4
Ndihi quivi cua cusii ini ñivi can chi ra chahnu
Yani xaa, cuni xain chi ndo, ta cusii ini yu chihin ndo. [Ni ndehi chi ndo,] ta chite ti cha iyo yahvi yu chi ra Ndioo. Cua cuinu vaha ini ndo chi ra chahnu, xaa.
Cahan ndahvi yu chi ña Evodia chi ña Síntique ti na cua nduinuun ndico ñi cuenda ra chahnu. Ta yoho yani xaa, cahan ndahvi tahin chi maun ti na cua tindeun chi ña cuhva yo ña Evodia chi ña Síntique. Cha satiñu tahan ñi ta ñi chi ra Clemente chi ndihi ñivi satiñu tahan chi yuhu tiñu ra Ndioo, ta cha iyo tahan sivi ñi ta ñi tichi libru nu iyo sivi ñivi cua coo ndito chi ra Ndioo.
Na cua cusii ini ndo chi ra chahnu ndihi ni quivi. Cati ndico tucu yu ti na cua cusii ini ndo. Cua coo masu ini ndo chi ndihi ñivi. Yatin xaan cua quichi ra chahnu.
Ña cua tichaha ni ndo ni suhva, soco cua ndaca ndo ndihi cha chini ñuhun ndo chi ra Ndioo. Tacan ni cua ndaca ndo chi ra, ta cua cuhva ndo iin tiahvi ndioo chi ra. Cua cuhva ra Ndioo cha cua coo taxin vaha anima ndo, masi ña cua cutuni vaha ini ndo cha cua savaha ra. Taxin cua coo anima ndo, ta ña cua saxini xaan ndo, vati iyo ra Cristo Jesuu chi ndo.
Cua saxini ñivi can cha vaha
Yani xaa, cua saxini ndo ñaan cha cuu cha ndicha, ñaan cha cuu cha vaha, ñaan cha cuu cha cuiti, ñaan cha cuu cha ii, ñaan cha cuu cha taqui, ñaan cha cuu cha vii cua saxini ndo. Tu cua coo vaha ndo, tu cua sacahnu ndo chi ra Ndioo, cua saxini ndo chacan.
Na cua savaha ndo cuhva cati tuhin chi ndo, ta cua savaha ndo cuhva cha ni sanahin chi ndo. Cua savaha ndo cuhva cha cati tuhin chi ndo, ta cua savaha ndo cha ni ndehe ndo cha ni savahi. Tacan ni cua savaha ndo, ta cua coo ra Ndioo chi ndo, ta cua cuhva ra cha cua coo taxin anima ndo.
Iyo iin cha samani ñivi ñuun Filipo chi ra Paulu
10 Cusii ini xaan yu chi ra chahnu, vati cha ni quechaha ndico saxini ndo cuenda yu. Ndicha cha ni saxini ndo cuenda yu, soco ña ta queta hora cua tindee ndo chihin yu. 11 Ña cati yu ti iyo cha chini ñuhin, vati chi ndihi cuii cuhva ndoi vaha. Chacan ni cutuhve. 12 Chacoo ndahvi yu, ta chacoo vaha yu. Chi ndihi ni ndoi vaha. Chi ndihi cuii cuhva ndoi vaha. Vasi ndaha ini yu, vasi ña ndaha ini yu, soco ndoi vaha. Vasi iyo vahi, vasi iyo cha chini ñuhin, soco ndoi vaha. 13 Chaha ra Cristo tu ndee ini chihin yu. Tacan ni cuu savahi ndihi cuii chi. 14 Vaha xaan cha savaha ndo, vati tindee tahan ndo chihin yu cha ni ndehi tu ndoho.
15 Ndioho yani xaa, chito ndo ti quivi cha quechaha cati tuhin tuhun vaha iti ñuhun Macedonia can mani maan ndo tindee chihin yu cuhva ni tindei chi maan ndo. Cha cua quei tican, ta tindee ndo chihin yu. Ñahni ca ñivi Ndioo iyo tican tindee. 16 Nu ni chacoi ñuun Tesalónica, ta tindee ndo iin chaha uvi chaha, [vati iyo cha chini ñuhin]. 17 Ña cua saxini ndo ti cuni xain ñaan cha cuu cha cua samani ndo, soco cuni yu cha cua coo ca yahvi ndo iti nuun ra Ndioo. 18 Cha iyo vahi vitin. Cha yaha cuhva cha iyo vaha yu, ta vaha xaan cuni yu, vati chaha ra Epafrodito cha ni samani ndo chihin yu. Taqui xaan savaha ndo, ta vaha xaan samani ndo. Cusii ini ra Ndioo cha ni savaha ndo chacan. 19 Cua cuhva xaan ra Ndioo ndihi cha cua cuni ñuhun ndo, vati iyo ndihi cuii cha vaha chihin ra cuenda ra Cristo Jesuu. 20 Na cua sacahnu yo chi ra Ndioo sutu yo ndihi ni quivi ndihi ni tiempu. Na cua cuu chi tacan ni.
Tachi ra Paulu iin tuhun na cumi chi ñivi can
21 Cua cati ndo chi ndihi ñivi ra Jesucristo ti tachi yu iin tuhun na cumi chi ñi. Tachi ndihi ra yani yo iyo ihya iin tuhun na cumi chi ndo. 22 Ndihi ñivi Ndioo iyo ihya tachi iin tuhun na cumi chi ndo. Tachi tahan ñivi satiñu chi ra chahnu César ra cuu tiñu cahnu xaan can iin tuhun na cumi chi ndo.
23 Na cua savaha ra chahnu Jesucristo tu manini chihin ndo. Na cua cuu chi tacan ni.