Tutu Ùì Nì Tiaa San Pablo nùù Nèhivì xí Dios Ndoó Ñuu Corinto
1
Yùhù nduí Pablo, iin nècuàchì nì nìhì chuun ìì nùù Jesucristu, vàchi ducán nì chitnùní ini Dios quide. Te yohó cutnáhâ stnáì xì ñani‑ndà Timoteo, te cásàhú‑nsì xì mii‑nsiá nècuàchì natácá cahvi xi Dios ñuu Corinto jaàn, te cásàhú stná‑nsì xì nsidaa gá nèhivì xí mii‑yá ndoó inicutu ladu Acaya yucán. Nùù Yua‑nda Dios xì nùù Stoho‑ndà Jesucristu ni quixí cuáhà gracia sàhà‑nsiá, te ni yáha vàha‑nsia nicanicuahàn quida‑ya.
Nansa nì ndoho Pablo sàhà ñà‑nchícùn‑nè Jesús
¡Ansivéhé cahnú Dios xi Stoho‑ndà Jesucristu, divi Yuamánì‑yá! Te Yua ndohó nduú stná‑yà, te cuàhà gá cuhí ini‑yàndó, te nácuàhandee stná ini‑yàndó, vàchi cahvi‑ndayá. Te nácuàha‑yàndó valor na hora yáha‑nda tnùndoho. Ducán dandu vàtùni nacuàhandee stná ini‑ndà compañeru‑ndà quìvì yáha stná‑nè tnùndoho, vàchi sàhà‑ñá sànì chindee‑yá ndohó, ñàyùcàndùá vàtùni chindee stná‑ndà ñanìtnaha‑nda. Ñà‑ndáà nduá, ndohó cuáhà‑ndà na yáha‑nda tnùndoho na ian nì yàha stná Cristu, doco cunaha‑nsiá, ndiaha gá nácuàha stná‑yàndó valor sàhámà. Ñàyùcàndùá, nú ndohó nsiùhù, dandu sàhà‑ñá nìhì stná mii‑nsiá ndufuerté anima‑nsià, te càcu‑nsia nduájàn. Daaní, divi ducání stná, nú sànì nacuàhandee ini Dios anima nsiùhù, divini nduú stná mà sàhà‑ñá nacuàhandee stná ini‑nsì mii‑nsiá. Dandu vàtùni nìhì stná‑nsià quidandee víi inì‑nsia na hora ndohó‑nsiá nahi nsiùhù. Ñàyùcàndùá, ináhá váha‑nsi, nú icúmí‑nsiâ ndoho‑nsia nahi nsiùhù, dandu icúmí quee viámà sàhà‑nsiá, vàchi ndiaha gá icúmí‑yâ nacuàhandee stná ini‑yà mii‑nsiá nacua quidá‑yá xì nsiùhù.
Ñánì, cuní‑nsì cundaà ini‑nsià nansa nì yàha‑nsi ladu Asia, cuàhà tnùndoho nì xini‑nsì yucán. Mà cúndéé ini‑nsì nì cahan‑nsí, cuàhàn‑nsì cui dahuun‑nsi nì tuxi‑nsi, te sànì sahnde ini‑nsì sàhà vida xi‑nsi. Doco ducán nì cuu xi‑nsí sàhà ñà‑nì cúndáà ini‑nsì màsà cáhví‑nsí xì mii‑nsí; cuisì Dios ni cahvi xi‑nda, vàchi mii‑yá, mà úhì danátiácú stná‑yàndó mate sánì xìhì‑ndà. 10 Te ñà‑ndáà nduá, divi mii‑yá nì dàcácu‑ya nsiùhù nùù peligru cahnu‑ma na cuáhàn‑nsì cui‑nsì nì cùí, te (ansivéhé gâ‑yà), vàchi dècuèndè quìvì vichi dacácu ìì‑yá nsiùhù. Te xiníndísâ‑nsí ñà‑dècuèndè stná tnaa idá icúmí‑yâ quida‑ya ducán, 11 nú iin‑ni chindéé stná mii‑nsiá xícàn tàhvì‑nsiá nùù Dios sàhà‑nsí. Daaní, nú ducán xícàn tàhvì cuàhà nèhivì sàhà‑nsí, dandu cuàhà gá stná nèhivì icúmí naquimanì xì‑yá sàhà‑ñá ndiaha guá quidá‑yá sàhà‑ndà.
