Tutu Nuu Nì Tiaa San Pedro nùù Nèhivì xí Dios
1
Yùhù nduí Pedro, iin ana nì nìhì chuun ndiaha nùù Jesucristu, (te tiaí tutu yohó) nùù mii‑nsiá nècuàchì sànì xìtià nihni inicutu ndéˋ ladu Ponto, ladu Galacia, ladu Capadocia, xì stná ladu Asia, xi ladu Bitinia. Mii‑nsiá nduú stná‑nsià nèhivì nì nacàxin Yua‑nda Dios, vàchi dècuèndè sànaha nì chitnùní ini‑yà ducan. Te sàhà‑ñá sànì nduhiì stná anima‑nsià nì quida Espíritu Ìì xí‑yá, ñàyùcàndùá sà‑ìníní víi‑nsiáyà vichi, te nì cuxio stná cuàchi‑nsia nì quida nìì Jesucristu. Pues vichi ni cúcúmí cuáhà‑nsiá gracia xi‑ya, te contentu ni cúndóó stná nsidaa‑nsiá.
Iin tnùndé ini ndiaha icúmí‑ndá nùù Dios
Ansivéhé cahnú Yua‑nda Dios, divi mii‑yá ana cahvi stná Stoho‑ndà Jesucristu, vàchi Yuamánì‑yámà nduú‑yá. Pues vichi sànì indehè ndàhví‑yàndó ñà‑nì xìhì Jesucristu (sàhà‑ndà), te nì natiacu‑yà; ñàyùcàndùá, vàtùni nì nacacu saa‑nda ñuhìví ìì xí‑yá, te vichi iá ndisa tnùndé ini xi‑nda na ndoo‑va‑nda ñuhìví yohó. Te ndiaha gá icúmí stná‑ndà nìhìtáhvì‑ndà nùù‑yá. Vàchi ndè gloria iá vàha nsidaa ñà‑ndiaha íì xì‑ndàmà, te mà nunca sàà cusiquidiá, ni mà nunca sìvì stná, dècuèndè nicanicuahàn icumíâ cunahá. Te sàhà‑ñá nihnú vàha ini‑ndàyá, te ndiaá‑yàndó xì poder xi‑ya, ñàyùcàndùá vàtùni nìhì‑ndà salvación xi‑nda; te vichi sà‑ìá listu salvación mà, doco ndè sàà xìnu tiempu, dandu cundaà vàha ini‑ndà (ñà‑ndiaha guá) iámà.
Ñàyùcàndùá, cuàhà gá cudíì ini‑ndà vichi, mate vihini sàyáha‑nda cuàhà clase tnùndoho sacu tiempu. Vàchi ducán quidá‑yá sàhà‑ñá cunahà claru, a xiníndísâ ndisa‑ndayá, á coó, nacua quidá nèhivì xì oro, dadáà títì‑néà nùù ñuhu sàhà‑ñá cundaà ini‑nè (a oro vàha nduá, á coó). Doco nú nihnú vàha ini‑ndà Jesucristu, dandu chicá ndiaámà nùù oro, vàchi oro, mà úhì ndañuhá, doco nú iin‑ni nihnú vàha ini‑ndà mii‑yá mate yáha‑nda tnùndoho, dandu sàhà ñà‑yùcán sáà‑ndà ndee vàha‑nda nùù‑yá na quívì naxicocuíìn‑yà, te nìhì stná‑ndà cuàhà tnùñuhu ndiaha.
Mii‑nsiá, tàñáha ga cuninùù‑nsiáyà, doco cuú inì‑nsia sàhà‑yá; te mate có‑xìní‑ndàyá vichi, doco xiníndísá‑ndáyâ, te cudíì gá ini‑ndà ñà‑ndiaha guá (quidá‑yá), te ni có‑sâà‑ndà cachi nsihi‑nda ñà‑cuàhà guá cudíì ini‑ndà. Daaní, icúmí stná‑ndà nìhì‑ndà càcu anima‑ndà, vàchi divi sàhájàn nduá nì xinindisa‑ndayá.
10 Sànaha nìsa cahàn nècuàchì profeta ñà‑ndùú razón xi‑ya, nì cachitnùhu‑ne nansa cuàhàn cuu xi ndohó tiempu vichi, te nìhì‑ndà cuàhà gracia. Doco cuàhà gá nì nacani ini nècuàchì sahnu‑ma, vàchi cónì cúndáà ini‑nè nansa iá salvación icúmí‑ndá nìhì‑ndà tiempu vichi, 11 te nì cuni stná‑nè cundaà ini‑nè índù tiempu divi cuu nsidaájàn. Vàchi inácáá Espíritu Ìì xí Cristu ini anima‑nè, te nì cachitnùhu‑ya xì‑né ñà‑ìcúmí Cristu ndoho‑ya, dandu después naquihin‑ya tnùñuhu ndiaha xí‑yá. 12 Doco después na ní dàtnúù gà Espíritu Ìì sàxìnítnùní‑nè, dandu nì sàà‑nè nì cundaà ndisa ini‑nè ñà‑màdì sàhà (tiempu xi) mii‑né cáhàn razón mà. Còó. Divi sàhà ndohó nì càhàn mà, te mii‑né, cuisì‑ní nì cachitnùhu uun‑ne. Te vichi ndè ansivi sànì nuu Espíritu Ìì xí‑yá, te chindéé‑yâ nèhivì (xí‑yá) ñà‑cachitnùhu stná‑nè razón ndiaha ma; teayùcàndùá, vichi mii stná‑nsià sànì xinitnùhu‑nsia palabra mà. Te cunaha‑nsiá, dècuèndè stná ángel xi Dios, cuní stná‑nè chicá cundaà ini‑nè sàhà razón mà (ñà‑ndiaha guáˋ).
