Tutu Nuu Nì Tiaa San Pablo nùù Nèhivì xí Dios Ndoó Ñuu Tesalónica
1
Yùhù Pablo, xì Silvano, xì stná Timoteo, cásàhú‑nsì xì nsidaa mii‑nsiá nècuàchì ñuu Tesalónica cahvi stná xì Jesús. Mii‑nsiá, sànì natùi‑nsia nùù Yua‑nda Dios, xì nùù Stoho‑ndà Jesucristu. Te vichi ni cuní mànì‑yá mii‑nsiá; contentu ni cúndóó‑nsiá quida‑ya.
2-3 Nsiùhù, nicanicuahàn naquímánì‑nsí Dios sàhà nsidaa‑nsiá, te cáhàn‑nsì xì‑yá xícàn tàhvì‑nsí sàhà‑nsiá nsìquívì. Nsinúú ini‑nsì nansa nì quida‑nsia na ní xinindisá‑nsiá mii‑yá, te sàhámà nì quesaha‑nsiá quidá víi‑nsiá cumplir. Ináhá‑nsî cuú stnahá stná ini‑nsià sàhà‑nsiá, te chindéé stnahá stná‑nsià. Daaní, ináhá stná‑nsì ñà‑iin‑ni cundéé inì‑nsia Stoho‑ndà Jesucristu nsìquívì (nahi nsiùhù). Te sàhà‑ñá indéhe stná Yua‑nda Dios ndohó, ináhá stná‑yà nsidaájàn. Te cunaha‑nsiá, cuú cuáhà ini‑yà sàhà‑nsiá, ñánì. Te ináhá váha stná‑nsì ñà‑sànì nacàxin stná‑yà mii‑nsiá ñà‑cunduu‑nsia nèhivì xí‑yá. Vàchi na ní sàà‑nsì yucán, te nì càhàn‑nsì xì‑nsiá ñà‑ndùú razón ndiaha xí‑yá, màdì palabra uun ni sándúámà. Còó, vàchi Espíritu Ìì xí‑yá nduú ana nì chindee stná xì‑nsí, te nì quida stná‑yà milagru xi‑ya. Te ndee ní càhàn‑nsì xì‑nsiá, vàchi ináhá‑nsî ñà‑ndáà nduá. Te ináhá‑nsiâ nansa nìsa quida‑nsi na ní sandoo‑nsi yucán, ñà‑cuisì sàhà ñà‑cunduu bien xi‑nsia nìsa quida‑nsi nsidanicuú iñàha.
Daaní, mii‑nsiá, nì quesaha stná‑nsià nì tenchicùn‑nsià ñà‑ndùú ichì nsiùhù, vàchi divi ichì Stoho‑ndà Señor nduú stnámà. Te divi palabra xi mii‑yá nduá nì xinindisá‑nsiá daa, ñàyùcàndùá nì cudiì cuáhà inì‑nsia nì quida Espíritu Ìì xí‑yá, mate cuáhà gá nì dàndòhó nèhivì‑nsiá. Dècuèndè stná nècuàchi xiníndísâ ndoó ladu Macedonia xì ladu Acaya, nsidaa‑né sànì cundaà stná ini‑nè nansa ndiá ìcà‑né quida stná‑nè ñà‑nì xinitnùhu‑ne nansa quidá víi mii‑nsiá. Vàchi sàhà mii‑nsiá nì xìtià palabra xi Stoho‑ndà Señor inicutu ladu yucán. Doco màdì cuisì ladu yucán, còó, vàchi cuàhà gá stná ñuu nì xinitnùhu nansa nì quida‑nsia na ní xinindisá‑nsiá Dios. Cunaha‑nsiá, ni còò gá necesidad càhàn‑nsì sàhà‑nsiá xì nèhivì (inga ñuu mà), vàchi dècuèndè stná mii‑né, nacání‑né xì‑nsí nansa nì quida‑nsia na ní sàà‑nsì ndé ndoó‑nsiá, nì nacoo‑nsia ñà‑ndùú yùù yócò, te nì tenchicùn‑nsià ichì mii‑yá, vàchi nì cudiì ini‑nsià cahvi‑nsiá ana nduú ndisa Dios itiácú nicanicuahàn. 10 Te vichi ndiatú cuéyàà stná‑nsià naxicocuíìn Dèhemanì‑yá Jesús iá ndè gloria, vàchi divi Yà‑yùcán nduú ana nì dànátiácú Yuamánì‑yá, te divi stná‑yà icúmí‑yâ dacácu‑yàndó ñà‑màsà níhì‑ndà castigu icúmí quixi.