Nansa nì cachi Pablo ñà‑ndùú‑né nècuàchì seguru, có‑dàndàhví‑nè nèhivì
12 Cunaha‑nsiá, cuàhà gá cudíì ini‑nsì ñà‑ìnáhá‑nsî viì gá quidá‑nsí ñuhìví yohó. Có‑dàndàhví‑nsì ni‑iin nèhivì, vàchi cuisì ichì mii‑yá indéhe‑nsí. Te na ní sandoo‑nsi ñuu‑nsià yucán, chicá más nì sàhandee ini‑nsì quida viì‑nsí ducán. Cónì dátiáâ uun‑nsi nduú‑nsí nècuàchì nchichí guâ, na quidá dava nèhivì ñuhìví. Còó, cuisì gracia xi Dios nì chindee xi‑nsí. 13 Te carta tiaá‑nsí nùù‑nsiá, (còò ni‑iin palabra ndóo dèhé nùá), vàtùni cahvi‑nsiañà, te mà úhì cundaà ini‑nsià ñà‑ndùá cacháˋ. Vàchi cunaha‑nsiá, yùhù cuníˋ ni sáà‑nsià mànìhì váha inì‑nsia. 14 (Ináhî), algu sàcuàhàn‑nsià cundaà ini‑nsià vichi, doco cumánì vá. (Te nú sànì sàà‑nsià nì cundaà vàha ndisa ini‑nsià), dandu quìvì naxicocuíìn Stoho‑ndà Jesucristu, icúmí‑nsiâ cudiì ini‑nsià sàhà‑nsí, te cudiì stná ini nsiùhù sàhà mii‑nsiá.
15-16 Pues sàhà‑ñá ináhá vâhi nsidaájàn, ñàyùcàndùá nì nacani inì sàì ndé ndoó‑nsiá nì cùí. Te sàhà‑ñá cui nìhìtáhvì váha‑nsia, ñàyùcàndùá ùì xichi nàcòtì mii‑nsiá nì cahín. Primeru yàhi ndé ndoó‑nsiá na cúhìn ladu Macedonia; dandu nayàha tui na ndixi nì cahín. Te después, nú sànì chindee‑nsiá yùhù, dandu naquihin ichì cùhìn ladu Judea nì cuí. 17 Doco (ñà‑cónì sáì), màdì ñà‑cónì nácání sahnú inì nduá. Còó, vàchi màdìá nansa ni nì cui nacání inì; ni có‑nàcání inì na iin nèhivì còò Dios ini anima‑xi. Vàchi nú ducán ni cúndúí, dandu “jaan” cachì vichi, te después “còó”. 18 Doco ináhá Dios (cónì dàmá‑nsí palabra nì cachi‑nsì xì‑nsiá daa) na ian dajúùn‑nsì vichi, te después “còó” cachí‑nsì. Còó. 19 Yùhù xì Silvano xì Timoteo, palabra sàhà Dèhemanì Dios Jesucristu nduá nì càhàn‑nsì xì‑nsiá daa. Te mii‑yá, mà nunca (dandahví‑yà nèhivì), te cachi‑yà: “Jaan, (iá consuelu”, dandu después), còó. Vàchi nú “jaan” cachí‑yà, dandu divi ñà‑ndácuisì nduá. 20 Vàchi nsidaa ñà‑ndùá sànì quida Dios comprometer, seguru icúmíâ cuu ndisa quida Cristu. Ñà‑jaàn nduá dìsáhà‑xí ndácùcahan‑nda quìvì Jesucristu na naquímánì‑ndà Dios, te cachí‑ndà xì‑yá amén. 21 Te divi Dios nduú ana nácuàhandee ini xì‑ndà ñà‑cunchicùn viì‑ndà Cristu, te sànì dàhíì stná‑yà sàxìnítnùní‑ndà. 22 Te ducán iá stná na ian nì dùcùn seña xi‑ya anima‑ndà; te nì sàhatahvì stná‑yàndó Espíritu Ìì xí‑yá ñà‑coo Yà‑ìì mà ini anima‑ndà, te cunaha‑nsiá, cuisì tnùmánì primeru nduú yà‑jaàn, vachi chicá más icúmí‑ndá nìhìtáhvì‑ndà después.
Ñà‑ndùá dìsáhà‑xí cónì sáà Pablo ñuu Corinto
23 Cunaha‑nsiá, cuisì sàhà‑ñá có‑cùníˋ càhàn ndeí xì‑nsiá, ñàyùcàndùá dìsáhà‑xí tàñáha ga sàà tui ñuu‑nsià jaàn. Ináhá Dios ñà‑ndáà nduá cachíˋ xì‑nsiá, te nú dandahvíˋ, dandu ni cuí chicá vàha. 24 Doco màsà cúníhnú ini‑nsià ñà‑cùní‑nsì dandacú‑nsí nùù‑nsiá sàhà ñà‑ndùá xiníndísâ‑nsiá. Còó, vàchi sànì xinindisá víi‑nsiá. Cuisì cuní‑nsì chindee‑nsí mii‑nsiá ñà‑chicá contentu ni cúndóó‑nsiá.