Ni cúníhnú ìì ini‑ndà na xicánúú‑ndá ñuhìví yohó
13 Ñàyùcàndùá, ni nácuàhandee ini‑ndà sàxìnítnùní‑ndà, te nacani sahnú ini‑ndà; iin‑ni ni cúníhnú vàha ini‑ndà ñà‑nìhìtáhvì‑ndà cuàhà gá gracia na quívì naxicocuíìn Jesucristu, te cuninùù‑ndàyá. 14 Iin‑ni ni quidá víi‑nda na ian quidá iin dèhe‑nda tùha cunini viì xì‑ndà. Te màsà nácóó‑ndá mii‑nda xího ndevàha‑nda na ian nìsa quida‑nda antes na táñâha ga cundaà vàha ini‑ndà. Còó. 15 Nacua ìì mii‑yá ana nì cana xi‑nda, ducání quida stná‑ndà, ni cúníhnú ìì stná ini‑ndà sàhà nsidaa chuun quida‑nda. 16 Vàchi ducán cachí Dios nùù tutu xi‑ya: “ìì gá yùhù, ñàyùcàndùá, stná mii‑nsiá ni cúndúú stná‑nsià nèhivì ìì”.
17 (Cunaha‑nsiá), iin‑ni ndeníhí Yua‑nda Dios nsidanicuú nèhivì; te nacua quidá iin iin‑nda, ducán icúmí‑yâ nacuàha‑yàndó. Ñàyùcàndùá, nsidaa ndohó nècuàchì ndácùcahan xi quìvì‑yá, cuàhà gá xiñuhu yùhí‑ndà, còtó mà cúdíì ini‑yà sàhà ñà‑ndùá quida‑nda ñuhìví yohó. 18 Vàchi ináhá‑ndá, sànì dànáà‑yá sàhà cuàchi‑nda, te ducán sànì càcu‑nda nùù estilu nì nacoo xìì‑ndà, vàchi mànìcùí chindeámàndó. Doco màdì oro ò plata nì dànáà sàhà cuàchi‑nda, vàchi cuisì iñàha ñuhìví yohó‑ní nduámà. 19 Còó, cuisì nìì ndiaha Cristu nì dànáà xì sáhà‑ndà; na iin lelù còò ni‑iñàha iá nì dòcò nùù Dios, ducán nì sanduu‑ya. 20 Vàchi dècuèndè na táyôo ñuhìví sànì chitnùní ini Yua‑nda Dios ñà‑cuu xi Jesús ducán, doco cuisì dècuèndè tiempu vichi na xínu tiempu, dandu nì cuu ndisa xi‑yá ducán sàhà‑ñá (càcu‑nda). 21 Te divi sàhà Jesús sànì nìhì‑ndà nì xinindisa‑nda Yuamámì‑yá. Te sàhà stná poder xi Yuandiaha‑yá nì natiacu‑yà, dandu nì naquihin‑ya tnùñuhu ndiaha xí‑yá. Pues divi sàhà ñà‑jaàn nì nìhì‑ndà cunihnu vàha ini‑ndà Yua‑nda Dios, te nì sàcòo stná iin tnùndé ini ndiatu‑nda nùù‑yá.
22 Vichi sànì chindee Espíritu Ìì xí‑yá, te xiníndísá‑ndá palabra ndàcuisì xí‑yá. Ñàyùcàndùá, sànì ndoo stná cuàchi anima‑ndà, vàtùni cuu stnahá ndisa ini‑ndà sàhà‑ndà vichi, ñánì. Sàhámà fuerte ndisa xiñuhu cuu stnahá ini‑ndà sàhà‑ndà, te màsà dátiáâ úún‑ndá quida‑nda ducán. 23 Vàchi sànì nacacu saa‑nda ñuhìví ìì xí‑yá. Doco màdì nèhivì ñuhìví nì quìdà‑xì‑ndà ducán, còó, divi palabra ìì xí Dios nì quida xi‑nda ducán. Vàchi nsidaa nèhivì, xíhì‑nè. Doco palabra mà, nicanicuahàn cunaha‑ñá nùù‑ndà na ian itiácúà nicanicuahàn. 24 Vàchi nsidaa nèhivì ñuhìví, (yàchì nsihi‑ne) nahi yùcù pastu, te nsidaa ñà‑vico xí‑né, (yàchì nsihi stná) nahi ita yucù; vàchi íchì yùcù, te ndáhvà stná ita‑ñà. 25 Doco palabra sànì cachi Stoho‑ndà Señor, còó, nicanicuahàn icúmíâ coa. Te divi palabra mà nduú razón ndiaha sànì cachitnùhu nèhivì xì‑nsiá.