cuhun ndo nini cahnu nu ñuhun ñuñivi ya, ta cua cati tuhun ndo tuhun vaha chi ndihi ñivi. 16 Tu cua cuinu ini ñivi chihin yu, ta cua cuanduta ñi, cua nduvaha anima ñi, soco tu ña cua cuinu ini ñi chihin yu, cua cutuni ñi, [vati ña cua naan cuati ñi]. 17 Ndihi cuhva ya cua savaha ñivi chinu ini chihin yu. Cua tava ñi tati cuihna cuenda yu. Cua cahan ñi inga sahan cha ña tuhva ñi cahan. 18 Cua tiin ñi chi ri coo. Tu cua coho ñi iin cha xaan cha cua cahni chi ñi, ñahni cha cua tahan ñi. Cua tiso ñi ndaha ñi chi ñivi cuhvi, ta cua nduvaha ñivi can ―cati ra Jesuu chi ra ta ra.
Ndaa ra Jesuu iti siqui andivi
(Lc. 24.50‑53)
19 Nu ni ndihi cahan ra chahnu Jesuu chi ra tatun ra, ta ndaa ra iti siqui andivi, ta ni chacunda ra iti chiyo ndaha cuaha ra Ndioo, [vati tacan chaha ra Ndioo ndatu chi ra]. 20 Tacan cuu, ta quee ra ta ra cuahan ra, ta cati tuhun ra ta ra ndihi ñuun can. Tindee ra chahnu chi ra ta ra, ta ndehe ñivi ti vaha xaan tuhun cahan ra ta ra, vati cuhva cahnu xaan savaha tahan ra ta ra nu cati tuhun ra ta ra. Tacan ni cha cuu chi.